Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Philips’ fabrieken. De wederopbouw van het bedrijf sedert de 18de September 1944, de dag van de bevrijding van Eindhoven, voltrekt zich ineen vrij snel tempo. Philips neemt naar verhouding een tamelijk grote plaats in, inde na-oorlogse wederopbouw van ons land. Van de totale export wordt niet minder dan 10 tot 15 % voor haar rekening genomen. Wat de personeelbezetting betreft, waren op 1 Januari 1945 6.800 mensen inde Eindhovense fabrieken werkzaam, terwijl dit aantal in Augustus 1946 tot 20.700 was gestegen. Inde fabrieken buiten Eindhoven zijn nog 6.300 personen te werk gpsteld, zodat de totale bezetting in Nederland 27.000 personen bedi'aagt. De productie van Philips -wordt in 1947 op 127 % der vóór-oorlogse capaciteit .geschat en dan zal de binnenlandse markt weer evenveel radiotoestellen ontvangen als vóór de oorlog. Het totale tekort bedraagt echter 500.000, zodat het wel enige tijd zal duren voordat deze achterstand is ingehaald. Verschillende nieuwe technische snufjes, zoals heteluchtmotoren, televisie- en Röntgenapparaten, worden door Philips momenteel verder ontwikkeld. In de‘buitenlandse fabrieken vinden op het ogenblik 33.000 mensen werk. De sociale lasten vereisen thans een bedrag van bijna 12 millipen gulden per jaar, tegen in 1939 bij een veel lager loonniveau, ruim 3 millioen gulden. Aandelen uitgifte Plaatwellerij te Velsen. De aangekondigde uitgifte van / 590.100 aandelen der N.V. Plaatwellerij, opgericht in 1914, betekent, dat hier wederom een oorspronkelijk kleine besloten vennootschap in het licht der openbaarheid treedt. De beurs wordt hierdoor verrijkt met een aandeel vaneen goed evenwichtig bedrijf. De onderneming, welke de zeer te waarderen methode volgt om het personeel inde winst te doen delen, produceert naast’ de oorspronkelijke fabricage van ijzeren gelaste buizen en p.vjpen, apparatuur voor de chemische industrie, verwarmingsketels en grote pijpleidingwerken. * Hierdoor worden wij minder afhankelijk van invoer en kunnen omgekeerd in toenemende mate exporteren o.a. naar Zweden en België. (De Financiële Koerier). Marco's Machinefabriek en Constructiewerkplaats. Onlangs vond te Spijkenisse de opening plaats van deze fabriek van de firma J. J. Neuteboom. De fabriek is toegerust met de nieuwste machines, welke geheel aan de moderne techniek zijn aangepast. Ondanks de moeilijke materialenpositie in Nederland is het gelukt uit deels oude materialen een constructief en verantwoord fabrieksgebouw te doen herrijzen. Op het gebied van de export zal het bedrijf een belangrijke plaats Innemen. (De Rotterdammer). Stafmatcriaal N.V. t De directie van deze nieuwe N.V. heeft kortelings een inschrijving opengesteld op 175 gewone aandelen, serie ,B„ elk groot ƒ 1.000,—, tegen de koers van 100 %. De vennootschap stelt zich vóór, , het vervaardigen van metalen staven ten behoeve van de fabricage van moeren, schroeven, bouten enz. De productie zal voorlopig beperkt blijven tot 1000 ton per jaar. Echter zal spoedig de verwerking van andere nonferro-metalen dan messing ter hand genomen worden. (Het Parool). Nederland gaat trolleybussen bouwen. Naar wij vernemen zijn hier te lande twee industriële combinaties gevormd, welke zich gaan toeleggen op de vervaardiging van trolleybussen. Het fabricage-plan voorziet voorlopig in de bouw van 300 a 350 trolleybussen. Mocht hiervoor op de binnenlandse markt geen volledige afzet worden gevonden, dan zal voor de export worden gewerkt. De belangstelling voor trolleybussen is in Nederland niet geheel nieuw. In Groningen rijden er enige, terwijl Arnhem thans ook besloten heeft tot aanleg van een net van trolleybussen. Naar verhouding zijnde aanschaffingskosten van trolleybussen duurder dan autobussen, maar goedkoper dan trams. De exploitatiekosten van autobussen zijn echter veelal hoger. (De Volkskrant).

Machines voor het bouwvak. De fabrieken, die machines en gereedschappen voor het bouwvak produceren, hebben sinds na de bevrijding Duitsland en Frankrijk als concurrenten zijn uitgevallen een goede kans gekregen. Hoewel de productie, in het bijzonder van betonmolens, groter is dan vóór de oorlog, wordt de binnenlandse behoefte slechts voor de helft gedekt. Men had in het wederopbouwplan 1946 gerekend op een productie van. ongeveer 500 betonmolens met ophaalbak, de grotere typen dus. Er werden maar een kleine 200 afgeievevd. Het tekort werd aangevuld met machines uit bedrijven, die gecollaboreerd hadden. Ongeveer eender ging het met de kalkmolens. Voor de allergrootste machines, speciaal voor de wegenbouw, is Nederland afhankelijk van Amerika. Een voordeel is, dat reparatie-werkzaamheden vrijwel ongehinderd uitgevoerd kunnen worden. De bedrijven, die vastlopen, kunnen machines huren. Voor dit doel beschikt men in totaal over 150 betonmolens. (De Volkskrant). Reparatiewerven in Rotterdam. In het algemeen gesproken kunnen de reparatiewerven de toekomst met vertrouwen tegemoet zien, want er zal geen gebrek aan werk zijn, in ieder geval niet inde eerstkomende jaren. De totale reparatie-capaciteit van al de werven tezamen moet verhoogd worden, wat de snelst mogelijke restauratie en de vernieuwing van ouderwets en versleten installatie noodzakelijk maakt. De arbeidsproductiviteit moet ook weer op het vóór-oorlogspeil teruggebracht worden, waartoe een betere voeding en geschiktere kleding zomede verbeterde transportmiddelen een groot deel zullen bijdragen. Tengevolge van ondervoeding en gebrek aan passende kleding en schoeisel heeft de arbeid veel van zijn productivi-

teit verloren. Dit moeten we 'trachten weer op te voeren en daarom is goed voedsel, voornamelijk inde wintermaanden, warme kleding en goed schoeisel vereist. (Holland Shipping and Trade). Wie zal dat betalen? Ineen bespreking van de wijziging in de kinderbijslagwet (ook kinderbijslag aan het eerste en tweede kind) maakt de redacteur van de „Sociale Verzekeringsgids”, Dr. Mr. L. P. v.d. Does, enige opmerkingen over de verhogingen van de premie van 2J % op 5,2 %. Deze stijging mag dan niet inde prijzen doorberekend worden. De schrijver zegt dan: Wanneer deze doorberekening volgens de regering echter niet mag plaats vinden, is de vraag ten volle gerechtvaardigd, wie de lasten dezer premieverhoging die in zeer vele gevallen een loonsverhoging betekent dan wèl zal dragen. Ineen stelsel van vrije economie, met om het klassiek uitte drukken het vrije spel der economische krachten, zou een dergelijke bepaling geen enkel effect hebben. Ineen stelsel van geleide economie liggen de zaken echter enigszins ahders. De moderne kostprijsberekening zal ongetwijfeld tengevolge hebben, dat deze premieverhoging niet op de lonen zal kunnen worden verhaald, terwijl deze, zoals de wettelijke bepaling het wil, niet op de prijzen kan worden doorberekend. De enige factoren, die voor deze lasten in aanmerking komen, zijn het ondememersinkomen en een vermindering van de kapitaalvorming. De vraag rijst het zou ons te ver voeren hierop uitvoerig in te gaan of in laatste instantie de Schatkist deze lasten niet zal dragen. De belastingopbrengst der ondernemingen zal door de verhoging der productiekosten, die ongeveer 3 % van het loonbedrag bedragen, niet onaanzienlijk afnemen.

STICHTING ZECELFONDS LOODGIETERS- EN FITTERSBEDRIJF

Inwisseling van vacantiezegels over Kerstdagen en Nieuwjaarsdag vindt plaatste: Almelo op Maandag 23 December 1946, des avonds van 7—B uur in „De Poort van Kleef”; Amersfoort op Vrijdag 27 December 1946, des avonds van 7.30—8.30 uur, Krommestraat 57; Amsterdam op Vrijdag 27 December 1946, des namiddags van 2—4 uur, voor alle werknemers in gebouw „De Leeuw” Valkentaurgerstraat 149; Dordrecht op Zaterdag 21 December 1946, des namiddags van 3—5 uur, Spuiweg 73; Eindhoven op Maandag 23 December 1946, des avonds van 7—B uur in café „De Korenbeurs”, Markt 14; Enschede op Vrijdag 20 December 1946, des avonds van 7.30—8 uur in hotel Mulder, Haaksbergerstraat (naast postkantoor) ; Groningen op Dinsdag 24, Vrijdag 27 en Maandag 30 December 1946, van 9—12 en van 2—7 u„ Nieuwe Boteringestr. 80C; Den Haag op Maandag 23 December 1946 van 7—8.30 uur, Prinsegracht 72, voor leden A.N.M.8.; op Maandag 23 December 1946 van 7.30—9 uur, Houtmarkt 10, voor leden R. Kath. Metaalbew.bond; op Maandag 23 December 1946 van 7—9 uur, Prinsegracht 71, voor ongeorganiseerde werknemers; Haarlem op Donderdag 19 Decemper 1946, des avonds van 7—B uur in gebouw „De Nijverheid”, Jansstraat 85, voorleden A.N.M.8., R.K.M.B. en Chr. M. B,; op Vrijdag 20 December 1946, des avonds van 7—B uur, in , gebouw „De Nijverheid”, Jansstraat 85, voor ongeorganiseerde werknemers. Zegels verkrijgbaar, na vooraf schriftelijke bestelling, elke Dinsdagmiddag tussen 14—16 uur bij de fa. A. de Graaff & Zoon, Oranjestraat 5, Haarlem; Heerlen op Maandag 23 December 1946, des namiddags van 2—5 uur, Hessellestraat 97; Eutterade op Zaterdag 21 December 1946, des namiddags van 2—4 uur, Julianastraat 10, Geleen; Maastricht op Zaterdag 21 Decemoer 1946, des avonds van 7—B uur in café Knols, Markt 30; Middelburg op Zaterdag 21 December 1946, des namiddags van 3—5 uur, Spuistraat 3; Oldenzaal op Zaterdag 28 December 1946, des namiddags van I—2 uur, Ootmarsumsestraat 19. Oosterbeek inde week voor Kerstmis bij de fa. Berendsen, Van Omme & Gerritsen, Schelmseweg 2.

Roermond op Zaterdag 21 en Zaterdag 28 December 1946 van 2—4 uur, Munsterplein 6; Rotterdam op Dinsdag 17 December 1946 van 7—7.30 uur, Heemraadssingel 163 voor leden Chr. M.8.; op Woensdag 13 December 1946 van 7.30—8.30 uur, v. Vollenhovenstraat 25, voor leden A.N.M.8.; op Woensdag 18 December 1946 van 7.30 —9 uur, Westersingel 14, voor leden R.K. M.8.; op Vrijdag 20 December 1948 van 7—B uur, in gebouw Diligentla, Coolsestraat 64b, voor ongeorganiseerde werknemers: Utrecht op Maandag 23 December en Maandag 30 December 1946 van 6—9 uur Soendastraat 12—16; Wageiüngen op Vrijdag 20 December 1946, des avonds van 7—9 uur in het Verenigingsgebouw St. Jozef, Gerdestraat 1; Zaandam op Zaterdag 28 December 1946 tot des namiddags 1.30 uur, Ged. Gracht 21. MEDEDELINGEN Examens Automonteurs. Aan belanghebbenden wordt hierbij medegedeeld, dat bij voldoende deelneming, in Februari 1947 gelegenheid zal worden gegeven tot het afleggen van examens als tweede monteur en eerste monteur in het automobiel- en garagebedrijf. Het betreffende examen zal óf in Den Haag óf in Rotterdam worden gehouden. be mogelijkheid is geopend om het examen in gedeelten af te leggen. De examenvakken zijn namelijk in drie groepen gesplitst. De eerste groep omvat

alle practijkvakken. De tweede groep omvat de belangrijkste theoretische vakken. Desgewenst kan men zich voor één groep laten inschrijven en na enige tijd examen afleggen inde andere groep (en). Slaagt men voor een deel van het examen, dan wordt hiervoor door de Examencommissie een bewijsstuk afgegeven. Deze bewijsstukken zijn drie jaar geldig. Voorts worden monteurs, geboren vóór 1 Januari 1915 inde gelegenheid gesteld een zogenaamd practijkexamen voor eersten monteur af te leggen, waarbij alleen de practijkvakken worden geëxamineerd. Inschrijfformulieren voor de examens kunnen worden aangevraagd bij het Secretariaat van de 8.0.V.A.G., Sarphatistraat 26 te Amsterdam, telefoon 54133. Het secretariaat van de bedrljfscommissie voor het Smedenbedrijf is inden vervolge: M. van Kerkhoff, Hinthamerstraat 181, ’s-Hertogenbosch. Na afloop van de bijeenkomst te Breda op 9 November j.l. h> „Concordla”, is een leren handschoen gevonden. Voor den rechtmatigen eigenaar terug te krijgen ten bondskantore Hemonylaan 24, Amsterdam-Z. SCHRIFTELIJKE CURSUSSEN N.V.V. ■r Vele arbeiders en hun vrouwen voelen dagelijks het gemis aan voldoende doodgewone schoolkennis. Daarvoor behoeft men zich niet te schamen. Het lager onderwijs was vroeger maar zozo. Veel te vroeg ging men naar de fabriek, op karwei of naar de akker. Het beetje schoolkennis vervaagde met de jaren. En nu men inde organisatie te maken krijgt met brieven schrijven, met contributiestaten invullen, nu men eens een goed boek of een brochure lezen wil om op de hoogte te blijven en zich te ont wikkelen, nu voelt men schrijnend het gemis aan voldoende kennis van onze taal, van rekenen enz. Onze vakbeweging heeft getracht de arbeiders hierin te helpen door ds arbeidersavondscholen. Die scholen zullen ook thans weer moeten herrijzen. Maar ze zijn er nog niet, althans lang niet in voldoende mate. Bovendien is lang niet iedereen inde gelegenheid daarheen te gaan. Daarom stelt het N.V.V. de gelegenheid open om deel te nemen aan een Schriftelijke Cursus voor volwassenen in Nederlandse taal en rekenen. Doel is om op een voor volwassenen aantrekkelijke en toch bevattelijke wijze de verloren gegane schoolkennis weer op te halen en aan te vullen. De cursisten ontvangen speciaal voor dit doel geschreven boekjes en elke week een schriftelijke les. Deze wordt gemaakt en ingezonden en komt gecorrigeerd terug. De kosten voor deze cursus bedragen ƒ 4.50 per maand. Bij aanmelding ƒ2.— voor de boekjes. Men verbindt zich voor een leergang, dat is voor 39 lessen in totaal. Wij raden onze leden en vooral onze afdelingsfunctionarissen en andere leden van het kader, dringend aan van de aangeboden gelegenheid gebruik te maken. Kennis is macht, dat geldt ook voor de strijd onzer vakbeweging. Aanmelden bij onze afdelingsbesturen of bij het bondsbestuur.

Sluiten