Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sWieuwf uit rk AFDELINGEN 'ÖV

DE BILT (E.H.) Op Vrijdag 21 Maart hield onze afdeling haar jaarvergadering inde grote zaal van Sportlust, welke zeer goed werd bezocht. Bij de gehouden bestuursverkiezing werden de secretaris en de 2e penningmeester bij acclamatie herkozen. Inde plaats van ons bestuurslid Wallenburg, die meende, gezien het grote aantal jaren, dat hij al deel uitmaakt van het bestuur, zijn plaats aan een jongere te moeten afstaan, werd R. v. Helpen gekozen. Vervolgens hield onze districtsbestuurder Nelemans een uiteenzetting over de wijzigingen voor de nieuwe CAO. en de vacantieregellng 1947. Bij het opstellen van de nieuwe C.A.O. zagen vele leden de Nationale feestdag liever niet meer als snipperdag. Ook kwam nog ter sprake de afgewezen fusie tussen N.V.V. en E.V.C. Nelemans hield een krachtig pleidooi voor ons bondsbestuur over deze kwestie, waarbij de afdeling zioh volkomen aansloot. Om ongeveer half twaalf ging ieder zeer voldaan over deze mooie en zeer leerrijke vergadering huiswaarts. BUSSUM Verzilvering der vacantie-zegels voor loodgieters zal plaats vinden op Zaterdag 12 April van 4 tot 5 uur n.m, te Bussum, St, Jozefgebouw, Singel. Er mogen drie zegels Ingeleverd worden plus eventuele snipperdagen ZEGELPONDS. OAPELLE a. d. IJSSEL (A.H.) 18 Maart zijn op een z.g. familieavond de insignes uitgereikt aan 10 leden, die 25 jaar en langer lid van onze Bond waren. Wij hadden pech, dat er juist hoofdbesturenvergadering van het N.V.V. was, zodat wij geen spreker uit onze Bond konden krijgen Maar geen nood, onze veteraan Blokland was direct bereid op deze avond de feestrede uit te spreken, hetgeen hij voortreffelijk heeft gedaan Onze tweede voorzitter, v. Holst, reikte met een toepasselijk woord de insignes uit, waarbij hij een speciaal woord richtte tot de oud-bestuurders. Onze voorzitter kreeg een extra pluim voor het vele, dat hij in d© afgelopen 25 jaar gedaan heeft en nog doet. Wij kunnen gerust zeggen, dat hij het jonge bestuur, dat wij nu hebben, voor deze zware taak heeft opgeleid. Het was voor hem een dubbel feest; immers, hij is ook 25 jaar getrouwd. Voor dit feest werd hem namens de afdeling een' geschenk overhandigd, terwijl zijn vrouw dank werd-gebracht, dat zij haar man in zijn moeilijke taak steeds terzijde heeft gestaan. De voorzitter van de Capelse Bestuurdersbond maakte gebruik van de gelegenheid de jubilarissen te feliciteren, en de werkers te danken voor hun ruime bijdrage, die zij geleverd hebben inde ruim 1000 leden der C. 8.8. Aan deze avond werkten verder mede onze jeugdgroep onder leiding van v. Holst. Wat deze groep presteerde, na slechts een maand repeteren, was verdienstelijk- De gebroeders Dekker verzorgden op uitnemende wijze de muzikale medewerking. Het was voor de jubilarissen een avond, die zij niet licht zullen vergeten. Speciaal tot de jongeren zeggen wij, sluit u aan bij onze jeugdgroep. Deze houdt haar wekelijkse avond des Maandags in het kleine zaaltje van Oudenaarden. Aanvang 8 uur DELFT tJ.v.D.) Ineen zeer druk bezochte bijeenkomst hield onze afdeling op Vrijdag 21 Maart voor 63 jubilarissen, die 25 jaar trouw aan de Bond waren, ’n huldiglngsavond. Tevens was J ’t Hart, 25 jaar voorzitter van de afdeling, hetgeen op zichzelf al een prestatie is. Namens het H.B. was onze bondssecretaris D. W v Hattem aanwezig Deze schetste de‘ontwikkeling en herleving van de Bond na de oorlog en vond woorden van dankbaarheid en hulde aan het adres van de 63 jubilarissen, die In onbezweken trouw een kwart eeuw lang op de bres hebben gestaan voor de belangen van de organisatie. Ook de vrouwen werden er bij betrokken en konden de ere-insignes op de revers steken. Na de pauze, die werd opgeluisterd metmuziek van Haak en zijn ensemble, was h«t de beurt van onzen voorzitter J. ’t Hart om in het zonnetje gezet te worden. De 2e voorzitter Bonthuis symboliseerde de eigenschappen van ’t Hart, hetgeen gepaard ging vaneen rooktafel, geschonken door de afdeling, v Hattem complimenteerde den jubilaris namens het H.B. OFFICIËLE MEDEDELING >ver de week lopende van 7—12 April 1947 wordt het contributiezegel in het 15de vakje van het bondsboekje geplakt. Over de week lopende van 14—19 April 1947 wordt het contributiezegel in het 16de vakje van het bondsboekje geplakt.

en vergeleek daarbij het voorzitterschap ; vafflö een vereniging met het hoofd van ; Jut. Namens het H.B. werd den jubilaj ris,' als blijk van waardering, met zijn vrouw een 'week vacantie op Troelstra. oord door te brengen, aangeboden. Hier' na kwamen nog enige bestuurders, ver! gezeld van geschenken, aan het woord, I ’t Hart kreeg gelegenheid om ineen ; wederwoord terug •te zien op de afge. legen weg en. zijn dank1 te betuigen voor de betoonde hulp. ; DOESBURG. i (B. J. B.) Op Vrijdag 28 Februari 1947 i vond in café De Meipoort een ledenvergadering plaats, welke werd bijgewoond ! door onzen districtsbestuufder G. G. L Maters. Het bezoek voor deze jaarveri gadering viel, gezien • het slechte weer, nogal mee. Het nieuw gekozen bestuur : werd als volgt samengesteld: E. H. Brunsveld, Prins Hendrikstr. 11, voorzitter B. J. Broekhuis, Prins Hendrikstr. 15, secre! taris; W ,v. Lente, Hoogestr., penningmeester; J. Weltink, Wïlhelminastr. 2, 2e secretaris; L. Nieuwenhuis, Veerpoortstr., 2e penningmeester; G. Poortman, Bergstr., bestuurslid; H. Beunk, Pranklin ; Rooseveltsingel, bestuurslid. De contróle, commissie is samengesteld uit de vrien■ den; S. P. W. Slotboom, Bloembergen en : A. Berendsen. De nieuwe vacantieregellng werd door Maters op duidelijke wijze uitgelegd. Maters bedankte nog de afdeling voor het prettig samenwerken in het afgelo-I pen jaar en hoopte voor de toekomst ! hetzelfde. Tot slot werden alle leden nog eens Opgewekt, nieuwe leden aan te werven, zodat op 22 Maart het ledental , van vóór de oorlog, n.l. 150, zal zijn i overschreden, GOBINCHEM (K.) In gebouw Palvu vond Zaterdag 15 Maart . een intieme feestbijeenkomst plaats, waarop een aantal leden, dat 25 jaar lid van onze Bond was, gehuldigd werd. Bondssecretaris Van Hattem en disbrictsbestuurder Bomas waren aanwezig. De 2e voorzitter P. W. Dijkers zei in , zijn openingswoord, verheugd te zijn, de : veteranen van de Bond met hun echtgenoten hier verenigd te zien. Van Hattem was trots op de afdeling, die er in zeer korte tijd in geslaagd was het ledental op te voeren tot 930 Hij gaf verder een terugblik over de afgelopen 25 jaar en wees in het bijzonder op hetgeen de vakbeweging tot stand had gebracht. Vervolgens reikte hij de Insignes uit aan de jubilarissen en richtte een bijzonder woord van waardering tot Dirk van Zanten, die 23 jaar penningmeester Is tot Seltenrijch. dre 20 jaar de moeilijke en ondankbare taak van bode vervulde en tot voorzitter T. v d Berg. Ook p'. de Krey wérd niet vergeten. Na de huldiging was de beurt aan de toneelvereniging „Kunst, en Strijd”, die het feestelijke" gedeelte van de avond verder verzorgde. Alle aanwezigen waren hoogstv voldaan en kunnen op een geslaagde avond terugzien. HEEKENVEEN ( K.) Op Vrijdag 21 Maart j.l. hield onze afdeling haar jaarvergadering. De periodiek aftredende bestuursleden, n 1 m Klaren, A. Elsinga, R. Scholten en R. Scmere, werden met algemene stemmen herkozen. Dlstnctsbestuurder De Vries gaf een uiteenzetting over. de vacantieregeling 1947, geldende, voor de Metaalnijverheid. De geest van de vergadering was goed, maarde opkomst der leden had beter kunnen zijn. Vrienden, het is meerdere malen gezegd, de afdelingsvergadenng is de plaats waar het organisatlewerk wordt besproken. r Laat het bondswerk niet aan een kleine kem van leden over, maar doet allen uw plicht bm de Bond te versterken, zowel innerlijk als in ledental. MUIDEN (K.) Maandgavond 17 Maart j,l. hield onze afdeling een ledenvergadering. Bondspennlngmeester Landman en vriend Koudijs, die aanwezig waren, werden hartelijk verwelkomd. Landman hield een rede, waarin hij in grote lijnen het doel en streven van de Bond uiteenaette en de leden opwekte, ieder een nieuw lid aan te brengen. Verder zei hij, dat de vrouw Tan één werkend lid in aanmerking kan komen voor een week vacantie. Daarna deed spr. een belangrijke mededeling Hij , schetste de ramp van Muiden op 17 Januari j.l. en meende goed te doen zelf eens te komen kijken bij de leden naar de omvang van de schade. Het resultaat van zijn bezoek was, dat het bondsbestuur besloot een geldelijke steun aan de leden te verlenen, hetgeen zeer op prijs gesteld werd. Het lid A. v.d. Akker bedankte het bondsbestuur namens alle leden voor de mooie gift, terwijl de voorzitter dit voor het afdelingsbestuur deed.

RHENEN CB.) Per 1 Maart j.l. is C. H. Nellen. stein, Vreewijksestraat 22, Rhenen, penningmeester van onze groep geworden. De laatste tijd worden onze vergaderingen maar matig bezocht, terwijl dit juist zo nodig is. Zeer binnenkort zal er opnieuw een vergadering uitgeschreven worden. Komt deze keer allen! Het weer is nu ook beter, dus dit zal ons nu niet thuis kunnen houden. Brengt op deze avond een nieuw lid mee! ROTTERDAM (J.W.) HeL komt voor, dat personen, die ziek zijn, naar den dokter gaan en van dezen de mededeling krijgen: Rust houden, voorlopig niet werken, en dat dan de controlerende geneesheer van de onderneming zegt: Direct weer aan het werk. Ondanks het advies van den huisdokter gaat men op grond van de mededeling van den controlerenden geneesheer weer aan het werk omdat anders de uitkering stop staat In zo’n geval is geen directe schade te constateren; pas later zal kunnen blijken, wie van de twee doktoren gelijk heeft gehad, ofschoon het ook dan meestal een grote toer zal zijn om een en ander te bewijzen, In dit velband willen wij zeggen, wanneer gij van Uw huisdokter het advies krijgt niet te gaan werken en de controlerende dokter zegt het tegenovergestelde en gij meent laatstgenoemd advies niet te kunnen opvolgen, wendt u d.an onmiddellijk tot het bestuur van uw afdeling en vraagt advies in deze. Wacht daarmee niet tot er bij tijd en wijle eens een. vergadering plaats vindt, want dan zijt gij inde meeste gevallen te laat. Zo kregen wij een dezer dagen een geval te behandelen De man was 11 Februari ziek geworden en de huisdokter schreef een dag of vijf rust voor. De controlerende dokter zêi: Direct aan het werk. De man voelde zich daartoe niet in staat en volgde het advies van zijn huisdokter. Het gevolg was: geen uitkering! Nu precies zes weken nadat het geval speelde, komt deze zaak op een vergadering in onze handen. Nu is er niets meer aan te doen, want de termijn van bezwaar maken tesren het bestuur van de afdelingskas is 30 dagen. De man trekt dus in ieder geval aan het kortste eind. Was men met dit geval direct bij ons gekomen, misschien zou er dan iets aan te dokteren zijn geweest. Nu gaat dat niet meer. Daarom: geen gras er over laten groeien, maar er direct werk van maken. Op Zondag 20 April ’s morgens 10 uur geeft de R.8.8. in samenwerking met K.P.C. en I.v.A. een toneelochtend in het Luxortheater De toneelvereniging „Maatschappelijk Werk” brengt een vrolijk spel van behoud- en bemoeizucht tijdens 1940 —1945, getiteld „Jassen uit”. Toegangsprijs ƒ 1.20 Een beperkt aantal kaarten tegen gereduceerde prijs van ƒ 1.— is voor R.8.8.-leden verkrijgbaar via de vakbondskantoren. VLAARDINGEN (J.8.) Vrienden, onze jaarvergadering op 12 Maart j.l. is weer .achter de rug. Als gast was die avond aanwezig vriend Hartkoom, die de groeten overbracht van het H.B Hij sprak de voldoening uit van het bondsbestuur over de gang van zaken. in onze afdeling. Hartkoom wees verder in zijn speech op het belang van een ongedeelde vakbond, samengebundeld in het N.V.V. Daarom, vrienden, blijft propagandist voor onze zaak. Rest ons nog te vermelden, dat de aftredende bestuurders wederom herkozen werden. Nadat enkele leden nog wat vragen gesteld hadden en deze beantwoord waren, volgde het'slotwoord.

êuitr tfe. «DOM NIJVEKDAL (J.W.8.) „Ons Vakbor.d-ieugdwerk”. Dit was de titel van de inleiding die de jeugdleider hield op de vergadering op Zaterdag 15 Maart j.l. Op een uitvoerige wijze zette hij de zaak uiteen. Na deze inleiding werden de a.s. vacantieplamen besproken. Het merendeel der aanwezige leden hadden reeds zelf plannen gemaakt. Daarom werd besloten voor deze zomer nog niet, maar wel voor het volgende jaar te sparen, zodat we dan gemeenschappelijk gaan kamperen of zoiets. Het was jammer, dat niet meer jeugdige leden aanwezig waren. Vrienden, dit moet beter worden. Het jeugdwerk in Nijverdal mag niet achterblijven. Werk daarom allen mee aan ’t jeugdwerk van de A.N.M.B. Van het bestuur waren de voorzitter en secretaris aanwezig, die ons aanspoorden niet te versagen, maarde schouders er onder te zetten. Dus, vrienden, moedig voorwaarts! ADVERTENTIES LOODGIETERS. gevraagd voor nieuwbouw en bürgerwerk bij J. J. Lhans. Techn. Inst. Bureau, Grindweg 21, Wagenlngen. Op 20 Maart overleed na een kortstondige ziekte onze bondsmakker JOHANNES BLOEDJES inde ouderdom van 26 jaar. Het bestuur der afd. Alkmaar. Op 12 Maart overleed te Naarden dooreen noodlottig ongeval onze trouwe bondsmakker, tevens bode, AALBERT VAN DEN HOEK inde leeftijd van 27 jaar. Rust zacht, kameraad! Het Bestuur der afd. Bussum. Op 6 Februari overleed onze trouwe bondsmakker Ph. J. v. KUYEREN * inde leeftijd van 64 jaar. Hij ruste in vrede! Het bestuur van de afd. Delft. Op 20 Maart 1947 overleed onze bondsmakker CORNELIS DE WINTER inde ouderdom van 71 jaar. Dat hij ruste in vrede! ■ Het bestuur van de afd. Deventer, DRUK: N.V. DE ARBEIDERSPERS, A’DAM.

INTERNATIONAAL ESPERANTO-CONCRES

(H. v.d. B.) De Esperantisten in onze Bond zullen het ongetwijfeld op prijs stellen, dat onderstaande „Uitnodiging” in ons vakblad geplaatst en door onze en andere leiders der Vakbeweging ter harte genomen wordt. In „Laborista Esperantisto” het, orgaan van de Bond van Arbeiders-Esperantisten van Febr. 1947, komt voor een Uitnodiging aan de arbeidersbeweging. Voor het eerst weer na de gruwelijkste aller oorlogen, komen arbeiders uit verscheidene landen van 2—7 Augustus a.s. tezamen inde Deense havenstad Aarhus. U, vakverenigingsbestuurders, partijleiders, redacties Van vooraanstaande bladen, die vóór en na de oorlog verschillende internationale bijeenkomsten hebt bezocht, weet bij ondervinding wat congressen met buitenlanders betekenen. U hebt daarvan meermalen in enthousiaste verslagen en ontroerende brieven getuigd.

Sinds 1939 heeft de wereldbond van arbeiders-esperantisten S.A.T. geen internationaal congres meer kunnen beleggen. Slechts de verbindingen en economische omstandigheden, U welbekend, zullen verhinderen, dat ons 20e internationale congres als voorheen bezocht wordt door vele honderden uit alle delen van de wereld. Dat het een welgeslaagd congres zal worden na zoveel jaren van onmogelijkheid met elkaar in contact te komen daarvan zij men overtuigd. Voor U, die gewend zijt aan internationale conferenties met taalmoeilijkheden zander eind, zal ons congres van internationale ééntaligen een openbaring kunnen zijn. Maakt daarom die week vrij voor één Uwer bestuurders of redactieleden om een ondervinding op te doen, welke van onmetelijk belang kan zijn voor de ganse arbeidersbeweging.

4

Sluiten