Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET A.S. MVV-COMGRES

Over het a.s. congres van het N.V.V., dat van 11 t/m 14 Juli te Amsterdam gehouden wordt, ligt de schaduw van het vertrek van Kupers als voorzitter en van v.d. Lende als secretaris. Beiden, Kupers het langst, hebben het N.V.V. een reeks van jaren trouw en bekwaam gediend en het zal vreemd zijn hen straks inde leiding van onze vakcentrale te missen. Toch behoeven we van dit afscheid geen drama te maken. Het N.V.V. is kerngezond en andere mannen staan klaar om hun taak over te nemen. Dit te weten, maakt het voor de beweging en voor de betrokkenen gemakkelijker de tol te betalen aan de onverbiddelijke levenswet van het komen en het. . . . gaan. Kupers en v.d. Lende kunnen, menen wij, met voldoening op de afgelegde levensbaan terugzien. Niet dat deze alleen met licht overstraald was. Wij denken aan oorlog en crisis. Maar er is door organisatie en strijd toch ook veel bereikt. Wij danken Kupers en v.d. Lende voor hun belangrijk aandeel in die strijd; omgekeerd zullen zij de beweging er wel dankbaar voor zijn, dat deze aan hun leven inhoud, waarde en warmte gaf. Tot opvolger van Kupers zal het congres H. Oosterhuis, thans 2de voorzitter, wei benoemen. Wij benijden hem die eer'niet. Het zal nl. geen gemakkelijke taak zijn „de sporen van Kupers te drukken". Wij hopen echter van harte dat hij zal slagen. De beschrijvingsbrief voor dit congres vermeldt een aantal belangrijke onderwerpgn. Naast de gewone punten als begroetingen binnen- en buitenlandse gasten, behandeling van verslagen, bespreking beleid bestuur en redacteur, verkiezingen, enz., prijken er niet minder dan 3 inleidingen op de agenda. G. M. Nederhorst zal spreken over „Industrialisatie ', A. Vermeulen over „De publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie" en J. G. Suurhoft over „Problemen der werkende jeugd". Statuten en reglementen zullen opnieuw worden herzien en vastgesteld. Art. 2 van de Statuten over „Doel en middelen zal daarbij vooral wel de aandacht trekken. Maar ook de bepalingen over de samenstelling en verkiezing van het Verbondsbestuur zullen de tongen wel los maken. Het ligt nl. inde bedoeling het Verbondsbestuur belangrijk groter te maken dan thans en de Algemene Raad te laten vervallen. Het Verbondsbestuur stelt ineen uitvoerige resolutie het congres voor zich uitte spreken voor een verenigd Europa en de actie daarvoor financieel en moreel te ondersteunen. Verder zijn er door verschillende organisaties nog een aantal voorstellen ingediend over de volgende, zeer uiteenlopende onderwerpen: Sterkere centralisatie van het vakbondsjeugdwerk; maatregelen voor een beter sociaal beleid en voor een meer geselecteerde tewerkstelling van arbeiders bij de D.U.W.- objecten; opstelling plan tot uitvoering van grote werken in verband met de bevolkingsaanwas en om grote werkloosheid te voorkomen; wederinstelling vaneen stakingsfonds; bevordering totstandkoming

vaneen Landbouwarbeidswet; idem voor wetsontwerp regeling vacantierecht (loon plus bijslag); aandacht voor de propaganda in het Zuiden van het land; cultuur-technische werken zoveel mogelijk in vrij bedrijf uitte laten voeren; een sociaal verantwoord volkscrediet in te stellen; commissionaai te laten onderzoeken de mogelijkheid tot stichting yan een Centraal Sociaal Fonds van het N.V.V.; idem over het onderbrengen van kampeer- en vacantiehuizen van onze beweging in één Stichting; en ten slotte over de bedrijfstaksgewijze opbouw der vakbeweging. Dit laatste voorstel is van onze organisatie afkomstig, reden waarom wij het in zijn geheel hier laten afdrukken met het amendement van „Mercurius". „Het congres van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen, overwegende, dat bedrijtsfaksgewijze organisatie van de werknemersvakbeweging urgenter is dan ooit te voren, vooral ook met het oog op: a. de ontwikkeling naar publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, al dan niet via de nu reeds fungerende bedrijfs- en vakraden; b. het streven naar vakbedrijfsverenigingen in het kader van de sociale verzekering; c. de noodzakelijke samenwerking van alle werknemersgroepen binnen de onderneming in personeels- en/of ondernemingsraden; in aanmerking nemende, dat het N.V.V. zich bij herhaling, o.a. ook op het vorige congres, heeft uitgesproken voor een spoedige doorvoering van de bedrijtsfaksgewijze opbouw der werknemersvakbeweging; draagt het Verbondsbestuur op, inde tweede helft van 1949 alle voorbereidingen te treffen, die noodzakelijk zijn, opdat op 1 Januari 1950 de bedrijtsfaksgewijze organisatie van hoofdzowel als handarbeiders in volle omvang in werking zal treden. Amendement van de Algemene Nederlandse Bond van Handels- en Kantoorbedienden en Handelsreizigers „Mercurius". Aan de laatste alinea toevoegen de woorden: „en in samenwerking met de bonden van hootdarbeiders zo spoedig mogelijk de technische en mentale voorbereidingen te treffen, die er toe kunnen leiden, ook voor deze groepen de bedrijtsfaksgewijze organisatie te verwezenlijken." Uit deze opsomming der te behandelen punten blijkt wel, dat dit 19de congres van het N.V.V. belangrijk zal zijn. Onze Bond zal zich dan ook door een grote delegatie het gehele bondsbestuur plus 10 leden van de bondsraad doen vertegenwoordigen. Na het congres zullen wijde leden onze mening over het verloop niet onthouden.

Rekening en verantwoording

(K.) Ineen drietal artikelen hebben wijde moeilijkheden uiteengezet, die er inde laatste jaren ten aanzien van het contributievraagstuk zijn gerezen. Ons uitgangspunt hierbij was steeds de stelregel: leder het zijne. Een daarmede verband houdende en bij ieder lid op de tong liggende vraag zal vanzelfsprekend zijn; Wat gebeurt er met onze contributie? Van algemene bekendheid mag worden geacht, dat het Bondsbestuur iedere twee jaar op onze Algemene Bondsvergadering (congres) verantwoording aflegt over het gevoerde financiële beheer. Tussentijds geschiedt dit leder jaar ten overstaan van onze Bondsraad, het na ons congres hoogste Bondscollege. Inde op 28 Mei 1949 gehouden Bondsraadsvergadering heeft de Bondsraad de jaarcijfers ovër 1948 goedgekeurd en in overeenstemming met art. 34 van ons Huishoudelijk Reglement worden deze nu in ohs bondsorgaan gepubliceerd, zodat ieder lid daarvan kennis kan nemen. Het lezen van cijfers is echter niet ieders werk en wij menen er daarom goed aan te doen vooral de aandacht te vestigen op hét percentage-overzicht, dat in het accountantsrapport is opgenomen, nl.: Baten: Contributie 100 % Diverse ontvangsten (interest) 10 % Totaal 110 % Het totaal over 1948 ontvangen contributiebedrag op 100 % stellende, hebben de Lasten bedragen; a Rechtstreekse vakbelangen 45,4% b. Propagandistische doeleinden 11,7 % c. Organisatiekosten 23,8 %

d. Bestuurs- en personeelskosten 13,0 % e. Administratiekosten 2,7 % f. Exploitatie „De Lieberg” 0.2 % g. Exploitatie Huizen en Gebouwen 0.3 % h. Reserveringen 12,6 % i. Overschot 0,3 % Totaal no % Wanneer men daarbij als vergelijkingsobject de Staat van Baten en Lasten over 1948 neemt, dan zijn gegroepeerd onder Lasten: a. Rechtstreekse vakbelangen: 1. de bijdrage voor de Weerstandskas (25% der contributie) ; 2. de bijdrage voor het Ondersteuningsfonds voor oude leden; 3. de contributie voor het N.V.V.; de contributie voor het N.V.V.-t.b.c.-fonds; de contributie voor het N.V.V.-Centrale Uitkeringsfonds; 4. de bijdrage voor het Steunfonds voor bijzondere doeleinden. Totaal 45,4 %. b. Propagandistische doeleinden: 1. uitgave „De Metaalbewerker”; 2. kosten „De Stem van de Arbeid”; 3. jeugdwerk; 4. propaganda- en actiekosten; 5. kosten N.V.V.-vacantieweek Troelstra-Oord leden en echtgenoten; 6. vacantieweken van de vrouwen onzer werkers. Totaal 11,7 %.

* BESTEK Van half Juni 1949 af kan gedurende de eerstkomende acht maanden de terugkeer verwacht worden van 4000 militairen per maand. Dat wil dus zeggen, dat gedurende die 8 maanden 32.000 militairen gedemobiliseerd worden. Dit zal uiteraard inde eerste plaats vreugde geven inde gezinnen, waartoe deze militairen behoren, maar daarna zal de harde werkelijkheid bepalen of die vreugde bestendigd zal blijven. Dat zal vooral afhangen van de mogelijkheid of deze gedemobiliseerden weer in het bedrijfsleven zullen kunnen worden opgenomen. Zij kunnen uiteraard om te beginnen contact zoeken met hun vroegere werkgevers, voor wie de verplichting tot herplaatsing bestaat. Deze mogelijkheid is er echter niet voor allen. Maar bovendien spelen er nog andere factoren een rol. Welke invloed zal deze demobilisatie hebben op de arbeidsmarkt? Was er op 30 April nog sprake vaneen tekort op de arbeidsmarkt, nu is dit tekort inmiddels veranderd ineen teveel van bijna 26.000 arbeidskrachten. Dat is niet geruststellend in het licht van de terugkeer van 32.000 militairen. Bovendien zal het aanbod op de arbeidsmarkt in de eerstkomende tijd niet alleen gevoed worden door de thuiskomende militairen, maar tevens door de jonge generatie, die de scholen gaat verlaten. Dit zal betekenen dat inde maanden Juli/Augustus zich vrij gelijktijdig 60.000 jongeren op de arbeidsmarkt zullen melden. Het is zeer waarschijnlijk, dat er in verband met deze toevloed op de arbeidsmarkt spanningen zullen optreden. Het zou zeer té betreuren zijn, indien de gedemobiliseerden daar de dupe van werden. Zij hebben reeds genoeg offers gebracht. Sic

In totaal wordt dus 57,1 % der contributie direct of indirect voor de propaganda en/of voor de leden en hun gezinnen uitgegeven of gereserveerd. Ten aanzien van de overige Lasten springt direct de post: c. Organisatiekosten naar voren. Hieronder worden gerekend: 1. de kosten voor vergaderingen van bondsraad, bondsbestuur en rayons; 2. de kosten voor ons congres; 3. de vertegenwoordiging bij congressen van buitenlandse zusterorganisaties: 4. het contributie-aandeel, bestemd voor de huishouding onzer afdelingen, benevens de subsidies aan noodlijdende afdelingen verstrekt, enz.; 5 de kosten van ons ontwikkelingswerk (cursusavonden, kaderscholing, uitgave „De Schalm”), benevens ons documentatiewerk ten bondskantore; 6. de kosten van onze deelneming aan het werk van Bedrijfsunie en de Vakraden; 7. het verstrekken van insignes en oorkonden (bij 25- jarig lidmaatschap); de kosten voor jubilea en herdenkingen; 8. de kosten, verbonden aan de controle der afdelingsfinanciën; 9. onze financiële hulp aan sociale en charitatieve verenigingen enz. Totaal 23,S %. d. Bestuurs- en personeelskosten. Onze Bond met zijn meer dan 66.000 leden over het gehele land verspreid, heeft 30 bezoldigde bestuurders, grotendeels geplaatst in verschillende delen van ons land. in dienst, terwijl op het bondskantoor een 36 kantoorbedienden arbeid ten behoeve van de administratie, organisatie en het sociaal-economisch werk verrichten. Hun salarissen en sociale lasten bedragen in totaal 13 %. Onder c. Administratiekosten zijn o.m. begrepen; a. porti- en telefoonkosten; b. bureau- en adm.kosten (vooral drukwerk); c. diverse afschrijvingen op inventarissen op het bondskantoor en op afdelingskantoren; d. het onderhoud van het bondskantoor en alles wat daarmede verband houdt; e. rechtskundige bijstand. Totaal 2,7%. De exploitatie van de gebouwen waarin kantoren zijn gevestigd, zomede die van dein bondsbezit zijnde huizen en ons terrein te Eemnes, vorderden resp. 0,3 % en 0. %, in totaal dus 0,5 %, ■ terwijl nog 12,6 % der contributie en van de gekweekte interest werd gereserveerd voor de wederopbouw van in oorlogstijd verwoeste kantoorgebouwen en voor bijzondere bestemmingen en resteert dan nog een batig saldo van 0,3 %.' Uit dit overzicht kan deze conclusie worden getrokken, dat onze Bond, mede dank zij zijn groot ledental, in staat is de zgn. kosten van beheer, waaronder moeten worden gerekend: 1. de bestuurs- en personeelskosten; 2. de administratiekosten: 3. het grootste deel der organisatiekosten; 4 de exploitatie der bondsgebouwen en kantoren, op een verantwoord peil te houden, terwijl steeds de weerstandskracht van onze organisatie sterker en sterker wordt gemaakt. Het regelmatig betalen van de contributie van de Contributie inde juiste klasse volgens het bruto-weekinkomen betekent een steeds toenemende versterking van de financiële positie van onze Bond in het belang van alle leden en hun gezinnen.

2

Sluiten