Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Assen organiseerde op 17 Januari een cursusvergadering over „De verzorging van de oude dag”. Inleider A. O. de Vries uit Hengelo, die dit onderwerp besprak, wekte de leden o.a, nog op er goed op toe te zien, dat er regelmatig voor het pensioenfonds wordt gestort. Deze leerzame avond had echter béter bezocht kunnen worden. Het bestuur wijst er nog eens zeer nadrukkelijk op, dat het voor de invloed van de Bond van de grootste betekenis is, dat de leden met hun vrouwen of verloofden de cursusavonden bezoeken. Noteert daarom 22 Februari. De bondssecre.taris komt dan het onderwerp „Medezeggenschap" behandelen. Vooral ook de vrouwen zijti welkom. En daar komt dan ook een kopje koffie bij'. Ook afdeling Gorinchem vindt het hard nodig, dat alle leden met hun vrouwen of verloofden de cursusbijeenkomsten moeten bezoeken. Vrienden, wij moeten ons interesseren voor vraagstukken als medezeggenschap, tarlefcommissies enz., want wij hebben inde toekomst mensen nodig,, die deze vraagstukken machtig zijn. Dan pas, kunnen wij een woordje meespreken. Op 21 Januari hield P, C. Bomas nog een goede inleiding over ons beginselprogramma. Vrienden, wij rekenen de volgende maal op aller aanwezigheid. De tweede cursusavond in Gouda werd op 19 Januari gehouden. Vriend De Hay besprak het onderwerp „Rechten en. Plichten”. De wegblijvers hebben veel gemist en laten-deze er vooral om denken; Ook voor U en Uw gezin Zet de hele Bond zich in. . Muiden bericht, dat haar voorzitter C, Zappeij na een langdurige ziekte, op 14 Januari overleden is. Onze vriend Zappeij was 32 jaar lid van onze Bond en van de oprichting ;af voorzitter van deze afdeling. Wij gedenken met : eerbied deze harde • werker. Nieuw-Lekkerland belegde op 15 Januari een propaganda-filmavond, in het Volksgetrouw te Kinderdijk. C. W. van Wingerden, onze. .tweede bondsvoorzitter, hield een korte propaganda-rede. Makkers, voortaan rekenen wij op aller aan-

wezigheid. -want het was, zoals gewoonlijk, een geslaagde bijeenkomst. Onze vriend Van Herwaarde, secretaris van de afdeling Nunspeet, schrijft: „Nunspeetse metaalbewerkers houden niet van vergaderen. Dit werd bewezen, toen Zaterdag 15 Januari onze afdeling een vergadering belegde in „De Roskam”, want de opkomst had beter kunnen zijn. Onze districtsbestuurder O. Eiff behandelde het onderwerp „Medezeggenschap”, waarvoor bij de aanwezigen veel belangstelling bestond. Jammer dat onze mensen, niet het nut van vergaderen willen begrijpen en dpor hun opkomst blijk geven van belangstelling voor het werk, dat voor hun welzijn wordt ; gedaan. En met een variant op „goed, goed praten we, niet meer over” zou ik willen zeggen, „goed, goed:praten we nogeens over” en sleep ik jullie er de volgende keer met de haren bij. Want we zijn „zo sterk als staal.” Dat is mannentaal van deze secretaris! Uit de afdeling Pernis ontvingen we het volgende berichtje: P. Vermeij, Burgem. Van Esstraat 153, betuigt hiermede ook namens vrouw en kinderen hartelijk dank aan afdelingsbestuur en leden voor de belangstelling' betoond,,, bij zijn 25-jarig jubileum bij.de R.D.M. Ook onze gelukwensen nog, vriend Vermeij! Tiel heeft hjet jaarlijkse familiefeest op Maandag 24 Januari gehouden. De zaal van het Gustaaf Adolf-gebouw was met ongeveer,soo mannen en vrouwen bezet, die vaneen zeer goede avond genoten hebben, Bondsbestuürder Nelemans sprak een kort woord, waarbij hij o.a. een ernstig beroep op de leden deed om alle nog niet georganiseerde metaalbewerkers lid van ónze Bond te maken. Het Kleinkunst-ensembie „Avor.d-Melodie van Carl Tobi zorgde voor de rest van deze avond, een non-stop-programma

van de goede soort. Tobi liet het publiek geen minuut met rust en heeft met zijn gezelschap in Tiel een goede beurt ge■ maakt. Vrienden, na dit geslaagde feest moet het mogehjk zijn, dat het ledental spoedig de 500 passeert. Allen de schouders er onder, want ook de afdeling Tiel van de A.N.M.B. moet „zo sterk als staal” worden! Succes, Tiel! 1 Het bestuur van de afdeling Utrecht houdt iedere Dinsdagavond inde Hagel_ straat 32 van 7.30—8.30 uur spreekuur. Onthoudt dit, Stichtenaren! Woerden vraagt aandacht voor het volgende: A. Vijfhuizen, , wonende, Rijnkade 28 te Woerden, richt , hierbij, een woord van dank aan het Regionaal Bureau voor Arbeidsrecht te Utrecht, voor de accurate afwikkeling vaneen geschil, welk hij had met de Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij de Kantongerechten in het Arrondissement ’s Gravenhage, zodat hij terugbetaling, kreeg vaneen ten onrechte betaalde boete. Wij wijzen er onze leden nogmaals pp, dat zij met eventuele moeilijkheden betreffende arbeidskwesties enz. zich kunnen wenden tot ons correspondentschap van het. Bureau voor Arbeidsrecht: R. Kirpensteijn, Ütrechtsestraatweg 37. Woubrugge hield op 22 Januari een goede cursusavond,, want ondanks het slechte weet was, de opkomst vele vlouwen warén aanwezig goed. A. e. Leijsen sprak zeer uitvoerig over het onderwerp „De verzorging, van de oude dag. ’ Na de koffie was er gelegenheid tot vragen stellen, waarvan ruim gebruik gemaakt werd. Ook voor de vólgende cursusvergadering over het onderwerp ..Wij zijn meerderjarig geworden”- Vertrouwen we weer op aller belangstelling. Zwolle heeft nog een oud doch goed verslag over de propaganda-feestavond, welke in December gehouden werd. De zaal was tot de laatste plaats bezet en alle aanwezigen hébben van eén fijn programma genoten. Onze tweede bondsvoorzitter sprak een korte maar krachtige rede uit. waarna het bonte programma verzorgd werd door de zingende Spanjolen, de mondaccordeOnvereniging „Excelsior” en ... St Nicolaas. Vrienden, al met al was dit weer zo’n echte avond, waarin men kan zien, dat de. A.N.M.B. één gróte familie is. '

algemeen wel loonbelasting worden betaald. Kan de werknemer aannemelijk maken, dat hij zich wel nabij zijn Werk zou willen vestigen, doch dat hij niet kan verhuizen door de woningschaarste, dan zal hij de reiskosten te zijner tijd echter in zijn aangifte voor de inkomstenbelasting voor 1949 kunnen aftrekken. Voor hen, dié om persoonlijke redenen buiten de plaats van hun werk wonen, geldt deze tegemoetkoming derhalve niet. Consumentencredietbonnen na 28 Februari ongeldig. Alle waardebonnen van het consumentencrediet zijn na 28 Februari ongeldig. Over de verzilvering van de waardebonnen door de winkeliers zullen nog nadere instructies volgen. Aan de credietnemers. die gedurende twee jaar regelmatig aan de hun opgelegde afbetalingsverplichtlngen hebben voldaan, zal kwijtschelding worden verleend van liet nog niet terugbetaalde deel van het crediet. Voor dein de zomer 1947 verleende credieten moet de regelmatige afbetaling over anderhalf jaar zijn geschied. De kwijtschelding zal ook worden verleend aan de credietnemers, die wegens gemis aan draagkracht van de afbetalingsplicht werden vrijgesteld. Kinderbijslag en vacantiebons. Ingevolge de huidige Kinderbijslagwet zou de arbeider die wél vacantiebons in zijn bezit heeft, maar deze voor bepaalde feestdagen niet inlevert ter verzilvering, doch, opspaart voor zijn vacantie, over déze feestdagen geen aanspraak op kinderbijslag kunnen doen gelden. De Vereniging van Raden van Arbeid en de Federatie van Bedrijfsverenigingen hebben naar aanleiding hiervan de minister van Sociale Zaken verzocht de Kinderbijslagwet aldus te wijzigen, dat voor de aanspraak op kinderbijslag als eis wordt gesteld, dat de arbeider over vacantiebons „beschikt”, in plaats van zoals de wet thans eist dat hij ze moet hebben „verzilverd”. Voorts is de minister gevraagd toe te staan, dat de uitvoeringsorganen reeds dienovereenkomstig handelen. Een vergunning hiervoor was door de minister reeds verleend voor het tijdvak 1 October 1946 tot 1 Januari 1949. Zolang de wet niet gewijzigd is, blijft de destijds verleende, toestemming ook voor 1949 van kracht.

F TROUW MN DE

MEDEDELINGEN Kinderbijslag: na echtscheiding Dooreen uitspraak van' de Centrale Raad van Beroep is de mogelijkheid geopend, kinderbijslag toe te kennen voor kinderen uiteen vorig huwelijk der moeder, zonder dat een eventuele feitelijke verwantschap tussen de tweede vader en het kind daarvoor een beletsel zal vormen. Naar ons thans wordt medegedeeld, heeft de Federatie van Bedrijfsverenigin-

gen aan de daarbij aangesloten uitvoeringsorganen geadviseerd om in deze gevalles alsnog uitkering over hei gehele jaar 1948 te verstrekken, doch alleen, indien een nieuwe- aanvraag wordt Inge- , diend. Rijwiel vergoeding De dlrecteur-generaal van hel Rijksarbeidsbureau is door het College van Rijksbemiddelaars gemachtigd werkgevers toestemming te verlenen om hun werknemers de kosten voor het gebruik van eigen rijwiel te vergoeden. Het betreft hier arbeiders, die in éeh andere gemeente wonen, dan waar hun: werkgever gevestigd is. Arbeiders, die op montage gaan vallen hier d,us buiten. Door het College zijnde volgende richtlijnen vastgesteld: 1. Tot wederopzeggens toe kan aan werknemers(sters), die vaneen eigen rijwiel gebruik maken, een rijwielvergoeding van /1.— pér week worden toegekend, mits de dagelijks per rijwiel af te leggen afstand van de woning haar het bedrijf en terug ten, minste 15 km bedraagt. Indien de afstand meer dan 20 km bedraagt, kan voor elke km, die per dag boven de 20 km wordt afgelegd, 10 ct per .week meer dan f 1,— worden verstrekt, tot een maximum van ƒ2,— per week. 2. Voor elke dag, dat de betrokken werknemers(sters) minder dan zes dagen per week in het bedrijf werkzaam zijn, dient een zesde deel op de wekelijks te verstrekken rijwielvergoeding in mindete worden gebracht. Ter vereenvoudiging van de procedure heeft de directeur-generaal de hem toegekende bevoegdheid tot het, goedkeuren van regelingen betreffende rijwielvergoedingén overgedragen aan de directeuren der gewestelijke arbeidsbureau’s. Reiskostenvergoeding ten dele buiten de loonbelasting De minister van Financiën heeft dezer dagen een regeling getroffen, welke in

belangrijke mate tegemoetkomt o.a. aan de wenseh van vele werknemers,, die dagelijks op en neer reizen tussen hun woonplaats en de plaats van hun werk en daarvoor • van hun werkgever boven het looh een reiskostenvergoeding ontvangen. Over deze reiskostenvergoedingen behoeft hl., indien, het loon van de werknemer minder dan ƒ 4000. per jaar bedraagt, voortaan in het algemeen geen loonbelasting meer te worden geheven. Bedraagt het loon ƒ 4000. of meer per jaar, dan: moet van de vergoedingen aan , werknemers, die ter plaatse van hun werk geen woning kpnnen vinden of die om persoonlijke redenen elders wonen, in het

j 7 ; ' T“i i i KU PERS-OORD j '' j j Nog maar enkele maanden resten j j En dan moet de „poet” er zijn | ■ Om een Kwpers-Oord te houwen \ j Waar wij tróts op kunnen zijn. j | Laat dus ied’re N.V.V.-er, ; Jong en oud en man en vrouw, ’ ! i Fluks z’n gave daarvoor off’ren i j Want dan is het geld er gauw! 1 I ! ; I I Vraag dus aan je penningmeester, j i Aan de bode of bondsagent, ! Of-ie je een kaart wil leveren I Plus de zegels a tien cent. ! i | Laat geen onzer zich onttrekken, j j Als z’n gave wordt gevraagd j Om ’t vacantieoord te bouwen, | | Dat de naam van Kapers draagt. | K. Jr | I l 1

OFFICIËLE MEDEDELING Over de week, lopende van 7 tot en met 12 Februari 1949, wordt het contributiezegel in het 7e vakje van het bondsboekje geplakt. Over de week, lopende van 14 tot en met 19 Februari 1949, wordt het contributiezegel in het 8e vakje van het bondsboekje geplakt. .

\ C DIKKERS i CO. N.ï. HENGELO (0.) vraagt' voor spoedige indiensttreding vakbekwame MODELMAKERS EN DRAAIERS Aarimélden schriftelijk of persoonlijk bij de Soc. & Pers. Afd., Industriestr. 15, Hengelo (O). Vv J

r : v De Ijzer-, Metaal- en. Tempergleterij v.h, B. ÜBBINK & Co. N.V., Doesburg, vraagt EEN PRIMA HOUTEN-MODELMAKER . Voor goede vakkracht spoedig nieuwgebouwde woning beschikbaar. Sollicitaties mondeling of schriftelijk aan de fabriek Barend Übbinkweg 2. V *—i i J r~ 7.V. Electriciteitsmaatschappij „ELECTBOSXOOM” vraagt voor licht constructiewerk (schakelbordbouw): aank. en ervaren CONSTRUCTIE-BANKWERKERS aank. en ervaren ELECTRO-TECH. BANKWERKERS voor universeel draaiiverk: AANKOMENDE DRAAIERS Aanmelden dagelijks van 9—16 uur (Zaterdags 9—ll uur) bij terreinportier, Electroweg, Rotterdam-N. Diploma’s en getuigschriften medebrengen. Druk: N.V. „De Arbeiderspers” Amsterdam.

8

Sluiten