Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ll] (th/ic. INDUSTRIE Gieterij Stork. De gieterij van de machinefabriek Gebr. Stork en Co. N.V. te Hengelo, heeft het vooroorlogse productiepeil weer bereikt. In October 1946 is in totaal een millioen kg ijzer vergoten, waarmee de prestatie is geleverd om bijna twee jaar na een algehele stilstand tijdens het laatste jaar van de oorlog de productie even hoog op te voeren als in het glorlejaar 1939 het geval was. Dit feit is van grote betekenis niet alleen voor de machinefabriek, maar voor de gehele metaalindustrie. Van de Nederlandse werven. Naar het dagblad Scheepvaart mededeelt, is het bouwen van de zes dubbelschroefs-passagiersschepen voor Turkse rekening onder de volgende werven verdeeld: Conrad, Haarlem; Gusto, Schiedam; De Klop, Sliedrecht; J. en K. Smit, Kinderdijk; L. Smit & Zn., Kinderdijk en Verschure, Amsterdam. KD „De Schelde” en C. van der Giessen en Zonen’s scheepswerven hebben opdracht gekregen van de Compagnie Générale Transatlantique te Parijs voor de bouw van drie enkelschroefmotorvrachtschepen van 7500 ton draagvermogen elk. De schepen zullen een lengte hebben van 140 meter, een breedte van 18.25 meter en een hoogte van 11.10 meter tot het shelterdak en worden uitgerust met koelruimten voor fruit en vriesruimten voor vis. Zij zijn, behalve voor het laden van stukgoederen, ook geschikt voor het vervoer van katoen en graan. De levertijd is vastgesteld op medio 1948. (Het Parool). Uil ontvangen jaarverslagen. In het verslag over het boekjaar 1945/46 van de N.V. Simplex machlneen rijwielfabrieken te Amsterdam, lazen wijde volgende verheugende opmerking; „De naaste toekomst zien wij met vertrouwen tegemoet: weliswaar zullen de deviezen-toewijzingen met grote moeilijkheden gepaard blijven gaan, doch wij zullen de vruchten plukken van dein 1946 geplaatste orders, die naar wij stellig verwachten, in 1947 volledig zullen worden uitgevoerd. Wij rekenen dan ook op een aanmerkelijke stijging van de rijwielproductie in het nu lopende boekjaar. De Nederlandse Kabelfabriek te Delft heeft gemeend te moeten overgaan tot het doen van de nodige bestellingen voor uitbreiding van hun bedrijf te Alblasserdam, teneinde de productie gelijke tred te doen houden met de behoefte aan en de hogere kwaliteitseisen van de aldaar vervaardigde ijzer- en staalproducten. Aldus het verslag over het boekjaar 1945. Sq) Belangrijk is ook de volgende passage, die wij aantroffen in het jaarverslag over 1945 van Wilton-Fijenoord: „Vooruitlopend op het te zijner tijd over 1946 uitte brengen verslag, kunnen wij u mededelen, dat alle afdelingen van ons bedrijf, zowel voor wat betreft reparatie als aanbouw van schepen en machines, sedert de aanvang van dat jaar onafgebroken volop van werk waren voorzien, waarvan een belangrijk deel voor buitenlandse rekening. Nu er bij de publicatie van het onderhavige verslag reeds 10 maanden van 1946 zijn verstreken, menen wij over voldoende gegevens te beschikken om, onder het gebruikelijk voorbehoud, een bevredi-

gend financieel resultaat over dat jaar in vooruitzicht te kunnen stellen,” Terugkeer geroofde goederen. Van de machines, die gedurende de oorlog door de Duitsers uit ons land zijn geroofd en voor de terugkeer waarvan het Commissarlaat-Generaal voor de Nederlandse Economische Belangen in Duitsland werkzaam is, zijn wat de gereedschapswerktuigen betreffen, de volgende machines teruggevoerd: weg- teruggevoerd gevoerd % Freesmachines . 740 209 28,2 Draaibanken .... 2,695 719 26,7 Lasmachines ... 2.354 545 23,2 Dit zijn belangrijke machines, die taetrekkelijk gemakkelijk te identificeren zijn. Geringer is het resultaat bij: Zaagmachines . 640 90 14 Boormachines .. 2.919 301 10,3 Plaatbewerkingsmachines 4.135 754 18,2 Deze categorieën bevatten naast grotere machines, veel machines van geringe omvang, die in kleine bedrijfjes als smederijen of garages goed bruikbaar zijn, hetgeen het lagere percentage begrijpelijk maakt. Tenslotte moge nog melding gemaakt worden van enige complete fabrieksinstallaties, die werden teruggevoerd. Voorzover deze uit machines bestaan, zijn zij onder de voorgaande staatjes reeds vermeld. Zo werden onder meer opgespoord en naar Nederland teruggevoerd: enige installaties van de A.K.U. te Arnhem; een radiobuizenfabriek van Philips te Eindhoven; grote delen van de installatie van de Stikstof fabriek te Sluiskil; de complete plaatwalserij van de Hoogovens te IJmuiden; de installatie van de Brummense Optiekfabriék; de installatie van de Gazelle Rijwielenfabriek te Dieren; de volledige inrichting van het Aluminium-, Wals- en Persbedrijf te Utrecht; belangrijke delen van de installatie van de 8.P.M., Pernis; het grootste deel van het machinepark van Rademakers te Rotterdam; de drukkerij-installaties van de firma Van Haeringen te Den Haag en Joachimsthal te Amsterdam; het montagegereedschap van de Fordfabrieken te Amsterdam. (Economische Voorlichting), TECHNISCHE Rubriek ONDEUGDELIJKE REDUCEERVENTIELEN. De Voorlichtingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken deelt ons mede: De Directeur-Generaal van de Arbeid acht het noodzakelijk al diegenen, die op een of andere wijze betrokken zijn bij de autogene metaalbewerking, met nadruk op het volgen te wijzen: In het „Veiligheidsbesluit Gevaarlijke Werktuigen” is onder meer bepaald, dat het hoofd of de bestuurder ener onderneming verplicht is te zorgen, dat in zijn onderneming reduceer-af sluiters voor zuurstof niet worden vervaardigd, verkocht, verhuurd, afgeleverd of ten verkoop, ter verhuring of ter aflevering voorhanden worden gehouden, Indien deze niet voldoen aan de navolgende bepalingen: 1. Reduceer af sluiters voor zuurstof moeten zodanig zijn ingericht, dat de veiligheidsklep ten opzichte van een staande fles omhoog gericht is.

2. De manometers van reduceerafsluiters moeten zodanig zijn aangebracht, dat de aflezing kan geschieden vaneen plaats, waar de kans om te worden getroffen door afgestoten delen van de reduceerafsluiter het kleinst is. Het onder 2 bepaalde houdt onder meer in, dat de regelschroef aan de reduceerafsluiter ten opzichte vaneen staande fles omlaag moet zijn gericht. Dat bovenstaande bepaling hierbij nóg eens wordt vermeld, vindt zijn oorzaak in het geconstateerde feit, dat sedert de afloop van de oorlog hier te lande reduceerventielen voor zuurstof zijn geïmporteerd, welke niet aan genoemde bepalingen voldoen en waarvan het gebruik ook ingevolge de betreffende bepaling van het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 verboden is. HET SCHIETLOOD. ledere timmerman, metselaar, constructlewerker, e.a. weet wel uit ervaring, wat een schietlood Is en waarvoor dit gebruikt wordt. Een schietlood wordt gebruikt om de loodlijn of verticaal vaneen grote hoogte af neer te laten. Daarvoor wordt het schietlood aan een touw opgehangen; en omdat alle voorwerpen ongeveer inde richting van het middelpunt der aarde worden getrokken, zal dus ook het touw

MEDEDELINGEN Naar wij vernemen kunnen zij. die Duitse- marken hebben ingeleverd bij repatriëring via de Franse grens voor terugbetaling in aanmerking komen op dezelfde voet als degenen, die aan de Nederlandse grens grensgelden hebben .ingeleverd. Voor eventuele terugbetaling kan men zich wenden tot de Nederlandse Bank N.V., afdeling Secretarie, ter attentie van den heer J. A. Nietfeld, Rokin 127—129, te Amsterdam-C. naar het middelpunt der aarde gericht zijn en dus daar loodrecht op het oppervlak van de aarde staan. Nu is het merkwaardig, dat niet altijd het schietlood de verticaal aangeeft. En de nabijheid van grote stofmassa’s (zoals een berg of rotsmassa) zal het schietlood een afwijking van de verticaal hebben. Bijvoorbeeld aan de voet van de Chimborazzo (hoogland tussen de beide Andesketens inde Zuid-Amerikaanse republiek Ecuador), wijkt het schietlood 7,5 seconde (1 sec. = 1/60 minuut = 1/60 graad) af en bij de berg Schehalien in Schotland bedraagt de afwijking 11 seconden. De oorzaak is de onderlinge aantrekking van de stoffen. Volgens de natuurkundige Newton is deze aantrekking evenredig aan de massa’s en omgekeerd evenredig met het kwadraat van de afstand der zwaartepunten. H. ST.

E N

Ziehier de antwoorden op de vraag: „Wat is een chef de bureau?” De nagelheter: „Die vent van het hok, met die gekalkte heining om z’n nek.” De buurvrouw: „tfie pias van het loketje op het distributiekantoor, die altijd zegt: „Volgende maand, uw letter is niet aan de beurt.” Het kantoorpersoneel: „Die lolmaker in dat hoekje, die zich overal mee bemoeit en toevallig op z’n horloge moet kijken als je eens 2 minuten te laat komt.” De oplossing: „Een chef de bureau is iemand die bij een goed georganiseerd kantoor hoort als: Van Gend bij Loos, Heintje Davids bij de revue, C. bij A., de baker bij de veiligheidsspelden en Schermerhorn bij Linggadjatti. Hij is de man die alles weet, ziet en hoort, op alle vragen antwoord geeft en dus een wandelend informatiebureau is. Om zo te zeggen, een reglement met een jas aan. Hij organiseert, instrueert, registreert, critiseert, debatteert, polemiseert en administreert, doet desnoods alles tegelijk en nooit iets verkeerd. Hij is, bij wijze van spreken, het meisje vow-halve-dagen, dat de hond uitlaat en met het kindje gaat rijden, maar ook de schuldeisers afpoeiert en ruzie maakt met mijnheer. Hij klopt, hij veegt, hij zuigt! Bij ons bemoeit dat wondermens zich natuurlijk ook met de propaganda en dan is ie op z’n best. Alle hierboven genoemde klussies neemt hij onderdehand even waar als hij ’s morgens bezig is om de post te sorteren en de enveloppen openmaakt waar de aanmeldingen van nieuwe leden uitkomen. Voor ons is het een gratis voorstelling en hij zou stellig een prachtig siudie-object zijn voor een psychiater, als

die hem bezig kon zien op de dagen dat het goed gaat. Op die ogenblikken vergeet ie alles om zich heen, trekt gezichten en stoot allerlei ongearticuleerde klanken uit, b.v. „Ha, zo-zo. Hm. Hm. enz.” Soms hoor je plotseling: „kijk-kiik Lekkerkerk”, of „Ha-daar is Terneuzen”, „Hé, wat gebeurt daar in Almelo”, of „Ha Amsterdam, dat goeie ouwe Amsterdam”! Als die ceremonie is afgelopen sluit ie zich op ineen apart kamertje en gaat ie z’n lijst bijwerken en dan begint voor ons de dagelijkse ergernis! Want hoe dikwijls wij ook geprobeerd hebben om een blik op die lijst te slaan, het lukt niet. En toch zijn we allemaal griezelig

nieuwsgierig, want alleen die lijst geeft antwoord op de vraag: hoever zijn we nog van het voorlopig gestelde doel van 50.000 leden af.” De laatste dagen is ie wat mededeelzamer geworden en heeft ie los gelaten: „We schieten al aardig op.” En daarom, werkers inden lande: verhoort de smeekbede van allen die het pand Hemonylaan 24, Amsterdam (Zuid) bevolken. Gooit er nog een schepje op! Als we nog langer moeten wachten, staan we voor het leven van den chef niet meer in!

Sluiten