Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit de Afdelingen

Alphen a. d. Rijn (Corr.) Donderdag 26 October hebben wij onze eerste cursusvergadering gehad en hoewel de opkomst beter had kunnen zijn, menen wij te mogen zeggen, dat de vergadering aan het doel heeft beantwoord. Voor een klein doch aandachtig gehoor heeit vriend Tielenburg het „doel en streven van onze organisatie” op zeer duidelijke wijze uiteengezet. Deze cursusvergadering heeft weer eens voor de zoveelste maal bewezen, dat de thuisblijvers ongelijk hebben gehad. Het zijn toch juist deze vergaderingen, die tot de algemene ontwikkeling van onze leden moeten bijdragen. Het is niet voldoende alleen contributie te betalen, wü mogen van onze leden verwachten, dat zij het voorbeeld van de ouderen zuilen volgen. Dit kan echter dan pas goed gebeuren, als de leden op de hoogte zijn van het interne werk, dat noodzakelijkerwijs moet geschieden om het organisatorisch apparaat behoorlijk te laten functionneren. Amsterdam Zondagmorgenbijeenkomst „Tuschinski” (v. Z.) Onze eerstvolgende bijeenkomst vindt plaats Zondagmorgen 17 December. Als spreker zal voor ons optreden ds. A. v.d. Heide, terwijl vertoond wordt de film „Martha Richard, de spionne”. Als steeds zal ons muziekcorps „Kunst en Strijd , onder leiding van directeur B. D. Peters, medewerking verlenen. Kaarten vanaf Maandag 4 December bij de boden en voor zover de voorraad strekt overdag op ons afdelingskantoor, 2e Jan van der Heydenstraat 101. Gouderak (L. VI.) Onze afdeling hield de eerste van de drie te houden cursusvergaderingen, welke goed geslaagd is te noemen. De voorzitter, J. de Bode, opende met een woord van welkom aan de twintig aanwezigen. Als inleider voor het onderwerp: „Doel en streven van onze Bond” trad op de bestuurder C. Tielenburg uit Leiden. Op de hem eigen prettige en vlotte manier, wist de spreker de aanwezigen tot het einde te boeien. De door het bondsbestuur voor dit onderwerp samengestelde syllabus werd uitgereikt. Na een opwekking, om ook de thuisblijvers van het nut dezer avonden te overtuigen, te hebben uitgesproken, sloot de voorzitter deze geanimeerde vergadering. Den Haag De loonactie in het smeden- en constructiebedrijf. (HJB.) Ook voor deze groepen hebben wij een loonregeling bereikt vanaf 14-jarige leeftijd meteen minimum uurloon tot op 28 jaar. Voor den burger – smid bedraagt het uurloon 67 cent en voor den constructiewerker 64 cent. In het constructiebedrijf wordt het steeds meer regel, dat in tarief wordt gewerkt, wat in het burgersmedenbedrijf uitgesloten is; vandaar het verschil in uurloon. , Onze poging om de vacantie van vier op zes dagen te brengen is niet gelukt, wat wel te betreuren is, want de smeden behoren in Den Haag tot de enige groep, die met 4 dagen vacantie genoegen moet nemen. Hierbij komt nog, dat reeds enkele werkgevers, aangesloten bij de Smedenpatroonsbond, het vorige jaar zes dagen vacantie aan hun personeel hebben toegekend, waardoor het bewijs is geleverd, dat aan het verzoek van het' personeel niet langer waste ontkomen. Het is echter niet uitgesloten, dat waar de werkgevers in dit geval onwillig zijn gebleven, straks de wetgevende macht er voor zal zorgdragen, dat ook de arbeiders werkzaam in het kleinbedrijf recht zal worden gedaan. Het blijftin ieder geval dan toch te betreuren, dat niet in overleg met de organisaties ook dat vraagstuk tot oplossing is gebracht. Op onze leden rusfde taak, de ongeorganiseerden te wijzen op de plicht zich te organiseren, waardoor het mogelijk zal zijn om inde toekomst nog betere arbeidsvoorwaarden te bereiken. Ook zij, die nog bij ongeorganiseerde werkgevers werkzaam zijn, zullen goed doen het bestuur op de hoogte te houden met hetgeen door deze werkgevers zal worden gedaan, want er is met de georganiseerde werkgevers afgesproken, dat er zoveel mogelijk naar zal worden gestreefd, dat ook de ongeorganiseerde werkgevers dezelfde arbeidsvoorwaarden zullen naleven Hoewel niet alles is bereikt, wat aan de werkgevers is voorgesteld, kan toch niet worden ontkend, dat door het laatste overleg een en ander tot stand is gekomen, waarvoor jaren is gestreden en dat thans zijn beslag heeft gekregen. Zodra de contracten gereed zijn, zal aan alle leden die hierop recht hebben een exemplaar worden thuisgezonden, zodat de arbeiders die in deze branche werkzaam zijn op de hoogte komen.

Allen nog eens extra aangepakt ter versterking van onze organisatie en onze afdeling zal de 3000 leden bereikt hebben! Hoog de organisatie! Harlingen (A. T.) Op 22 November hield onze afdeling haar eerste cursusavond. De opkomst was niet slecht, maar wij hopen dat bij een volgende gelegenheid alle leden aanwezig zullen zijn. Om kwart over acht opende de voorzitter en sprak de hoop uit, dat de nu aanwezige nieuwe leden in het vervolg steeds op de vergaderingen zullen zijn. Hierna kreeg onze districtsbestuurder Segaar het woord. Deze avond behandelde spreker het onderwerp: „De fondsen en andere geldmiddelen van de Bond”. Dit werd door hem op zeer vlotte en duidelijke wijze gedaan. Na afloop werd nog even gesproken over eventuele loonsverhoging of duurtetoeslag, waarna de voorzitter de vergadering om half elf sloot. Hengelo (Vs.) Zaterdag 18 November hebben wij feestelijk het veertigjarig bestaan onzer afdeling herdacht en we mogen zeggen, dat het een goede herdenking is geworden. ’s Middags is inde grote zaal van het „Eigen Gebouw” (die voor dit doel prachtig versierd was met groen en bloemen) een receptie gehouden. Vrijwel alle plaatselijke organisaties hadden vertegenwoordigers gezonden. Voor het bondsbestuur waren H. J. v.d. Born en C. Oosterhoorn aanwezig. Uit de openingsrede van den voorzitter onzer afdeling, H. Brommer, halen wij aan, dat op 1 Febr. 1899 hier ter plaatse een metaalbewerkersvereniging is opgericht, die de naam „Broedertrouw” kreeg. Buitenlandse gebeurtenissen leidden tot de vorming dezer vereniging. Zij sloot zich in 1906 definitief bij de Bond aan. Inde toespraak die de bondsvoorzitter op de feestavond hield, deelde deze o.m. mede, dat de afdeling ook in 1903 bij de Bond was aangesloten. In 1904 scheidde zij zich weer af. De Bond was naar de mening der Hengeloërs nog niet „modern” genoeg. Oosterhoorn, die de afdeling namens de Bond feliciteerde en daarbij een prachtige bloemenmand aanbood, had van dat feit ook kennis genomen. Hij wees er op, dat Hengelo dooreen en ander de Bond had geholpen om in „modern” vaarwater te verzeilen. Na deze korte greep uit de geschiedenis weer de receptie. Wat een schat van bloemen is aan onze jubilerende afdeling aangeboden. Vele vriendelijke woorden zijn daarbij gesproken. Ook van deze plaats alle schenkers en sprekers dank. ’s Avonds was de feestvergadering voor de leden. De zaal was eivol met belangstellenden bezet. De bondsvoorzitter hield een rede, die met grote belangstelling werd aangehoord. Het gezelschap van Alex de Meester heeft zijn best gedaan om de aanwezigen met liedjes, verhaaltjes, grappen, dans enz. te vermaken. Na afloop van de feestelijke bijeenkomst bleven velen nog wat om een gezellig dansje te maken. Dat het inde smaak viel leidden wij af uit het feit, dat het nog wel moeite kostte om de ook toen nog volle zaal om twee uur te ontruimen. Zo mogen we het graag zien! Ons feest is intussen weer achter de rug. Gedachtig aan het parool, dat ook op de feestavond is uitgegeven, gaan we weer met groot élan aan het werk voor de verdere uitbreiding van het ledental. Rotterdam De stijging van de Kosten voor het levensonderhoud (C. W. v. W.) In aansluiting op de mededeling in ons blad van 18 November j.l. door den redacteur gedaan, kunnen wij vermelden, dat ook in onze op 16 November gehouden ledenraadsvergadering een bespreking aan dit vraagstuk is gewijd. Met grote belangstelling nam de goed bezochte vergadering kennis van de mededeling door den voorzitter gedaan, betreffende hetgeen ten deze zowel door decentrale instanties, als door ons bondsbestuur is verricht. Hierbij kwamen tevens aan de orde enige brieven van ledenraadsleden, die eveneens over dit onderwerp handelden. Er volgde een uitvoerige discussie, waaraan door velen werd deelgenomen en waarin met grote ernst werd gewezen op de bestaande moeilijkheden. Algemeen was men van oordeel, dat vooral voor de werklozen de toestand zeer moeilijk is en werd er op aangedrongen middelen te zoeken, om voor hen spoedige hulp te verkrijgen. De vergadering besloot eenstemmig het bestuur op te dragen ineen uitvoerig schrijven aan het bestuur van het N.V.V. haar opvattingen kenbaar te maken, waaraan inmiddels uitvoering is gegeven. Schoonhoven (M. S.) De afdeling Schoonhoven hield Donderdag 16 November haar eerste van de drie aangekondigde cursusvergaderingen. Daar we niets aan het toeval wilden overlaten, getroostte het bestuur zich de moeite de convocatie (ofschoon deze door zeer goede verzorging aan duidelijkheid niets te wensen

Officiële Mededelingen

Over de week van 4 tot en met 9 December 1939 wordt het contributiezegel op de 49ste week in het bondsboekje geplakt. Over de week van 11 tot en met 16 December 1939 wordt het contributiezegel op de 50ste week in het bondsboekje geplakt. Het bondsbestuur roept sollicitanten op voor de functie van Adjunct-bestuurder (Standplaats nader te bepalen.) Aanvangssalaris ƒ2400.— per jaar. Sollicitaties, te richten aan het bondsbestuur: Hemonylaan 24 te Amsterdam (Z.), worden ingewacht tot uiterlijk Donderdag 14 December a.s. Namens het bondsbestuur: H. J. v.d. BORN, voorzitter. C. OOSTERHOORN, secretaris. overliet) met een aansporing tot bezoek bij de leden thuis te bezorgen. Deze aansporing was niet alleen bedoeld voor de leden, doch vooral ook voor hun vrouwen of meisjes, daar het te behandelen onderwerp: „Doel en streven van onze organisatie” (dat door den bestuurder C. T. Tielenburg uit Leiden op onderhoudende en duidelijke wijze werd behandeld), juist voor hen van groot belang is. Ofschoon we tevreden waren over de opkomst, zeggen we voor de twee bijeenkomsten, die nog zullen volgen: het moet nog heter! Dat op de eerste bijeenkomst slechts één vrouw aanwezig was, viel ons bitter tegen. Laten zij hun schroomvalligheid eens laten varen en ter vergadering komen. We zijn overtuigd, dat zulks niet alleen noodzakelijk, doch zelfs voor hen zeer leerzaam is. Dat ook door schrijver dezes de aandacht werd gevestigd op, en vooral de medewerking werd gevraagd voor de ledenwin-actie onder de leuze: „Houdt koers”, is vanzelfsprekend. Ofschoon het bestuur de laatste jaren hoofdzakelijk de ledenwin-actie ter hand nam, moet worden gezegd, dat zij dat niet langer alleen kan. Laten zich nu eens enkele leden voor dit werk beschikbaar stellen, opdat de te bezoeken personen ook eens andere mensen horen, dan de voor dit werk bekend staande bestuurders. Vrienden, spreken wij dit af! , Vaassen (H. P.) Onze afdeling houdt op Zondagmiddag, 17 December, een St.-Nicolaasfeest voor de kinderen onzer leden. Des avonds wordt er een propagandafeestavond georganiseerd voor de leden met hun vrouw of meisje. Hieraan werkt mede het gezelschap van Lotte en Alex Wins uit Amsterdam. Onze oude vriend H. Walther uit Dordrecht zal een pro- : pagandistisch woord spreken. Kameraden, dit wordt een prachtige avond. Houdt deze datum ervoor vrij. De toegangsprijs is zo laag mogelijk gesteld en bedraagt slechts ƒ0.25 bij voorverkoop en aan de zaal bij H. Vos ƒ0.30. Komt allen! Venlo (Blerick) (A. C. J. L.) Ineen bespreking gehouden met de directie van de Noord-Limburgse Draadfabrieken heeft deze zich bereid verklaard een duurtetoeslag te verstrekken. Over het tijdvak van 30 October tot 12 November j.l. wordt een toeslag verstrekt van 5 pet.; vanaf 14 November zal een duurtetoeslag van 10 pet. worden gegeven. Deze regeling geldt voor 150 man personeel. De komende Kerst- en Nieuwjaarsdagen zullen dit keer met 100 pet. worden vergoed. Over de betaling van de feestdagen in 1940 zal nader overleg worden gepleegd. * * ♦ Donderdag 7 December a.s. belegt de V.8.8. een bijeenkomst voor de werkers. Deze bijeenkomst zal een min of meer feestelijk karakter dragen en is bedoeld als inleiding van de propaganda-actie ter plaatse. Vanzelfsprekend rekenen wij er op, dat allen aanwezig zullen zijn om ons aandeel in het werk te leveren. IJmulden (v. L.) De besprekingen, die Van Eek heeft gehad met de directie van de Hoogovens en Van Leer op 8, resp. 22 November, hebben nog geen onmiddellijk succes gebracht. Binnenkort worden met beide directies de besprekingen voortgezet.

Sluiten