Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Stempeling nieuwe rijwielplaatjes Men schrijft ons: De Vereniging Arbeid voor Onvolwaardigen heeft ook dit jaar weer een poging ondernomen om een vrij groot aantal onvolwaardige arbeidskrachten aan arbeid te helpen door hen te belasten met het stempelen van de nieuwe rijwielplaatjes, met naam en adres van den bezitter. Dit is een ongezochte werkverschaffing voor een paar honderd onvolwaardigen, die behalve een behoorlijke verdienste, de morele winst boeken dat zij, die als regel buiten het productieproces vallen, thans de gelegenheid krijgen door eigen arbeid wat te verdienen. Het werk ligt buiten de gewone arbeidsmarkt, vormt dus geen concurrentie-object met de volwaardige arbeiders en wordt door de betrokkenen met dankbaarheid aanvaard. Het vorig jaar kon de vereniging een kleine ƒ 12.000. loon uitkeren. Naast het voordeel van de werkverschaffing voor onvolwaardige arbeidskrachten, biedt het stempelen der rijwielplaatjes voor de bezitters het grote voordeel, dat diefstal der plaatjes zo goed als uitgesloten is. Die diefstal vindt nog veelvuldig plaats en vormt een van de permanente moeilijkheden van politie en justitie. Daarom heeft de politie inde plaatsen waar verleden jaar gestempeld is, op een rondvraag van de A.V.O. zonder uitzondering verklaard, dat zij dit werk van de A.V.O. met sympathie begroet, ook omdat inde practijk gebleken is, niet alleen dat diefstal van plaatjes hierdoor wordt voorkomen, maar in bepaalde gevallen zelfs diefstal van fietsen is voorkomen of opgehelderd kunnen worden. Tenslotte biedt de stempeling ook een grote waarborg.tegen het verlies der plaatjes, omdat, wanneer daarop naam en adres is gestempeld, de bezitter als regel zijn plaatje terugkrijgt, niet alleen omdat de vinder er geen belang bij heeft om het te houden, maar ook omdat deponering der plaatjes onder enveloppe inde brievenbus, tot gevolg heeft, dat de gestempelde plaatjes

Ams+erdam (v.E.) Wij delen ome leden mede, dat onze boden de eerste week van Augustus vacantie hebben. Men gelieve hier goede nota van te nemen en de contributie liefst vooruit te betalen, teneinde achterstand te voorkomen. Eindhoven (A.C.J.L.) In aansluiting op onze mededeling in het vakblad van 4 Juni j.L kunnen wij thans berichten, dat de prijs voor deelname aan onze provinciale landdag, welke op 24 Juli a.s. te Breda wordt gehouden, ƒ 1.45 bedraagt. In deze prijs zijn begrepen de kosten voor de trein en de toegangsprijs voor het terrein; alles bijeen dus een zeer lage prijs. Zoals bekend kan zijn, heeft de landdag plaats op de terreinen van het sportpark „De Wielerbaan” te Ginneken, waardoor het mogelijk is die dag een zeer variërend programma te brengen. Het programma is inderdaad variërend; wij laten het hier volgen. Het terrein is reeds des morgens om 9 uur geopend. Van dat ogenblik af tot aan 12 uur des middags vinden er op de neventerreinen hand- en voetbalwedstrijden plaats, in het raam van de nationale kampioenswedstrijden van de Arbeiderssportbond. Op de wielerbaan zelve vinden wielerwedstrijden plaats. Om 12 uur precies vangt het officiële programma aan, waaraan medewerking verlenen: de arbeidersmuziekvereniging „Volharding” uit Dordrecht en 1000 zangertjes uit Rotterdam; verder de bekende radloartisten Frans Nienhuis, Marie Hamel, „The Two Cavelli’s”, de bekende harmonica-virtuosen, Johnie en Jones, terwijl S. de la Bella een rede zal uitspreken. Vermelden wij dan nog verder, dat tussen dit alles door de finales voor de nationale kampioenschappen der wielersport van de N.A.S.B. verreden zullen worden, dan zeggen wij niet te veel als wij zeggen, dat dit een programma is van de bovenste plank. Vrienden, meldt u voor deelname; doet dit spoedig, opdat wij dan alles naar behoren kunnen regelen. Den Haag (B.) Men verzocht ons opname van onderstaande regelen; Het gewest Zuid-Holland van de Centrale Bond Van Nederlandse Verbruikscoöperaties belegt op

door de post worden thuisbezorgd tegen portovergoeding. Uiteen en ander is verklaarbaar, dat zowel het Departement van Financiën als de plaatselijke politie, maar ook de post-autoriteiten en de plaatselijke overheid inde gemeenten waar gestempeld wordt, aan de actie van de A.V.O. alle medewerking verlenen. In het bijzonder bij de werkgevers en de werkgeversorganisaties bestaat de neiging om het werk van de A.V.O. in zoverre te vergemakkelijken, dat de patroons voor hun personelen de plaatjes laten stempelen en voor de verrekening van de kosten van plaatjes en stempeling zorgdragen. De A.V.O. is dan ook reeds in alle delen des lands druk bezig geweest met het organiseren van de vóórstempeling, dat is de stempeling ten behoeve van de personelen van fabrieken en werkplaatsen. Deze vóórstempeling’ brengt een ontlasting van de drukte die verwacht wordt tijdens de openbare verkoop der plaatjes, die 21 Juli begint. Dan komen de stempelmachines, die thans binnenshuis in allerlei openbare gebouwen benut worden, inde onmiddellijke nabijheid van de postkantoren te staan, waar iedereen zijn plaatje kan kopen en tegelijk kan laten stempelen, of waar men een stempeling kan ontvangen nadat men het plaatje bij het postkantoor gekocht heeft. In verband met de grote toeloop die verwacht wordt en het beperkte aantal machines waarover de A.V.O. beschikt, zal het aanbeveling verdienen zoveel mogelijk van de vóórstempeling gebruik te maken. Inde plaatsen waar geen machines gedeponeerd zijn, kan men zijn plaatje inde naast gelegen stad laten stempelen of stempeling vragen aan het centraal bureau van de A.V.0., dat gevestigd is Overtoom 187, Amsterdam. In het laatste geval komen op de kosten van stempeling nog de kosten van aangetekend terugzenden. Ook weer dit jaar geeft de A.V.O. gelegenheid om adresplaatjes te bekomen voor koffers, tassen, stokken, parapluies, enz. è. 15 ct.

Zaterdag 16 Juli a.s. op het A.D.0.-terrein te Den Haag een grote openlucht-meeting ter propagering van de coöperatieve gedachte. Deze meeting wordt voorafgegaan dooreen versierde optocht, die opgesteld wordt aan de Mussenbroekstraat, hoek Rijswijkseweg. De opstelling van de stoet heeft plaatste 3i uur; het vertrek naar het A.D.0.-terrein, door het Laakkwartier, te 4 uur. Wij roepen alle leden vap de aangesloten vakbonden met klem op: schaart u, met uw vrouwen, in onze rijen en versterkt zode kracht, die moet uitgaan van deze actie. Door mededelingen, die u dezer dagen nog zullen bereiken per aanplakbiljet, manifest en circulaire, zullen wij u nog nader met een en ander op de hoogte brengen. De vakbeweging dient mede, door massa-deelname, kracht bij te zetten aan deze demonstratie! Wij rekenen Zaterdag 16 Juli op u en uw vrouwen. Loonsverhoging van 5% en een volle week vacantie voor de arbeiders werkzaam bij de firma Hamburger te Rijswijk (H.J.8.) Het is de organisatie gelukt ook voor het personeel werkzaam bij de firma Hamburger verbetering van arbeidsvoorwaarden tot stand te brengen. Aan een deel van' het personeel wordt 5% loonsverhoging gegeven en inplaats van twee dagen wordt een volle week vacantie verstrekt aan hen, die een jaar of langer in dienst zijn. In het vervolg zal voor iedere twee maanden dienstverband een dag vacantie worden berekend, terwijl de vacantie zoveel mogelijk aaneensluitend zal worden gegeven inde tijd van de schoolvacantie. De leden hebben deze voorstellen aanvaard en verklaard met het verkregen resultaat voorlopig tevreden te zijn. Er is nog een aantal arbeiders die niet georganiseerd zijn en nu mede profiteren van de actie, die door de organisaties is ingezet. Wanneer zullen zij beseffen, dat zij georganiseerd behoren te zijn en dan natuurlijk in onze Bond. (H.J.8.) Van de firma Escher ontvingen de samenwerkende bonden de mededeling, dat aan ongeveer 65 personen een loonsverhoging is toegekend, ingaande 27 Juni, van 1,2, en 3 cent en dat de firma bereid is een regeling te treffen, opdat bij ziekte of ongeval een uitkering zal worden verstrekt van 90%. Echter zal hiervoor door werkgever en werknemers een hoger percentage aan premie moeten worden betaald. Ineen vergadering met het personeel is deze aangelegenheid besproken en is besloten op het voorstel in te gaan, waardoor in het vervolg de arbei-

Over de week van 18 tot en met 23 Juli 1938 wordt het contributiezegel op de 30e week in het bondsboekje geplakt. Over de week van 25 Juli tot en met 30 Juli 1938 wordt het contributiezegel op de 31e week in het bondsboekje geplakt. ders aanspraak kunnen maken op een hogere uitkering bij ziekte of ongeval. Hierbij hebben de werklieden wel te bedenken, dat bij misbruik van deze regeling het gevolg kan zijn, dat deze goede maatregel wordt ingetrokken of dat men verplicht zal worden een grotere premie te betalen. Daar de firma Escher aan het verzoek van de organisaties is tegemoet gekomen om ook hierin verbetering te brengen, nemen wij aan, dat het personeel er alles op zal zetten, dat deze goede maatregel ook inde toekomst gehandhaafd blijft. Hieraan mede te werken is niet alleen taak maar plicht. (J.K.) Bij het alhier gehouden voetbaltournooi om de politiebeker, waaraan dooreen achttal clubs werd deelgenomen, slaagden de „Haagse Werkloze Metaalbewerkers” er in, zich inde eindstrijd te plaatsen. Na met I—o van de „Vakschool” gewonnen te hebben, kwamen zij voor de zware strijd te staan, het tegen het sterke politie-elftal te moeten opnemen. Deze wedstrijd, waarin beide ploegen zich ten volle gaven, eindigde ineen puntloos spel, zodat door het nemen van strafschoppen beslist moest worden. De „Metaalbewerkers” maakten geen fout en zetten de drie strafschoppen om in evenveel doelpunten en kwamen hiermede inde eindstrijd. De eindstrijd ging tussen de „Metaalbewerkers” en de „Dibbetstraat”. Deze wedstrijd waarin het aan spanning niet ontbrak, werd nadat de „Metaalbewerkers” tot de rust een 2—o voorsprong verkregen hadden, na de rust omgezet ineen 4—2-overwinning voor de „Dibbetstraat”, zodat hierdoor de Metaalbewerkers de 2e prijs ten deel viel. Deze prijs was door onze Rotterdamse kameraden geschonken, waarvoor nogmaals dank. * • * Men verzocht ons om opname van onderstaande regelen: Over enige tijd zal wederom een beroep worden gedaan op de offervaardigheid van de Haagse burgerij door de bekende vereniging „Zonnestraal”, die, t.b.c.-patiënten zonder onderscheid van godsdienst of politieke richting, verpleegt in het sanatorium te Hilversum. In deze prachtige omgeving vinden jaarlijks 300 patiënten genezing en zij worden met arbeid als medicijn, door middel van de arbeids-therapie wederom geschikt gemaakt om als volwaardige arbeidskrachten inde maatschappij terug te keren. Voor deze verpleging is vanzelfsprekend zeer veel geld nodig. Dit geld wordt bijèengebracht door onze offervaardige landgenoten, aangezien „Zonnestraal” geen enkele gemeentelijke, provinciale, of rijkssubsidie geniet. Daarom wordt op 23 Juli a.s. hier ter stede de „Zonnestraal”-collecte gehouden en om deze collecte goed te doen slagen, is het noodzakelijk de beschikking te hebben overeen groot aantal collectanten. Personen, die die dag vrij zijn, of enkele uren beschikbaar hebben en zich gedrongen gevoelen daadwerkelijk mede te helpen om de t.b.c. te bestrijden, kunnen zich als collectant aanmelden op het bureau der collecte, dat gevestigd is Prinsegracht 71, kamer 27, telefoon 337676. Schiedam (J.H.) Op Zondag 3 Juli maakten wij met 400 deelnemers, leden en huisgenoten, een auto-tocht naar de prachtige omstreken van Arnhem en Nijmegen. Om 8 uur vertrokken wij uit Schiedam en ineen matig gangetje ging het via Gouda, Utrecht, Arnhem naar Velp. Na de koffie gingen wij via de mooie nieuwe bruggen te Arnhem en Nijmegen naar de Mokerheide, Berg en Dal, etc., waar, begunstigd door prachtig weer, mooie wandelingen zijn gemaakt. Om 6 uur waren wij in Velp terug om te eten, waarbij schrijver dezes gelegenheid had om Ineen kort woord èr aan te herinneren, dat onze leus „naar de 50.000” binnen de kortst mogelijke tijd tot werkelijkheid moet worden gemaakt. Na het eten, dat keurig in orde was, werd de terugtocht aanvaard. Wij menen niet te overdrijven als wij schrijven, dat deze dag nog lang in aangename herinnering bij de deelnemers zal yoortleven. Tilburg (R.) Wij maken onze leden attent op de op Zondag 24 Juli te houden provinciale landdag te Breda-Ginneken.

Sluiten