Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

★ NIEUWS UIT I)e4?S^^^^^^I(LEIN,NDÜSÏR,E *

(Slot.) (C. W. v. W.) Wij willen deze artikelenreeks over de kleine metaalindustrie, waarin misschien niet enkel „nieuws” werd verteld, besluiten met een paar opmerkingen over datgene wat zich rondom de door ons behandelde vraagstukken afspeelt. Alles wat leeft en groeit heeft nu eenmaal een bepaald „klimaat” nodig om te kunnen gedijen en het kan geen kwaad dit klimaat, voor wat wij aan de orde stelden, eens wat nader te beschouwen. De vorige maal hebben wij in dit verband het één en ander gezegd aan het adres van de werkgevers. Laten wij het nu ook eens van onze zijde bezien. Er wordt de laatste tijd vanuit de kringen van het ambacht een stevige propaganda gevoerd om meerde aandacht te vestigen op de producten, die het ambacht voortbrengt, en op de mogelijkheden die er aan werkgelegenheid aanwezig zijn. Wat dat laatste betreft, is enige propaganda wel noodzakelijk en al onderschrijven wij niet alles wat op dit gebied wordt gepubliceerd, vooral ook in onze kring mag toch wel eens wat meer aandacht worden geschonken aan een verschijnsel dat voor de jongere generatie niet zonder gevaar is. Het verschijnsel dat wij bedoelen is, dat veel te weinig waarde wordt gehecht aan de mogelijkheid van het verkrijgen van gedegen vakkennis, waartoe juist de ambachtsbedrijven. belangrijk onderdeel van de kleine metaalnijverheid, gelegenheid bieden. Feitélijk is hier sprake vaneen tweeledig misverstand. Inde eerste plaats de misvatting, dat Lange tijd had hij reeds uitgekeken . . . 20 schrijft een van onze bondsmakkers, naar een fietsvlag van onze beweging, totdat plotseling onder schafttijd zijn oog viel op een jongeman (met fietsvlag), die telkenmale aanbelde, aantekeningen maakte en geld inde. Hij keek naar de vlag en het bleek de bode van onze Bond te zijn. Een rode puntvlag met de letters A.N.M.B in geel. Omdat van uitstel toch weer afstel komt, vroeg deze makker om toezending van twee fietsvlaggen. voor hem èn voor zijn zoon. U begrijpt, dat wij aan dit verzoek direct gevolg hebben gegeven, want onze nieuwe fietsvlaggen bieden niet allegn een fleurige aanblik, er gaat ook een goed stuk propaganda vanuit. Alleen al door die vlaggen worden de ongeorganiseerden op elk moment van de dag er aan herinnerd, dat zij hun plicht nog niet hebben gedaan. Hebt u uw fiets al van zo’n sieraad voorzien? Zo niet, haast u, want de belangstelling is groot. Uw afdelingspenningmeester heeft ze in voorraad of hij kan ze bij ons bestellen voor de prijs van twee hele kwartjes per stuk! 4BDS3SE3!3SSBS!ES3&&SS!SSSBS&S3i3SB& 54e Jaargang Nummer 19 17 September 1949 Uitgave van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond Verschijnt elke 14 dagen. Redacteur: D. W. van Hattem. Adres van redactie en administratie: Hemonylaan 24, Amsterddm-Z. Telefoon 27858—20821. Advertentietarief: 30 cent per mm (kolombreedte 58 mm). Bijdragen moeten 10 dagen vóór verschijning in het bezit van de redactie zijn.

er iets minderwaardigs zou schuilen in het handwerk in het algemeen en dat hij die een overall draagt toch eigenlijk lager behoort te worden „geklassiflceerd” dan iemand die behoort tot de zgn. „hoofdarbeiders”. En ten tweede de trek naar de grote bedrijven, voortkomende uiteen soort romantiek die verweven is met gedachten aan het werken met- en het beheersen van grote machines, etc. Terecht wordt echter van de zijde van het ambacht de aandacht gevestigd op de belangrijke functie die, deze zgn. „verzorgende”1 bedrijven vervullen in het maatschappelijk leven en wordt gewezen op de bestaanszekerheid die een goed vakman zich in deze' branches kan verwerven. Gelijke tred hiermede houden de mogelijkheden, die aan jonge mensen geboden worden om zich voor het ambacht te bekwamen door middel van vrijwel voor elke branche georganiseerde, goed opgezette en uitstekend geleide vakcursussen. Hierop de aandacht te vestigen is ook een organisatiebelang. Wij zijn er niet mee gediend als door gebrek aan belangstelling de hoge waarde die moet worden toegekend aan goed vakmanschap zou verminderen, want goede vaklieden zijn tot op de huidige dag ook de beste organisatiemannen gebleken. Er is sprake vaneen wisselwerking. De organlsatiegedachte, zoals deze tot uitdrukking komt inde samenwerking tussen de bedrijfsgenoten. verkeert in het stadium van groei. Wil deze groei echter doorzetten, dan zal ook een regelmatige toevoer van nieuwe krachten die inde toekomst het nu aangevangen werk moeten voortzetten, noodzakelijk zijn. Hoe meer belangstelling en inspanning van beide kanten wordt getoond, des te groter zal het resultaat zijn. Aan die belangstelling, aan die inspanning om ervoor te zorgen dat inderdaad wordt hageleefd wat is overeengekomen, heeft tot nu toe óók bij hen die het meest geïnteresseerd zouden moeten zijn, onze leden inde kleine metaalindustrie, heel wat ontbroken! Het is begrijpelijk dat in grote ondernemingen, waar soms grote groepen van onze leden tezamen werken, méér over de organisatie gesproken wordt dan, in kleine bedrijfjes, waar men alleen of met enkelen werkt. Maar in het grote verband gezien is men altijd deel van de collectiviteit, die niet alleen rechten verleent, maar ook plichten oplegt. Voor het lid van onze Bond, werk-

r Het N.V.V.-T.8.C.-fonds in 1948 (K.) Uit het verslag over het jaar 1948 van het N.V.V.-t.b.c.-fonds komt duidelijk naar voren, dat dit Fonds voor de leden van onze Bond en hun gezinnen van de grootste betekenis is. Het is helaas zó, dat de laatste jaren het onze A.N.M.B. is. die, in ledental plm. zeventien procent omvattend van het totale ledental van het N.V.V., in verhouding tot de totale uitgaven van het t.b.c.-fonds plm. twee en twintig procent daarvan in beslag neemt. Ook van het aantal Ingeschreven patiënten heeft onze Bond een veel hoger percentage (n.l. ruim drie en twintig) dan in verhouding tot ohs ledental wenselijk zou zijn. Hieruit blijkt wel, dat de naweeën van de oorlog zich in onze bondsfamilie nog zwaar doen gevoelen. Daarenboven brengt de op grote schaal toegepaste doorlichting inde bedrijven de beginstadia! der tuberculose eerder aan het licht, waardoor in vergelijking met vroeger in vele gevallen tijdige hulp kan worden verleend en het voorkomen van ernstige gevallen wordt beperkt, De uit deze doorlichting voortkomende gevallen betekenen dus direct wel een toename van het aantal t.b.c.-gëvallen en een verzwaring van lasten, doch voor de toekomst houden zij een vermindering van beide in. Een overzicht van het aantal patiënten en de hun verstrekte hulp geeft het volgende beeld; Totaal bedrag der hulp aan In totaal uitgekeerd A.N.M.8.-leden door t.b.c.-fonds Jaar 1948 ƒ111.450,65 ƒ491.548,81 Jaar 1947 „ 71.266,45 „ 304.274,18 Aantal Aantal verstrek- Totaal aantal patiënten Totaal aantal kingen leden patiënten A.N.M.B. verstrekkingen A.N.M.B. Jaar 1948 2843 657 3863 883 Jaar 1947 1931 457 2546 604 Het aantal patiënten (657) in 1948, was als volgt verdeeld: 304 leden, 154 echtgenoten van leden en 199 kinderen van leden. Wat de onderverdeling der lasten aangaat, blijkt nog steeds, dat het gebrek aan sanatoriumruimte parten blijft spelen, zodat helaas te veel patiënten thuis moeten worden verpleegd. Van het totaal bedrag aan verstrekte hulp ad ƒ 491.543,31 werd dan ook besteed aan; Extra voeding ƒ 325.148,83 is 66,2% (in 1947 64,8 %) Verpleeggelden 84.352,98 ~ 17,0 %(„ „ 17,1%) Huishoudelijke hulp 47.548,75 ~ 9,7 % „ 10,6%) Reisgeld .- 15.958,64,, 3,3 % („ „ 3,7%) Kleding 16.096,25,, 3,3 %(„ „ 3.0%) Diversen 2.443.36 ~ 0,5 % („ „ 0.8%) ƒ491.548,81 is 100 % (in 1941 100 %) Wij mogen met voldoening constateren, dat het t.b.c.-fonds voor onze leden en hun gezinnen, die helaas met deze ziekte te kampen hebben, goed en zegenrijk werk doet. Dat het, mede met en de door het N.V.V.-t.b.c.-fonds verstrekte hulp, gelukken moge de tuberculose binnen afzienbare tijd tot de kleinst mogelijke omvang terug te dringen en ons grote bondsgezin een zo goed mogelijke gezondheid te geven, is ons aller wens. V J

zaam inde kleinindustrie, betekent dit: medewerking verlenen aan een goede uitvoering van alles wat in het overleg is geregeld en belangstelling tonen voor het eigen organisatiewerk. En om het nog maar eens ronduit te zeggen; er zijn nog te veel ongeorganiseerden inde klelnindustrie, die een sta-in-de-weg zijn voor verdere vooruitgang en die daarom door onze leden die hen dagelijks ontmoeten, moeten worden bewerkt en lid gemaakt van onze Bond!

Extra-activiteit inde Zaanstreek en omgeving

In samenwerking met de belanghebbende organisaties en de Bestuurdersbonden Zaandam, Wormerveer, Krommenie en de correspondentschappen Castricum en Uitgeest, gaat het N.V.V inde periode van 17 September tot en met 1 October as. een grote propaganda-actie in het gebied rond de Zaan (Noord-Holland) op touw zetten. Diverse manifesten en geschriften, alsook een" speciale krant, zullen worden verspreid, alles ineen oplage van 40.000 exemplaren. De Wonderwagen van de A.R.F.I, zal inde daarvoor in aanmerking komende gemeenten enkele dagen intensief werken. Voorts worden vijf culturele ontspanningsavonden gehouden, waaraan o.a. medewerken: de bekende schrijver Willem van lependaal, het gezelschap van Jo Hekkert—Van Eijsden en De Stem des Volks ter plaatse. Een grote openluchtbijeenkomst in Zaandam op 1 October besluit de actie. Op deze bijeenkomst zullen spreken Nel 'Kranenburg, voorzitster van de N.V.V.- Vrouwenbond en J. G'. Suurhoff, tweede voorzitter van het N.V.V., terwijl het muziekcorps – „Voorwaarts” uit Zaandam en De Stem des Volks eveneens hun medewerking zullen verlenen. De actie wordt ingezet met een grote kadervergadering te Krommenie op

17 September. Hier spreekt de voorzitter van het N.V.V., H. Oosterhuis, tot het kader en de andere werkers (sters). Het doel van deze actie is het ledental van het N.V.V. inde Zaanstreek uitte breiden. De geestelijke verwarring onder de arbeiders, welke ten gevolge van de oorlog is ontstaan in dit gebied, is nog niet geheel verdwenen. Het N.V.V. wil de Z’aanse bevolking zeggen, wat het wil en .op welke wijze het doel bereikt zal moeten worden. Het N.V.V. wil de arbeiders uit de Zaanstreek bewust doen worden van de kwade en verlammende invloed, die uit de E.V.C.-tactiek voortspruit. Wij roepen van deze plaats af ons kader en onze andere werkers toe de Zaanse actie met al hun kunnen te steunen. Dit kan niet alleen gebeuren door zich te melden bij de Bestuurdersbonden voor verspreid- en ander werk, maar zeker ook door de verschillende bijeenkomsten te bezoeken. Bijzonderheden over deze actie zullen nog bekend worden gemaakt door het N.V.V. en de Bestuurdersbonden rond de Zaan. Een extra-opwekking willen wij nog doen aan alle leden om op 1 Öctober ter gelegenheid van de sluiting van deze bijzondere actie op de grote openluchtmeeting in Zaandam aanwezig te zijn

* INGEZONDEN ♦ Met veel instemming ontvingen wij het ingezonden artikeltje van kern-voorzitter J. W. Weber van Wilton-Fijenoord, dat wij hieronder plaatsen. OVERWERK Het is de laatste tijd weer hopeloos met het overwerken. Meen nu echter niet, dat het alleen ongeorganiseerden zijn, die zich hieraan schuldig maken. Neen, leden van alle organisaties, dus ook van onze Bond, doen hieraan mee. Dat er bij spoedkarweitjes wel eens overgewerkt moet worden, kan ik mij indenken. Dat geeft echter 80 % van die overwerkers niet het recht, de eis te stellen; „Ik wil wel overwerken, maar dan geen tijd inhalen, anders doe ik het niet”. Deze overwerkers schijnen vergeten te zijn, welk een offers het gekost heeft, vóórdat de 48-urige werkweek in het Staatsblad stond. Het is erg gemakkelijk op hoofdbestuurders, plaatselijke bestuurders, kernbestuurders en kernleden te kankeren; dat kost niets, maarde handhaving van de 48-urige werkweek zal door de arbeiders zelf moeten geschieden. Ik weet wel, dat de spanning tussen lonen en prijzen met de dag toeneemt, maar vermindering van die spanning zal nooit ten 'koste van de 48-urige werkweek mogen plaats hebben. Daarvoor zullen andere middelen" gevonden moeten worden. Men zou eens wat horen als minister Jpekes de werkweek óp 55 uur bepaalde. Dan zouden zij, die nu vrijwillig 55 uur en langer per week werken, de grootste b . (pardon; mond) opzetten en bleef er voor minister Joekes geen goed woord over. Die overwerkers, die geen tijd inhalen, moesten eens beseffen, hoe moeilijk werken het voor kernbestuurders en kernleden is, als zij door hun eigen mensen inde steek worden gelaten. Werkt allen mede tot handhaving van de 48- urige werkweek. Zij is het meer dan waard. J. W. WEBER, Voorzitter der kern van Wilton-Fijenoord

3

Sluiten