Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TECHNISCHE

lETS OVER GASGEVSERS (vervolg). Fasto vol automaat type GA 12 (zie fig. 4) Aan de hand van de gegeven uiteenzetting der schema’s is het thans mogelijk werking en doel der verschillende organen te begrijpen. De gaszeef A en de waterzeef O behoeven geen nadere toelichting De gasklep B is uitgevoerd voor de tweetrapsontsteking. Inde waterpakkingtaus M is het pakkingdrukstuk glijdend aangebracht, dat dooreen veer wordt aangedrukt. Verder vallen nog de volgende bijzonderheden aan het armatuur op: le. de bijzondere vorm van de stuw R; 2e. het omloopkanaal met ontlastklep S; 3e. geen regelschroef voor langzame ontsteking. De stuw R is uitgevoerd als een venturibuis, met een bijzondere inwendige vorm. Deze vorm heeft ten doel aan beide zijden van de membraan een groot druk-

verschil te krijgen met zo weinig mogelijk drukverlies. Daartoe is de venturibuis zo uitgevoerd dat deze trechtervormig vernauwt tot een kleine doorlaat om daarna weer langzaam te verwijden. Bij een bepaalde voordruk van het water zal de doorgelaten waterhoeveelheld groter zijn bij deze constructie én tevens zal dus de waterhoeveelheld, welke nodig is om de gasklep te lichten, reeds bij een lagere voordruk worden doorgelaten. Om de doorgelaten waterhoeveelheld nog te vergroten en het doorstromende water zo weinig mogelijk te belemmeren, is om de venturibuis een omloopkanaal aangebracht, waarin een ontlastklep is geplaatst. Zodra de hoeveelheid water, welke door de venturibuis stroomt, groot genoeg is om de gasklep te openen, kan de rest van het water, via de zich dan openende ontlastklep, zonder weerstand doorstromen. De combinatie venturibuis en ontlastklep heeft dus de volgende voordelen;

le. De openingsdruk is zeer laag (2 m waterkolom); 2e. Bij lage druk al een zeer grote water. hoeveelheid. Ten gevolge van de soepele werking van de ontlastklep, welke onmiddellijk opent, nadat de vereiste minimum-hoeveelheid water door de automaat stroomt en waardoor een stoot bij de ontsteking vermeden wordt, kan de gasklep zodanig geconstrueerd worden, dat een instelling van de langzame ontsteking door middel vaneen regelschroef kan verwallen. De automatische ontsteking kan men afstellen met de waterhoeveelheidsregelschroef Q en de gashoeveelheidsregelschroef D. Een verstopping van de stuw hoeft geen aanleiding te zijn voor oververhitting van het toestel, daar de ontlastklep dadelijk zal openen en voldoende water zal doorlaten. J. B. (Wordt vervolgd).

Verbandtrommels

De ervaring leert, dat het nodig is te wijzen op de belangrijkheid van goed verbandmateriaal. Het is beter een wond niet te verbinden, dan dit te doen met ondeugdelijke verbandstoffen. Verbandmateriaal, dat bestemd is om In aanraking te komen met de wondoppervlakte, wordt gesteriliseerd, d.w.z. ziektekiemen, die er op voorkomen, worden dooreen bepaalde behandeling gedood Het moet daarna zodanig worden bewaard en gebruikt, dat er niet opnieuw ziektekiemen op kunnen komen, hetgeen zeer gemakkelijk geschiedt, daar deze laatste zich eigenlijk overal bevinden, waar mensen zijn Zij komen voor inde lucht, in het water, inde aarde, in stof. in en op het menselijk lichaam, zelfs op zorgvuldig gewassen handen. Wordt gesteriliseerde verbandstof blootgesteld aan verontreiniging door stof, of doordrenkt met onzuiver water of aangeraakt met handen of voorwerpen, waarop ziektekiemen voorkomen, dan wordt deze verbandstof opnieuw besmet en du» onbruikbaar. Men kan er immers ziekte-

kiemen mede inde wond brengen, de wond dus besmetten, terwijl het verbinden o.a. juist ten' doel heeft wondbesmetting te voorkomen. Men vergete vooral niet, dat ook kleine

wondjes goed moeten worden verzorgd, daar via eze eveneens ziektekiemen het lichaam binnendringen. Er zijn voorbeelden te over, die bewijzen, hoe gruwelijk nalatigheid in dit opzicht zich kan wreken. Ernstige infecties, wondbesmettingen, soms met dodelijke afloop, kunnen hiervan het gevolg zijn. Het is daarom van groot belang op allerlei plaatsen goed verbandmateriaal in voorraad te hebben. Het aanschaffen daarvan alleen is niet voldoende. Het moet tijdig worden aangevuld, goed worden bewaard en... deskundig worden gebruikt. Veel verbandmateriaal wordt bedorven door ondeskundigheid. De beste bewaarplaats is een goed sluitende trommel. De trommels moeten rein en ordelijk worden gehouden. Het is zeer af te keuren een zgn. paradetrommel te hebben, die alleen bestemd is voor inspecties en ernstige ongevallen, terwijl voor dagelijks gebruik alleen een rommelig sigarenkistje met ondeugdelijk materiaal ter beschikking staat. Snelverbanden, die geopend zijn geweest en verder niet gebruikt, moeten uit de. trommels worden verwijderd. Gebruik wondwatten in kleine pakjes! Laat de zuinigheid de wijsheid niet bedriegen. Zo ergens, dan geldt hier, dat kleine oorzaken grote gevolgen kunnen hebben. Arbeidsinspectie, afd. Publiciteit.

VtHri SCURIFTELUK LAGER ONDERWIJS //Basis" Door herziening van onze cursussen zullen deze, meer nog dan inde beide vorige jaren, aansluiten bij de behoefte en de sfeer van de vakbeweging. De drie eenvoudige leergangen, die elk twintig lessen omvatten, kunnen afzonderlijk of gecombineerd: in vijf maanden doorgewerkt worden (één les per week). A. Rekenen. Inde eerste lessen worden de hoofdbewerkingen van het rekenen, t.w. optellen, aftrekken, vermenigvuldigen en delen behandeld. De hierbij behorende vraagstukjes zijn geheel inde ..volwassenengeest'’ gehouden. Statistieken uit de vakbeweging en ander statistisch materiaal (belastingen, bevolking, enz.) worden hierin verwerkt. Verder procentberekening en in verband hiermede sommen over rente, dividend, productie-stijging. De meest eenvoudige vraagstukjes van het boekhouden, bijv. het invullen vaneen kasboek, materiaal dus voor (a.s.) afdelingspenningmeesters. Voorts wordt aandacht besteed aan de loonbelasting, waarbij aan de hand van tabellen het bedrag der belasting wordt vastgesteld. B. Zonder fouten schrijven. De nieuwe nu inde wet is opgenomen, wordt behandeld. Langs eenvoudige weg, dus zonder grammaticale uitweidingen, wordt de kwestie van d en t besproken, terwijl verder vooral wordt gewezen op de woorden, die regelmatig fout worden geschreven. Bovendien zijn er oefeningen in het schrijven van de meest voorkomende vreemde woorden. C. Stijlverbetering. De opgaven van deze cursus bestaan uit het , aanvullen van gedeeltelijk gegeven zinnen als inleiding tot het schrijven van brieven enz.; het verklaren van uitdrukkingen en zegswijzen; het schrijven van eenvoudige brieven, het maken vaneen verslag, notulen, convocaties, enz., waarbij weer zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met vakbewegings- en vakaangelegenheden. Een belangrijk onderdeel is het bespreken van de meest voorkomende stijlfouten, waarbij gegeven foutieve zinnen verbeterd moeten worden. Een ander onderdeel is he't leren verstaan en gebruiken vaneen aantal „vreemde” woorden. De kosten der cursussen. De lessen worden inde volgende combinaties gegeven; A + B ƒ 25,—, B + C ƒ 30,—. Deze bedragen worden voldaan in vijf termijnen. Door deelnemers aan de cursus Stijlverbeterlng moet bovendien betaald worden het bedrag van ƒ 1.50 voor de aanschaffing van Koenen: Zakwoordenboekje der Nederlandse Taal. uitg. Wolters. Inde kosten zijn begrepen: speciaal werkpapier en enveloppen voor het terugzenden der uitgewerkte lessen. Aanmelden bij bovengenoemd instituut, Patrijslaan 4, Huizen. MEDEDELINGEN Kinderbijslag voor natuurlijke kinderen. Gelijk bekend, heeft de Centrale Raad van Beroep herhaaldelijk beslist, dat de ouders van natuurlijke kinderen voor deze kinderen geen aanspraak op kinderbijslag kunnen maken. De Centrale Raad is thans in enkele gevallen, die door het ■N.V.V. over deze kwestie aanhangig waren gemaakt, gedeeltelijk op zijn standpunt teruggekomen. De Raad was van oordeel, dat wanneer na echtscheiding een zgn. natuurlijk kind wettelijk op naam staat van de eerste man der moeder, de tweede man ter zake van zulk een kind kinderbijslag kan ontvangen. Een onderzoek, of deze tweede man naar den bloede wellicht vader van het kind is, komt dus niet meer te pas.

PRIJSVRAAG „WANNEER TELT DE BOND 60.000 LEDEN” Degenen, die nog in het bezit zijn van waardebonnen, omdat ter plaatse geen coöperatiewlnkel of boekhandel van De Arbeiderspers gevestigd is, gelieven' deze bonnen vóór 31 Januari 1919 aan ons op te zenden. Vergeet echter niet naam en adres er bij te vermelden. Het bondsbestuur J

6

Sluiten