Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor de <fenpe Metaalbewerkers

Werkzaamheden in onze jeugdgroepen (J.L.) Ons pas gehouden Pinksterfeest heeft ons wederom verschillende dingen geleerd. Het was ons bekend, dat inde verschillende groepen de lekenspelen zodanig beoefend worden, dat binnen een taetrekkelijk korte tijd een behoorlijk programma in elkander gezet kan Worden. Wij willen niet verhelen, dat voor een zeer groot gedeelte de medewerking van Ru Mulder daaraan niet vreemd is. Hij geeft aanwijzingen, toelichtingen, regisseert op een wijze, die aansluit aan de vorm van ons jeugdwerk. Wanneer hier verschil van mening is over de Waarde van deze medewerking, dan komt dit alleen tot uiting in het feit, dat hij eigenlijk in elke groep te weinig keren komt en bij anderen, dat de tijdsduur dat hij ineen groep is, te kort is. Een oplossing inde zin zoals enkele groepen zich voorstellen, hebben wij niet, zodat met den beschikbaren man en de beschikbare tijd gewoekerd moet worden. Elke jeugdleider zal het, in het belang van zijn groep en van zijn jeugdleden, met deze zienswijze eens zijn. Toch heeft de medewerking aan de programmapunten onze aandacht gevestigd op het feit, dat de afwerking niet was zoals ze had kunnen zijn. Dit wil niet zeggen dat wij verwachten, dat jonge mensen een uitbeelding geven, die volkomen „af” is, maar wij zijn nu eenmaal verplicht aan alles wat wij doen eisen te stellen. Be grenzen van deze eisen moeten wij proberen zo hoog mogelijk op te voeren, daarbij bedenkende, dat wij niet streven naar „professionals” op het gebied van toneeluitvoering. Voor een deel waren de opvoeringen van de lekenspelen gehandicapt door het feit, dat in een aantal afdelingen de revue heeft „gedraaid”, Waardoor de voorbereidingen van het programma voor het Pinksterfeest in gedrang waren gekomen. Toch moeten wij deze punten wel in het oog

vatten, opdat onze Pinksterfeesten zeer belangrijke evenementen in ons jeugdwerk blijven. Daaraan voortdurende aandacht besteden, is een gebod voor alle jeugdgroepbesturen. Op het Pinksterfeest is tevens gebleken, dat wij te maken krijgen met een „teveel” aan programma. We V» n A w «/vr. w « i 1 _

hadden organisatorisch de zaak zó geregeld, dat theoretisch elke groep een aandeel kon leveren. Wanneer geen verrassingen waren opgetreden, was het schema ook uitgevoerd geworden. Het mocht niet zo zijn. Eén groep heeft zijn medewerking moeten laten vervallen, hetgeen ons heel erg onaangenaam was, omdat het, zij het dan een kleine groep, toch één van onze beste jeugdgroepen is. De tijd was er niet, zodat, waar niet is, de keizer zijn rechten verliest. Ondertussen is dit nu voor onze Pinksterfeesten een probleem geworden. Wel niet van zodanige aard dat er „bergen” verzet behoeven te worden, maar toch van betekenis, omdat inde grond van de zaak dit probleem er altijd is geweest en wij menen tot een oplossing te moeten komen. Op dit gebied zijn verschillende mogelijkheden om tot dit doel te geraken. Het is nu echter nog niet onze bedoeling om hierover te schrijven, maar wij menen nu reeds de aandacht op dit vraagstuk te moeten vestigen, daar het in ons voornemen ligt om op de komende jeugdleidersconferentie dit vraagstuk te bespreken. Daardoor kunnen de groepen deze aangelegenheid eerst in eigen kring bekijken, opdat de bespreking op de jeugdleiders-conferentie beter tot haar recht kan komen. Blijvende bij het programma van ons Pinksterfeest, hebben wij dit jaar voor ’t eerst ons maskeradefeest gehouden. Wij mogen concluderen, dat het geslaagd mag heten, alhoewel het alle gebreken had vaneen pasgeborene. Zoals het met pasgeborenen gaat, wanneer men ze een goede verzorging geeft, dan zullen zij zich normaal ontwikkelen. Dit hopen wij van ons maskeradefeest ook, maar wij zijn nog niet overtuigd van de goede verzorging. Een goede verzorging op het feest zelf is noodzakelijk, maar dat is zoiets van „de put dempen als het kalf verdronken is”. Daarom vestigen wij er met nadruk de aandacht van onze jeugdgroepbesturen op, dat eigenlijk de voorbereidingen voor zo’n onderdeel direct na de zomermaanden reeds moeten beginnen. Binnenkort moeten wederom de winterprogramma’s opgesteld worden en zeer zeker moet dan reeds een plaats ingeruimd worden voor het maskeradefeest. Het groepsverband moet de hoofdtoon zijn, Natuurlijk is er geen enkel bezwaar, dat enke-

lingen hun medewerking verlenen door één of andere uitbeelding. Toch willen wij het groepsverband heel sterk op de voorgrond schuiven en zo mogelijk moet de groep in zijn geheel daaraan deelnemen. Het essentiële verschil met een gemaskerd bal is hierin gelegen, dat wij moeten uitgaan van de gedachte van het groepsverband tegenover de opvatting van de enkelingen, die zullen proberen om uitte groeien tot „sterren”. Het jeugdwerk inde groep moet daarbij aansluiten. De benodigdheden voor een uitbeelding vaneen groep moeten geruime tijd tevoren worden gemaakt. Dit bevordert de saamhorigheid en het gemeenschapsgevoel. Bovendien is het van zeer grote betekenis, dat alle benodigdheden, waaronder ook de maskers, door de groep eigenhandig gemaakt worden. De organisatie van het maskeradefeest behoeft dan niet te elfder ure in elkaar gezet te worden en het kan een zeer belangrijke gebeurtenis worden op ons Pinksterfeest. Voor een deel hebben wij dan de medewerking van alle groepen aan het programma op deze wijze opgevangen en kan de overige beschikbare tijd op rationeler wijze worden besteed. Een andere aangelegenheid in verband met ons Pinksterfeest is, dat o.i. in verschillende groepen de propaganda te laat wordt ingezet. Vroeger wisten wij niet welke prijs ons feest meebracht. Dit jaar voor het eerst is daarin wijziging gekomen. Nu weten alle groepen van tevoren, welke deelnemersprijs is vastgesteld, zodat nu reeds in deze richting gewerkt kan worden. Laten de jeugdgroepbesturen vooral zorgdragen, dat zij met hun winterprogramma’s daar rekening mede houden en niet te veel hooi op hun vork nemen door medewerking te verlenen aan alles en nog wat. In ’t algemeen kunnen wij enkele categorieën noemen, die voor medewerking in aanmerking komen. Wij denken aan een propaganda-avond van de afdeling. Kerstfeest voor de jeugdige leden, een bonte avond voor het centrale jeugdwerk, het Meifeest en ons Pinksterfeest. Dit zijn wel de hoofdpunten. Daarnaast zijn nog vele mogelijkheden, maar eenvoud siert de mens, dit moeten wij wel bedenken, anders lopen wij het gevaar van te veel te willen doen. De kwaliteit moet het dan verliezen om de kwantiteit. In dit verband moeten wij ons gedenken de woorden door één onzer ouderen inde beweging gesproken: „wat waard is gedaan te worden, moet goed gedaan worden”. Als wij bovenstaande punten willen uitvoeren, is dit een opdracht, waarmede men in elke jeugdgroep de handen vol heeft. Wanneer wij zode verrichtingen nagaan van de groepen betreffende hun jeugdgroepswerk, dan menen wij er op te moeten wijzen, dat aan het onderdeel „ontwikkeling” de nodige aandacht moet worden besteed. Zonder dat dit deel behoeft uitte groeien tot een overwegend onderdeel, moeten we wel bedenken, dat het ook niet uitgeschakeld mag worden. Het jeugdwerk moet ingericht worden op de algemene ontwikkeling en zeer zeker behoort daarbij de kennis van de ontwikkeling en de groei van de eigen organisatie, daarmede verband houdende de gegroeide positie van de vakbeweging en de plaats, die zij momenteel inneemt. Het is noodzakelijk dat onze jongeren bekend zijn met deze feiten. In hun later leven hebben zij aan deze feiten een ruggesteun en zijn zij tot oordelen beter in staat. Uit het verleden is geboren het heden en uit het heden groeit de toekomst. Ziedaar de noodzakelijkheid van het kennen van de historie van de vakbeweging. Dit geldt trouwens niet alleen voor de vakbeweging, doch voor alle andere zaken. Daarom ook aan dit onderdeel onze volle aandacht besteed. Tot slot willen wij ér nog op wijzen, dat er weer vele jongeren in onze industrie aan het werk zijn gegaan. Het jeugdwerk kan een middel zijn om jongeren aan onze organisatie te binden. In ieder geval kunnen wijde jongeren met ons jeugdwerk steunen in hun algemene ontwikkeling. Toch is het van belang dat de jeugdgroepbesturen stelselmatig hun aandacht gevestigd houden op de mogelijkheid, op welke wijze de jonge leden deel kunnen nemen aan het propagandawerk inde afdeling, want uitbreiding van ons jongeren-ledental is nog steeds mogelijk, zodat ook alle jeugdige leden moeten proberen de nog niet bij ons aangeslotenen te bewegen lid te worden. Daarom, aangepakt jonge vrienden!

Hierboven nog een plaatje van het Pinksterfeest. Wij vonden deze „vlaggenkop” veel te aardig om zo maar in ons archief op te bergen. De foto werd gemaakt bij de aankomst in het kamp.

Sluiten