Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Het zwakste punt vaneen damesframe

Gevraagd is wat het zwakste punt in een damesframe is. Onze technische medewerker geeft in . onderstaand artikeltje antwoord op deze vraag. We moeten aannemen, dat de constructie bij een juiste uitvoering geen zwak punt heeft. Een zwak punt ontstaat indien een bepaalde verbinding niet goed is uitge-

voerd, b.v. een slechte soldeerverbinding, geen penning vóór het solderen, een onjuiste montage, materlaalfouten inde buis en dergelijke. Over zulke zwakke punten in het frame kan men geen oordeel vellen, omdat dit voor elk frame anders zal uitvallen. De vraag had dan ook even anders moeten lulden. 8.v.: „Waar wordt een damesframe het zwaarst belast”, of „waar ligt de gevaarlijke doorsnede”. Hieronder verstaat men inde sterkteleer het volgende: Indien een balk aan één zijde is ingeklemd bij A (zie fig. 1) en aan het uiteinde werkt een kracht P, dan zal in elke doorsnede van de balk een spanning optreden, afhankelijk van de afstand die P ten opzichte van deze doorsnede heeft B.v. t.o.v. C werkt P aan een arm = L

Het moment (dat is de kracht maal de arm) in dit geval =PxL Indien er nu evenwicht is dan moet inde doorsnede C een koppel werken = K x a= P x 1. Hoe groter 1 wordt, des te groter de spanning inde daarbij behorende doorsnede Wordt. Nu is Li de maximum-lengte van de arm, dus bij A ook de maximum-belasting van de doorsnede. Deze doorsnede noemen we nu de gevaarlijke doorsnede. Daarmede is niet gezegd, dat dit ook de zwakste doorsnede Is, want deze doorsnede kan zo zwaar gemaakt dat deze beter weerstand kan bieden aan de daar heersende spanning, dan enig ander punt van de doorsnede aan de daar heersende spanning. Dit is dus afhankelijk van verschillen inde doorsneden; van de balk. Men zal echter steeds trachten de balk zo te construeren*, dat deze in elke doorsnede gelijke weerstand kan bieden tegen de daar heersende spanning. Met andere woorden: de maximum-spanning is in elke

doorsnede evengroot. De balk heeft dan een parabolische vorm (zie fig. 2). Bij de constructie vaneen damesframe heeft men ook getracht, zoveel mogelijk de krachten gelijk te verdelen over de buizen, hetgeen natuurlijk niet in alle Opzichten gelukt is. We zullen eens nagaan hóe het met deze krachtenverdeling gesteld is. In fig. 3 is een schema vaneen dames-Xrame, en ook de krachten die daarop

werken, getekend. De last grijpt voornamelijk aan in het zadelpunt C en is naar beneden gericht. De reacties van de wielen grijpen aan in A en B en bijn naar boven gericht, K, = K2 + K„. Er is evenwicht, d.w.z. de algebraïsche som van de momenten ten opzichte van elk punt in het frame = 0. Dus ten opzichte van C wordt dit + K, x b K. x a = 0. (Het moment K. x b is positief, want de draairichting is gelijk aan de beweging van de wijzers vaneen uurwerk, en K2 x a is negatief, want draait tegengesteld.) K2 x a= K. x b is dus het max. moment. In C ligt dus een gevarlijke doorsnede of K, x a = K, + e. Na onze berekening, die straks volgt, zal blijken, dat de spanning in deze doorsnede niet zo veel betekent. Er is echter een doorsnede F, die we nog nader moeten bekijken. Stel dat we het frame op deze plaats inklimmen en dezelfde krachten er op laten werken. Dan is weer de algebraïsche som van de momenten daarvan =O. dus +K„ xg+ K, xh— K2 x (h +j) = 0 Het maximum-moment in F is dan K, x g= K2 x (h +j) —K, x h. Dit moet gelijk zijn aan het weerstandskoppel in F = Ks x4 cm. In fig. 4 zijnde maten van het frame Opgenomen waarnaar wede berekening zullen uitvoeren. Daar K2 x3O gelijk moet zijn aan K, x 60 volgt daaruit, dat K2, 2 x zo groot moet zijn als Ks. K. +K, =6O kg. 2 K. + K. = 60 kg of Ks = 20 kg K, = 40 kg. K. x 50 = K2 x 30 K, = 40 x 30 – = 24 kg 50 Ks x 4 =K. X 18. K, = 20 x 18 = 90 kg 4

In C vonden we 24 kg en in F 90 kg. De buizen in F worden dus aanmerkelijk zwaarder belast. Stellen wede doorsnede van de kleinste buis op plm. 100 mm’, dan is de spanning: de doorsnede per mm’ 90 =0.9 kg/mm’, 100 Dit zal wel iets hoger zijn, omdat wij de buiging bulten beschouwing hebben gelaten om het niet al te ingewikkeld te maken. Ook zal de spanning hoger zijn omdat het lichaamsgewicht niet precies boven het zadel rust, maar iets meer naar

voren geplaatst wordt, waardoor K, groter en K, kleiner moet zijn. Als u echter bedenkt, dat de toelaatbare spanning per mm! voor deze staalbuis zeker op 10 kg per tnm! mag worden genomen, dan is de plaats van het mannetje zeker niet zwak te noemen. Een feit is echter, dat de plaats van het mannetje het meest kwetsbare deel van het frame is. Inde practijk komen daar ook de meeste vormveranderingen voor. St.

ËuiC ovtAe. INDUSTRIE

Een nieuwe „Ford” De Nederlandse Ford Automobielfabriek heeft de gloednieuwe Ford, model 1949, in ons land ingeleid. Twee kersvers uit Amerika geïmporteerde personenwagens, een twee- en een vierdeurs Sedan, staan thans inde fabriek te Amsterdam te pronken. Zij zijn het resultaat van jarenlang zwoegen om te komen tot een wagen zoals die door het Amerikaanse publiek wordt gewenst en die van onder tot boven afwijkt van het grondtype, zoals dit nu gedurende bijna 40 jaren bij Ford in zwang is geweest. De Amsterdamse Fordfabrieken liggen nu stil om een ingrijpende verbouwing te ondergaan. Daar dit bedrijf de onderdelen rechtstreeks uit Amerika ontvangt en dus zuiver als montagefabriek werkzaam is, is hier met de omschakeling op het nieuwe model niet zoveel inspanning gemoeid als inde Verenigde Staten. Toch moeten ook in Amsterdam verschillende wijzigingen inde fabriek worden aangebracht. Zo moeten b.v. nieuwe spuitkasten worden geplaatst, daar de nieuwe wagens, omdat zij geen spatschermen hebben, breder zijn dan de oude. Men hoopte echter in Augustus zover gereed te zijn dat met de productie kan worden begonnen. Hoewel er vraag genoeg is, kan toch niet op volle capaciteit worden gewerkt, omdat de Nederlandse deviezenpositie niet toelaat om voldoende onderdelen uit Amerika te betrekken. (Het Financiële Dagblad.) „Fokker”, Europees vliegtuig- reparaticcentrum De werkzaamheden voor de herstelling van vliegtuigen hebben zich op verrassendg wijze uitgebreid. In twee jaar tijds heeft de fabriek zich ontwikkeld tot het bekendste Europese centrum voor de reparatie, revisie en conversie van vliegtuigen. In niet geringe mate heeft daartoe de van ouds bestaande connectie tussen „Fokker” en de Amerikaanse Douglasfabrieken

bijgedragen. De Geallieerden hadden op het strijdtoneel in Europa voor het militaire luchttransport In groten getale Douglas Dakota’s gebruikt, toestellen die, in de „dumps” achtergelaten, zeer goed voor het plotseling herrijzende luchtverkeer geschikt zouden zijn, mits zij maar grondig nagezien en tot verkeerstoestellen verbouwd werden. De . luchtverkeersmaatschappljen snakten dan ook letterlijk naar dergelijke vliegtuigen. En Douglas was gaarne bereid, de Fokkerfabriek, die hij kende en in welker capaciteiten hij het volste vertrouwen had, de nodige medewerking en gegevens te verlenen. Nadat de eerste opdrachten door de K.L.M. waren gegeven, brak dan ook een stroom van bestellingen uit verschillende delen van Europa los. De belangrijkste bestelling, die op het ogenblik wordt uitgevoerd, betreft wel de herstelling, revisie en verbouwing vaneen groot aantal North American Harvardtrainers uit de Amerikaanse oorlogsvoorraad. 50 van deze toestellen zullen aan de Luchtmacht Nederland worden geleverd. Zwitserland heeft eveneens een flink aantal in bestelling. België heeft reeds een opdracht voor de verbouwing van vijf stuks laten uitvoeren, welk werk inde fabrieken te Papendrecht werd verricht. Belangwekkend en een voorbeeld van de samenwerking binnen de Benelux is ook het feit dat de Belgische Luchtmacht haar reparaties door „Fokker” laat verzorgen. (Het Financiële Dagblad.) Nederlandse Dok- en Scheepbouw Mij. De Noorse rederij „Christian Haaland”, te Haugesund, heeft bij de N.D.S.M. een 16.000 tons tanker besteld. Dit is de zesde tanker van dit type, die voor Noorse rekening in Amsterdam zal worden gebouwd. Vier ervan worden uitgerust met door Wllton-Pijenoord te Schiedam te bouwen Doxford-Dieselmotoren, twee, waaronder deze laatste, met door de N.D.S.M. zelf te bouwen Dieselmotoren van Gebr. Stork & Co. te Hengelo (O.). (Alg. Handelsblad.) N.V. Waldorp Radio gaat naaimachines maken. Gezien de enorme vraag naar naaimachines in ons land, en inde gehele wereld heeft de directie van de N.V.

Waldorp Radio te ’s-Gravenhage besloten electrische naaimachines te gaan fabriceren. Inde loop van 1949 hoopt men met de productie te beginnen. Voorlopig zullen 200 tot 300 arbeiders in deze nieuwe industrie werk kunnen vinden. Reeds het volgend jaar denkt men een vrij aanzienlijke productie te bereiken. De nieuwe Waldorp-naaimachine is een Zwitserse uitvinding, die buiten dat land nog onbekend is. De fabriek heeft licentie verkregen om voor de gehele wereld te produceren. De machine zal worden uitgevoerd ineen gemakkelijk draagbaar koffermodel. Na een rustige aanlooptijd zal een zo groot mogelijke uitbreiding aan de productie worden gegeven, hetgeen vermoedelijk op de bouw vaneen geheel nieuwe naaimachine zal uitlopen. (Het Financiële Dagblad.) Bouw van kustvaartuigen. Aan de noordkant der veenkoloniën, voornamelijk langs het Winschoterdiep, vinden wijde eveneens voor Groningen zeer kenmerkende bouw van kustvaartuigen, inde wandeling „coasterbouw” geheten. Momenteel zijn 22 coasters in aanbouw, voorts 10 motorsleepboten, 14 tankwaterboten en circa 70 sloepen en reddingsboten, 3 grote sleepkranen en diverse IJselmeerboten. Voorts worden op het ogenblik op diverse werven in deze streek nog enkele bijzondere opdrachten uitgevoerd, onder meer een kabellegger voor de P.T.T., de eerste in Nederland gebouwde, een pont voor Portugal, 2 trawlers voor Portugal en een stoomsleepboot voor Polen. Deze scheepsbouw roept een rijke verscheidenheid van nevenbedrijven (lieren* fabrieken, koperslagerijen, electrotechnische bedrijven, motorfabrieken en andere) in het leven. Deze nevenbedrijven geven aan circa 1.000 man werk. (Economische Voorlichting). THUISFRONT (J. W.8.) Band Ned.-Indië, NIWIN, Prot. Interk. Thuisfront, R.K. Thuisfront, enz. Zij allen zorgen voor een aangenaam verblijf van de militairen in Indonesië. En onder die militairen bevinden zich vele metaalbewerkers of toekomstige metaalbewerkers. Velen van hen weten met de tijd geen raad, ze snakken naar post en lectuur. Nu klagen velen van hen over geen of slechte ontvangst van „De Metaalbewerker” en „De Stem van de Arbeid”. En juist zij stellen er belang in, omdat ze graag op de hoogte willen blijven. Zij kunnen tevens als propaganda dienen voor de on- of verkeerd georganiseerden. Het is daarom van belang, dat elke afdeling, die leden in Indonesië heeft, een Indiëcorrespondent benoemt. Hij verzamelt de adressen en zendt deze door aan het H.B. Hij meldt steeds alle veranderingen. Er zijn nog veel meer mogelijkheden. Men kan met hen corresponderen of eens een circulaire sturen. Een mooie taak voor de jeugdgroepen. Onze jeugdgroepsleden sturen om de beurt elke veertien dagen elk Indië-lid een brief. Ook zij kunnen er wat van leren, omdat velen van hen de lange reis ook nog moeten maken. Laten we zorgen dat onze leden in Indonesië goed verzorgd worden en zeggen met de stem van NIWIN: „Oké, we leven mee, met de jongens overzee!” MEDEDELINGEN Betalingen aan leerlingen der Rijkswerkplaatsen Deelnemers aan cursussen der Rijkswerkplaatsen ontvangen een loondervingstoeslag. Bij beschikking van de Minister van Sociale Zaken dd. 22 Juni 1948 (Ned. St. Crt.) is bepaald, dat bij ziekte of bepaalde ongevallen de kinderbijslag wordt doorbetaald gedurende de perioden dat ziekengeld wordt uitgekeerd. Ziekengeld wordt voor maximaal 52 weken toegekend en bedraagt 80% van de loondervingsvergoeding met een bijslag als de overbrugglngsuitkering hoger zou zijn geweest. Er worden twee wachtdagen in acht genomen. Wanneer de ziekte langer dan twee dagen duurt kan aan de betrokkene alsnog over deze wachttijd ziekengeld worden uitbetaald. Stichting Zegelfonds Belanghebbenden wordt medegedeeld, dat zegels met opdruk zegeljaar 1947/48 tot uiterlijk 30 September 1948 kunnen worden ingeleverd bij de Centrale Administratie, Hemonylaan 24, Amsterdam. Nadien zijn ze waardeloos. Op de zegelkaarten 1948/49 mogen alleen zegels van het zegeljaar 1948/49 worden geplakt.

fi&■*

Ag. 3

3

Sluiten