Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

5! Jaargang Nummer !8 Zaterdag 7 September 1946 Oplaag 48.000 BVj | ■• jrZ %y& ~ Wt'j*ï 1 IvVai I® |vl 11 |w| l|«J@ I«4 mW*B i I® Kl~« 14 i*mV |* 11 ®miil*T | »l»l Gfr*1 9191 fl I# g flMMwirfrmnfinïmTmMW^^ Redacteur: G- van der Houven Hemonyiaan 24 Amsterdam-Zuid Telefoon 27858-20821

ABONNEMENT; &ii vooruitbetaling per jaa* f 2. r het buitenland verhoogd met porto ADVERTENTIES: Afdeling» * advertenties oer regel . . . . f 0.20 Aanvragen voor personeel of andere advertenties. welke met de Metaalindustrie verband houden per regel f 0 30 herschijnt 2x per maand

LANG GEWACHT...

(H. J. v.d. B.) In onze bondsvergadering, gehouden op 10, 11 en 12 Juli 1946, deelden wij o.m. mede, dat het ontwerp-C.A.O. door onze leden was aangenomen met | van de uitgebrachte stemmen. Tevens dat op 10 Juli 1946 de C.A.O. bij het College van Rijksbemiddelaars ter goedkeuring was Ingezonden en daarbij was verzocht, aangezien betreffende b.v. de werkingssfeer en wellicht andere juridische puzzles nog Wel enige tijd gemoeid zou zijn alvorens over het geheel een beslissing genomen zou kunnen Worden, er alvast enige punten uitte lichten en deze goed te keuren, als zijnde een tweede wijziging van de regeling van arbeidsvoorwaarden in de metaalnijverheid van 29 October 1945. Een spoedige beslissing werd gevraagd over: le. verhoging van het loonplafond met 3 cent van de loonregeling, geldende voor dein tarief werkende ondernemingen, omdat de sociale lasten, b.v. ten gevolge van de uitbreiding van de vacantie, zijn verhoogd; 2e, een geheel nieuwe loonschaal voor de niet in tarief werkende ondernemingen; 3e. een gewijzigde indeling van gemeenteklassen ; 4e. een gewijzigde regeling van vergoeding bij het werken in twee ploegen. Aan dit verzoek heeft het College van Rijksbemiddelaars zijn medewerking verleend, waarvoor wij het College gaarne erkentelijk zijn. Het is echter helaas niet zó, dat wij het College ook erkentelijk kunnen zijn voor alle ëenomen beslissingen. Eerste punt. Al is hèrhaaldelijk inde voorbesprekingen ter sprake gekomen, dat 3 cent te hoog lag en 2 cent voldoende geacht moest worden. is ten slotte overeenkomstig het verzoek van partijen de verhoging van het plafond met 3 cent goedgekeurd. Tweede punt. (De nieuwe loonregeling voor hiet in tarief werkende ondernemingen). Over deze door partijen ter goedkeuring ingediende loonschaal zijnde grootste moeilijkheden ontdaan. Ondanks dat wij het uiteindelijk met de looncommissle uit de Stichting van de Arbeid, he staf van het College van Rijksbemiddelaars eh ja, met den betrokken Rijksbemiddelaar, 6ens waren geworden, kon het College zich hierhfede zeer tot onze teleurstelling niet verenigen. Door den voorzitter van het College was deze |'eSsling, zo werd ons medegedeeld, ter beoordeltlg voorgelegd aan den minister van Sociale

Zaken en deze had, aldus werd ons gerapporteerd, tegen de voorgestelde looncijfers nogal enige bedenkingen. Hij vreesde, dat daaruit een bestorming van andere groepen op het College om verhoging van de lonen zou voortvloeien. Het is ons niet mogen gelukken tot overeenstemming te komen. Het College heeft nu voorlopig de gehele loonschaal uit de arbeidsvoorwaarden gelicht en alleen de maximum gemiddelde uurlooncijfers vastgesteld. Zeer teleurstellend is het, dat het daarbij de cijfers voor de gemeenteklassen A, B en C zowel voor de geschoolden als voor de geoefenden 1 cent lager heeft en voor gemeenteklasse D zelfs 2 cent. Ondanks dat deze loonschaal in April 1946 reeds aan' het College ter bestudering was toegezonden, kwamen de ernstigste moeilijkheden daarover pas, t3en een beslissing genomen diende te worden. Wij betreuren deze beslissing, van het College, onder de invloed van de regering genomen, ten zeerste. Een loonplafond van 1 cent hoger zal heus het loon- en prijzenpeil niet verstoren, noch eén inflatie veroorzaken, zelfs niet bevorderen. Wij zullen ér achter alles op zetten, dat bij de voortzetting van de besprekingen over de andere punten van de C.A.0., ook deze loonschaal alsnog zal worden opgenomen. Derde punt. De indeling van de gemeenteklassen heeft tot gevölg, dat verschillende gemeenten een klasse hoger zijn geplaatst. Het College heeft gemeend niet over te kunnen nemende indeling, zoals door partijen was voorgesteld, in gemeenteklasse lA, 18, II en 111, maar heeft daarvan gemaakt gemeenteklasse A, B, C en D. Teleurstellend bij de vaststelling door het College is, dat b.v. Vlissingen niet in B, maar in Cis geplaatst, zomede dat ook Rheden 2(= De Steeg) in C is opgenomen en dat Sneek en Gouderak uit C zijn gelicht en naar D overgebracht. Anderzijds is het verheugend, dat Arnhem, Dordrecht, Eindhoven, Hilversum en voóral Tilburg in klasse B zijn opgenomen, zomede Bergen op Zoom en enkele andere gemeenten in C zijn geplaatst. OFFICIËLE MEDEDELING Over de week, lopende van 9—14 September 1946, wordt het contributlezegel* in het 37ste vakje van het lidmaatschapsbewijs geplakt. Over de week, lopende van 16—21 September 1946, wordt het contributiezegel in het 38ste vakje van het lidmaatschapsbewijs geplakt.

Vierde punt. De door partijen ingediende voorstellen tot wijziging van de vergoeding bij het werken in twee ploegen, is ondanks de vele daartegen ingebrachte bezwaren door het College, zij het dan rekening houdende met de tijdsomstandigheden, als een voorlopige regeling goedgekeurd. Om het voor elk lid zo overzichtelijk mogelijk te maken, plaatsen wij ineen afzonderlijke bijlage van dit blad het gehele complex van arbeidsvoorwaarden, zoals deze thans voor de metaalnijverheid verbindend verklaard zijn. Er is nogal en niet ten onrechte gemopperd over het lange uittalijyen vaneen beslissing van het College van Rijksbemiddelaars. Wij hadden die verwacht op 29 Juli, daarna op 5 Augustus, toen op 12 Augustus en ja, op 19 Augustus is het er dan toch van gekomen. Een goede pleister op de wond is, dat het slot van het besluit luidt: „Deze wijziging wordt ten aanzien van op de dag van publicatie inde Nederlandse Staatscourant in dienst zijnde werknemers geacht in werking te zijn getreden met ingang van de loonweek, waarin 15 Juli 1946 valt.” Wij laten nu hieronder nog volgen de beweegredenen, die het College alvorens zijn beslissingen te publiceren, heeft samengesteld en welke geheel inde Staatscourant van 27 Augustus 1946 zijn opgenomen. Het College van Rijksbemiddelaars; Overwegende: dat tussen de Metaalbond, de R.K. Vereniging van Werkgevers inde Metaalnijverheid, de Protestants-Christelijke Vereniging van Metaalindustriëlen in Nederland ter eenre zijde en de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond, de Nederlandse R.K. Metaalbewerkersbond en de Christelijke Metaalbewerkersbond ter andere zijde een collectieve arbeidsovereenkomst is tot stand gekomen, welke ter goedkeuring, respectievelijk verbindendverklaring, aan het College is voorgelegd; dat overeen aantal punten van deze C.A.0., in het bijzonder betreffende de werkingssfeer, een overleg nodig zal zijn, waarmede noodzakelijkerwijze nog enige tijd zal zijn gemoeid; dat partijen daarom aan het College hebben verzocht, de overeengekomen bepalingen betreffende gemeenteklasse-indeling, beloning en ploegendienst vooruit en afzonderlijk als wijziging van de bestaande Regeling in te voeren en wei te rekenen van 15 Juli 1946 af; dat reeds sedert geruime tijd herziening van de gemeenteklasse-indeling wenselijk was, doch dat deze herziening bij de vaststelling van de Loonregeling voor de Metaalnijverheid d.d. 29 October 1945, in verband met het spoedeisende karakter van deze wijziging, niet heeft plaats gevonden; dat door partijen, thans een indeling in vier gemeenteklassen wordt voorgesteld; dat, alhoewel naar de mening van het College ook door deze nieuwe indeling nog geen bevredigende oplossing gevonden is, immers de aanpassing aan de in vele andere bedrijfstakken gebruikelijke indeling in vijf gemeenteklassen nog niet is verkregen, de voorstellen van partijen, voor zover hierover over-

Sluiten