Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

51e Jaargang Nummer Zaterdag Oplaag ue Metaalbewerker Redacteur: G. van der Houven Hemonylaan 24 Amsterdam-Zuid Telefoon 27858-20821

abonnement. Bij vooruitbetaling per Jaar – f 2 ~ het buitenland verhoogd met porto ADVERTENTIES: Atdelmgs • advertenties oer regel .. . i 0.20 Aanvrager voor personeel of andere advertenties. welke met de metaalindustrie verband houden per regel I 0 30 Verschijnt 2x per maand

jjereicf, waakzaam en

(I. B.) Onze eerste bondsvergadering in volle glorie na de bevrijding is achter de rug. Hetgeen de glorie Van onze bondsvergadering vooral verhoogde, was de aanwezigheid van vele buitenlandse gasten. De bezoekers waren niet alleen uit alle windstreken van ons eigen land gekomen, maar kwamen ook uit landen, die óf in volle vrijheid óf bezet door de Duitsers gedurende ruim vijf jaren hadden gevochten voor dezelfde zaak, te weten; de wereld te verlossen Van het nazi-juk. Het is goed, zoals de Engelse afgevaardigde Beard in zijn afscheidsspeech zeide, dat er ook internationale verbindingen tussen de arbeiders, in dit geval tussen de metaalbewerkers, bestaan. Zij streden en strijden voor dezelfde zaak. De vergadering had plaats inde feestelijk met bloemen versierde zaal van „Krasnapolsky” te Amsterdam. Achter de bestuurstafel was een spandoek aangebracht, met in het midden het bekende insigne Van onze organisatie; „Trouw aan de Bond”, dat was geflankeerd door de leuzen „Bedrijfsdemocratie” en „Sociale Gerechtigheid”. Die leuzen markeren de Weg die de vakbeweging en dus ook onze Bond, zullen moeten gaan. Om 11 uur ’s Woensdagsmorgens opende de voorzitter de vergadering. Hij belichtte in zijn rede de moeilijkheden waarmede de gehele wereld en dus ook ons kleine land in overgangstijd, te kampen hebben. Alle landen in West-Europa zijn voor de kapitaalgoederen, benodigd voor-de wederopbouw, afhankelijk vandoor de Verenigde Staten te verstrekken credieten. Van dit land zal het voor een groot deel afhangen of de welvaart spoedig wordt hersteld. De hoop werd uitgesproken, dat, de Verenigde Staten zijn machtige positie niet zal misbruiken en dat dit land zonder het uitoefenen van politieke invloed de helpende hand zal bieden. Nederland leeft op het ogenblik nog boven zijn stand. Voor 1946 is de invoer beraamd op 2,8 milhard gulden en de uitvoer op 1 milliard. Het verschil moet overbrugd worden door credieten en liquidatie van buitenlands bezit. , Inde toekomst zal vooral door vermindering van de import van voedingsmiddelen, omdat de oogsten in 1946 al veel beter zullen zijn dan in 1945 en door Vermeerdering van de export het verschil tussen invoer en utvoer verminderd moeten worden. Alle ramingen op het gebied van onze economische activiteit zijn gebaseerd op het feit dat de arbeidsproductiviteit 80 pet. van die van 1938 moet behagen. De vooruitzichten voor 1946 zijn niet onverdeeld Sunstig, omdat door gebrek aan machines, gereedschappen, grondstoffen en hulpmiddelen, maar °dk door psychische factoren, zoals een zekere alge-

mene moeheid en een dikwijls voorkomend verkeerd begrip voor de algemene toestand, het percentage van 80 pet. zeer waarschijnlijk niet zal worden bereikt. De metaalindustrie herstelt zich en uit het Nationale Welvaartsplan 1946 blijkt, dat de regering zich voorstelt de investeringen inde metaalindustrie in 1946 op het peil van 1938 te brengen. Dit is een dringende noodzakelijkheid, omdat de metaalindustrie als basis-Industrie de machines en gereedschappen levert, die een grote, zo niet de grootste, bijdrage vormt tot het opvoeren van de arbeidsproductiviteit. Als we weten, dat de lonen inde industrie met 50 pet. zijn gestegen en rekening houdende met een arbeidsproductiviteit van 80 pet. (alles vergeleken met 1938/39), dan weten we ook dat de arbeidsonkosten met plus minus 100 pet. zijn gestegen. Omdat inde loonpolitiek onder andere van het standpunt wordt uitgegaan, dat de hoogste lonen minder moesten worden verhoogd dan de laagste, varieerden de loonstijgingen inde metaalindustrie tussen 40 en 70 pet. vergeleken bij een stijging van kosten van levensonderhoud met plus minus 70 pet. Ook onze Bond herstelt zich, hetgeen moge blijken uit de volgende cijfers: 7 Mei 1945 0 leden 1 Januari 1946 37800 leden 1 Juli 1946 44000 leden Door het optreden vaneen vierde vakcentrale, die zich voorstelt de eenheid op vakverenigingsgebied te bereiken, te weten de „Eenheidsvakcentrale”, is het ledental van onze Bond nog niet op het vóóroorlogse peil, namelijk 56000 leden. De voorzitter drong er op aan, met elkander te zorgen voor een snelle opmars van ons ledental. Dan alleen kunnen wij ons aandeel inde door arbeid verkregen welvaart niet alleen opeisen, maar ook incasseren. Vriend Biesbroeck van onze Belgische Metaalbewerkersbond begroette het congres namens de buitenlandse gasten. Hij nam de gelegenheid te baat een schets te geven van de situatie in zijn land. C. v.d. Lende, die voor het N.V.V. aanwezig was, deelde mede, dat het verbondsbestuur van het N.V.V. besloten heeft op korte termijn stappen te doen om voor de vakbeweging medezeggenschap te krijgen bij de prijsbepaling.

: n OFFICIËLE MEDEDELING Over de week, lopende van 29 Juli—3 Augustus 1946, wordt het contributiezegel in het 31ste vakje van het lidmaatschapsbewijs geplakt. Over de week, lopende van s—lo Augustus 1946, wordt het contributiezegel in het 32ste vakje van het lidmaatschapsbewijs geplakt. L J

Hij kondigde ook de spoedige verschijning vaneen kaderblad aan, ter scholing van de vakbondsmannen voor de belangrijke taak die hen wacht bij het medewerken aan de medezeggenschapsorganen, die voor de economische democratie noodzakelijk zijn. Uit de bespreking van het verslag over het tijdvak 5 Mei 1945—31 December 1945 bleek duidelijk de waardering inden lande voor het vele werk dat door de Bond in die korte spanne tijds was verricht. Niet inde smaak viel, dat de onderhandelingen over de C.A.O. voor de grote metaalindustrie zo lang hebben geduurd. Velen vonden dit beneden de waardigheid van onze organisatie. De redacteur had zich te weren tegen heel wat critische opmerkingen. Hij was daar blij om, want ten eerste blijkt daaruit belangstelling voor het blad en ten tweede gaf het hem een gerede gelegenheid voor het laatst zijn beleid te verdedigen, hetgeen dan ook met verve geschiedde. De moeilijkheid om aan ieders wensen tegemoet te komen, houdt vooral verband met de omvang van ons orgaan. Uit diverse gemaakte opmerkingen bleek, dat ~De Schalm” inde smaak viel en er werd dan ook bij het bondsbestuur op aangedrongen deze uitgave voort te zetten. De penningmeester had, wat zijn financieel beleid betreft, een gemakkelijke dag, daar er over dit deel van het verslag geen op- of aanmerkingen waren. Ten slotte hechte de vergadering haar goedkeuring aan het verslag. Alhoewel op de buitengewone bondsvergadering het bondsbestuur reeds was gekozen en toen was afgesproken deze samenstelling te doen gelden tot aan dein 1948 te houden bondsvergadering, heeft het bondsbestuur de afdelingen het reglementair recht tot het stellen van andere candldaten niet willen onthouden. Daar geen der afdelingen van dit recht gebruik heeft gemaakt, werd het thans zittende bondsbestuur bij acclamatie herkozen. Reeds op de eerste dag kon worden aangevangen met de discussie over de nieuwe statuten en het huishoudelijk reglement. Het belangrijkste van deze nieuwe statuten is wel de wijziging van de naam van de Bond in: Algemene Bond van Werknemers inde Metaalindustrie (A.B. W.M.) Inde toekomst zal de Bond dus niet meer zijn een bond van metaalbewerkers alleen. Neen, inde Bond zal plaats zijn voor lederen werknemer inde metaalindustrie, dus zowel voor de metaalbewerkers als voor technisch en opzichthoudend personeel, kantoorbedienden enz., die werkzaam zijn in metaalindustriële ondernemingen. Daartegenover staat, dat metaalbewerkers, werkzaam in andersoortige ondernemingen, meestal inde zgn. technische afdelingen daarvan, zich inde toekomst zullen moeten organiseren inde bonden tot wier actieterrein deze ondernemingen behoren. Wij kunnen gerust zeggen, dat hier een lange ontwikkeling zijn einde heeft gevonden. Begonnen als beroepsorganisaties (smeden, blikbewerkers, gouden zilversmeden, carrosseriebewerkers), is de Metaalbewerkersbond, voor een groot deel door fusies, uitgegroeid tot een vakbond. Zo is het ook gegaan met vele andere vakbonden, b.v. de Bouwarbeidersbond (timmerlieden, metselaars, schilders, stucadoors enz.). De vakbonden zullen nu worden omgevormd tot bedrijfsbonden, ook al in verband met de komst van de bedrijfschappen. In één bond zijn dus niet verenigd degenen die hetzelfde vak uitoefenen, maar degenen die in hetzelfde bedrijf, voor onze Bond dus het metaalbedrijf, werkzaam zijn. (Vervolg op pag. 2 onderaan.)

Sluiten