Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit AFDELINGEN

DOKKIiM (P. D.) Op Donderdag 13 November j.l. werd door onze afdeling een feestelijke bijeenkomst gehouden, waar een dertigtal leden met hun vrouwen aanwezig waren. De scheidende voorzitter Greydanus opende de bijeenkomst en riep allen een hartelijk welkom toe, in het bijzonder de spreker van deze avond, districtsbestuurder De Vries uit Leeuwarden. Na enkele muzieknummertjes kreeg de spreker het woord, die in het kort de resultaten naging, welke door de vakbeweging werden bereikt en die, welke nog zullen moeten worden bereikt. Tevens wekte hij de leden op, de vergaderingen trouw te bezoeken en actief als,4id op te treden. Het voorlopig gestelde doel, de 55.000, is wel haast bereikt, maar dan komt het pas. Elk lid zorge dus voor een nieuw lid en zij steeds propagandist voorde Bond. Temeer, daar in Holwerd een groep 0.1.v, voorzitter Greydanus zal worden opgericht en onze afdeling dus weer een aantal leden zal verliezen. Bij de bestuursverkiezing werden bij acclamatie de vrienden P. Zijlstra en Smenk benoemd. Na gebruik te hebben gemaakt van de aangeboden verversingen, kwam de heer A Boelens van het gezelschap E, de Vries aan bod met zijn liedjes en goocheltoeren, die zeer inde smaak vielen, getuige het hartelijk applaus. Van deze plaats roepen wij vriend Greydanus nog een hartelijk vaarwel toe en danken hem van harte voor al, datgene wat hij voor onze afdeling heeft gedaan. GORREDIJK (J. v.d. K.) Op onze laatste bestuursvergadering leek het niet onmogelijk deze winter de 100 leden te bereiken. Om dit te vieren, wilden we dan een feestelijke avond beleggen. Wij moeten dan ruimschoots over de 100 heen zijn De ene dag bruiloft en de andere dag begrafenis ligt niet in onze bedoeling. • We strijden voor; betere arbeidsvoorwaarden, meer leden enz. om de. levensomstandigheden van de arbeiders te verlichten. En dat wij meer leden willen is om het hoofd te bieden aan de opkomende vloed van de reactie, die ons dit wil ontnemen. Veel te veel metaalbewerkers geven nog gehoor aan het verdeel- en heerssysteem van buitenlandse machthebbers en sommige werkgevers. Zet dus allen het beste beentje voor, om onze plannen te doen slagen. Het is mogelijk, dus het moét. HEERËNVEEN. (Th. K.) Op Vrijdag 14 November j.l, hielden wij onze ledenvergadering. Na het afhandelen van de gewone agendapunten, gaf districtsbestuurder De Vries op duidelijke wijze een overzicht van de onderhandelingen en het tot stand komen van de C.A.O. groot-metaalindustrie en van de vergevorderde onderhandelingen C.A.O. klein-metaalindustrie. J. Klaren, voorzitter HBB, besprak het komende winterwerk van de vakbeweging hier ter plaatse en deed een beroep op de aanwezige ledgn deel te nemen aan de cursusvergaderingen van onze Bond en van het NW. Na deze inleiding gaven 22 leden zich op als deelnemers voor de cursusvergaderingen van het NW. Het was een goed geslaagde vergadering. En nu nog een beroep op alle leden van onze afdeling. Wij hebben reeds 165 leden. Maar er zijn hier en daar nog wel ongeorganiseerden. Praat ééns met deze mensen, en breng ze in onze rijen. Wanneer ieder de schouders er onder zet, halen wij voqr het einde van het jaar de 200 nog wel. Dus afgesproken en nu allen aan de slag. (Vervolg van blz. 3J Genoeg zij, dat begin November de stakers op de oude voorwaarden aan het werk gingem Diezelfde week werden de grieven met* de Directie besproken. Het resultaat was dat 8 man 2 cent per uur meer kregen, 10 man 1 cent. Dat zijnde geschoolden en kwaliteitslassers en de anderen 1 cent per uur. Daarnaast zijn nog enkele grieven van min of meer ondergeschikte betekenis opgelost. Voor dit resultaat heeft men dus zes weken gestaakt, terwijl voor ons vaststaat dat minstens hetzelfde was bereikt, wanneer men deze kwestie in handen der organisaties had gegeven en dan zonder Staking.

J OURE. (A. W’) Dinsdag'll Nov. J.l. kwam onze afdeling in vergadering bijeen. Districtsbestuurder De Vries was hierbij ook aanwezig. Vrienden, de opkomst was goed. De Vries hield een Inleiding en beantwoordde verschillende vragers naar tevredenheid. Voor de cursusvergaderingen gaven zich 22 leden op, maar voor de arbeidersavondschool was geen animo. 22 Personen gaven zich op voor een eventueel te houden excursie. Het bestuur werd, behalve L. Bron, bij acclamatie definitief gekozen en uitgebreid met W. Walsveer, W. Ram en D. Schaap. KINDERDIJK CJ. L.) Onze afdeling belegde inde zaal „Het Vergulde Paard” een familieavond, ter inleiding vaneen aantal te houden cursusavonden inde wintermaanden. De zaal was uitstekend bezet. Medewerking verleende de plaatselijke muziekvereniging „Excelsior’, die onder leiding van de heer A. v.d. Linden voor de pauze een viertal nummers ten gehore bracht. Nadat een kop koffie was gebruikt, hield onze ,2e bondsvoorzitter Kees v. Wingerden, een praatje over de Bond. Een duidelijke -speech, waarin hij taak en doel belichtte. Spr. wekte allen op mede te helpen om zó spoedig mogelijk de ( 55.000 leden te bereiken. Dat hij zijn praatje op de juiste wijze „versierde” bleek wel uit t aandachtig gehoor en applaus. Hierna liet „Excelsior” zich weer horen en vond een dankbaar publiek, dat in alle stilte het keurige programma beluisterde. De voorzitter bracht dank aan spreker en vooral ook aan Excelsior en zijn dirigent voor de verleende medewerking en zeide dat het inde bedoeling lag inde toekomst meerdere van deze bijeenkomsten te organiseren. Deze familieavond is prachtig geslaagd en het stemt ons tevreden, dat tal van onze vrouwen blijk van belangstelling gaven, want niet in het minst voor de vrouwen is ’t een zeer moeilijke tijd. Daarom bondsmakkers, pak nog eens extra aan om onze Bond nog sterker te maken. Dit brengt met zich mede , betere arbeidsvoorwaarden; dus meer geluk voor U en Uw gezin. Woensdag 3 December houden we in „Het Vergulde Paard” een bijeenkomst voor onze kinderen. Filmpjes, poppenkast en een goochelaar zullen de kinderen ongetwijfeld een prettige middag bezorgen. NIJMEGEN. Inname van vacantie-zegels tegen inleveringsbewijs voor de Kerstdagen en eventuele snipperdagen op Vrijdag 12 December des avonds van half acht tot negen uur in EGMA, Berg en Dalseweg 38. Uitbetalen van deze zegels op Maandag 22 December des avonds van half acht tot negen uur in EGMA, Berg en Dalseweg 38 tegen overgave van het inleveringsbewijs. Inname na 12 December is niet mogelijk, dus zorg op tijd aanwezig te zijn. STREEFKERK (C. v. A.) Op Maandag 3 November hield onze afdeling een „praatavond”. In zijn openingswoord wees de voorzitter op het nut van deze avonden, waarbij hij tevens een mededeling deed van het oprichten vaneen Bestuurdersbond in Streefkerk. Bekend gemaakt werd het adres van de correspondent van het Bureau voor Arbeidsrecht: M. van Hees, Sluis a 35. Streefkerk, zitting iedere Dinsdagavond van 7 tot 8 uur. Districtsbestuurder Bomas hier een inleiding over „Hoe komen we uit de moeilijkheden?* Het geheel was een leerzame avond. Makkers, komt zulke avonden, trouw bijwonen, het is in uw eigen belang. De voorzitter sloot deze vergadering met een opwekking hier in Streefkerk de 5 ook mee op te halen om zo spoedig mogelijk dé 55.000 vol te maken. IJMUIDEN (B. Th. St.) Onze afdeling hield op Zaterdag 8 November j.l. inde grote zaal van het Patronaatsgebouw een propaganda-feestavond. De zaal was geheel gevuld toen om half acht de 2e bondsvoorzitter C. v. Wingerden met een kort maar krachtig woord de avond opende. Hij zei niet over propaganda te willen spreken, maar hij kon nadruk op de inwendige zending en spoorde hij de aanwezige vrouwen aan, hun mannen np,aï de ledenvergaderingen te laten goan, omdat daar toch de gelegenheid is injdoed uitte oefenen op de arbeidsvoorw-j;vden en sociale verhoudingen, waaronder op de fabrieken gewerkt moet worden.

Het feestprogramma werd verzorgd door het gezelschap Carl Tobi, dat in bonte afwisseling hun liedjes en sketches ten gehore bracht. Het geheel stond op een hoog peil en werd zeer gewaardeerd. De avond was zo gauw om, dat de voorzitter G. Dekker maar weinig gelegenheid kreeg om de leden attent te maken op onze a.s. cursusvergaderingen, waarvan – de eerste gehouden zal worden op 26 Nov. a.s. in de bovenzaal van het Rex-theater, en de leden op te wekken actief aan het bondswérk deel te nemen. Alles bij elkaar een prachtige avond, die ons nog lang in herinnering zal blijven. Met Ingang van 1 October 1947 wordt hét correspondentschap voor het Bureau van Arbeidsrecht waargenomen door de heer H. Mantje, Zeeweg 293, IJmuiden-Oost, De zittingsdag is iedere Vrijdagavond van 19—20.30 uur. Jfh ulXr ate®»(MPEN HAARLEM. (J. C. K.) Het gehouden weekend in Den Haag, waar wij te gast waren, is een goed succes geworden. Wij danken van deze plaats nogmaals de Haagse Jeugdgroep voor hun gastvrijheid. Vrienden, dit kunnen jullie allen in het vervolg mede maken, door lid te worden van de Jeugdgroep Haarlem. Dit kost je geen contributie, want doordat je lid bent van de Bond kun je gratis deelnemen aan het jeugdwerk. En wanneer er een enkele maal kosten aan verbonden zijn dan be- OFFiCIËLE MEDEDELINGEN Over de week, lopehde van 1 tot 6 December 1947, wordt het contributiezegel in het 49e vakje van het bondsboekje geplakt. Over de week, lopende van 8 tot 13 December 1947, wordt het contributiezegcl in het 50e vakje van het bondsboekje geplakt. ATTENTIE! Met het oog op de a.s. feestdagen verschijnen de eerstvolgende nummers van „De Metaalbewerker” / resp. op 20 December en 10 Januari 1948. Men gelieve met het inzenden van de kopij 10 dagen van tevoren hiermede rekening te houden. CONTROLECOMMISSIE De ondergetekenden, vormende de contróle-commissie als bedoeld in art. 25 der Statuten, hebben heden de boeken en bescheiden van de bondspenningmeester over het derde kwartaal 1947 gecontroleerd. Deze controle geschiedde aan de hand van de te dien opzichte door het accountantskantoor Wegerif & Leguyt afgegeven verklaring. De zaken werden inde beste orde bevonden en er was geen aanleiding tot ’t maken van bijzondere opmerkingen. Zij stellen dan ook voor, de penningmeester en het bondsbestuur over de genoemde periode volledige décharge te verlenen voor het gevoerde beheer. Amsterdam, 15 November 1947. De contróle-commissie, (w.g.) W. Ploos van Amstel (w.g.) F. Robbé (w.g.) A. Vogelezang ADVERTENTIES Op 31 Oct, overleed onze trouwe bondsmakker • H. J. SIEMERINK, inde leeftijd van 59 jaar. . Rust zacht, kameraad! Het bestuur der afd. Almelo. Heden overleed plotseling oaze trouwe bondsmakker J. SIEPMAN. Dat hij ruste in vrede! Het bestuur der afd. Beverwijk.

draagt dat zo weinig, dat je het er graag voor over hebt. Vrienden, blijft dus niet langer buiten de jeugdgroep, want je mist zeer veel. Op 3 December houden wij een St. Nicolaas dansavond, waar de goede Sint persoonlijk elke deelnemer een cadeau zal aanbieden; de deelnemersprijs hiervoor bedraagt ƒ 1.25 per persoon en vangt aan om 20.00 uur inde danszaal Kleine Houtweg 11. Noodzakelijk is je als deelnemer uiterlijk op 3 December ’s middags om 18.00 uur bij het secretariaat, Voortingstraat 24 Haarlem, op te geven. Verder organiseren wij met de beide Kerstdagen een kampeerkamp te Noordwijkerhout ineen kamphuis, dat verwarmd is. Vrienden, dat is iets bijzonders, want inde winter ben je misschien nog nooit inde vrije natuur geweest en nu kan je twee dagen gezondheid opdoen en de natuur bewonderen zonder veel kosten. De deelnemersprijs bedraagt hiervoor slechts ƒ1.50 per persoon; opgaven hiervoor moeten geschieden vóór 15 December bij het secretariaat van de jeugdgroep. Binnenkort hopen wij overeen eigen jeugdlokaal te kunnen beschikken en dan vangen onze wekelijkse bijeenkomstenaan voor lekentoneelspel en gezellige avonden. Het gemeentebestuur van Haarlem laat ons echter al meer dan twee maanden op een toewijzing vaneen jeugdlokaal wachten, zodat wij hierdoor zeer in ons werk worden opgehouden, maar nu rekenen wij toch zeer spoedig op bericht en op een flinke ploeg werkers, die ons jeugdlokaal gaan inrichten en er een eigen huis van de jeugdgroep van -gaan maken. Vrienden, neemt deel aan ons jeugdwerk en maakt propaganda voor de Jeugdgroep A.N.M.B. afd. Haarlem, Op 2 November ontvingen wij het dat onze bondsmakker B. H. SMITS inde leeftijd van 22 jaar in Indonesië is gesneuveld. , Dat hij ruste in vrede! Het bestuur der afd. Culemborg. Op Vrijdag 7 November 1947 overleed vrij plotseling ons trouw lid en oud-bestuurder G. v. WA VEREN, inde ouderdom van 68 jaar. Dat hij ruste in vrede! . Het bestuur der afd. Nijmegen. Fabriek voor metaalbewerking vraagt voor haar verkoophuis te Amsterdam, zo spoedig mogelijk een jong metaalbewerker leeftijd tot 25 jaar, geschoold, om opgeleid te worden tot monteur, die zelfstandig de voorkomende werkzaamheden bij klanten kan verrichten. Zelf geschreven brieven met volledige gegevens in te zenden onder No. 120 Bur. van dit blad. . Constructie werkplaats te Utrecht vraagt; Smid-vuurwerkers en machine-bankwerkers Loon volgens C.A.O, Mogelijkheid tot opneming in Pensioenfonds aanwezig. Goede sociale voorzieningen. Br. ond. No. 700, bur. v.d. blad. N.V. HalbeHsma’s Fabrieken voor Houtbewerking te Grouw (Fr.) vr. voor haar onderhoudsafdeling A. Bekwaam Metaaldraaier B. Enige ervaren Monteur-Bankwerkers C. Eiectricien Leeftijd: niet ouder dan 40 jaar. Geboden wordt een vaste werkkring; pensioenregeling; woningen aanwezig. Brieven met opgave van opleiding, ervaring, referenties enz. worden ingewacht bij de afdeling Personeelszaken.

4

Sluiten