Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(J. L.) Nog anderhalve maand scheidt ons van de dag, waarop de A.N.M.8.-familie zich opmaakt om haar landdag te houden. De grote dag, 2 Juli, dan viert onze Bond zijn feest wegens het bereiken van de 50.000 leden. Ogenschijnlijk ligt deze dag nog in het verschiet, maar dat neemt niet weg, dat de tijd al met rasse schreden nadert, waarop men zich opgegeven moet hebben voor de deelname aan het gezamenlijke feest. Eind Mei moet bij het bondsbestuur bekend zijn, welk aantal van onze leden met hun vrouwen of meisjes deelneemt aan de grote bijeenkomst. Nader aangeduid betekent dit, dat op 28 Mei a.s. alle opgaven bij de afdelingsbesturen ingeleverd moeten zijn. 28 Mei, dat is niet meer zo heel ver verwijderd. Bij het verschijnen van dit nummer is het zo ongeveer nog een week. Daarom, waarde kameraden, laten wij deze tijd goed benutten om alle weifelaars te bewegen zich op te geven voor de deelname aan de landdag. Hoe langer men wacht met de opgave, hoe moei lijker het wordt om de gehele zaak behoorlijk te laten marcheren. Uiteraard kunnen wij ons voorstellen, dat velen belangstellend uitzien naar het programma voor die dag. Een aantal personen zijn daarvoor reeds geëngageerd. Het programma zullen wij mededelen, zij het dan ook „vrijblijvend , omdat verschillende medewerkenden toezegden mede te spelen in het programma, zij het dan behoudens onvoorziene omstandigheden. Zo hadden b.v.

de „Ramblers" toegezegd, dat zij zouden komen, maar door omstandigheden zijn zij verhinderd. Het programma is opgesteld inde zin van „elk wat wils”. Dit moet nu eenmaal geschieden, omdat, waar zoveel mensen samenkomen, er ook zoveel zinnen zijn. Dit neemt niet weg, dat wij het gaarne allen naar de zin maken en dit streven heeft bij de opzet van het programma vooropgestaan. Goed beschouwd is het programma feitelijk „nonstop" geworden, maar dit behoeft aan de prettige en aangename sfeer, die wij op het feest wensen, geen afbreuk te doen. Afwisseling is er ook voldoende. Alle deelnemers krijgen de gelegenheid om naar hartelust te zingen, want aan de community-singing, d.i. gemeenschappelijk zingen, zal ook een plaats ingeruimd worden. Cor Steijn, zijn naam is aan het gemeenschappelijk zingen verbonden, zal ons daarbij behulpzaam zijn. Ook is gedacht aan diegenen, die moeilijk kunnen staan en zitten, maar altijd nog genoeg levenslust hebben om draaiende bewegingen te maken; dansen is daarvoor de aangewezen uiting, dus ook gemeenschappelijk dansen. Daarvoor worden speciale plankiers neergeiegd, in de verwachting, dat zij voor dit doel gebruikt zullen worden. De treinen zullen op een dusdanige tijd arriveren, dat men niet al te vroeg behoeft op te staan en dat men ook niet al te laat thuis komt. Het programma bewijst dit reeds. Zo ongeveer is de tijdsindeling als volgt;

Programma

10.00— 11.00 uur: Aankomst der bezoekers. Muziek op het terrein. 11-00 „ Opening van de landdag. 11.10 11.40 „ Optreden van het gezelschap Albert de Booij. 11.40—12.00 ~ Optreden van de jeugdgroepen. 12.00 12.20 „ Optreden van Johnny en Jones. 12.20 1.00 „ Pauze. Tijdens de pauze dansen en dansmuziek. Uit het bovenstaand programma blijkt, dat er ook een spel opgevoerd zal worden, dat ongeveer een uur zal duren. Het spel wordt gegeven op een podium, dat uit drie delen bestaat, een lengte heeft van 35 meter en een diepte van ongeveer 6 meter. De opstaande wanden zijn ongeveer 5 meter hoog, terwijl het middenvlak, vanaf de grond gemeten, een hoogte heeft van ongeveer 14 meter. Op dat podium wordt een spel opgevoerd, dat de geschiedenis van de Bond in vijf taferelen weergeeft. Inde aanvang worden de moeilijkheden geschetst om de arbeiders tot organisatie te brengen. De arbeiders hebben liever ~de lol" en andere geneugten, dan zich te bezinnen op organisatie. De stichting van de Bond in „Walhalla" wordt naar voren gebracht en ook het optreden van Willem Ansing (voorzitter der IJzer- en Metaalbewerkersvereniging te Amsterdam in 1886 en eender pioniers van onze Bond). Trouwens, in het gehele stuk is de figuur van Ansing ais de verpersoonlijking van de organisatie ingelast. Albert van Dalsum speelt de rol van Ansing. Daarnaast zijn twee andere figuren ingeschoven, gespeeld door Emmy Arbous en Jan Lemaire, die belangrijke verbindingsteksten zeggen en zingen tussen de verschillende taferelen. Meerdere personen hebben verschillende rollen, o.a. Hans van Meerten. Naar voren worden gebracht de enquête-commissie,

1-15— 1.35 „ Gemeenschappelijk zingen 0.1.v. Cor Steijn. 1.35 1.45 „ Oramotoonplaten. 1-45 2.00 „ Spreker: H. J. v.d. Bom. 2.00 3.00 „ Opvoering vaneen spel. 3-00— 3.15 „ Kleine pauze (dansmuziek). 3.15 3.45 „ Optreden van het gezelschap Albert / de Booij. 3.45 4.00 „ Optreden van Johnny en Jones. 4.05 4.30 „ Gemeenschappelijk zingen. 4.30 „ Sluiting van het feest. het eerste collectieve contract inde grootindustrie, met de versnelde uitvoering van de sociale verzekering. In het vierde bedrijf worden o.m. uitgebeeld de crisisomstandigheden, de rationalisatie, de strijd voor vrijheid en tegen slaafsheid. In het laatste bedrijf worden onze propaganda-acties gesymboliseerd, met de daaraan verbonden vreugde over het bereikte resultaat. De handelingen spelen zich af op het middenpodium en op de zijpodia worden de teksten ondersteund door een ballet en een grote schare medewerkers(sters), die door bewegingen het aanzien zullen versterken. Ons Amsterdamse muziekcorps zal voor de muzikale begeleiding zorgen. Decoratief wordt de zaak verzorgd door Albert Hahn Jr., terwijl Willem van lependaal de tekst voor het spel geschreven heeft. Ru Mulder, die de regie van het stuk heeft, is reeds met alle kracht aan het werk getogen om te repeteren. Aan het geheel zuilen ongeveer een 400 personen medewerken. Maar wij vertellen er niet meer van. Wij hebben alleen deze wens, dat velen, heel velen de behoefte hebben om met elkander dit feestte vieren en getuigen te zijn van het spel, kortom, de landdag van 2 Juli, ons familiefeest, mede te maken. Zo u zich nog niet hebt opgegeven als deelnemer, vult dan onderstaande strook in en zendt deze toe aan het afdelingsbestuur, of geeft hem mede aan den bode. Het is thans de hoogste tijd.

Hierlangs afknippen. Ondergetekende wenst deel te nemen aan de landdag op 2 Juli 1939 op Birkhoven met personen. Handtekening: ............. Woonplaats: Vóór 28 Mei a.s. inleveren bij het afdelingsbestuur of bij den bode.

Sluiten