Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

d. De leerlingen moeten er van de aanvang af van worden doordrongen, dat het van groot belang is voor den electricien, indien hij zich behoorlijk mondeling en schriftelijk kan uitdrukken en zich daarbij van eenvoudige schetsjes kan bedienen; aan dit doel kan mede dienstig worden gemaakt het overbrengen van op het karwei betrekking hebbende boódschappen, het uitbrengen van eenvoudige verslagen betreffende gevonden storingen en verrichte reparaties e. bij het doen verrichten van boodschappen moet zoveel mogelijk gebruik worden gemaakt van de gelegenheid, die deze diensten bieden om de leerlingen inzicht te geven in werkwijze, personeelsverhoudingen (hiërarchie), aard der clientèle e.d.m. van de bedrijven, waar de leerlingen werkzaam zijn. ★ Naar ons oordeel zal deze cursus voor de jongens, die het geluk hebben daarvoor in aanmerking te komen, zowel als voor het bedrijf, van grote betekenis zijn. Wij menen echter, dat de practijk zal uitwijzen, of het gestelde programma voor een tweejarige cursus, te overladen is en geven bij een zelfde programma de voorkeur aan een driejarige cursus. Men dient daarbij niet te vergeten, dat niet enkel in-spanning gevergd kan worden zonder voldoende gelegenheid tot ontspanning, die zeker op die leeftijd gewenst en noodzakelijk is. Voorts moet elke leerling aan de V.E.V. een jaarlijks bedrag van fB. betalen voor haar bemoeiingen en bestrijding der daaraan verbonden onkosten, terwijl aan den werkgever krachtens de bepalingen der Nijverheidsonderwijswet een jaarlijkse subsidie per leerling zal worden uitgekeerd. Hoewel de patroon volgens de wet den leerling jaarlijks een kleine toelage kan geven, is het de bedoeling dat deze, waar hij als leerling reeds dadelijk min of meer productief werk kan verrichten, het loon zal verdienen volgens het Amsterdamse Collectieve Contract. Daarbij hebben de werkgevers aan ons voorgesteld den jongen slechts dan voor verhoging in aanmerking te doen komen, wanneer hij blijk gaf met voldoende vlijt en animo het eerste leerjaar te hebben volbracht. Dit nu lijkt ons paedagogisch aanvechtbaar. Immers maken de jongens bij aan vang der opleiding een proeftijd door van 3 maanden en daarna vindt selectib, zelfs scherpe selectie plaats. Die overblijven, gorden dus althans bij de aanvang geschikt geacht voor deelname. En nu kan bij jongens inde puberteitsjaren zeer wel een tijdelijke inzinking plaatsvinden, verband houdende met physische of psychologische factoren, die wel door tact doch niet door inhouding van loon kan worden overwonnen, Bovendien kan hij zich daardoor achtergesteld voelen bij zijn jonge collega’s, werkzaam bij andere werkgevers, die niet vallen onder een leerovereenkomst en dus . automatisch aanspraak maken op de gestelde verhogingen. Openbaart zich gedurende de opleiding een blijvende onwil of ongeschiktheid voor het vak, dan zullen stellig maatregelen genomen moeten worden, desnoods de deelname stopgezet, doch voor het nemen van maatregelen, die ontmoediging kunnen wekken, dient men zich te wachten. Wij denken daarbij b.v. ook aan gevallen, waarin de leerling wel zijn best doet en desondanks toch niet de vorderingen maakt, die volgens programma gewenst zijn. Het komt ons dan ook voor, dat bij nadere overweging wel andere redressieve maatregelen zijn te vinden, die beter effect sorteren. Wij hebben hier te maken met één der eerste schreden op het nog weinig begane pad der leerlingopleiding volgens de Nijverheidsonderwijswet. Volgens onze mening wordt van de daarin neergelegde mogelijkheden nog veel te weinig gebruik gemaakt. Tot nadeel, zowel van bedrijf als van de velen, kinderen nog, die straks afhankelijk van hun vakbekwaamheid, daarin een bestaan moeten vinden. Wij hopen ineen volgend artikel in staat te zijn, onze inzichten daaromtrent nader uiteen te zetten, waarbij het dan wellicht mogelijk zal zijn omtrent de voorlopige resultaten van dein dit artikel vermelde opleiding al iets mede te delen.

Groninger rijwielfabriek A. Fongers Inde jaarlijkse algemene vergadering van,aandeelhouders van de Groninger Rijwielfabriek A. Fongers werd het jaarverslag uitgebracht en de balans en de winst- en verliesrekening overgelegd. Daaruit blijkt, dat de winst ƒ 144.502 (v. j. ƒ 61.817) bedraagt. Overeenkomstig het voorstel der directie werd besloten een dividend uitte keren van 6 % (onv.) en de rest van de winst, na de nodige voorzieningen voor belasting, te bestemmen voor reservering. – Een voorstel tot wijziging van de statuten werd aangenomen. Tot commissaris der vennootschap werd benoemd de heer T. Nauta te Wassenaar. Nederlandse Standard Electric Mij. te 's Gravenhage Blijkens de „Staatscourant” van Maandag 25 November 1940 is, zoals in het ochtendblad reeds vermeld, opgericht de „Nederlandse Standard Electric Maatschappij”, te ’s-Gravenhage. Oprichters zijnde heer W. J. van Heel, handelende als speciaal gevolmachtigde en gesubstitueerd gevolmachtigde van den heer L. van Dijck te Antwerpen, bij het verstrekken der volmacht handelende; a. als administrateur délégué van de S.A. „Bell Telephone Manufacturing Co.; ta. als speciaal gevolmachtigde van den heer P. Segers te Antwerpen, administrateur en voorzitter van de beheersraad der Bell Telephone Manufacturing Co. en de heer ir. L. W. C. C. P. J. Velü, directeur der Bell Telephone Manufacturing Co. de ’s-Gravenhage. Het kapitaal der vennootschap bedraagt ƒ 500.000, verdeeld in aandelen, elk groot ƒ 1000, welke bij de oprichting zijn geplaatst en volgestoft, In het kapitaal wordt door de S.A. Bell Telephone Manufacturing deelgenomen voor 490 aandelen en door den heer Velü voor tien aandelen. De volstorting der aandelen geschiedt door de S.A. Bell Telephone Manufacturing door inbreng van het door deze vennootschap te ’s-Gravenhage uitgeoefend bedrijf en door den heer Velü door betaling in contanten. De vennootschap heeft ten doel het ontwerpen, vervaardigen, installeren en inde handel brengen van telefoon- telegraaf- en radiosystemen en toestellen, in het algemeen van systemen en toestellen van electrotechnische en van elke andere aard en van de daarvoor vereiste onderdelen, hulp- en grondstoffen; het deelnemen in andere industriële- of handelsondernemingen van gelijke aard, alsmede het verwerven van octrooien, welke, betrekking hebben op onderwerpen, behorende tot haar hierboven genoemd arbeidsveld. Het bestuur der vennootschap is opgedragen aan een directie, bestaande uiteen hoofddirecteur en een of meer directeuren, onder toezicht vaneen of meer commissarissen. Voor de eerste maal wordt tot commissaris, tevens gedelegeerd commissaris benoemd de heer L. van Dijck; als hoofddirecteur de heer dr. L. W. C. C. P. J. Velü en als directeur de heer ir. J. P. Verlooy. Bezoek van den Commissaris-Generaal Fischböck aan de metaalindustrie in het oosten van ons land Het A.N.P. meldt: De Commissaris-Generaal voor Financiën en Economié, dr. H. Fischböck, zette de bezoeken voort, welke hij aan Nederlandse bedrijven brengt. Aan de beurt waren thans de N.V. Gebr. Stork & Co., de N.V. Heemaf, de N.V. Dikkers & Co., en de N.V. Hazemeyers Fabriek van Seintoestellen in Hengelo. In het gezelschap van den Commissaris-Generaal bevonden zich dipl.- ing. Fiebig, dr. Mojert, dr. Wittmann, benevens enige andere leden van zijn staf. v De Commissaris-Generaal stelde in het bijzonder belang inde capaciteit waarop wordt gewerkt inde vier grote'bedrijven en kon tot zijn vreugde vaststellen, dat deze bij alle bedrijven niets te wensen laat. Er zijn zowel van overheidswege ais van particuliere zijde voldoende

opdrachten voor lange tijd voorhanden en verscheidene dezer ondernemingen zagen zich reeds genoodzaakt verdere bestellingen te weigeren. De directies wezen er algemeen op; dat reeds gebrek aan arbeidskrachten voelbaar wordt. In de eerste plaats zijn vakarbeiders nodig, in enige gevallen gespecialiseerde. Genoemde bedrijven hebben de laatste maanden de sterkte van hun personeel zodanig verhoogd, dat er meer werknemers zijn dan onder de gunstigste verhoudingen van vóór de oorlog. De Gommissaris-Generaal informeerde diepgaand naar de mogelijkheden tot herscholing en de vakopleiding. Hij kon met genoegen vaststellen, dat de bedrijven op beide gebieden met succes werkzaam zijn en gaf in het bijzonder zijn tevredenheid te kennen over het leerlingenstelsel bij de firma Stork. Voorts won de Gommissaris-Generaal inlichtingen in met betrekking tot de grondstoffenvoorziening, welke bij genoemde bedrijven plaats heeft in het raam der contingenten en andere maatregelen. Hij kon vaststellen, dat de verant‘ woordelijke organen de belangen der bedrijven behartigen en dat ten gevolge daarvan nergens zich moeilijkheden voordoen, ofschoon deze bedrijven in hoofdzaak op grondstoffen aangewezen zijn, welke naar verhouding schaars zijn. Voorts stelde de Gommissaris-Generaal zich op de hoogte van de loon- en sociale verhoudingen der arbeiders, waarbij bleek, dat het loonniveau in deze tak van bedrijf gelijk staat met het Duitse. Met bijzondere bevrediging werd er kennis van genomen, dat de bestaande ouderdomszorg, de'woontoestand, het deel hebben aan de winst en dergelijke aan de te stellen eisen in hoge mate voldoen. Over de wéék van 3 Februari tot en met 8 Februari 1941 wordt het contributiezegel op de 6de week in het bondsboekje geplakt. Belangrijke mededeling Wij krijgen herhaaldelijk brieven waarvan de herkomst niet blijkt. Op brieven met een ondertekening als „een groep arbeiders” of iets dergelijks, kunnen wij niet ingaan. Wij verzoeken de leden die klachten hebben, zich niet te wenden tot het N.V.V. of het bondsbestuur, maar zich in eerste instantie in verbinding te stellen met hun afdelingsbestuur. (De adressen van de secretarissen en penningmeesters van de afdelingen zijn te vinden op de 4e pagina van dit blad.) Dit bestuur zorgt dan wel dat de bestuurder, die voor dit district optreedt, de zaak in handen krijgt. In de meeste gevallen komt het op deze manier het snelst voor elkaar. Wij rekenen als steeds op de medewerking van onze leden. HET BONDSBESTUUB. Advertentiën ADVERTENTIES: Afdelingsadvertenties p. regel ƒ 0.20. Aanvragen voor personeel of andere advertenties, welke met de metaalindustrie verband houden, per regel f 0.30. Na een ernstig ongeval overleed ons lid J. Boon. Zijn vrouw eh kinderen verliezen in hem een goed huisvader en de afdeling een goed lid. Rust zacht, beste vriend. Het bestuur van de afdeling , . Kinderdijk. 20 Januari 1941 overleed na een kortstondig lijden ons trouw bondslid B. Lakerveld in de leeftijd van 37 jaar. Rust zacht kameraad. Het bestuur van de afdeling Sliedrecht. MI 3

Sluiten