is toegevoegd aan uw favorieten.

De metaalbewerker; orgaan van de Metaalbewerkersbond in Nederland, jrg 50, 1945, no 1, 23-06-1945

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het eenheidsgezcmik

(G. v.d. H.) Zo gek kan je in ons lieve vaderland niet wat op touw zetten of er zijn naïeve mensen genoeg te vinden om zich voor een of andere nieuwe rariteit te laten exploiteren. Daar is nu van zeer recente datum de nieuwe Eenheidsvakbeweging. De vakorganisatie in ons land was, indien we heel kleine, vrijwel onbetekenende groepjes verwaarlozen, van vierdelige, als men dat liever gezegd wil zien, van vierledige aard. We waren vier vakcentrales „rijk”, maar tengevolge van al het sedert Mei 1940 gebeurde, zijnde leidende figuren van het vroegere Neutrale Vakverbond tot de slotsom gekomen, dat het nuttiger is zich bij het N.V.V. te voegen, daarbij te blijven en aldus practisch mede te werken tot groter eenheid op vakbewegingsterrein. Er is daardoor daadwerkelijk iets bereikt: het aantal vakcentrales verminderde van vier op drie en dat is in ons lieve vaderland, waar verdeeldheid tot een soort sport is verheven, al een heel ding. Besprekingen tijdens de oorlogsjaren gevoerd tussen de besturen van het N.V.V., het Christ. Nat. en het R.K. Vakverbond, teneinde daardoor tot verdere eenheid op vakverenigingsgebied te geraken, zijn op niets uitgelopen. Het N.V.V. wilde wèl, de beide andere vakcentrales wilden niet. Daarmee is de kous af en heeft het verder niet het minste nut over eenheid te blijven zeuren en zaniken. Maar helaas is er een soort van mensen dat gretig de gelegenheid aangrijpt om nu toch maar verder dat eenheidsgevoel, dat nu eenmaal bij velen leeft, te exploiteren om andere, voorlopig verborgen te houden werkelijke bedoelingen, na te streven. Wij willen nu maar eens heel erg duidelijk zijn. De al of niet achter de schermen werkende promotors van die nu opgerichte Eenheidsorganisatie weten deksels goed, dat bij de huidige stand van zaken inde arbeiderswereld, er geen schijn van kans aanwezig is om de werkers van Nederland in één organisatieverband te verenigen. De strijd voor de eenheidsvakbeweging wordt door deze heren dan ook niet uitgevochten tegen de Prot. Chr. en R.K. vakcentrales, maar tegen de enige vakcentrale, die werkelijk dat eenheidsstandpunt h—?.m en blijft innemen, dat is het N.V.V. in wezen volkomen valse en daarom veraelijke eenheidsstreven van de lieden, die bij .g.n. eenheidsvakcentrale de touwtjes in handen hebben, heeft uiteindelijk alleen maar tot gevolg: nog veel grotere verdeeldheid en geringere eenheid dan er ooit geweest is. Dat moet maar eens rondweg en openlijk gesignaleerd worden. Het onuitgesproken doel van deze lieden is niet het verkrijgen vaneen eenheidsvakbeweging, maar het verkrijgen vaneen vakbeweging zonder meer. Eenheidsvakbeweging is slechts te bereiken met behulp en medewerking van de arbeiders die lid (Vervolg van pag. 1.) als lid van onze organisatie worden ingeschreven, zal als onderbreking van de lidmaatschapsduur van onze vakbeweging worden beschouwd bij het bepalen van rechten, voortvloeiende uit vroeger lidmaatschap. e. Voor zover de onder d. bedoelden enige bestuursfunctie in onze vakbeweging vervulden, worden zij hiervan vervallen verklaard. Tot anders wordt bepaald, kunnen zij niet voor het vervullen vaneen functie in aanmerking komen. f. Zij, die tot nu toe niet georganiseerd waren of hun organisatie vóór 15 Mei 1940 verlieten en daarna ongeorganiseerd bleven, kunnen als nieuw lid worden ingeschreven, mits er overigens geen bezwaar tegen hun opname bestaat. g. Al het hiervoor bepaalde is eveneens van toepassing op diegenen, die zich voor het lidmaatschap aanmelden en voorheen tot aan de liquidatie lid waren van het Rooms-Katholiek Werklieden Verbond, het Christelijk Nationaal Vakverbond of andere vakorgannisaties. h. Al het bepaalde, op het N.A.F. betrekking hebbende, heeft eveneens betrekking op het D.A.F., met dien verstande, dat allen, die gedwongen in het buitenland gingen werken en daar niet vrijwillig enige functie voor het D.A.F. vervulden, vallen onder hetgeen onder b. en c. werd vermeld. Het bovenstaande lijkt nogal ingewikkeld, maar een aantal gevallen, die zich kunnen voordoen, moest nu eenmaal omschreven worden. Wij zijn ervan overtuigd, dat wij nog lang niet alle gevallen opgesomd hebben, die zich kunnen voordoen. Maar het is voldoende zo. Over twijfelachtige gevallen kan altijd nog gecorrespondeerd worden met het hoofdbestuur. Wanneer men zich houdt aan het boven omschrevene, komen wij al een heel eind.

waren en lid blijven van de confessionele vakverenigingen. Er is geen schijn van kans dat de leden van deze verenigingen, wier leiders de enige waarachtige poging, die ondernomen is om tot eenheid te geraken, met name de poging van het N.V.V., hebben afgewezen, over de hoofden van hun leidslieden heen, naar die nieuwbakken eenheidsvakcentrale zullen overlopen. Deze leden blijven waar zij zijn en laten zich niet door het zoet gefluit van de nieuwbakken eenheidsronselaars verlokken. En nu zien wijde feitelijke leidslieden van die eenheidsvakcentrale niet voor zulke stommelingen aan dat zij dat niet zouden inzien. » Wat zij echter wèl inzien, dat is dat deze verwarde tijd een voor hen gunstige gelegenheid biedt om naast, duidelijker gezegd tegenover het N.V.V. een concurrerende vakcentrale te stellen. En dat zou, zo hun pogingen slagen, het enige negatieve resultaat zijn. Kupers heeft er in het „Vrije Volk” alreeds de aandacht op gevestigd, dat men in België en Frankrijk eveneens met dat eenheidsgedaas bezig is geweest, maar met geen ander resultaat dan dit, dat de principieel christelijk georganiseerde arbeiders bleven waar zij waren. In België is men intussen reeds tot bezinning gekomen, met dit gevolg, dat de opgerichte eenheidsvakverenigingen (er waren er zelfs drie in België) met het Belgische Vakverbond zijn verenigd. Het is te hopen, aldus Kupers tegen den persman waarmede hij een gesprek voerde, dat men in ons land dat goede voorbeeld zal volgen. Wij hopen het met hem, maar vrezen dat de Nederlandse geest van vóór Mei 1940 nog teveel aanwezig is om vervulling van die hoopte verwachten. De metaalbewerkers van Nederland, die niet ten onrechte de betiteling verworven hebben dat zij de dingen nogal nuchter weten te bekijken, zullen na lezing van het voorgaande een kloek besluit nemen: wij sluiten ons weer aan bij onze Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond. HET KWAAD straft z'n meester Onze lezers zullen het ons wel niet euvel duiden dat wij uit de allerbeste bron met grote voldoening vernamen, dat H. C. EBELING, de N.5.8.-er, die, nadat Vander Houven op 17 Augustus 1940 ontslagen was, op 19 Augustus d.a.v. bij beschikking van Woudenberg als den plaatsvervanger van Vander Houven ons bondsgebouw binnenstapte, reeds op Dinsdagmiddag 17 April 1.1. te Grouw gearresteerd werd. En deze voldoening is nog groter door de omstandigheid, dat deze Ebeling, tegelijk met zijn vrouw, gearresteerd is door ons bondsraadslid J. Sjoerdsma te Grouw, in diens kwaliteit van dienstdoend N.8.5.-er. Ebeling bevond zich juist op een veerboot om er met zijn vrouw en twee zwaarbeladen rijwielen tussenuit te knijpen. Maar onze vriend Sjoerdsma, die juist op de kade dienst deed, trad naderbij en herkende Ebeling en de herkenning was wederzijds, want de man schrok zichtbaar. Ebeling zit intussen veilig opgeborgen en zijn vrouw werd naar een kamp overgebracht. Hulde aan onzen vriend Sjoerdsma voor diens beloonde waakzaamheid. Inmiddels zitten wij weer inde Hemonylaan, waar Ebeling een korte tijd heeft kunnen triomferen... . ERE-RAAD N.V.V. Het N.V.V. heeft, zoals men in „De Vakbeweging” en „Het Vrije Volk” heeft kunnen lezen, een Ereraad ingesteld, welks taak zal zijnde vraag te onderzoeken of door bepaalde gedragingen van vroegere functionarissen of leden van onze vakbeweging in bezettingstijd de beginselen, de doelstellingen of de eer van de vakbeweging, waartoe zij behoorden, zijn geschaad.

Officiële mededelingen ! I. CONTRIBUTIE. De contribulie-regeling is voorlopig als volgt; voor leden van 21 jaar en ouder f 0.50 per week; voor leden beneden de 21 jaar f 0.25 per week. M. ENTREEGELDEN. Voor dit jaar wordt geen entrée-geld geheven, noch voor oude, noch voor nieuwe leden. 111. PENSIOENEN OUDE LEDEN. ■ AI diegenen, die op 1 Mei 1942 reeds uitkering voor pensioen van onze Bond ontvingen, houden dit en worden uitgekeerd. Alle anderen moeten bij het bondsbestuur een aanvrage indienen en even geduld hebben wat de beantwoording betreft. Uit- 1 keringen geschieden volgens onze reglementen, dus fl3. per maand. IV. OVERLIJDENSUITKERING. Indien degene, die zich na 7 Mei 1945 voor het lidmaatschap heeft gemeld, na zijn aanmelding komt te overlijden, wordt aan 1 zijn nabestaanden een uitkering verstrekt. I Verzoeken om uitkering betreffende sterf- j, gevallen van voormalige leden van het – N.A.F. vanaf September 1944 tot en met 7 Mei 1945 en waarvan aan de nabestaan- 1 den tot dusver niets is uitgekeerd (wegens 3 afwezigheid der N.A.F.-functionarissen), r worden door ons afgewezen. ( Uitzondering hierbij kan zijn, dat de over- . ledene reeds pensioentrekker was bij onze organisatie en uit dien hoofde lid was ge- 1 bleven van het N.A.F. Verzoeken daartoe u indienen bij het bondsbestuur. p Over eventuele uitkeringen van andere L gevallen is nog geen beslissing genomen, f Meent men één of ander geval gunstig te moeten beoordelen, dan deze gevallen 7 I voorleggen aan het bondsbestuur. Q t 'o li Deze Ereraad bestaat uit de navolgende personen: Mr. Dr. J. In ’t Veld, voorzitter. * F. S. Noordhoff, C. Dammers, G. van der Houven, L. VeeP stra, H. van Asselt en Rodenhuis, leden. 1 k Tot de Ereraad kunnen zich wenden: j a. Vroegere functionarissen, die zelf te kennen geV door de Ereraad gehoord te willen worden; b. besturen, bestuurders of leden van bonden, die ernst»' bezwaren wensen in te brengen tegen bepaalde fuflfe tionarissen of leden. t f Beschuldigingen tegen de onder b. genoemde perse», moeten zo spoedig mogelijk, doch in elk geval uiterk vóór 1 Augustus 1945 worden ingezonden bij den sedu taris van de Ereraad, Mr. J. Mannoury, ten kantore het N.V.V., onder opgave van naam en adres, alsmede vtl de naam van de Bond, waarvan de beschuldiger(s) lid,, (zijn). Op de enveloppe te vermelden: „Ereraad”. Het bestuur van het N.V.V. rekent erop, dat alle aan?" sloten organisaties de uitspraken van de Ereraad en \ daaraan inde regel te verbinden adviezen over de al niet benoembaarheid van de beschuldigden tot enige fuA tie inde vakbeweging, tot richtsnoer van hun besluit zullen nemen. – DE LOONCORRECTII Het doet ons een groot genoegen reeds in het eerste nul mer van ons blad mededeling te kunnen doen van de res> taten der onderhandelingen, gevoerd met werkgevers L de groot-metaalindustrie en het loodgietersbedrijf. De werkgevers inde groot-metaalindustrie zijn grow deels georganiseerd in drie organisaties: de MetaalbO" de R.K. Vereniging van Werkgevers inde Metaalnij' heid en de Vereniging van Prot. Chr. metaalindustriëleß Nederland. i Met het bestuur van de Metaalbond is nu overeengekow' dat aan de leden van deze Bond wordt geadviseerd de Uk lonen te verhogen tot 115°/o van dein October 1943 ë?' dende uurlonen, of, VOOR ZOVER ZULKS VOOR V WERKLIEDEN GUNSTIGER IS, tot 135°/o van dein 1940 geldende uurlonen. j Een en ander zal ingaan op zodanig tijdstip, dat uiterr de eerste loonbetaling in Juli reeds volgens de boVV staande regeling zal plaats hebben. jj Op de conferentie met de Metaalbond waren ook verteg*» woordigers van de twee andere werkgeversorganisaV aanwezig. Zij hadden echter nog geen contact met N leden gehad, maar beiden verklaarden, dat zij zich met t besluit van de conferentie konden verenigen en ook J1 leden van het advies als boven weergegeven mededel* zouden doen. • • * De bedrijfsraad van het loodgieters- en op 30 Juni j.l. in vergadering bijeen geweest en heeft algemene stemmen besloten, dat de lonen van de gieters- en fittersgezellen DIRECT INGAANDE met moeten worden verhoogd. I Uitgegaan moet worden van de lonen, zoals deze zijn ’ gesteld inde C.A.O. voor 1943-1943. Dus voor Amsteru < den Haag, Rotterdam en Haarlem 70 cent uurloon erl verder voor de overige gemeenteklassen. Druk Dico Amster^