Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werknemers inde metaalnijverheid algemeen verbmdend verk,aard.. zu.es mét inachtneming van het in deze Beschikking onder 11, 111 en TV bepaalde: de artikelen 1,2, 3,4. 5, 6. 7 8. 9. 10, 11,12, 13, 14. 15. 16, 17, 18, 19, 23 25 en 27 A. 11. Deze regeling geldt voor de werkgevers inde metaalindustrie die op l*Japuari 1941 ten minste 25 arbeiders in dienst h'bberi en door de Rijksverzekeringsbank krachtens het Koninklijk Besluit van 16 April 1925 Staatsblad no. 145. zijn of worden ingedesld in één der in dit Koninklijk Besluit genoemde groepen XI. XII en XIII. z a.s nader uitgewerkt op bijlage A. Hl De algemeen verbindendverklaring is niet van tospasshig op: a. de afdelingen blikdrukkerij en lithografie van de blikfabrieken; b het carrosseriebedrijf; c. decentrale verwarmings’ndustrie; d. de scheepsbouwnijverheid inde provincies Groningen, Pries’and, Drente en Overijsel IV. Dé verbindendverklaring geschiedt voor het tijdvak van 15 Juli 1941 tot en met 15 September 1941. Den Haag, 25 Juni 1941. Het college van rijksbemiddelaars: De Vries. De secretaris: A. W. Quint. Het zal den lezer wel hebben getroffen, dat het niet moeilijk is argumenten tegen een veroindendverklaring te vinden. Dat deze echter lang niet altijd steekhoudend zijn, is hierbij ook wel komen vast te staan. Als een zeer frappant voorbeeld vestigen wede aandacht op de argumenten welke door de directie van de Ford-fabrieken zijn gebruikt. Doch ook in vele andere gevallen zijn ze rechtstreeks ongegrond bevonden Het College van Rijksbemiddelaars heeft de kwestie gesplitst. Voor het overgrote deel van de metaalindustrie, waarmede het gereed was, is de overeenkomst verbindend verklaard, terwijl voor een klein deel een nader onderzoek nodig is en de definitieve uitspraak later kan vallen. We vinden dit een zeer practische oplossing, waarvoor we veel waardering hebben. De vaklijst, welke deel uitmaakt van de overeenkomst, kunnen we vanwege haar uitgebreidheid in dit bestek niet opnemen. Ten slotte is ineen bijlage A een overzicht opgenomen van alle industrieën, welke onder de verbindendverklaring vallèn. Hieraan meer bekendheid te geven, achten we van groot belang en we voegen haar derhalve geheel hieraan toe. Koninklijk Besluit van 16 April 1925. Staatsblad no. 145. voor zover van toepassing bij de verbindendverklaring van bepalingen der C.A.O. inde Metaalnijverheid. Bijlage A: Groep XI Bewerking van metalen. 222 Appendages (het bedrijf van vervaardigen of herstellen van) met krachtwerktuig. 223 Blikslagers- of koperslagersbedrijf (het) . met krachtwerktuig en het bedrijf, uitgeoefend in blikfabrieken. 225 Bouten, klinknagels of moeren (het bedrijf van vervaardigen van). 226 Brandkasten, kachels, ijzeren meubelen of voorwerpen van plaatijzer (het bedrijf van vervaardigen van) 230 Capsules (het bedrijf van vervaardigen van). 231 Draadtrekkerijen"(het bedrijf, uitgeoefend in) en het vervaardigen van draadnagels. 232 Draadvoorwerpen (het bedrijf van vervaardigen ,van). 235 Gereedschappen en schaatsen (het bedrijf van vervaardigen van). 237 Hoogovenbedrijf (het), daaronder al of niet bebis grepen het vervaardigen van cokes en het vervaardigen en distribueren van lichtgas. 244 Loodpletters- en zinkplettersbedrijf (het) en het bedrijf van persen van buizen van compositie of lood. 247 Messing, brons, aluminium, koper en andere metaallegeringen en metalen (het bedrijf van vervaardigen van voorwerpen van) en het bedrijf van vervaardigen van zilveren lepels, vorken en messen. 249 Metaalgletersbedrijf (het) 251 Moffelarijen (het bedrijf, uitgeoefend in) 253 Smederijen (het bedrijf, uitgeoefend in) met krachtwerktuig, het vervaardigen van kleine ijzerconstructies met krachtwerktuig, het herstellen van rijwielen, daai'onder al of niet begrepen. 259 Verzin' en of vertinnen (het bedrijf van), voor zover Ut niet langs galvanoplastische weg ge*- :. 265 IJzerdraaiers- en metaaidraaiersbedrijf (het). 1

i 266 IJzergietersbedrijf (het). 269 Ijzerwaren ihet bedrijf van vervaardigen van geëmailleerde, vertinde of verzinkte) 270 Zink (het bedrijf van vervaardigen van) Groep XII Vervaardiging van stoom- of andere werktuigen, instrumenten enz. 272 Automobielen (het bedrijf van vervaardigen van», motemjwielen en vliegtuigen, het beproeven van vliegtuigen daaronder niet begrepen. 273 Brandspuiten (het bedrijf van vervaardigen van i 277 Bruggen, ijzerconstructies, stoomketels en tanks 'het bedrijf van monteren van). 278 Bruggenbouw- en ijzerconstructiewerkplaatsen (het bedrijf, uitgeoefend inl, daaronder al of niet begrepen het monteren, 279 Dynamo’s en electromotoren (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van), daaronder al of niet begrepen het installeren. 280 Gas-, electriciteits-, watermeters en stofzuigers 'het bedrijf van vervaardigen en herstellen van). 289 Instrumenten 'het bedrijf van vervaardigen en hersteken van fijne). 291 Krachtwerktlugen. arbeids- en andere werktuigen, mechanische apparaten en toestellen (het bedrijf van vervaardigen van). 293 Kïtelmakersbedrijf (het). 299 Krachtwerktuigen, arbeids- en andere werktuigen. mechanische apparaten, toestellen, automobielen en vliegtuigen (het bedrijf van herstellen van i. 301 Machines (het bedrijf van monteren en demonteren van). drijfwerk, toestellen en het bedrijf van slopen van automobielen. 307 Rijwielen en motorrijwielen (het bedrijf van vervaardigen of herstellen van), de handel in en het bewaren van rijwielen en motorrijwielen daaronder al of niet begrepen. 312 Toestellen 'het bedrijf van vervaardigen of herstellen van electrische) en accumulatoren, daaronder al of niet begrepen het installeren (met uitzondering van radio-apparatènfabrieken). Groep XIII Scheepsbouw, vervaardigen van rijtuigen. 321 Kinderwagens 'het bedrijf van vervaardigen ■van) met krachtwerktuig. 324 Rijtuigmakers- of wagenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig. 328 Scheepsmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig. We staan nu voor de doorvoering en we ontveinzen ons niet, dat er nog wel moeilijkheden te overwinnen zullen zijn. Inde eerste plaats doen we een beroep op onze leden om ons behulpzaam te zijn bij het opsporen van ontduikingsgevallen. We zitten inde tijd van de vacantie, artikel 14 van het collectief contract en de eerste oogst is daarbij binnen te halen. Opletten is de boodschap, zorgdragen dat aan de voorwaarden wordt voldaan! Het aantal arbeiders, dat in dienst is bij ongeorganiseerde werkgevers en ten gevolge van de verbindendverklaring onder de bepalingen van de C.A.O, komt te vallen, wordt geschat op 25 k 30 duizend. t Met deze verbindendverklaring hebben we een flinke stap gedaan op de weg, die naar het regelen van de arbeidsvoorwaarden leidt. UIT DE AFDELINGEN AMSTERDAM Loodgieters opgelet! De Inwisseling van de vacantiebonnen voor de leden-loodgieters vindt plaats op Dinsdag 29 Juli a.s, van 9 tot 12.30 uur en van 1.30 tot 5 uur, op ons kantoor. Tweede Jan van der Heydenstraat 101, en tevens Dinsdagavond 29 Juli in ons gebouw Plantage Muidergracht 22, op de navolgende tijden: 7.30 uur voor diegenen, wier achternaam begint met letter A t.m. C; 7.45 uur voor diegenen, wier achternaam begint 1 met letter D t.m. H; ' 8 uur voor diegenen, wier achternaam begint met ’ letter I t.m. L; 8.15 uur voor diegenen, wier achternaam begint met letter M t.m. R; 8.30 uur voor diegenen, wier achternaam begint 1 met de letter S t.m. U; ‘ 845 uur voor diegenen, wier achternaam begint * met letter V t.m. Z. Voorts maken wij onze leden erop attent, dat die avond de ingeleverde bonnen van de bouwvakken ( worden verzilverd. 1 ROTTERDAM J Inlevering vacantiebonnen. Wij vestigen door < deze de aandacht van onze leden-loodgieters er 1

• <• Over de week van 31 Juli tot 26 Juli 1941 wordt het contributiezegel op de 30e week van het bondsboekje geplakt. IN MEMORIAM Op 9 Juli 1941 overleed, na een langdurig lijden, ons trouwe lid C. H. Sleurinfc inde ouderdom van 56 jaar. Hij ruste in vrede! •« HET BESTUUR DER AFDELING ZWOLLE. Veiligheid bovenal

« (Foto ar chic1) Bovenstaande foto toont de overall van iemand, die boven op zijn bank klom om daar, inde buurt van onbeschermde draaiende tandwielen, iets te repareren. Hij werd door de tandwielen in zijn-kleren gegrepen, die geheel verscheurd werden. Hijzelf kwam er gelukkig vrij goed af, doordat iemand anders snel de bank kon stilzetten. Hieruit blijkt weer eens hoe gevaarlijk het is om te gaan werken inde buurt van onbeschermde, in beweging zijnde machinedelen. Wij kunnen er dan ook niet genoeg voor waarschuwen, dat men der gelijke dingen nalaat. Er worden moeite noch kosten gespaard om de fabriek zo veilig mogelijk te maken. Aan u de taak zo veilig mogelijk te werken! Vervangingsmogelijkheden van non-ferro metalen Tengevolge van de oorlogsomstandigheden is een' aantal grondstof jen nog slechts in beperkte mate beschikbaar en is het noodzakelijk geworden het gebruik en de verwerking vaneen aantal materialen aan banden te leggen. Uiteraard is- het onvermijdelijk, dat een aantal verwerkende industrieën hiervan grote moeilijkheden ondervindt. Ter bestrijding van deze moeilijkheden staan twee wegen open. Inde eerste plaats kan getracht worden over te schakelen op de verwerking van andere grondstoffen. Daarnaast is er de mogelijkheid door verandering van de verwerkingsmethoden tot een besparing op mateop, dat zij op Donderdag 31 Juli a.s., des avonds tussen zeven en negen uur, te onzen kantore: v. Vollenhovenstraat 25, hun vacantiezegels kunnen inwisselen. Ook onze leden, werkzaam in het bouwbedrijf, kunnen dan hun vacantiebonnen inwisselen

Sluiten