Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dwongen, waarvoor uit particulier economisch oogpunt de grondslag ontbreekt. Hoezeer ook de Duitse economische instanties in Nederland het streven van Duitse ondernemers, naar een versterking van hun economische invloed in Nederland- toejuichen en zullen ondersteunen, een ingrijpen met behulp van de machtsmiddelen van de Staat komt echter tot steun vaneen dergelijk streven niet in aanmerking.” Nederlandse Fabriek van Bronswerken v.A Becht & Dyserinck te Amsterdam Over 1940 wordt een interim-dividend van 10 pet. uitgekeerd. Vorig jaar werd geen inteiimdividend betaald en bédrpeg het totale dividend 15 pet. 1 B'

Welke ten doel hebben de Duitse ervaring uitte wisselen, is enige malen van Duitse zijde de wens geuit, als tegenprestatie voor de ter beschikking gestelde materiale waarden, het recht, inde vormi van aandelen of aandelen in de winst, invloed bij de desbetreffende Nederlandse ondernemingen te verkrijgen, Dnderhandelingen van deze aard hebben echter slechts in die gevallen tot positieve resultaten geleid, waarin van Duitse zijde rekening werd gehouden met de gevoeligheid van de Nederlandse industriëlen, welke als gevolg van de oorlogstoestand en de bezetting veelal bestaat en welke tot de vrees heeft geleid, dat met de hulp van de machtsmiddelen waarover de staat beschikt, economische voordelen ten gunste van de Duitse ondernemers zullen worden afge-

DE NEDERLANDSE RADIO-INDUSTRIE

De meeste industriële bedrijfstakken, welke in Nederland worden aangetroffen, kunnen terugzien op een lange en gestadige ontwikkelingsgang van soms honderden jaren. Verschillende oude ambachten en takken van huisnijverheid hebben zich inde loop der eeuwen min of meer geleidelijk ontwikkeld tot modern geoutilleerde industrieën. Een dergelijke ontwikkeling viel echter niet ten deel aan de radio-industrie. De fabricage van radio-artikelen is een zeer typisch voorbeeld vaneen industrie, gebouwd op de resultaten van wetenschap en techniek inde Matste halve eeuw. Eh de groei van deze tak van nijverheid was, in het bijzonder in Nederland, zo snel, dat zij vele zo riiet de meeste andere bedrijfstakken verre achter zich liet. De producten der radioindustrie zijn ineen twintigtal jaren geworden tot voor de moderne samenleving onmisbare artikelen. De wetenschappelijke prestaties, waarop de radio-industrie steunt, hebben een langere geschiedenis dan deze industrie zelf. Ongeveer vijftig jaar geleden dus tegen het einde der vorige eeuw slaagde men erin electrische golven op te wekken, en deze elders op te vangen; daarmede was de draadloze verbinding tussen twee plaatsen op aarde in principe tot i stand gebracht. Dé overbrenging betrof echter nog uitsluitend Morse-tekens; aan overbrenging door electrische golven van het menselijk woord en van muziek werd zelfs nog niet gedacht. Omstreeks 1896 wist de Italiaan Marconi een afstand van 3 km. te overbruggen, hetgeen in die tijd een zeer bijzondere prestatie was. Daarna ging echter de ontwikkeling sprongsgewijze verder en reeds in 1904 kwam in Nederland het eerste radio-kuststation, Scheveningen-Haven, tot stand, dat door het opvangen Van de bekende 5.0.5.-seinen een grote betekenis voor de scheepvaart heeft verkregen. De uitvinding van de radiolamp in het begin van de 20ste eeuw opende geheel nieuwe perspectieven. Deze lamp maakte het mogelijk de techniek van uitzenden en opvangen van electrische golven zodanig te verbeteren, dat niet slechts seintekens doch ook woord en muziek draadloos konden worden overgebracht. Hiermede was de grondslag gelegd voor de ontwikkeling van de moderne radionij verheid. In deze ontwikkeling heeft Nederland een zeer groot aandeel gehad; de Nederlandse industrie heeft zich met energie op dit nieuwe térrein geworpen en haar producten hebben in alle landen der wereld bekendheid verworven. In 1918 werden door de Nederlandse radio-industrie de eerste ontvanglampen op de markt gebracht. Tot het bouwen van complete ontvangtoestellen was de industrie nog niet overgegaan. Het waren de amateurs, die zelf een toestel in elkaar zetten; zij moesten zich de moeite getroosten een ingewikkeld mechanisme samen te stellen en te hanteren met talloze draden, lampen, spoelen, enz. Al deze instrumenten zijn echter ineen vrij snel tempo voor het oog verdwenen en samengebracht ineen eenvoudig kastje, waarmede door het verstellen Vaneen enkele knop de gewenste uitzending kan worden opgevangen. Bovendien verloor, als gevolg van sterke prijsdaling, mogelijk gemaakt door serieproducties, het radio-ontvangappa-raat steeds meer zijn luxe-karakter. Hierdoor waren de voorwaarden vervuld om het

radiotoestel onder ieders bereik te brengen. De Nederlandse industrie Heeft de ontwikkeling der radio-techniek niet alleen volledig- kunnen bijhouden, doch heeft zelf die evoluties in vele opzichten geleid en is voorop gegaan bij de ontdekking en toepassing van nieuwe mogelijkheden. Zo slaagde in 1937 om slechts het allerbelangrijkste te noemen het Philips Laboratorium er ineen korte-golf-telefoohverbinding met Nederlands-Indië tot stand te brengen. De Nederlandse radio-industrie groeide in enkele jaren uit tot een bedrijfstak, die een zeer groot gedeelte van de door haar benodigde producten zelf vervaardigt; zo werd een afzonderlijke tak van metaalnijverheid in het leven geroepen, en werd de vervaardiging ter hand genomen vaneen nieuwe plastische stof, philite, welke als isolerend materiaal bijzonder goede diensten bewees. De prestaties der Nederlandse radionijverheid hadden tot gevolg, dat haar producten binnen zeer korte termijn een plaats verkregen onder Nederland’s belangrijkste exportartikelen. Naar de hoeveelheid gerekend steeg de export van radio-artikelen van 1920 tot 1930 in snel tempo met slechts een kleine inzinking in 1923 van ongeveer 20.000 kg. tot bijna 11 millioen kg.; naar de waarde gerekend werd het hoogtepunt in 1929 bereikt, en wel met bijna ƒ 814 millioen, tegen slechts ƒ 190.000 in 1920. De groei van de Nederlandse radio-industrie blijkt ook hieruit, dat in 1920 de invoer van radio-artikelen nog ongeveer 44 maal zo groot was als de uitvoer: ƒ886.000 tegen ƒ190.000, doch dat in 1929 de verhouding juist omgekeerd was; de uitvoerwaarde (ƒBl4 millioen) beliep ruim 44 maal de invoerwaarde (ƒlB millioen). Na 1929 heeft ook de Nederlandse radio-industrie een zware crisis door gemaakt. Ondanks het feit, dat, zoals reeds opgemerkt, het radioontvangtoestel inde 20-er jaren zijn luxe karakter meer en meer had verloren, bleek het nog een zeer conjunctuurgevoelig product te zijn, en toen na 1929 inde wereldconjunctuur een omslag plaats had, liepen ook de afzetmogelijkheden voor radio-artikelen sterk terug. Bovendien gingen vrijwel alle landen over tot regeling van hun buitenlandse handel, hetzij door verhoging van invoerrechten, hetzij door contingenteringen, zodat de export met voortdurend toenemende moeilijkheden te kampen had. De exportcijfers na 1929 spreken in dit opzicht een duidelijke taal; van de reeds gememoreerde ƒ 814 millioen in 1929 liepen zij terug tot nog geen ƒ 344 millioen in 1936, in welk jaar een laagtepunt werd bereikt. De Nederlandse radio-industrie werd gedwongen nieuwe wegen in te slaan. Zij moest haar bedrijf in grotere mate dan voorheen decentraliseren, en zo werden in verschillende landen radiofabrieken opgericht, waarvan het moederbedrijf in Nederland is gevestigd. Doch ook de export van radioartikelen uit Nederland zelf heeft zich zeker in vergelijking met die van andere landen op een gunstig peil kunnen handhaven; na 1936 heeft weer een vrij aanzienlijke stijging in die export plaats gehad, en in 1939 werd bereikt een hoeveelheid van bijna 8 millioen kg. met een waarde van ruim ƒ43 millioen. Met deze cijfers nam Nederland na de Verenigde Staten de tweede plaats in op de wereldexportmarkt van radio-artikelen. (Economische Voorlichting).

Over de week van 17 Februari tot en met 22 Februari 1941 wordt het contributiezegel op de Bstc week het bondsboekje geplakt. Verantwoording Inde maand Januari 1941 werd afgedragen over de maand December 1940 door de volgende afdelingen: Alkmaar ƒ 164.43, Amerongen ƒ 90.50, Amersfoort ƒ 533.97, Ammerstol-Bergambacht ƒ58.25, Amsterdam ƒ 14.170.61, Apeldoorn ƒ 587.45, Appingedam ƒ 219.76, Arnhem ƒ 1297.24, Baam ƒ46.17, Bergen op Zoom ƒ 118.32, Bevërwijk ƒ 293.66, De Bilt ƒ 135.94, Borne ƒ92.87, Breda ƒ 285.50, Brummen 7 84.89. Bussum ƒ 189.49, Capelle a. d. IJssel ƒ 94.08, Culemborg ƒ 248.96, Delft ƒ 792.82, Delfzijl ƒ112.34, Deventer ƒ900.96, Dieren ƒ248.36, Doesburg ƒ321.76, Doetinchem ƒ 254.—, Dordrecht ƒ 3750.—, Driebergen ƒ213.98, Eindhoven ƒ 1140.69, Enschede ƒ700.—, Geertruidenberg ƒ31.77, Goor ƒ 28.—. Gorinchem ƒ882.59, Gorredijk ƒlOl.Ol, Gouda ƒ56.49, Groningen ƒ 1169.40, Grouw ƒ 157.17, Haarlem ƒ 2016.62, Hardinxveld ƒ 236.87, Harlingen ƒ 42.71, Heerenveen ƒ 149.72, Heerlen ƒ 65.—, Hendrik Ido Ambacht ƒ422.71, Hengelo ƒ 2202.86, ’s-Hertogenbosch ƒ 75.—, Hilversum ƒ 1636.69. Hoorn- ƒ 148,68, Kinderdijk ƒ322.07, Krimpen a. d. Lek ƒ317.32, Krimpen a. d. IJssel ƒ300.—. Krommenie ƒ508.10, Leeuwarden ƒ 657.29, Leiden ƒ 542.62, Maassluis ƒ 150.—, Middelburg ƒ450.97, Nieuw Lekkerland ƒ 233.77, Nieuwleusen ƒ51,01, Nijmegen ƒ709.04, Papendrecht ƒ399.17, Ridderkerk ƒ400.—, Schiedam ƒ 3924.38, Schoonhoven ƒ 131.06, Sliedrecht ƒ 298.59, Sneek ƒ257.19, Soest ƒ4o.—, Terborg-Gaanderen ƒloo.—, Tiel ƒ 625.18, Tilburg ƒ 139.76, Utrecht ƒ 5454,67, Vaassen ƒ 632.64, Veendam ƒ 289.26, Velp ƒ 389.01, Venlo ƒ 84.30, Vlaardingen ƒ 1014.86, Vlissingen ƒ 3370.27, Voorburg ƒ 235.63, Wageningen ƒ 34.97, Weesp ƒ3OO.—, Winschoten ƒ 343.25, Winterswijk ƒ 77.99, Wormerveer ƒ 248.85, IJlst ƒ 38.01, IJmuiden ƒ 399.35, IJsselmonde ƒ 296.08, Zaandam ƒ67.65, Zaandijk ƒ268.24, Zeist ƒ398.35, Zutphen ƒ531.58, Zwolle ƒ 184.38 en Verspreide Leden ƒ 519.—. Alle andere afdelingen behielden hun afdracht voor uitkeringen. De bondspenningmeester, Jan Landman. AMSTERDAM WIJZIGING KANTOORUREN. (R.) Wij maken onze leden erop opmerkzaam, dat tot 22 Februari a.s. het kantoor op onderstaande tijden open is: Maandag van 9.30—1 uur en van 1.30—5 uur, Dinsdag van 9.30—1 uur en van 1.30—5 uur. Woensdag van 9.30—12.30 en ’s avonds van 5—7 uur. Donderdag van 9.30—1 uur en van 1.30—5 uur. Vrijdag van 9.30—1 uur en van 1.30—5 uur, Zaterdags van 9.30—12 uur. Na genoemde datum kunt u weer vanaf 9 uur terecht. Het spreekuur blijft Woensdagavond van 5 tot 7 uur. Advcrtentiën ADVERTENTIES: Afdelingsadvertenties p. regel ƒ 0.20. Aanvragen voor personeel o/ andere advertenties, welke met de metaalindustrie verband houden, per regel f 0.30. 3 Februari 1941 overleed op de jeugdige leeftijd van 28 jaar ons trouwe lid Unze Johan Looienga Hij ruste in vrede. Het bestuur van de afdeling LEEUWARDEN. DE EERSTE NEDERLANDSE VAKSCHOOL, tevens reparatie-inrichting voor electrisch lassen „DE LASCHBOOC" TELEFOON 43587 RECHTBOOMSLOOT 49 (bij de Nieuwmarkt) te Amsterdam. J. M. HARMB. MT 3

Sluiten