Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zoals bij gewone een- of meerstraalvieugeiradwatermeters en bij volumemeters De regeling oi het ijken geschiedt Dij de Woltmannmeters diyir een z.g. regeivieugei, die een deel van het in- ' stromende water min of meer van hét vieugelrad afleidt De meters worden soms zodanig vervaardigd dat door het losnemen van een, flens op het cilindervormige huis van de meter, de gehele bronzen iroering <de meetkamer) met meetorgaan Vertragingswerk en telwerk kan worden uitgenomen Het vieugelrad werkt via een normaal vertragingswerk op een normaal telwerk. De methode van overbrenging van de draa ende beweging van de vleugelradas op het vertragingswerk geschiedt practisch volgens twee methoden. n.i. door middel van worm en wormwiel of door middel van conische tandwielen Het vleugeirad ls voor vloeiatoftemperaturen tot 30' C. wel van celluloid vervaardigd, doch voor hogere tem-, peratpren van hardgummi. Bóven 100 O. is_ ook dit materiaal ongeschikt en wordt een metaallegering toegepast.. Boven temperaturei) tot 120- C worden Woltmannmeters zelden toegepast. Voor de naaf van het vieugelrad wordt meestal een stroomlijnvormige kap geplaatst, teneinde de axialé druk op de vleugels niet nog met de axiale druk* op de naaf te vermeerderen. Hierdoor door de geringe weerstand die het vieugelrad. aan het doorstromende water biedt en door het geringe gewicht van het vieugelrad, is de belasting en de slijtage van de lagers van de vleugelradas klein en de wrijvingsweerstand gering. Het eigen .gewicht van het vieugelrad wordt verminderd -door de naaf hol uitte voeren, zoo at deze een soort vlotter vormt. De weerstand van de meter, zowel -als de aanloopgrens ( worden hierdoor gunstig beïnvloed, d w.z. zij zijn laag. De weerstand aan de doorstroming geboden is mede daarom laag, omdat

geen richtingverandering van het water pats vindt Door de grote vrije doorstroomopeningen is de meter weinig gevoelig voor vuil, De levensduur van de watermeters volgens het Woltmannprinc pe is sroot en de afmetingen zijn klein. Wordt de meter uitgevoerd met verticale vleugelas voor horizontale leidingen (dus als de vroeger bespreken een- en meerstraalvleugelradwatermeters). dan is de gevoeligheid ca. 4 maal groter dan bij horizontale as. Het meetbereik. dat is de bovenste nauwkeurigheidsgrens gedeeld door de onderste nauwkeurigheidsgrens.. is voor een 80 mm meter van dit type. bv ruim 1:160. Dit is een gevolg van het ontbreken van de weerstand van de overbrenging van de vleugelradas . op. de btilpas naar het vertragingswérk Des toelaatbare meetfout bedraagt plus of mln 2°'r en de meters zijn dus volstrekt niet minder gevoelig dan andere typen. Soms worden de meters uitgevoerd met twee telwerken. een voor vooruit en een voor achteruit meten Niettegenstaande deze voordelen worden de Woltmannmeters toch alleen gebruikt voor grote aansluitmgen ot voor warm en zeer warm keteiyoedlngwater Eén- of meerstraalvleugelradwatnrmeters kunnen voor dat doei niet worden gebruikt, omdat dan het Vleugelrad te zwaar wordt, aangezien mt van metaal moet worden vervaardigd. De Woltmannmeter. met dein twee tappen gelagerde vleugelradas, ondervindt hiervan minder bezwaar; Volumemeters met draaiende of kantelende schijf kunnen in normale uitvoering voor het meten van heet voedlngwater ook niet worden gebruikt. Kalkafzetting maakt de meters spoedig onbruikbaar en vaak trekken onderdelen van de meetorganen krom. zoals de schrijver verschillende malen kon constateren. Hierdoor lopen de meters vast of geven grote meetfouten. Dat de Woltmannmeters niet veelvuldiger worden toegepast vindt zijn oorzaak daarin, dat zij hoofdzakelijk voor grote en zeer grote belastingen Gelezen vakbladen moger, niet worden weggeworpen doch behoren aan onge organiseerde vakgenoten ter lezing gegeven te worden.

GROOTTE = DOOP- ' I I LAATVEPMOGEN IN WJ/K Bit EEN DRUIë VERLIES OVEREEN o ö 37 IO i 20 I KOMEND MET lOm / WATERKOLOM. AANSLO,T'NG |f BOÜW LENGTE IN mm ZONDER VER- 165 lÓS 190 190 200 260 30'* LOOP-OF PONT – sTOlzu:en ?iMQN|NBm5A=>' 90 90 90 150 210 300 610 ETMAAL BELAS- A A , tinü in 6 6 6 io 14 20 4o kOCTSTONDIöE SPITSBELASTING 0,8 0,8 0,6 1,4 1,9 2,0 5 6 IN 1/SEC. 1 ’

FIO. 9 ENKELE. CjêöEVENÖ VAN 'WATCI2METECS VOLQEKIÖ DE DGITSCHE NORMALEN.

nauwkeurig kunnen worden vervaardigd Bij kleine capaciteiten, vlerken zij minder nauwkeurig dan een- of meerstraalwatermeters. De meeste toepassing vinden de Woltmannmeters. buiten die als meters voor grootverbruikers, als onderdeel van combinatiewatermeters voor zeer wisselende belastingen. Bij huisaansluitingen en kleine industriële aansluitingen wordt juist een /

belangrijk deel van het water geleverd als kleine en vaak zeer kleine belastingen en daar is de Woitmannmeter dus minder op zijn plaats. Voor dit doei zijn. vooral wanneer zeer kleine belastingen moeten worden gemeten, de volumewatermeters zeer geschikt J.H. W H. ‘) Zie „De Metaalbewerker" van 29 Aug. 1941.

GROOTTE = DOOB-I I | | LAAT VERMOGEN IN I I VEPLIES OVEREEN- 5OO 500 '2OO 2000 320 C 4 500 320 C .OOG TOMEND MET lOm ' WATERKOLOM V i' „ n ' . aansluiting in 23 4 é 8 10 12 16 2o ,30 SQÜWLEN6TE ' I , , 175 225 200 315 380 4yo 530 é/5 750 lOOC IN ' ' ' UUR &ELASTI NA j , IW m»A 6ÏBUBE»®? m 3L_ t-r- . , II 24 diensturen pep 30 55 130 220 350 450 BSO 1300 Ooooi etmaal | tIOBBELASTiNO "1 : ‘ IN rt’A ÓEDORENDE . , , ,é 7° 'éo 2fio 450 620 1200 .doc iooo’ PED c T MAA L ' * j _ * . So 120 280 450 700 1000 1900 30e>o :oo »N j ONOE.IZSTE NAUW- i – j -1 DS‘É,eENI !;2 2A A5 5,3 10 14 28 Ao 55 | –

Flö.ll. EEMIóE ÓEÖEVENS VAN V/OLTMANN – 'watebmeters –

• I LINDNER EISEN- UND STAHLWERKE HANNOVER – LINDEN vraagt per maand 40 eerste klas vakmensen en wei:’ rond-, punt-, vlak- en boordraaiers. Machine-bankwerkers en eSeetro-monteurs , \ CONDITJES: Arbeiders uiteen stad met meer dan 100.000 Acoordloon R.M. ï.20—1.30 per uur. Gegaran- inwoners en gehuwd, ontvangen bovendien als deerd weekloon minimum R.M. 70.-. bij – „Trennungsgeld”. dJ vergoeding wegens het arbeidsduur van min. 60 uur per week. verlaten van hun betrekkingen. Wordt er per dag meer gewerkt dan 8 uur, dan • per dag' * wordt bij 9 uur een toeslag betaald van 15 pet., Wem beneden 100.000 inwoners, bij 10 uur een toeslag betaald van 25 pet., RM- 1 per dagboven 10 uur een toeslag betaald van 40 pet. Verpiegingskosten zijn per dag R.M 2.—. extra. " Verlof: gehuwden na 6 maanden; Bit nachtwerk van 16—6 uur wordt, mits over- ongehuwden na 12 maanden: dag ook gewerkt Is, 50 pet. extra betaald maar Lindper is ook bereid verlof toe te staan Zondags 50 pet. extra voor gehuwden na 3 maanden en ongehuwden 1 maal per 2 weken Zondags vrij. na 6 maanden. Zich aan te melden bij; F. L Carré, Saxen Weimarlaan 4, ■:#r 1 Amsterdam (Z). Teüefeonnr. 29121

Wij kennen geen katholiek of profes tanfs of socialistisch georganiseerde arbeiders meer wij kennen slechts NEDERLANDSE ARBEIDERS! Die arbeiders hebben thans één gemeenschappelijk orgaan, dat voor hen optreedt, dat is het N.V.V. Het N.V.V. gaat recht zijn weg, onafhankelijk, doelbewust, los van ledere politieke beweging. Het N.V.V. is geen bijwagen van wie of van wat ook, het N.V.V. Is doel op zichzelf, en dat doel is niet anders dan Het bouwen vaneen rechtvaardige socialistische arbeidsgemeenschap in Nederland

no.io. schematische wopstellino van dc DOORSNEDE VANEEN 'ÏIATEOMETCO VOLGENS HET WDUTMANN – PRINCIPE,

Sluiten