Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

<d-.en ex.tt<z u/ootd £<zn de bouwetó!

Uit het hoofdartikel, voorkomende in dit nummer, is u reeds bekend, dat onze Bond op 1 December 1938 een ledental heeft bereikt van 50.236. Als lid van het bondsbestuur, meer speciaal met de leiding van de propaganda voor onze Bond belast, wil en mag ik niet nalaten alle bondsleden die, op welke wijze dan ook, aan de propagandaactie „vooruit naar de 50.000!" hebben deelgenomen, een woord van oprechte en kameraadschappelijke dank te brengen. Toen ons personeel ten bondskantore dat op dit gebied bijna alles eerder weet dan de bondsleiding de administratieve bescheiden had verwerkt en had vastgesteld, da+ op 1 December j.I. de Bond 50.236 leden telde, heeft het dit feit op bijzondere wijze aan de leden van het Dagelijks Bestuur en aan het juist die dag in vergadering bijeenkomende Bondsbestuur bekend gemaakt. De trap in het bondsgebouw was vol cijfers geplakt en naarmate men hoger kwam, steeg het cijfer, eindigend inde vier kamers van de leden van het Dagelijks Bestuur en inde be'I"urskamer, waar vazen met vijf rode anjers aan elk een kaartje met het cijfer 10.000 stonden, terwijl bij de bloemen op mijn kamer een getekende krans was geplaatst, vermeldende hef cijfer 50.236. Ik kan niet nalaten te erkennen, dat, toen ik die morgen nagegluurd, begreep ik later, door het personeel mijn kamer betrad, ik voelde, dat het geluk van het welslagen van onze grootse propaganda-actie op mij toestormde en daar staande, kijkend naar de bloemen en het cijfer 50.236, ontvielen mij spontaan de woorden: „Onze werkers heil!" in gedachte heb ik jullie, bouwers van en aan

– Inde leeftijd van 64 jaar overleed op 14 December j.I. de heer J. R. A. Schouten, directeur van de Metaalbond en van het Normalisatie-Bureau voor Arbeidszaken inde Metaalnijverheid. Met hem is een knap, beminnelijk en hulpvaardig mens heengegaan. Een bescheiden, niet al te zeer op de voorgrond tredend man, die vanaf 1920 tot zeer kort voor zijn doodde organisatie van de werkgevers in onze industrie

gediend heeft en die nu als ’t ware midden uit zijn werk werd weggerukt. Uit de aard der zaakwas hij meer speciaal bekend inde kring der werkgevers en in die van de bestuurders der vakverenigingen. Maar onze leden zullen op de diverse vergaderingen zijn naam meermalen hebben horen noemen, vooral bij het uitbrengen van verslagen over gehouden conferenties. In ons gedenkboek, uitgegeven ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan van onze Bond, schreven wij te zijne opzichte 0.m.: „De vele onderhandelingen droegen soms een heel scherp karakter en de positie van den directeur van de Metaalbond was daardoor lang geen sinecure.” De nu overledene was een man met veel zelfkennis en daardoor een kenner van anderen en verre van eenzijdig. Hij dreef de dingen nimmer op de spits en had een open oor voor gegronde bezwaren en gezonde argumenten. Geen verdediger van werkgeversbelangen door dik en dun. Wij hebben de wens, dat men er in zal slagen een hem waar-

onze Bond, toen allen inde ogen gekeken, kameraadschappelijk de hand gedrukt en met het resultaat van onze gemeenschappelijke arbeid van harte gefeliciteerd. Of jullie taak is geweest de propaganda-geschriften ie verspreiden, het adressenmateriaal te rangschikken of rechtstreeks het propagandistisch- woord te voeren, de som van al deze arbeid, verricht door onze grote, trouwe kern van harde werkers is, dat wij het gewonnen hebben; „onze Bond telt meer dan 50.000 leden”. En nu rusten? Ik hoor jullie in koor roeoen: neenl Welnu, dan wagen wij het er op. Opnieuw klinkt onze roep: „Werkers voor/ Nieuwe werkers voor onze Bond welkoml" Wij gaan nu de eerste zes maanden van 1939 in feeststemming aan alle metaalbewerkers de boodschap brengen; onze Bond heeft 50.000 leden. Wij zullen met elkaar zó is onze belofte ons opnieuw, gedragen door de innerlijke warmte verkregen door het behaalde succes, met nog meer geestdrift dan ooit ie voren, werpen op de actie voor de verdere groei van onze Bond. Het signaal klinkt: Werkers voor/ Nieuwe werkers welkoml voorzitter.

digen opvolger te vinden, hetgeen zeker niet gemakkelijk zal zijn. Op Zaterdag 17 December hebben wij met vele anderen den overledene de laatste eer bewezen. Volgens zijn uitdrukkelijke wens waren geen bloemen gezonden en werd aan zijn graf niet gesproken. Hier vonden wij echt de geest van Schouten terug. Onze deelneming gaat uit naar zijn naaste verwanten en anderen, die door zijn heengaan werden getroffen. En wij wensen wat eens Schouten was, de eeuwige rust en vrede toe.

Van , v r'\> – – heinde en ter

„De Schelde" begint aan een nieuw schip Nadat Zaterdag 17 December j.l. het 9250 ton grote motorvrachtschip „Bantam”, gebouwd voor de Rotterdamse Lloyd, te water is gelaten, zal op de vrijgekomen helling de kiel worden gelegd van het bruto ongeveer 21.000 ton metende snel varende passagiersschip voor de Rotterdamse Lloyd, het grootste schip, dat ooit te Vlissingen werd gebouwd, hetwelk op het ogenblik bekend staat onder het bouwnummer „Schelde 214”. ★ Metaalindustrie in Nederl.-lndië Naar uit Indië gemeld wordt, zal de Billi-, ton Mij., zodra het stroomvraagstuk geregeld is, overgaan tot de bouw vaneen aluminiumfabriek op Java, gevolgd door de bouw vaneen walswerk. (Dagel. Beurscourant), ★ „Socialisme en democratie" Van Januari 1939 af wordt het tijdschrift „De Socialistische Gids” voortgezet onder de naam „Socialisme en Democratie”, onder redactie van dr. W. Banning, dr. H. Brugmans en prof. J. van Gelderen. De abonnementsprijs is verlaagd van zes gulden op ƒ 4.20 per jaar of ƒ1.05 per kwartaal. Het tijdschrift zal 64 pagina’s groot zijn. ★ Groei in Engeland Het ledental van onze Engelse zusterorganisatie, de Amalgamated Engineering Union, bedroeg op 1 December 1938 369.671, verdeeld over 1485 afdelingen. Op 1 Januari van dit jaar telde deze Bond 331.953 leden en hij groeide derhalve met 37.718 leden sinds het begin van het jaar. ★ Stakingen in Frankrijk In Frankrijk hebben inde jaren 1935, 1936 en 1937 resp. 420, 17.087 en 3.678 stakingen plaats gehad. De, maand Juni 1936 spande de kroon met 12.142 stakingen. ★ Plaatsing bij de vestingbouw als straf (1.T.F.) „Der Angriff” van 3 December 1938, het dagblad van het Duitse Arbeidsfront, meldt, dat Duitse bedrijfsleiders er een gewoonte van maken om een arbeider, die zijn betrekking opzegt, omdat hij ergens anders meer kan verdienen, te bewerken met dreigementen en hem zelfs dan dreigen met plaatsing bij de werken aan de grensversterking. Dit bericht belicht niet alleen fel wat zich de Duitse arbeiders tegenwoordig moeten laten welgevallen, het toont tegelijkertijd aan in welk een slechte reuk de arbeid aan de Duitse vestingwerken staat. ★ De Sovjet-Oekraïne De Sovjet-Oekraïne telde in December 1926 ruim 29 millioen inwoners. Behalve grote hoeveelheden steenkolen en ijzererts bevat de bodem van dit land mangaanerts, zink, kwikzilver, bauxiet, asbest en zwavel. Slechts zeven tot acht procent der bevolking is inde industrie werkzaam. Landbouw en veeteelt zijn voor 75 pet. der bevolking de hoofdbron van bestaan. De veestapel omvat 40 tot 50 millioen dieren.

J. R. A. Schouten.

Sluiten