Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

In Maart de kop er voor Ondpr deze leuze wordt in Maart door het N.V.V. een grote propaganda-actie gevoerd inde provincie Groningen, die dus prachtig aansluit bij de „prijsyraagactie” van onze Bond. ■ Ondergetekende had de „twijfelachtige” eer door de bondsraad te worden benoemd inde „prijsvraag-commissie” en dat geeft wel aanleiding om er op deze plaats iets meer over te zeggen. Twijfelachtig zeg ik. Want vrienden, onze bondsvoorzitter stelde voor om de 5 „overige” leden van bedoelde commissie te benoemen uit rayons die, wat de ledenwerfactie betreft, achter gebleven zijn. En dit is iets, waarmede onze eer in het Noorden gemoeid is en dat nemen wij niet. Het zal dan ook de taak van al onze leden zijn om te zorgen dat, als wij straks de 60,000 bereikt hebben, wij hierin voor een zeer belangrijk deel hebben bijgedragen. . Hoe ligt het er nu eigenlijk bij in het Noorden? Over het algemeen gaat het inde provincie niet slecht. In enkele afdelingen, b.v. Appingedam, gaat het zelfs uitstekend en overal bewegen de ledencijfers zich in stijgende lijn. Wij behoeven ons werk niet te verbergen, vrienden, integendeel! Een verhoging der lonen kwam tot stand. Verbetering van de andere arbeidsvoorwaarden, als vacantie, kort verzuim, ziekte- en ongevallenuitkering werden zowel inde grootindustrie als in het ambacht een feit. In de scheepsbouw, waar men momenteel boven de loonregeling wordt betaald, is mede door ons aandringen een besluit genomen om een wetenschappelijk verantwoord tariefsysteem op te bouwen, zodat de inkomens gegarandeerd blijven zonder het vóór-oorlogse aanjaagsysteem. Pensioenvoorzieningen voor de grootindustrie en thans ook voor de gehele klein-industrie, zijn in wording. De gemeenteklasse-indeling wordt onder de loupe genomen en aan de vakgroepsindeling wordt gewerkt. Ziehier een aantal feiten, die u allen bekend zijn. Doch u zult ze moeten gebruiken inde strijd tegen de z.g. eenheidsvrienden, die- stelselmatig proberen ons werk neer te halen. Tekenend is echter, dat b.v. in Slochteren een E.V.C.- groep van 70 man volledig geliquideerd is. Het is dan ook uw taak vrienden, dat u allen, stuk voor stuk, meer inde bres springt voor uw organisatie en daarbij zult u speciaal moeten letten op het huisbezoek. Ik denk daarbij dan aan al die kleine bedrijven, gevestigd op het platteland, b.v. op het Hogeland, waar wijdoor de grote afstanden geen direct contact hebben. Ons middelpunt daar is Uithuizen. Nu zijn er verschillende afdelingen, b.v. Appingedam, Delfzijl, Hoogezand en Groningen, die verspreide leden inde pro* vincie hebben. Afdelingsbesturen, wekt speciaal die leden op om de propaganda met de daad te voeren, want zeer veel werknemers inde klein-industrie zijn nog ongeorganiseerd. Laat oris gezamenlijk aanpakken om de oogst binnen te halen onder het motto: „IN MAART DE KOP ER VOOR!” OP NAAR DE ZESTIGDUIZEND! H. VIEL, bondsraadslld.

Gelukgewenst De Nederlandse Seintoestellen Fabriek (N.S.P.) te Hilversum, eender grootste ondernemingen van het Philips-concern, herdacht op 27 Februari haar dertigjarig bestaan. Dein de grote fabriekshall gehouden receptie was zeer druk bezocht en zelden zagen wij een zo geweldige hoeveelheid, mooie bloemen bijeen Bij de vele gelukwensen behoorden de onze en wij herhalen ze op deze plaats. De feestvreugde werd niet weinig verhoogd door de ontvangen gratificatie. leder personeellid kreeg f 10,— plus ƒ 7,50 voor elk dienstjaar, met een minimum van tezamen f 25.—. De N.S.F. heeft in deze periode een grote vlucht genomen. Het kleine onaanzienlijke fabriekje van weleer is uitgegroeid tot de vermaarde onderneming van thans. Er werken ongeveer 3200 personen en de fabrieksgebouwen beslaan een vloer oppervlakte van niet minder dan 40.000 m2. De verhouding tot de vakbeweging is best. De arbeidsvoorwaarden, in uitgebreide zin, behoren tot de beste van de vergelijkbare gevallen. Inde in het begin van dit jaar gehouden vergadering van de Personeelsraad werd medegedeeld: Wanneer wij het gemiddelde N.S.P.-jaarinkomen van 1940 op 100 stellen, dan bedroeg dit voor de werklieden in October 1947; 192 en voor de beambten 172. Het is ons helaas onmogelijk op deze plaats de ontwikkeling inde productie te schetsen. Karakteristiek voor de verandering is haar nieuwe naam. Voortaan moeten we spreken van Philips Telecommunicatie Industrie, Onze beste wensen voor de toekomst! Van vrouw tot vrouw ’t Zal jullie wel vreemd aandoen, een woord tot de vrouw, maar ik heb enige punten, welke mij van het hart moeten. Ik wou namelijk met jullie eens praten over het lidmaatschap van de A.N.M.8.. Wisten jullie, waarde vriendinnen, dat nog vele leden niet de juiste contributie betalen? Ja, ik hoor jullie al zeggen: vooruit maar hoor, al weer 10 of 20 ets meer, ons huishouden kost al zo veel. Dit is verkeerd geredeneerd; wisten jullie dat er een bedrag van ƒ 12.000 mee gemoeid is, dat jaarlijks aan contributie te weinig betaald wordt? Deze cijfers noemde onze vriend Landman in Oisterwijk vorige zomer, toen wij daar die heerlijke week vacantie genoten. Vriendinnen, weten jullie, als dit bedrag

aangevuld werd door Juiste contrlbutiebetaling de A.N.M.8., en het N.V.V. wellicht nog meer voor de arbeidersvrouwen en -kinderen kon doen? Ik spreek uit ervaring, daar mijn man bode-pennlngmeester is, en weet, welk een genoegen sommige mensen er in schijnen te scheppen, om voor een luttel dubbeltje onjuiste opgave te doen van hun inkomen. Bedenkt toch ook eens, waarde vriendinnen, wat de A.N.M.B. al voor u ge' daan heeft. Dacht u, als die niet achter ons stond, wij ’t op het ogenblik nog zo zouden hebben als thans? Ik zeg, hartgrondig, neen! Hoe dikwijls niet moet de A.N.M.B. in de bres springen voor personen, die te weinig uitbetaald, krijgen, of die ontslagen zijn en hun vacantie of snipperdagen niet ontvangen. Vriendinnen, als uw man opslag krijgt, hetgeen hij te danken heeft aan de A.N.M.8., weest dan ook zo sportief en betaalt voor uw mande contributie die hij behoort te voldoen. Daar moet gij hem op wijzen, dit is in ’t belang van hem en zijn gezin. Vee] zou ik hier nog aan toe kunnen voegen, maar in verband met de plaatsruimte moet ik het hierbij laten Mw VLOT, Hardinxveld. MEDEDELINGEN V.E.V.-examens. De „Vereniging tot bevordering van electro-technisch vakonderwijs in Nederland” (V.E.V.) deelt ons mede: Zij, die wensen deel te nemen aan het in 1948 te houden examen voor: Adspirant-V.E.V.-cursist, moeteil zich schriftelijk opgeven vóór 27 Maart 1948. Voor de af te nemen examens voor ; Electro-technisch installateur, Sterkstroom-Zwakstroommonteur en Electrowinkelier is schriftelijke aanmelding verplicht vóór 17 April a.s. Voor bijzonderheden betreffende de toelatingscursus en de aanmelding voor deze examens wende men zich tot het kantoor der V.E.V., Tesselschadestraat 1, Amsterdam-W. Koplj-lnzendlng. Wegens o»c, vloed van kopij moesten wij verschillende artikelen en berichten laten overstaan. Wij verzoeken de correspondenten vriendelijk hun bijdragen zo sober mogelijk te houden. * REDACTIE

WELKOM Krommenie (C. W. v. W.) Inde rij der afdelingen en groepen, die de laatste tijd worden opgericht, is tot onze grote voldoening ook een oude bekende verschenen Wij hebben weer een afdeling Krommenie! Na veel voorbereidend werk van de voorzitter van onze afdeling Wormerveer, Kees Valk, in samenwerking met onze districtsbestuurder en met het bestuur van de K.8.8., vond op 25 Februari j.1., na een inleiding van vriend Lignian, de oprichting plaats. Het is geen gewoonte speciaal melding te maken van de nieuwelingen en dat het nu wel gebeurt, vindt zijn oorzaak in het feit, dat... nou ja, omdat het Krommenie is. Vooral de oudere functionarissen in onze Bond, zij die vóór de oorlog tor de regelmatige cóngresbezoekers behoorden, hebben aan deze afdeling stellig nog wel bijzondere herinneringen en als hun geheugen in dit opzicht enige hiaten mocht vertonen, onze bestuurder Willem van Zijll zou ze kunnen aanvullen! Zij zullen zich echter ook herinneren, dat wij in Krommenie prachtkerels hadden, zoals wij in de gehele Zaanstreek een uitmuntend figuur maakten. Het is om deze herinneringen, dat wij met zoveel interesse kennis nemen van de wederoprichting van onze afdeling en om nog wat anders ook. Dat nu pas de afdeling weer verscheen, heeft een bijzondere, hoewel algemeen bekende oorzaak. En daarom betekent de oprichting van deze afdeling, tegelijk met een versnelde groei van onze Bond in de gehele Zaanstreek, een keer ten goede, die wij niet genoeg kunnen waarderen. Het is een bewijs van de terugkeer van het onderlinge vertrouwen en van het inzicht inde juiste verhoudingen inde vakbeweging. Het betekent dat ook daar de metaalbewerkers bezig» zijn af te rekenen met een beweging, die hun en hun gezinnen alleen maar schade héeit berokkend. Vasthouden en doorzetten, Zaankanters!

Elke echte Amsterdammer brengt minstens éénmaal per jaar een bezoek aan „Artis", omdat het „zijn” Artis is en omdat hij weet, dat van deze bezoeken een sterk opvoedende kracht uitgaat voor het jonge geslacht. Hoe serieus hij deze opvoeding opvat, blijkt uit het volgende: Vader is met z’n zoontje in Artis en na veel omzwervingen komen ze bij de giraffe terecht. Beiden kijken vol ontzag en sprakeloos naar de lange nek van het beest, tot vader zegt: „kom mee jó, dat is nep, zulke beesten bestaan niet.” Dat jongetje heette vast en stellig Harry Meyers en dat ongeloof tegen beter weten in, is hem z’n hele leven bijgebleven, want hij is nu bestuurder van de E.V.C.-metaal en op 21 Febr. jl. heeft hij op een openbare vergadering in Tilburg ten aanhore van alle 35 bezoekers verkondigd: „De Algemene Bond zette een actie in voor het berei-1 ken van 50.000 leden en na korte tijd waren het er al 55.000”. „Dat is nep, dat bestaat niet.” Moet je toch mee te doen hebben, al is het wel begrijpelijk, als je zelf als maar aftreksommetjes zit te maken. En daarom gaan wij hier weer eens een paar cijfers geven, die kameraad Meyers mag komen controleren en die ik jullie beloofd heb als een „tip” voor de prijsvraag. Inde jaren 1946 en 1947 was de

netto-winst (dus na aftrek van de afschrijvingen) als volgt; 1946; Jan 623, Pebr. 1150, Maart 1109, April 1003, Mei 1183, Juni 966, Juli 617, Aug. 302, Sep. 380, Oct. 609, Nov. 1535, Dec. 727. 1947; Jan. 484, Pebr. 471, Maart 449, April 821, Mei 842, Juni 727, Juli 998, Aug. 473, Se.pt. 237, Oct. 324, Nov. 562, Deo. 1196. Ter controle zij voorts nog mede-

gedeeld, dat het ledental per 1 Januari 1946 bedroeg 37.811 en op 31 December 1947 55.599.

Wij hebben een paar cijfers vet gedrukt, omdat deze een bijzondere betekenis hebben! Februari tot en met Mei 1946 geeft te zien, dat wede eerste moeilijkheden van de wederopbouw van de Bond te boven zijn en dat de werkers weer ruimte hebben om hun armen uitte slaan. In October tot en met December van dat Jaar tekent zich de inzet af van de grote actie ~Smeedt één Blok”, die in April en Mei van 1947 weer een hoogtepunt haalt, als wede 50.000 bereiken Dan beginnen we met de „volgende étappe”, die in December 1947 weer een hoogtepunt bereikt, als we op 31 December de 55.000 voltooien. Maar let nu goed op! ledere keer als we een bepaald doel naderen, maar ook als we het bereikt hebben, is de groei sneller! Zó is het ook nu. Op 31 December 1947 de 55.000, daarna de 56.000 en nu ... dat weten we niet precies, omdat sommige penningmeesters de maandstaten niet op tijd insturen. Maarde groei houdt aan!!! En tenslotte nog een laatste tip: leder lid ontvangt twee kaarten voor deelneming aan de prijsvraag, met daarbij cadeau een invulkaart om een nieuw lid te winnen. Dus zullen er heel wat gewetensbezwaarden en mouwen zijn, die nu van de gelegenheid gebruik maken om óók hun steentje bij te dragen en de „geheide” propagandisten gaan gewoon door. Dat kan een aardige oogst worden! Op 1 Mei sluit de inzending voor de prijsvraag en de uitslag wordt dtis in ieder geval nd die datum bekend gemaakt, al zijn er optimisten, die menen dat we dan al binnen zijn en die van plan zijn een datum in April te noemen. Nou ja, je kunt tenslotte niet allemaal een prijs winnen! ■ NELIS.

2

Sluiten