Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EN NOU moet je e

Strijd mee in onzer dagen strijd! Maar met uw leven, wandel, werk. O zeg ... niet wat uw mond belijdt; O zeg ... niet van wat naam of kerk, Maar toon van welke geest gij zijt! Met geen ander doel dan alle vak- of bedrijfsgenoten van stad en dorp, van werf of fabriek, van werkplaats af karwei met ons propagandistisch woord te bereiken, deden wij dit nummer van ons blad ineen extra oplage van rond 90.000 exemplaren verschijnen. Want wij hebben weer eens een ernstig woord te zeggen tot de vele werkers, die ons tot heden in plaats van tot steun en hulp, tot last en hinder geweest zijn. Tot hen die niet ploegden, en niet zaaiden; tot hen die alleen maar verschenen als de vruchten gerijpt waren en de tijd van oogsten aangebroken was. Zij allen mogen zich de hierboven geciteerde dichtregelen ten nutte maken. Zo oppervlakkig bekeken, ongeorganiseerde kameraad, zou je denken, dat wij dit vijfregelige versje speciaal voor deze gelegenheid hebben laten vervaardigen. 't Slaat immers zo passend op onze tijd en spreekt zo uitermate gevoelig tot hart en verstand. Maar dat is dan een vergissing. Wij citeerden een vers van P. A. de Génestet, dat door den dichter reeds in 1856 gemaakt werd. Het heeft ondanks z'n 82-jarige ouderdom nog niets van z'n waarde verloren. Het is een strijdleuze waarin wordt opgewekt, niet om te zeggen maar om te tonen, wie en wat gij zijt. Strijd mee inde strijd van onze dagen. Wij nemen die leuze van den lang gestorven dichter over en plaatsen haar ‘m onze tijd en ons werk, betrekken haar nu Inde propaganda voor onze Bond. Of dat dan zo heel erg nodig is? Gaat het onze Bond zó slecht, dat wij genoodzaakt zijn alle zeilen bij te zetten om stilstand of achteruitgang te voorkomen? Is de organisatiegeest in 't algemeen slecht of is het soms zó, dat de metaalbewerkers onze Alg. Ned. Metaalbewerkersbond mijden en meer voorkeur aan de dag leggen voor eender andere organisaties? Laat ons met slechts een paar cijfers deze vragen mogen beantwoorden. De drie voornaamste metaalbewerkersbonden, te

weten onze Alg. Ned. Metaalbewerkersbond, de Ned. R.K. Metaalbewerkersbond en de Christel. Metaalbewerkersbond in Nederland, telden op I September j.l. tezamen: 81.786 leden. Zij waren alsvolgt over de drie bonden verdeeld: Alg. Bond: 49.562 leden = 60.6 pCt. R.K. Bond: 20.788 leden = 25.4 pCt. Chr. Bond; 11.436 leden = 14. pCt. Wij behoeven er niet veel woorden aan te verspillen; onze Bond staat bovenaan en oefent nog immer de grootste aantrekkingskracht uit. Dat blijkt o.a. ook uit de getallen betreffende de ledenwinst, gedurende de eerste acht maanden van dit jaar door de drie hierboven genoemde bonden behaald. Gezamenlijk gingen zij vooruit met 5.421 leden en daarvan de: Alg. Bond met 3.299 = 60.9 pCt. R.K. Bond met 1.395 = 25.7 pCt. Chr. Bond met 727 = 13.4 pCt. Wij hebben reden om tevreden te zijn, zouden we zo zeggen. De arbeiders welke inde loop van dit jaar de organisaties zijn komen versterken hebben, om met den dichter te spreken, getoond van welke geest zij zijn. Zij kozen in grote meerderheid onze Bond en schaarden zich aan de zijde van de moderne vakbeweging. Deons beconcurrerende bonden mogen al van tijd tot tijd in hun tuighuis de boel ondersteboven halen om met enigszins verroest spul ons met hun tegenpropaganda te bekampen, dat alles verhindert niet, dat de mensen onze Bond de voorkeur geven. En zonder wellicht ooit kennis te hebben genomen van dat oude dichterswoord, is de grote waarheid er van tóch tot hen doorgedrongen: O zeg ... niet van wat naam of kerk, Maar toch van welke geest gij zijt! Kameraden, onze Bond is gedurende de laatste jaren sterk gegroeid. Na aanvankelijk tengevolge van de felle crisis tot 40.500 leden op I Januari 1936 te zijn gedaald, trad een gunstiger tijd in die ons nieuwe bloei en vooruitgang bezorgde. Van 40.500 op I Januari 1936 klommen wij omhoog tot 49.674 op I October 1938.

Hierboven ziet men de reproductie vaneen van de zes prachtige bladen van de kalender voor het jaar 1939, die ons bondsbestuur aan alle leden van de Bond tegen het einde van dit jaar denkt aan te bieden Met onze gestadige groei naderen wij tot het voorlopig gewenste recordcijfer van vijftig duizend. Waaraan danken wij een ledenwinst van ruim 9000 of 22.6 procent in ongeveer 2j jaar tijds? Hieraan, dat wij getoond hebben van welke geest wij zijn. Als grootste en voornaamste Bond waren wij uiteraard ook de voornaamste drager van de acties, die in 1937 en 1938 gevoerd zijn om de sterk verlaagde lonen weer enigszins op hoger peil te brengen. Wij deden het met z'n allen, met onze R.K. en Chr. zusterorganisaties; wij stonden naast en niet tegenover elkander. Maar wij droegen het meeste bij, wij als grootste torstten ook de zwaarste last. En wij zijn er fris en gezond bij gebleven. 't Is geenszins volmaakt wat we bereikten, maar 't mag gezien en genoemd worden. Naast herstel of invoering voor de eerste maal van een volle week vacantie, bereikten wij bezwaarlijk onder cijfers te brengen verhogingen van loon. Wij kunnen niet al te uitvoerig worden en beperken ons tot enkele gegevens, ontleend aan de mededelingen van het normalisatie-bureau voor Arbeidszaken in de Metaalnijverheid. De gemiddelde uurinkomens voor groep A, dat zijn de geschoolden van 30 jaar en ouder, de geoefenden van 28 jaar en ouder en de ongeschoolden van 26 jaar en ouder, waren inde Ie gemeenteklasse inde jaren 1935—1936 gedaald tot resp. 65, 59 en 52 cent voor elk dier groepen. Op I Juli 1938 waren de cijfers: 72, 66 en 59 cent. Dat is een gemiddelde stijging van 7 cent voor in totaal 11.379 werklieden. De 2e en 3e gemeenteklassen geven cijfers naar rato te zien. Wij kunnen ze onmogelijk allemaal verwerken. Onze Bond groeide, de nieuwe leden zijn ons toegestroomd e.i dat is het allerbeste bewijs, dat wij onze plicht gedaan hebben. Ongeorganiseerde, onjuist georganiseerde kameraad, kunt gij dat van u zelf ook getuigen? Wilt ge een aan de kant staande nukkige, norse, eigenwijze, onaandoenlijke toeschouwer zijn van onze niet te stuiten opmars naar vijftig duizend leden? Dat wilt gs niet! Maar haast u dan een beetje, beste makker, want anders gaat dit grote voor de gehele Nederlandse arbeidersbeweging zo uiterst gewichtige gebeuren u voorbij en daar zoudt ge uw hele leven lang spijt van kunnen hebben. Vooruit kameraad, mee de grens over; de grens van uw eigen zelfzucht, van uw besluiteloosheid, van uw eigenwaan, van uw verkeerd begrepen zuinigheid, die tóch de wijsheid bedriegt. Mee de grens over van de 50.000 leden, die onze Alg. Ned. Metaalbewerkersbond binnen niet al te lange tijd zal omvatten. Strijd mee in onzer dagen strijd!

Sluiten