Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Amsterdam (v. E.) Door het Leidseplein-ensemble, o.m. bestaande uit: Piet Rienks, E. Palmers, Jetty van Dijk, Cor Dommelshuizen, Gerard Hartkamp, wordt in het Leidseplein-theater de klucht opgevoerd „De Tante van Charley”, onder regie van Hans van Meerten, die ook in het stuk meespeelt. De directie van voornoemd ensemble stelt onze leden inde gelegenheid tegen sterk gereduceerde prijzen deze voorstelling bij te wonen. Deze verlaagde prijzen gelden voor de dagen Maandag tot en met V r ij da g, voor de zaal 60 cents en boven 40 cents, alles inbegrepen. Volgens ingewonnen informatie is het een buitengewoon genoeglijk stuk en kan men zich voor weinig geld een avond kostelijk vermaken. Breda (C. T.) We delen onze leden mede, dat het secretariaat van onze afdeling is verplaatst van Chassésingel 32a naar Vondelstraat 46. Deventer Kleine acties (H.) Ineen vergadering, gehouden met onze leden werkzaam bij de firma P. ten Zijthoff, fabriek van molenwerken en reparatie-inrichting. ter bespreking van de arbeidsvoorwaarden, zijnde volgende verzoeken aan de firma verzonden. 1. Invoering vaneen loonregeling voor de jongeren en verhoging van het uurloon der volwassen arbeiders tot 55 cent. 2. Invoeren vaneen vacantieweek en regeling daarvan. 3. Het invoeren vaneen overeenkomst. De firma berichtte daarop per brief aan haar personeel niet bereid te zijnde gedane verzoeken in te willigen en wenste daarover niet in overleg te treden met de organisatie, omdat besprekingen daarover met buitenstaanders geheel nutteloos waren. Het personeel wenste daarmede niet accoord te gaan en was niet genegen over deze zaak individueel overleg te plegen met de firma, waarvoor het uitgenodigd werd. Het personeel gaf het bestuur machtiging tot vrijheid van optreden, indien de firma haar standpunt bleef handhaven. * Personeelvergaderingen (H.) Met onze leden werkzaam op de machinefabriek „Deventer” en inde technische afdeling der Capsulefabriek is vergaderd, ter behandeling van de lonen en arbeidsvoorwaarden, waarbij de conclusie was, dat verbetering daarvan wenselijk werd geacht. Dit verlangen is de directie van beide ondernemingen kenbaar gemaakt en tevens werd verzocht in overleg te treden met de organisatie. Daarop heeft de directie der machinefabriek „Deventer” inmiddels medegedeeld, dat zij verbetering had toegezegd en haar besluit dienaangaande spoedig zou nemen. Vacantie in het burgersmedenbedrijf (H.) Voor het eerst zal dit jaar aan de arbeiders werkzaam in het burgersmedenbedrijf drie dagen vacantie worden gegeven, waardoor een deel van het verlangen der werkers in dat bedrijf is verwezenlijkt. Met grote energie heeft onze organisatie jaren achtereen op deze sociale achterstand in het burgersmedenbedrijf gewezen en geijverd voor het invoeren vaneen volle week vacantie. Het werk van onze Bond is ongetwijfeld van invloed geweest op het besluit der burgersmedenpatroons, die zich daarmee hebben losgemaakt van de gedachte, dat vacantie in het burgersmedenbedrijf niet mogelijk is. Met het invoeren van deze nog beperkte vacantie is een begin gemaakt tot verdere verbetering in dit bedrijf en ook hier zou de toestand voor beide partijen ten zeerste gediend zijn met het regelen der lonen en arbeidsvoorwaarden door middel vaneen collectieve arbeidsovereenkomst. Laten onze leden in dat bedrijf . werkzaam beginnen niet de ongeorganiseerden lid van onze Bond te maken. Eindhoven Rectificatie (A.C.J.L.) Zaterdag 17 Juni j.l. hebben er met de directie van de Philipsbedrijven besprekingen plaats gevonden, in , verband met het voornemen de lonen van de geschoolde metaalbewerkers te verhogen. Evenals in het verleden over de wijzigingen der lonen in ongunstige zin is gesproken, heeft de directie alvorens de wijzigingen bekend te maken, overleg gepleegd met de hoofdbesturen der organisaties, waarmede zij aan het verzoek van deze, geuit tijdens de periode van teruggang, gevolg heeft gegeven. De volgende verhogingen zullen worden gegeven: 1. Voor de geschoolden van 30 jaar en ouder zal de verhoging voor de gehele categorie, dus gereedschapmakers, bankwerkers, draaiers en grofbankwerkers, gemiddeld 2 ct. Per uur bedragen. De minimumverhoging bedraagt 1 ct„ de rnaximumverhoging 3 ct. De gemiddelde uürinkómens zullen hierdoor stijgen van 73.5 tot 76 ct. 2 De geoefenden van 28 jaar en ouder; hiervan krijgt de A-groep, dat zijn zij, die het betere, „geoefende” werk verrichten, generaal 1 ct. verhoging (behoudens een enkele

minder goed beoordeelde). De B-groep wordt niet verhoogd. 3. Geschoolden van 16-—29 jaar. Voor hen bedraagt de verhoging voor de gehele categorie gemiddeld 3 ct. per uur. Per 1 Juli wordt maximaal een verhoging van 3 ct. gegeven. Zij, aan wie een grotere verhoging wordt toegekend, ontvangen dit meerdere op individuele momenten tussen 1 Juli en 1 Januari 1940. 4. De geoefenden van 21—27 jaar bekomen een verhoging van gemiddeld 2 ct. per uur, met een maximum van 1 ct. 5. Personen met een vast weekloon, die werkzaamheden verrichten van gelijk karakter als de uurloners, krijgen een overeenkomstige verhoging. De loonsverhoging is van toepassing op 1300 man. Den Haag (A. G. de V.) Vanaf deze plaats zouden wij een ernstig woord willen richten tot onze jonge leden. Wij willen hen er op wijzen, dat in onze beweging ten allen tijde een grote behoefte bestaat aan goedgeschoolde functionarissen. Het corps, dat thans actief aan het werk deelneemt, wordt zoetjes aan ouder en het is de taak van de jongeren zich te bekwamen om straks hun werk over te nemen. De groei van onze Bond, de grote en moeilijke opgaven, waarvoor onze functionarissen zich telkens geplaatst zien, de steeds groeiende verantwoordelijkheid, doen de behoefte aan een goedgeschoold kader toenemen. Voor de jongeren wordt het plicht zich voor dit werk voor te bereiden. Duizenden, mannen en vrouwen, bezochten reeds de arbeidersavondschool of de plaatselijke kaderscholen om de nodige ontwikkeling en kennis op te doen. Zij begrepen reeds hun plicht. Wij hebben aan alle jonge leden tot 22 jaar een circulaire gezonden over de scholendienst van het Instituut voor Arbeidersontwikkeling. Legt deze niet naast u neer. Beseft allen wat uw plicht is. Neemt enkele uren per week van uw vrije tijd om te studeren, het is in het belang van u zelf en onze beweging. Moge dit artikeltje er toe bijdragen, dat onze jonge metaalbewerkers zich opgeven voor de plaatselijke kaderschool. Het is in het belang van ons allen. Krommenie (P. L.) De loonactie bij de N.V. Verblifa is een succes geworden. Bij de besprekingen, geleid door W. van Zijll, is bereikt: le. met de vacantie een dubbel weekloon als vacantietoeslag; 2e. voor de ploegwerkers een toeslag van 3 uren loon; 3e. een algehele loonsverhoging van 2 cent per uur. Makkers, nu is het onze taak weer om ons ledental zo hoog mogelijk op te voeren. Laat ieder lid een nieuw lid aanbrengen. Verder verzoeken wij om Zaterdag 5 Augustus de contributie een week vooruit te betalen, daar de penningmeester en bode vacantie heeft, ook met het oog op de vacantie bij de Blikfabrieken, Maastricht (J. H. G.) Wij delen onze leden mede, dat er gelegenheid is om op 3 September met de muziekvereniging „Ster der toekomst” naar de watertentoonstelling te Luik te gaan. Deze vereniging zal daar een concert geven. De prijs bedraagt voor spoorkaartje en toegangsbewijs 80 cent per persoon. Men geve zich zo spoedig mogelijk op bij den penningmeester onzer afdeling. Rotterdam Dankbaar werk (J.W.) Regelmatig zijn enige van onze leden in touw om afval koper, lood, staniol, zilverpapier, oude •rijwielplaatjes, enz. enz. op te zamelen en bij ons te deponeren. Is dan de voorraad op een ogenblik weer zó groot geworden, dat er geen ruimte meer voor is, dan gaat Tlnus aan de sjouw om uitte zoeken, waar hij de hoogste prijs er voor kan bekomen. Zo bracht deze keer het geval niet minder dan ƒ 48.28 op, wat ten goede kwam aan ons aller zorgenkind „Zonnestraal”. Wij ontvingen over deze zending van „Zonnestraal” de volgende brief: „Tot onze grote voldoening mochten wij van u op onze postrekening ontvangen ƒ 48.28 als opbrengst vaneen partij oude metalen, door enige uwer leden ingezameld inde stempellokalen. Is het voor „Zonnestraal” in het algemeen altijd buitengewoon bemoedigend zich omgeven te weten dooreen kring van toegewijde en hulpvaardige vrienden en is de daadwerkelijke hulp en steun, die zij in allerlei vormen bieden, voor de „Zonnestraal”- leiding een grote kracht om de zware geldelijke zorgen van ons werk moedig het hoofd te bieden, bijzonder treffend is voor ons altijd wanneer, zoals in dit geval, de nobele hulpvaardigheid zich toont inde inzameling van afval-materiaal, omdat wij ons

Over de week van 31 Juli tot en met 5 Aug. 1939 wordt het contributiezegcl op de 31ste week in het bondsboekje geplakt. Over de week van 7 tot en met 12 Aug. 1939 wordt het contributiezegel op de 32ste week in het bondsboekje geplakt.

bewust zijn, dat voor deze vorm van hulpverlening bijzonder veel moeite en volharding nodig is; een bedrag van bijna ƒSO hiermede bijeen te brengen, moet toch wel een ontzettend werk geweest zijn en juist daarom, omdat men dit voor ons doel heeft willen doen en bij stukjes'en beetjes zo’n groot bedrag bijeen heeft weten te garen, vervult ’t ons èn om het mooie bedrag èn om de offervaardigheid, met innige dankbaarheid, die wij u verzoeken, namens ons bestuur aan uw leden, die deze hulp brengen, wel te willen vertolken.” Aan het verzoek, inde laatste zin vermeld, hebben wij op deze wijze voldaan. Intussen vrienden, er is weer ruimte gekomen; wij gaan door met inzamelen, nietwaar? Schiedam (J. H.) Aan de betrokken leden delen wij mede, dat de bode Eijsberg inde week van 5 tot 12 Augustus vacantie heeft. Wij raden alle leden ernstig aan, in verband met de strenge controle op de contributie-betaling, de week voorafgaande of de week volgende op genoemde vacantie-periode, minstens één zegel extra te betalen. Dit om te voorkomen dat achterstand ontstaat of groter wordt. Terneuzen (d. R.) Enige weken geleden ontvingen wij een brief uit Terneuzen (ondertekend: een goed bondslid) vermeldende bestaande klachten onder het personeel van de Scheepsbouwmaatschappij, aldaar. Het is niet onze gewoonte op ongetekende brieven te reageren, doch wij wilden thans een uitzondering maken en hebben ons met de betreffende directie in verbinding gesteld. De klachten bleken juist te zijn en maatregelen zijn genomen om aan de wensen van het personeel tegemoet te komen, hoewel, indien de mensen zich rechtstreeks tot de bedrijfsleiding zouden hebben gewend, hetzelfde resultaat zou zijn bereikt. Achteraf is thans gebleken, dat het goede bondslid met het gehele geval niets te maken had, hetwelk ons,schriftelijk werd medegedeeld. Wij vestigen nu ten overvloede de aandacht van onze leden er op, dat niet behoorlijk ondertekende brieven terzijde zullen worden gelegd. ledereen kan zich vrij tot ons wenden, doch moet dan naam en adres vermelden. Buitenstaanders hebben met onze zaken niets te maken en bovendien moeten wij bedenken, dat aangeboden diensten, vooral van buitenstaanders, zelden aangenaam zijn. Utrecht (G.) Aan de leden van de afdeling Utrecht delen we mee, dat de boden inde week van 14 t/m 19 Augustus met vacantie zijn. Vriendelijk verzoekenwwide week daarvoor dubbel of op het kantoor, J. P. Koenstraat 21, te betalen. Het kantoor is geopend van Maandag tot en met Vrijdag van 9—12 en van 2—5 uur; bovendien Woensdagavond van B—98—9 uur en Zaterdags van 9 tot 1 uur. Vaassen Actie N.V. Industrie (H.) De actie bij de N.V. Industrie, ingezet voor het invoeren vaneen loonregeling met een verhoging van minimum lOpCt., heeft haar oplossing gekregen door het aanvaarden van het voorstel dér directie, verkregen, nadat het personeel de besturen der samenwerkende vakbonden machtiging had verleend tot het stellen van het ultimatum. De verkregen oplossing heeft dus een conflict voorkomen, hetgeen voor beide partijen van belang is te achten. Het voorstel der directie is op advies der besturen eenstemmig door het personeel aanvaard en houdt in, dat een gemiddelde verhoging van 10 pCt. der uurlonen en tarieven is verkregen; verder het invoeren vaneen vacantleregeling, waardoor voqrtaan aan de arbeiders, die na Januari worden aangenomen, voor iedere twee maanden werktijd een dag vacantie wordt gegeven, terwijl voorheen de arbeiders, die na 31 December waren aangenomen, geen vacantie kregen. Het regelen der lonen en vastleggen der overige arbeidsvoorwaarden zal geschieden door middel vaneen c.a.0., waarover de onderhandelingen worden voortgezet. Actie bij de „Vulcanus” (H.) Ook in deze onderneming heeft de gevoerde actie haar beslag gekregen, nadat in enkele conferenties een

Sluiten