Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Nummer Zaterdag Oplaag 6 Metaalbewerker Redacteur: G. van der Houven Hemonylaan 24 Amsterdam-Zuid Telefoon 27858-20821

1

DE BONDSVERGADERING VAN 1346

(Vander H.) Bij het verschijnen van dit nummer Van ons blad scheiden tien dagen ons nóg van het tijdstip, waarop onze gewone statutaire bondsvergadering zal plaats vinden. Voor onze Bond, voor allen die hem leiden en besturen, steeds weer een belangrijke gebeurtenis. En dat zeker nu het voor de eerste maal sedert onze be vrij ding zal, zijn, dat wij met alle vertegenwoordigers van onze 140 afdelingen, de leden van bondsbestuur en bondsraad en genodigde gasten bijeen builen komen. Het vorige jaar om deze tijd waren Vrij er nauwelijks, zaten we nog, zowel te Amsterdam als elders, in verwaarloosde, leeggeroofde gebouwen en hadden we met vele plaatsen nog geen °f zeer gebrekkig contact. Thans functionneert de Bond weer normaal en °nze werkers zijn dag aan dag in touw om hem te versterken en dienstbaar te maken aan het grootse Vrerk, waartoe hij in Mei 1945 werd gerestaureerd. Langzaam maar zeker winnen we weer terrein °bder de metaalbewerkers. Van 1 Januari tot 1 A-Drii j.1., dus over het eerste kwartaal gerekend, Vras de ontwikkeling aldus; 1 Januari 1948 37.811 leden 1 Februari 38.434 „ 1 Maart ~ 39.584 „ 1 April 40.693 „ Ook na deze laatste datum heeft de groei zich Voer(gezet en leidde tot een ledental van 42850 °P 1 Juni j.l. Gelet op alle omstandigheden mogen wij over °hze herkregen positie niet ondankbaar zijn, maar tot algehele tevredenheid is er toch ook geen aanleiding. Want we kunnen niet nalaten te denken aan °bze positie zoals die was in 1938, toen we eveneens in bondsvergadering bijeen zijn geweest en tijden beleefden van steeds verdergaande ledenwinst. Een ontwikkeling, die bleef aanhouden tot be aanvang van Mei 1940, toen alleswas voorbereid voor de ontvangst op onze ook in dat jaar te bouden bondsvergadering. Toen hadden wij een ledental van ongeveer '‘6.500 bereikt. De Duitse horden hebben dat alles vernietigd en We zijn met allen en alles door de diepte gevoerd eU door de duisternis, vijf jaren lang... Met bitterheid in het hart moeten we daaraan terugdenken. Maar met niet minder bitterheid ben ken wij aan het vernielende werk, sedert Mei EHs door de Eenheidsvakbeweging verricht, waardoor de groei van onze Bond en van geheel onze s°cialistische vakbeweging werd belemmerd. Onze cbristelijke zusterorganisaties bereikten weer hun Wantal van 1940 of overschreden het. Wij werden gezegend met een groep, die „eenheid” als leuze op baar vaandel schreef, maar die slechts verdeeldheid voortbracht en er voor zorgde, dat we ons 6bental van 1940 nog niet konden terugwinnen. Ofschoon teleurstelling daarover niet kon uittalij®h, hebben wij er ons toch ook niet door laten ontledigen, of ons het vertrouwen inde toekomst er b°or laten ontnemen. Vervuld van het vaste voorben onze Bond weer naar de hoogste top te °eren en met vertrouwen op onze werk- en daadtracht, gaan wijde dagen van 10, 11 en 12 Juli a.s. eëeinoet. Öet zullen belangrijke dagen worden, waar onze wtuten en reglementen op de helling zullen worgenomen om ze aan te passen aan de behoefje b van deze tijd. We zullen voorstellen van bondsstuur en afdelingen te behandelen krijgen, waar-

de pensioengerechtigde leeftijd binnenkort de bondsdienst zal verlaten. Voorts zal een aantal bestuurders worden gehuldigd wegens 25-jarig of nog langer dienstverband. Aanwezig zullen zijn, naast de leden van het bondsbestuur en de bondsraad, ongeveer 200 afgevaardigden van de afdelingen en voorts een aantal gasten, w.o. de gepensionneerde bestuurders P. Danz, P. v. Eek, C. Oosterhoorn en F. Salome. C. v.d. Lende zal aanwezig zijn als vertegenwoordiger van het N.V.V. We noemen verder de volgende buitenlandse gasten: Wilfred B Beard (Engeland), Axel Svensson en Ernst Ohlsson (Zweden), Dusinius Amstrup en Victor Jepsen (Denemarken), Leif O. Foss en Einar Aamodt (Noorwegen), J. Gallion en Antoine Weis (Luxemburg), Arthur Steiner (Zwitserland) en (dit niet met zekerheid) Bries (België). Wij heten ze allemaal, leden van de bondsraad, afgevaardigden van de afdelingen, binnen- en buitenlandse gasten, hartelijk welkom en spreken de wens uit, dat niet minder hartelijke banden van vriendschap en kameraadschap zullen worden gesloten, voortgezet of vernieuwd. Welkom op onze eerste na-oorlogse gewone bondsvergadering op 10, 11 en 12 Juli in „Krasnapolsky” te Amsterdam.

onder enige zeer belangrijke, zoals dat van Amsterdam met betrekking tot het loonsysteem en dat van Rotterdam betreffende de mensen, waarvoor de toegang tot het lidmaatschap versperd is. Wij hebben geen reden te verwachten, dat over alle zaken, óók over bondsverslag, leiding en redactie van „De Metaalbewerker” anders zal worden gediscussieerd dan vóór 1940, d.w.z. kameraadschappelijk en met waardering voor elkanders inzicht. Er zullen twee belangrijke inleidingen worden gehouden. Ir. H. Vos zal spreken over: „De economische moeilijkheden van ons tijdsbestek, vooral met betrekking tot de positie van ons eigen land.” E. Kupers, de voorzitter van ons N.V.V., zal het onderwerp; „De eenheid van de vakbeweging, nationaal en Internationaal” behandelen. Op de middag van de tweede dag, dus op 11 Juli, zal de bondsvergadering worden onderbroken door een receptie, ter herdenking van het 60-jarig taondsbestaan en ter uitluiding van den secretaris-redacteur O. van der Houven, die wegens bereiking van

Sluiten