Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uft

BUSSUM. (B. J. M.) Nu de nieuwe lonen bekend zijn voor het smedenbedrijf en aanverwante bedrijfstakken, loodgieters- en fittersbedrijf, het electrotechnisch bedrijf en het centrale verwarmingsbedrijf (de Metaalambachtenregeling), die in „De Metaalbewerker” van Zaterdag 26 Januari 1946 vermeld staan, behoeft het geen nader betoog, dat een ieder van deze groepen nu weet wat hem toekomt. Makkers, er zijn nog vele ongeorganiseerden ; In deze. groepen , werkzaam Vestigt hun aandacht op de feiten en wijst hun op de vruchten, die hun zomaar deelachtig worden. Wij verwachten als bestuur, dat de leden, in genoemde bedrijven werkzaam, de nog niet georganlseerden in onze rijen brengen, of dat zij hun adressen aan ons opgeven Dan zorgen wij voor de rest Ook onder de jonge gezellen zijn nog heel wat ongeorganiseerden. Voor hen, dat zijn die van 18 jaar en jonger, bedraagt de contributie 15 cent per week. Verder vragen wij ook de medewerking van onze leden, werkzaam inde grote metaalindustrie, dat zijn, de bedrijven met meer dan 25 man personeel Wijdt ook uw aandacht aan de automonteurs en fietsenreparateurs. Daaronder tellen wij nog een bedroevend klein aantal leden. Adressen voor aanmelding zijn: T. Tempelman, Sint Vitusstraat 18, Naarden; Strik, E. de Bruinstraat 2, Bussum; Klekers, B. van Rooljenstraat 3, Bussum: J. Wouters, Spijkerstraat 92, Bussum (secretaris); B. J. Majoor, Dr. J. Th. de Visserlaan 24, Bussum (penningmeester). In Februari wordt een ledenvergadering gehouden, vermoedelijk op Donderdag de 14de. Convocatie volgt. Aangepakt, vrienden, de tijd is rijp voor de oogst! Nog een kleine stoot en het leden, tal van Mei 1940 is weer bereikt. DEVENTER. (C. P. de Gr.). Op 21 Februari belegt de D.8.8. een vergadering met A. Vermeulen, secretaris van het N.V.V., als spreker. Hij zal een uiteenzetting geven over de loonen prijspolitiek. Reeds eerder heeft Vermeulen dit onderwerp voor de besturen van de bij het N.V.V. aangesloten organisaties uiteengezet. De heer Vermeulen doet dat op een zeer prettige en begrijpelijke wijze, zodat de D.8.8. het noodzakelijk achtte, de bedoelde inleiding nogmaals voor de aangesloten leden te doen houden. Wij willen onze leden dan ook op het hart drukken, deze bijeenkomst vooral te bezoeken. Hij is zeer leerzaam. De vergadering wordt gehouden in „H.U.Z.”, ’s avonds 8 uur. DOESBURG. (B. J. B.) Onze afdeling hield op Zaterdag 19 Januari j.l. een propaganda-avond ter herdenking van het 60-jarig bestaan van onze Bond. De voorzitter opende de bijeenkomst en leidde tevens den spreker van deze bijeenkomst, onzen vriend Hilberink uit Deventer, in. Deze hield een kort. maar krachtig betoog over hetgeen in d« afge-

lopen 60 jaren in 'onze Bond plaatsvond. Hierna trad het duo Arnoldy uit Amsterdam op. Het heeft den aanwezigen een prettige avond bezorgd. De verschillende nummers waren goed verzorgd. De voorzitter dankte aan het einde de aanwezigen voor de goede opkomst, waarna men nog een tijd bijeen bleef voor een dansje. Onze afdeling kan tevreden zijn over deze bijeenkomst en hoopt er inde toekomst meerdere te organiseren, opdat onze afdeling sterker worde dan ooit tevoren. DEN HAAG. OP NAAR DE 3000 LEDEN! (H. J. B.) Op Zondag 20 Januari 1946 hebben wij het 60-jarig bestaan van onze Bond herdacht en zoals werd verwacht, het Capitol-Theater was geheel gevuld. Het was als het ware één grote familie en er heerste een goede stemming. De voorzitter deelde in zijn openingswoord mede, dat deze bijeenkomst was belegd voor tweeërlei doel; le omdat de afdeling reeds weer was gegroeid tot meer dan 2500 leden en 2e omdat het op 17 Januari 60 jaar geleden was, dat de Bond werd opgericht. Het verheugde hem hierbij te kunnen mededelen, dat aan de oprichting van de Bond ook is medegewerkt dooreen Hagenaar, den heer Thomassen, toenmaals wonende inde Jan Steenstraat, die mede de grondslag heeft gelegd voor onze Bond Verder merkte hij op, dat men’ over het aantal leden van de afdeling wel tevreden is, maar niet voldaan, zolang niet het oude ledencijfer van 3000 is bereikt. Hij deed daaronf een beroep op allen mede te werken, opdat dit zo spoedig mogelijk het geval zal zijn, waardoor wij dan in staat zullen zijn met nog meer kracht voor de belangen van de metaalbewerkers op te treden. Hierna declameerde de heer P. v. d. Meulen een gedicht van Keter Jelles Troelstra en een gedicht over „medezeggenschap” van Jef Last, dat zeer inde smaak viel. Onze bondsvoorzitter, die als spreker optrad, memoreerde, hoe de toestand voor de arbeidersklasse 60 jaar geleden was en hoe deze nu is. In zijn helder betoog bracht hij naar voren, dat 60 jaar geleden het arbeiderskind op 12-jarige leeftijd van ’s morgens 6 uur tot ’s avonds laat moest werken voor een schamel loon en dat er bij ziekte, ongeval of werkloosheid geen sprake was van enig recht op uitkering. De arbeiders van toen waren geheel overgeleverd aan de liefdadigheid of armenzorg. Gedurende deze oorlogsjaren, zo ging spreker voort, zijn er steeds besprekingen gevoerd, dat het na deze oorlog tilt moest zijn dat bij werkloosheid door den werkgever het eerst aan het dode materiaal werd gedacht, inplaats van inde eerste plaats voor de arbeiders te zorgen. Hij bracht hierbij onder de aandacht, dat door minister Drees voorbereidingen worden getroffen om te komen tot een behoorlijke ouderdomsverzekering, waarop men als arbeider recht heeft. Echter kan dit alleen kans van slagen hebben, ais de arbeiders hun taak begrijpen en verstaan en zich met duizenden inde moderne vakbeweging organiseren.

Hij deed daarom op allen een beroep om mede te helpen aan de grootmaking van onze organisatie, opdat wij evenals vóór 1940 weer de 50.000 leden zullen hebben bereikt, waarop een donderend applaus volgde. Hierna werd de film „Als de natuur roept!” vertoond. Het was in één woord een goed geslaagde bijeenkomst, welke haar uitwerking ten gunste van onze Bond zeker niet zal missen HILVERSUM. (S.) Donderdag 20 Dec. vierde ons lid Wallenburg zijn gouden huwelijksfeest. Wallenburg behoorde in 1904 tot de oplichters van onze afdeling. Namens de afdeling hebben wij hem onze felicitatie overgebracht. Onze huisbezoekactie. Wij kunnen nu enige mededelingen doen over de resultaten van onze actie gehouden inde laatste maanden van het voorgaande jaar. Vanaf 1 Nov is ons ledental gestegen met ongeveer 80, wat het resultaat is vaneen ploegje trouwe huisbezoekers. Dit succes is goed, het kan echter veel groter zijn, wanneer wij over meerdere huisbezoekers zouden beschikken. Heus, vrienden, dit werk is niet zo moeilijk ais jullie vermoeden, De manier van ons huisbezoek is veel prettiger dan vroeger, daar wij een nieuw systeem toepassen, wat veel aangenamer en eenvoudiger werkt. Vooral het Bloemenkwarfcier is zeer slecht vertegenwoordigd. Komt, vrienden, handen uit de mouwen en er één avond inde week met je metgezel op uit! Vele handen maken licht werk en brengt ons vele nieuwe makkers, Met ingang van Januari heeft onze secretaris Geert Maters ons vei'laten om als adjunct-bestuurder zijn werk voor onze Bond in Arnhem voort te zetten. Het is voor ons wel een verlies, maar wij hopen dat het hem in Arnhem goed zal gaan. Geert, veel succes! KRIMPEN A.D. IJSEE. (L. L. L.) Onze afdeling organiseert op 21 en 22 Februari a.s. een tweetal ontspanningsavonden voor de leden met hun vrouwen. Medewerking verleent de Arbeiderstoneelvereniging „Morgenrood”. Zij zal het komische blijspel „De Spaanse vlieg" opvoeren. Verder zullen de humorist-conférencier Thom Boré en de pianist Koos van Langeveld optreden. Deze. bijeenkomsten worden gehouden in het Verenigingsgebouw. Aanvang 7.30 uur. Kaarten a 50 cent zijn verkrijgbaar bij de bestuurders. Zolang de voorraad strekt! LEKKERKERK. (j. d. W.) Op Dinsdag 26 Februari houdt onze afdeling in verband met het 60-jarig bestaan van onze Bond in het gebouw „Amicltia" een propaganda-feestavond Medewerking wordt verleend door het ensemble Kommer Kleijn. Jan Hartkoorn zal voor ons het propagandistisch woord spreken. leder lid heeft recht op twee kaarten, welke kunnen worden afgehaald aan de zaal. Deze avond zal worden besloten

met een gezellig bal. met. medewerking van de Ten Hartogs, harmonisten. Aan de leden: Indien gij nog kameraden in uw bedrijf kent, die nog niet tot onze organisatie zijn toegetreden, geeft ons hun adres, zodat wij hen kunnen bezoeken ZWOLLE, (B. J. B.) Zaterdag 19 Januari j.l. hield onze afdeling, ter herdenking van het 60-jarig bestaan van onze Bond, een vergadering met een enigszins feestelijk tintje. De opening van de vergadering werd gevolgd door muziek, waarna vriend Segaar gelegenheid kreeg voor het houden van de feestrede. Spreker liet de geschiedenis van onze Bond op duidelijke wijze de revue passeren en legde er de nadruk op, dat figuren als Thomassen en van Herwerden na een lange arbeidsdag toch nog tijd hadden voor de Bond heel veel werk te verrichten. Een voorbeeld voor de jongeren! Segaar eindigde met de hoop uit te spreken, dat het ledental va*i onze afdeling dermate zou stijgen, dat zij een waardige plaats in onze Bond zal innemen. Het applaus bewees, dat zijn rede een aandachtig gehoor had. Na het afdraaien vaneen twee tal smalfilms en het houden vaneen kleine verloting, sloot d» voorzitter deze gezellige feestverjadering. En nu aan de slag voor de uitbouw van onze afdeling! • advertenuën Op 19 Januari j.l. overleed onze trouwe bondsmakker H. W. ARENDS, inde ouderdom van 69 jaar. Dar hij ruste in vrede! Het bestuur van de ! afd. Deventer. Dooreen noodlottig ongeval ontviel de afdeling inde leeftijd van 53 jaar onze bor.dsmakker ,1. DE VRIES Dat hij ruste in vrede! Het bestuur der afd. Wormerveer. Op 24 Januari 1946 overleed ' onze trouwe bondsmakker DIRK GELDORP inde ouderdom van 72 jaar. Dat hij ruste in vrede! Het bestuur van de afd. Den Haag. „DE LASCHBOOG'1 Eerste Nederl. Vakschool v. Electrisch-lassen, last alle, ook gietijzer, onderdelen van Bruggen, Auto’s, Drukkerijmach., Schrijfmach. enz. MINUTIEUS. School en bedrijf alleen gevestigd Rechtboomssloot 49. bij de Nieuwmarkt, A’dara (C.). Tele foon 42587 HARMS Jr.

DRUK: N.V. DE ARBEIDERSPERS. A’OAM

4

Sluiten