Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De jeugd voor de jeugd Zo goed als inde gehele wereld, kan 't er ook in onze Bond soms raar aan toegaan. Dit nummer van ons blad is grotendeels gewijd aan onze vreugde over het bereiken van de vijftigduizend leden, gevolg vaneen stelselmatige inschrijving van nieuwe medestrijders. Wij dachten, dat ook met betrekking tot ons aantal jeugdleden, 14- tot en met 21-jarigen, de cijfers zeer bemoedigend zouden zijn. Maar daarin hebben wij ons nu ééns lelijk vergist, want het 3e kwartaal heeft ons in plaats van winst, enig verlies bezorgd. De cijfers zijn als volgt: 1 Juli 5.483 jeugdleden 1 October .... 5.451 „ We zijn dus met een aantal van 32 achteruitgeboerd. Gedurende het 3e kwartaal bedroeg het getal inschrijvingen 531, waar tegenover 563 afschrijvingen sfonden. Van deze 563 afgeschrevenen gebeurde dat met 345 wegens voleindiging van het 21ste levensjaar en dit aantal ging dus niet voor de Bond verloren. Maar met de 218 resterenden was dit toch wel het geval. Geen cijfer overigens om er ons bezorgd over te maken. De achteruitgang met 32 moet voornamelijk geweten worden aan ie geringe inschrijving van jongeren. Nu is het derde kwartaal sfeeds een van de slechtstee wat de inschrijvingen befreft en het is best mogelijk, dat straks hef vierde kwartaal, dat thans verstreken is, weer veel goed maakt. Dat moeten wij dus atwachten. Maar inmiddels mag niet gewacht worden wat betreft de propaganda. Het is noodzakelijk, dat onze gehele Bond een

juiste verhouding van jongere en oudere leden te zien geeft. Op 1 Juli j.l. was het percentage jongeren gestegen tot 11.1 procent; thans, op 1 October j.1., was het krap 11 procent. Laat ons hopen, dat de cijfers van 1 Januari 1939 weer een gunstiger beeld verfonen. We zitten nog midden inde winter, jongelui, d.w.z. midden in het propaganda-seizoen en er kan dus nog heel veel ingehaald worden. Maar dan moet het niet aan een klein groepje overgelaten worden. Juist onder de jonge vakgenoten is nog heel veel fe oogsfen en dus moeten wij het ook doen. En de wijze, waarop onze Bond zich gedurende de laatste jaren heeft ontwikkeld, maakt hef ons zoveel te gemakkelijker. Wij kunnen op resultaten bogen, zoals dat de werkers van geen enkele andere vakbond mogelijk is. De toetreding van zo heel veel nieuwelingen, waardoor onze Bond inde laatste drie jaren met 10.000 leden, of met 25 procent, vooruitging, is een sterke stimulans voor de nablijvers om het goede voorbeeld te volgen. Ze zijn er met honderd- en duizendtallen, die alleen nog maar een klein stootje nodig hebben om eveneens bij ons binnen te stappen. Wij hebben alles mee en het zou dus een grove nalafigheid zijn, indien wijde beste kansen ongebruikt lieten voorbijgegaan. Wij doen daarom bij herhaling een beroep op alle krachten, ook onder onze jonge leden. De omstandigheid, dat wij naar buiten uit met ons ledental van ruim 50.000 kunnen werken, moet onze propaganda ten goede komen. Dat getal zal een magische invloed op de ongeorganiseerden uitoefenen en ons in staat stellen om vele nieuwe leden te winnen. En elk van ons afzonderlijk moet uit onze grote vooruitgang de kracht putten om het nieuwe jaar met verdubbelde ijver in te treden. Onder hef parool; de jeugd voor de jeugd, vol goede moed aangepaktl

UIT DE JEUGDGROEPEN Dordrecht (C. in ’t V.) Beste vrienden, nu 1938 weer ten einde loopt, en we dit jaar weer eens in onze gedachten voorbij laten gaan, komen wij tot de conclusie, dat er in korte tijd ontzettend veel kan gebeuren. Als we alleen maar eens ons oog richten op het internationale gebied. De éne wereldschokkende gebeurtenis volgt op de andere. Men zou haast geneigd zijn dit als iets vanzelfsprekends te gaan zien. Maar laten we ons niet te veel laten meeslepen door deze dingen en in onze eigen kring doen, wat er te doen is, een ieder naar zijn beste kunnen. Onze jeugdgroep groeit op ’t ogenblik als kool. Alleen is ’t jammer, dat er procentsgewijze maar zo weinig leden actief aan ons jeugdwerk deelnemen. Dit moet veranderen, kameraden. Blijft nu niet toezien, hoe uw bondsmakkers zich met al hun energie aan ’t jeugdwerk geven, zich ontwikkelen, er plezier in hebben en echte kameraadschap ondervinden. Dus nu geen laksheid meer en ook niet langs de straat slenteren, maar meedoen aan dit mooie werk. Gij zult er geen spijt van hebben. Van nu af aan allen present op onze groepsavonden, dan kunnen wij u ook met recht een gelukkig Nieuwjaar wensen. AGENDA: Woensdagen 4 en 11 Januari: toneelrepetitie; aanvang half acht. Vrijdagen 6 en 13 Januari: dam-wedstrijden; aan vang half acht. Zaterdagen 7 en 14 Januari: muziek- en spel-avonden; aan vang half acht. • Zondag 8 Januari: modern dansen inde Visstraat 2. Zondag 15 Januari propaganda-avond van de Plaatselijke Jeugdraad, in gebouw „Kunstmin”. De kaarten voor deze avond zijn verkrijgbaar bij alle bestuursleden van de jeugdgroep, voor ƒ0.25. Onze bijeenkomsten worden allen gehouden in ons zaaltje, Boogjes 10. Enschede (J. K.) Zaterdag 17 December 1938 hield onze jeugdgroep in samenwerking met die van de Bond inde Kledingindustrie de eerste feestavond. Uitgenodigd waren de werkers en hun vrouwen; tevens de besturen der afdelingen van de beide bonden. Alhoewel de beide jeugdgroepen nog maar een zeer korte tijd bestaan, kan deze avond bijzonder geslaagd heten. De bijeenkomst werd geopend door den voorzitter van onze groep, waarna de muziekgroep zich van zijn beste wijze liet kennen. Hierna werd met het afwerken van het programma begonnen; voordracht, lekenspel, declamatie en muziek. Inde pauze gaf onze districtsbestuurder Visser uit Hengelo een uiteenzetting over de taak van de jeugd inde organisatie. Na het afwerken van het programma werd nog een verloting gehouden en daarna vond een zeer gezellig bal plaats. De voorzitter van de jeugdgroep van de Bond inde Kledingindustrie sloot met een opwekkend woord tot jeugd en werkers om op de ingeslagen weg voort te gaan, want deze avond deed verlangen naar meer van dit soort. Dus kameraden, voorwaarts! We zijn op de goede weg! Wist u dit? Londen is de grootste stad ter wereld en heeft het drukste spoorwegknooppunt, n.l. Clapham, waar meer dan 1200-treinen per dag passeren, en de grootste bibliotheek, n.l. die van het Britse Museum, welke 4.000.000 werken bevat. New York heeft het hoogste gebouw, het Empire State Building, dat meer dan 380 meter hoog is; Agra, in Voor-Indië heeft de kostbaarste graftombe, de Taj Mahal, die 16 millioen gulden heeft gekost; Rome heeft het grootste paleis, het Vaticaan; China de langste muur, 2250 km.; Moscou de grootste luid-klok, de „Tsar Kolokol”, die 180 ton weegt en Frankrijk de grootste passagiersboot, de „Normandië”.

Een Kerstklok? Neen, de klok door onze Bond geschonken aan de Moderne Centrale voor Werklozenzorg voor het werkkamp „De Vossenberg” te Vierhouten.

Sluiten