Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

53e Jaargang — Nummer 10 — Verschijnt elke veertien dagen — Zaterdag 15 Mei I94ff

|Éi |||iL |||| ||By|H lilldPi Hf Hf Bb c- m HL Hm

UITG.VAN DE ALG. NED. METAALBEWERKERSBOND, Red. D.W. v. HATTEM, HEMONYLAAN 24, AMSTERDAM-Z , Tel. 27858-20821

VERNIEUWING C.A.O. GROTE METAALNIJVERHEID

(H. J. v.d. B.) In ons blad vanZaterdag 17 April j.l. hebben wij enige beschouwingen gewijd aan het resultaat dat door de onderhandelaars is bereikt terzake de inhoud van de Collectieve Arbeidsovereenkomst voor de grote metaalnijverheid, waarbij wij onze leden de welgemeende raad gaven de vergaderingen te bezoeken waarin Verslag zou worden gedaan van het bereikte resultaat Inmiddels is reeds aan het bondsbestuur verslag uitgebracht van in diverse afdelingen gehouden vergaderingen, uit welke verslagen in het algemeen blijkt, dat de ontvangst goed is geweest. Vanzelfsprekend had het ene lid op dit, een tweede weer op een ander punt gaarne gezien. dat nog een stapje verder was gezet. 'Maar het geheel, wij herhalen, het, is goed ontvangen. Zij, die zich, wanneer zij hopelijk binnen korte tijd een exemplaar van de C.A.O: zullen ontvangen, de moeite getroosten de inhoud daarvan te vergelijken met de thans juist vervallen C.A.0., zullen tot de overtuiging,komen, dat ondanks er, nog wel het één én ander te wensen is overgebleven, de nieuwe inhoud belangrijk beter is en bovenal meer waarde heeft gekregen vo<# de werknemers, die onder de bepalingen van de C.A.O. hun arbeid hebben te verrichten. Door de Chr. Metaalbewerkersbond is een epistel opgesteid betreffende de vernieuwing van de CAO., hetwelk, wij zeggen „helaas”, als manifest o.m. is toegezonden aan de vertrouwensmannen van deze organisatie, werkzaam inde bedrijven. Wij betreuren deze handelwijze, omdat de inhoud van voornoemd epistel op vele punten voorbarig, op andere onderdelen geheel onjuist is. Dit brengt inde onhernemingen verwarring, wat niet ten gunste vaneen goede samenwerking werkt. Bovendien is deze éénzijdige publicatie geheel in strijd met bestaande afspraken inde Bedrijfsunie, t.w. dat als één onzer meent dat de publicatie, over de stand der onderhandelingen hem noodzakelijk

Aan afdelingsbesturen en leden wordt hierdoor medegedeeld, dat de dit jaar te houden Algemene Vergadering '(BONDSVERGADERING) zal plaats vinden op Donderdag 1, Vrijdag 2 en Zaterdag 3 Juli a.s„ inde grote zaal van „Krasnapolsky”, Warmoesstr. 175-185 te Amsterdam. De beschrijvingsbrief zal de afdelingen zo spoedig mogelijk worden toegezonden, waarna de afgevaardigden kunnen worden benoemd. Namens het bondsbestuur; H. J. VAN DEN BORN, voorzitter; D. W. VAN HATTEM, secretaris. • V : >

voorkomt, geen onzer daartoe overgaat "dan na gepleegd overleg met de collega’s bij dezelfde actie betrokken. De Chr. Bond die, wat zijn ledental betreft, evenals de andere bonden behoorlijk groeit, is blijkbaar zó door deze vooruitgang bevangen, dat alles, wat voor de propaganda én het geweer kan worden gebracht, daarvoor dienstbaar wordt gemaakt. Dat daarbij met onvolledigheden, onjuistheden en halve waarheden wordt gewerkt, is dubbel te betreur*#!. Dit laatste concluderen wij uit het slot van voornoemd manifest, waaruit het propagandistische doel van de mededelingen blijkt en medegedeeld wordt, dat deze bond reeds 15.000 leden telt. Zo demonstreert de kleinste organisatie van de drie, met de geringste invloed op hetgeen tot stand wordt gebracht, met het grootste gebaar het resultaat naar buiten. Het is niet alleen niet fraai en onverstandig, maar het getuigt ervan, dat ze nog verre vaneen ware Unie-gedachte staan. Wij zullen hier verder het zwijgen aan toe doen- en inde eerste bijeenkomst van het bestuur van de Bedrijfsunie er wel nader op terugkomen. ■ Bij deze algemene beschouwingen willen wij nog wijzen op een ander belangrijk punt, waarover in- feite een ddrde, t.w. het College van Rijksbemiddelaars, de beslissing neemt en de verantwoordelijkheid draagt. Wij denken aan de cijfers, van het uurverdienste-plafond. Deze cijfers, waarover partijen het wel eens zijn geworden, ook met de Stichting van de Arbeid, worden uiteindelijk vastgesteld door het College van Rijksbemiddelaars. En hier ligt nu één der moeilijkheden waarom de nieuwe CA.O. door partijen nog niet getekend is. Wij zijn het met het College over de hoogte van de . plafondcljfers' nog niet eens geworden. Hoewel de plafondcijfers geen onderdeel uitmaken van de C.A.0., maar van de Regeling, die door het College wordt vastgesteld. vormen beide een onverbrekelijk geheel. De loonregeling voor de jeugdige werknemers, behorende tot de G.A.0., waarop inmiddels de goedkeuring van het College verkregen is, brengt aan de jeugdigen een belangrijke verbetering. Het aanvangsloon voor de 14-jarigen is vérhoogd van 16 tot 20 cent, voor d£ andere leeftijden is de verhoging naar verhouding. Wat de verschillende andere belangrijke punten betreft, willen wij nog even op een punt het licht laten vallen, n.l. op de vacantle-toeslag. Overeenkomstig de beslissing van de minister van Sociale Zaken zie elders in dit blad mogen de ondernemingen, evenals in 1947 opnieuw aan de werknemers een gratificatie, groot 2 pet van hun jaarloon uitkeren. Vóórdat deze afkondiging verscheen, waren wij het inde Vakraad er over eens geworden, dat een vacantietoeslag, gelijk aan een volle wéék loon,, zou worden ingevoerd. Om redenen, buiten partijen liggende, kon het voor dit jaar niet rechtstreeks inde C.A.O. verankerd worden, maar 'wordt het opgenomen in het Protocol, behorende bij de C.A.O. en dat bij ondertekening van de C.A.0., eveneens wordt ondertekend. Onze leden, die vergaderingen bezochten, betuigden hun warme instemming met dit bereikte resultaat.

Hoe de E.V.C. buiten elke werkelijke verhouding staat op het gebied van de vak-actie, moge uit het volgende blijken. Naar' aanleiding van de publicatie over de 2 pct-gratificatie, schreef het bestuur van de E.V.C., Bedrijfsgroep Metaal, op 5 Mei een brief aan de Vakraad, inhoudendé het verzoek om deze gratificatie bij de komende vacantie uitte betalen. Wedden, dat ze, wanneer bij de zomervacantie de uitbetaling plaats vindt, het uitdragen als een resultaat van hun geweldige actie (vriendelijk briefje!). Onze leden weten echter wel beter. Overeen ander zeer belangrijk punt, n.l. de winstdeling, is met het College van Rijksbemiddelaars in principe overeenstemming bereikt. Daar deze materie nog inde juiste redactie gegoten moet worden, willen wij hier met deze sobere mededeling daarover volstaan. Bondgenoten! De invloed van de georganiseerden is nog steeds stijgende. Het overleg met de werkgevers via de Vakraad geschiedt op geheel andere wijze dan inde voor-oorlogse tijd. Er is meer begrip gegroeid voor elkanders moeilijkheden. Door vele nieuwe bepalingen inde

Elk lid wacht op de nog onbekende Zaterdag.« Het bondsbestuur wacht elke Zaterdag op de nog onbekende nieuwe leden. Hoe meer er van de laatsten komen, hoe sneller het eerste bekend is!

C.A.O zal ook inde ondernemingen het contact tussen leiding en werknemers toenemen. Ook daar moet het vertrouwen en het begrip voor de wederzijdse moeilijkheden groeien. Kunnen we tot ondertekening van de C.A.O.' komen, dan is daarbij bovendien overeengekomen, dat de onderhandelingen over de lonen hervat zullen worden wanneer herziening van de lonen inde metaalindustrie de aandacht vraagt, in verband met a. wijziging van de lonen in andere bedrijfstakken; b. regeringsmaatregelen de mogelijktot loonsverhoging openstellen. Als nieuwe wettelijke bepalings-wljzlgingen inde C.A.O. noodzakelijk zullen blijken, kan dit ook tussentijds besproken worden. NU IN EEN SNEL TEMPO NAAR DB 60.000!

En nu ook de Tukkers!

’n Tukker en voor wie het niet weet, we bedoelen hier de Twentenaren, is van huis uit niet zo enthousiast, niet zo vol élan. Hij maakt, om met Nelis te spreken, geen „bleddy-hoera”, maar hij kijkt eerst de kat eens uit de boom en rekent er op, dat als hij de kat eenmaal bij z’n staart heeft, hij hem dan ook niet meer loslaat! Maar dat afwerken kan ook wel eens een verkeerde uitwerking hebben, waardoor men het grote geheel uit het oog verliest en zelf inde achterste co\ipé terecht komt. Zó is het nou 'in Twente niet, maar, beste vrienden, de bondsraad heeft mij dan toch maar inde prijsvraag-coihmissie gestopt, omdat ik ook kom uit één van de districten, waar de groei is achtergebleven. Dat zit mij niet lekkér en het zal jullie' allemaal niet best bevallen.

Laten we daarom onze positie eens even nader bekijken. Lonen en arbeidsvoorwaarden in onze streek kunnen elke vergelijking. met welke andere streek in ons land ook, glansrijk doorstaan. En over verbeteringen gesproken; denkt maar eens aan de lonen zoals die b.v. vóór de oorlog in Enschede waren en hoe zij nu zijn. Kijkt ook eens naar de grote bedrijven in Hengelo, en naar andere ondernemingen inde omliggende plaatsen. Onze Bond heeft een positie gekregen, die van betekenis is en die tot uitdrukking komt in onze vertegenwoordiging in tariefcoihmissies, enz. Maar het aantal ongeorganiseerden, dat van ons werk profiteert, is nog altijd schandalig groet en honderden anderen moeten wijde ogen openen om hun te doen zien, dat zij aan de verkeerde kant zitten en bij ons moeten komen om daardoor ook in Twente één gesloten front te kunnen vormen. „Maar waarom dit alles tegen ons gezegd", zult ge opmerken, „zij zijn toch georganiseerd?” Ja, maar alleen contributie betalen is niet voldoende, vrienden. Wij moeten nu eens en voor goed de lauwe geest daar, , waar die nog aanwezig is, gezamenlijk doorbreken en de zaak stevig op poten zetten. Kan dat? Natuurlijk kan dat, als wi] maar gezamenlijk aanpakken èn stuk voor stuk propagandist zijn. Als het jullie gaat als mij. dan begint het Je nu te kriebelen en neem je vandaag nog het besluit; „En nu als de weerlicht aanpakken en d’r op uit!” Want de schande zal ons toch zeker bespaard blijven, dat als de 60,000 bereikt zijn, men zal kunnen zeggen; „Nou, in Twente is het maar zo-zo geweest!” Wij hebben niet veel tijd meer vrienden, de 58.000 zijn al gepasseerd. Laten wij er voor zorgen, dat bij de eindstreep gezegd kan worden; „die Tukkers hebt ’m meer best é laptl" D. Scheggetman.

Sluiten