Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Een eenvoudige vergaarbak

De op deze tekening weergegeven vergaarbak is zeer eenvoudig van vorm en. kan toch als z.g. sier-vergaarbak worden gebruikt, terwijl de vervaardiging niet veel tijd kost. Hij is samengesteld uit: een romp. welke voorzien is van -z.g. sierrandjes, 2 losse oren voor bevestiging, een verklikkertje, de vierkante afvoerpijp, de rug en een kleine bodem, resp. postnummers 1 t.m. 7. Fig. 1 voor-, boven- en zijaanzicht vergaarbak. Van het bovenaanzicht tekenen we de rechthoekige vorm van de vergaarbak A’- B’- C’- D’. In het midden en tegen de achterkant de vierkante bodem met de afvoerpijp. Van de bodem trekken wede versteklijnen naar B’ en C’. Om drie kanten van de rechthoek tekenen we het sierrandje. Van het vooraanzicht trekken we drie horizontale lijnen op hoogte bodem, bovenkant schuin gedeelte van de romp en de bovenkant romp, resp. door H”, G” en A”. Vervolgens projecteren we alle punten van het bovenaanzicht naar het vooraanzicht, waarna dit kan worden getekend. De twee sierrandjes aan de romp hebben een U-vorm, die aan de afvoerpijp heeft een haakse vorm. De vorm der oren is zo, dat deze overeenkomt met de vorm van de romp met sierrandjes. Het verklikkertje in het voor- en bovenaanzicht tekenen we pas als dit in het zijaanzicht is bepaald. Voor het tekenen van het zijaanzicht projecteren we alle punten van het boven- en vooraanzicht naar het zijaanzicht. De kruispunten dezer projecterende lijnen zijn punten waardoor het zijaanzicht kan worden getekend. Staan deze aanzichten op tekening, dan moet in het zijaanzicht het verklikker jte worden getekend. Aan de neergeslagen rechthoekige doorsnede kunnen we zien, dat dit een rechthoekje is (zie 1’”- 2”’- 3”’- 4”’). In het zijaanzicht wordt het verklikkertje onder een hoek van 30° tegen de romp gesoldeerd. Dat wordt naar het voor- en bovenaanzicht geprojecteerd. De breedte aldaar is gelijk aan 1”’- 2”’. Nu de aanzichten geheel op tekening staan, kunnen we gaan uitslaan. Fig. 2. Uitslag romp postnummer 1. De ware lengte der gestrekte hoogté is gelijk aan A”- G” en G”- H” van het vooraanzicht. Zet deze afstanden uit op een verticale lijn en trek daar horizontale lijnen door. Op déze horizontale lijnen door A en G zetten wede afstanden A’- B’, B’- C’ en C’- D’ van het bovenaanzicht uit en op de horizontale lijn door H de breedtemaat van de bodem, zoals fig. 2 dit aangeeft. Hierna kan de uitslag der romp worden getekend Het rechthoekige gaatje voor het verklikkertje kan van het vooraanzicht worden overgenomen. Fig. 3. Uitslag rug postnummer G. • De ware grootte hiervan zien wij in het vooraanzicht en kan dus zo worden overgenomen. De bovenkant wordt voorzien vaneen dubbele kant en de zijkanten van soldeerkanten, Fig. 4. Uitslag één der twee sierrandjes postnummer 3. De lengtematen meten we in Tiet bovenaanzicht en de hoogtemaat in vooraanzicht. Daar deze sierrandjes op de hoeken in verstek moeten sluiten worden er onder een hoek van 45° stukjes uitgeknipt.

Fig. 5. Uitslag sierrandjes tegen de afvoerpijp postnummer 2. Ook voor dit sierrandje meten we in het voor- en bovenaanzicht. Fig. G. Uitslag bodem postnummer 7. De ware grootte hiervan zien wij in het bovenaanzicht, terwijl rondom soldeerkanten zijn aangegeven. Fig. 7. Uitslag afvoerpijp postnummer 5. De naad voor deze pijp is in het

midden gehouden en niet op de hoek. Dit voorkomt dikwijls het z.g. „winks” trekken van vierkante pijpen. De maten meten we in het vooren bovenaanzicht. Aan de linker- en bovenkant zijnde soldeerkanten aangegeven. , Fig. 8. Uitslag verklikkertje postnummer 4. Doordat dit een aan onder- en bovenkant afgeknot prisma is, mogen we alleen maar meten vanuit een lijn, die haaks op de ribben staat. (Zie E’”- F’”). Trek een horizontale

lijn en zet daar de om trek van de neergeslagen doorsnede op uit. Meet vervolgens de afstanden der ribben vanuit de lijn E’”- F’” tot de vergaarbak en breng deze over op de overeenkomstige ribben boven de lijn E-F van fig. 8 en daarna de afstanden onder de lijn E’”- F’”. Verbind deze punten onderling, dan is het verklikkertje uitgeslagen. De soldeerkanten zijn aan linker- en bovenkant aangegeven. Fig. 9. Eén der twee oren postnummer 3. ’ • De ware grootte zien wij in het vooraanzicht, De soldeerkant waarmede deze oren aan de rug worden gesoldeerd is links aangegeven. Ten slotte zij nog vermeld, dat de versteknaden der onderzijde romp (postnummer 1) scherp tegen elkaar aan de binnenzijde worden gesoldeerd, Dit geeft bij het opschrapen een strakkere lijn. J. H. L. Br.

Verdachte

Zuurstofflessen

De Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken bericht ons: Binnen een kort tijdsverloop zijn reeds een drietal ongevallen voorgekomen met zuurstofflessen, die tijdens het gebruik explodeerden, waarbij niet alleen belangrijke materiële schade werd veroorzaakt, doch ook meerdere personen gedood of zwaar gewond werden. Voor zover tot nu toe kon worden vastgesteld, betrof het flessen, die tijdens de oorlog door Duitse instanties in beslag werden genomen of door andere omstandigheden een tijdlang aan hun normale bestemming onttrokken zijn. Zeer waarschijnlijk zijn dergelijke zuurstofflessen, zonder daarbij van de voorgeschreven merktekens voorzien te zijn, voor het vullen met andere gassen of zelfs met

brandbare vloeistoffen gebruikt, waardoor zij na hernieuwde vulling met zuurstof een voortdurend gevaar voor ontploffing opleveren, zonder dat de gebruikers zich dit bewust zijn. Aan de bezitters van zuurstofflessen wordt nu verzocht lijsten samen te stellen van de volgnummers van alle flessen, die tijdelijk aan het normale gebruik als zuurstoffles onttrokken zijn geweest. Dit geldt niet voor die flessen, die tijdens de oorlog van de vereiste merktekens voor motortractie voorzien zijn en waarvan het'verder gebruik zonder toestemming van den hoofdingenieur-directeur voor het stoomwezen reeds vroeger verboden is. De bezitters van zuurstofflessen moeten dus zelf de overige flessen aanwijzen, welke als verdacht moeten worden beschouwd. Deze verdachte flessen mogen al-

vorens bijzondere maatregelen genomen zijn niet meer gevuld worden. Voor zover zij op het ogenblik nog zuurstof bevatten, mogen zij niet verder gebruikt worden, terwijl men in het belang van de veiligheid het gas uit deze flessen dient te laten uitstromen. Dit betreft dus zowel de verdachte flessen, die zich nog op de vulstations of bij depothouders bevinden als die, welke op het ogenblik in bedrijven in gebruik zijn. Men dient dus onverwijld bij de eigenaars van zuurstofflessen te informeren, ■of onder de voor gebruik ontvangen flessen zich verdachtg, flessen bevinden en indien £it het geval blijkt te zijn, deze te laten leeglopen. Natuurlijk moet .dit met de grootste omzichtigheid geschieden, d.w.z. de ’ fles moet voorzichtig op een open ruimte gebracht worden en zodanig worden opgesteld, dat de arbeider, die de afsluiter moet openen zoveel mogelijk beschermd is en zich direct na het openen van de afsluiter verwijderen kan.

6

Sluiten