Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

* TECHNISCHE rubriek *

ZUIGERVEREN * Voor het vervaardigen van zuigerveren wordt een cilinder gegoten, zie figuur 1, waaruit de veren op de draaibank worden gemaakt. De veren worden tezamen voorgedraaid op een (uitwendige) buitendiameter Dr (Berekening van D( zie onder.) Daarna worden de veren afzonderlijk afgestoken op de gewenste hoogte b. Dan worden de sloten gemaakt (zie fiuur II), d.w.z. het' stuk a wordt uitgenomen (boren, vijlen of fraisen), De grootte van. a is afhankelijk van het drukverschil aan weerskanten van de zuiger en van de diameter. Men treft wel de volgende aanwijzingen aan, die echter geenszins bindend zijn! De ervaring speelt hier een grote rol. a varieert: diameter 450 mm, 8%; 600 mm, 7%; 1000 mm, 6%; compressorveren 10 %. Men treft ook andere voorschriften aan. Indien D de cilinderdiameter is en het uitgenomen stuk een grootte a heeft en z de toeslag voor het draaien is, berekent men de uitwendige diameter D1( waarop de veer wordt voorgedraaid uit: D, = D + (a : 3,14) + z. (a : 3,14) is het uitte snijden stuk, omgerekend op de diameter, z = 2 tot 5 mm. Een tabel hiervoor is bijv. z = 3 mm tot diameter 200 mm = 4 mm tot diameter 300 mm «= 5,5 mm tot diameter 400 mm «= 7,5 mm tot diameter 500 mm (en groter). Nadat het stuk a uitgenomen is, wordt de veer gespannen (de ómtrek wordt dan

enlgszins ovaal), zoals aangegeven in figuur 3, met de speling of spleet s in het slot, die de veer later inde cilinder zal hebben.. Daarna wordt de veer op de juiste binnen- en buitendiameter afgedraaid door het afnemen van dunne spanen of door slijpen. De binnendiameter Divan de bus (figuur 1) wordt. Indien de veerbreedte (dikte) c is: Di = D, 2 c 2 z, wanneer de toeslag voor het afdraaien aan de binnenkant eveneens z is. Men kan ook zeggen Di = D + (a : 3,14) – 2c z (dooreen eenvoudige berekening is dit uit de vorige formules af te leiden. V). Voorbeeld: cilinderdiameter 269 mm, veerbreedte (dikte) c = 8 mm; .uitnemen 8 % = 21,52 mm, toeslag z = 4 mm De buitendiameter wordt nu Dt = 269 + (21,52 : 3,14) + 4 = 269 + 6,18 + 4 = 279.18 mm Binnendiameter Di = D] 2 c 2 z = 279,18 2 x 8 2 x 4 = 279.18 24 = 255,18 mm of met de bovengenoemde formule Di = D + (a : 3,14) 2 c z. Di = 269 + 6,18 2 x 8 4 = 269 + 6.18 20 = 255,18 mm. Veren van constante dikte c worden na het afdraaien en het uitnemen van het stuk a gehamerd, naar de einden worden dé slagen zwakker met de bedoeling om een gelijkmatige aanlegdruk te verkrijgen. L. (Dit artikeltje naar aanleiding vaneen vraag van W. Chr. S. te R’dam):

Zijn moeder was van lerse afkomst, een zeer verstandige vrouw, die de gehele opvoeding van haar zoon op de schouders nam. Zij onderwees hem in alle wijsheid, want merkwaardigerwijs heeft deze Goliath onder de Technici, niet langer dan drie maanden op de schoolbanken gezeten. Op zevenjarige leeftijd verhuisde hij van Milan naar Port Huron, Michigan, aan de monding van de Black River. Hier deed hij zijn eerste ervaringen op als natuuronderzoeker. Opmerkende hoe een kip haar eieren uitbroedt, meende hij dit kunstje beter te kunnen doen (Kunstmatige broedmachine). Hij stookte een vuurtje op buurmans erf en afgezonderd ineen kolenhok kon hij volop overdenken het noodzakelijk verband tussen een afgebrande schuur en een formidabel pak slaag. Een gelijk resultaat verkreeg hij toen zijn vriendje Michael Bates op zijn verzoek een groot aantal gasontwikkelende poeders slikte inde levendige verwachting, . dat Bates als een levendige ballon zou opstijgen. De proef mislukte. Bates kreeg hevige buikpijnen en Thomas door inmenging van zijn vader, ergens anders. Gedurende de drie maanden, dat hij op schoolwas, presteerde hij niets en als twaalfjarige jongen nam hij dienst als krantenjongen op de Grand-Trunk spoorlijn tussen Huron en Detroit. Dit deed hij niet zo zeer omdat zijn vader het geld nodig had, maar het zakgeld van Thomas was niet veel. en zijn laboratorium inde kelder van zijn vader, had voor uitbreiding meer nodig. Met toestemming vaneen conducteur richtte hij spoedig, ineen niet gebruikte wagon, een natuur- en scheikundig laboratorium in, met vele flessen, voorzien van het dreigende opschrift „Vergift” Zijn levendige belangstelling voor de scheikunde ware hem bijna noodlottig geworden, toen dooreen ongeluk een explosie plaats vond en de trein haast in brand vloog. Een woedende conducteur smeet hem met een hevige draai om de oren de trein uit, met flessen, boeken en retorten in wilde wanorde achter hem aan. Levenslange doofheid was het gevolg van deze hardhandige behandeling. Op de gedenkwaardige Augustus-

ochtend 1862, toen hij het kind van de station-chef nog juist op tijd voor de wielen vaneen naderende trein wegsleepte, kreeg Edison zijn kans om te tonen wat hij waardwas. De dankbare vader Instrueerde zijn weetgierige leerling in het Morse-seinen en na vier maanden wist deze alles wat zijn leermeester hem bij kon brengen. Terstond begon Edison zijn verworven kennis productief te maken en spande vanaf het stadje Port Huron naar het station een telegraaf-lijn en opende in een drogisterij een particulier kantoor. En hieruit leren we een belangrijke eigenschap van Edisons kunnen. Bij alles

wat hij deed, overwoog nij de zakelijke kant en probeerde er geld aan te verdienen. Zelf heeft hij gezegd: „Ik doe mijn uitvin<j£igen om geld te verdienen, om nieuwe uitvindingen te kunnen doen.” De eerste 40.000 dollar, die hij voor een uitvinding betaald kreeg, besteedde hij voor de inrichting vaneen enorm laboratorium in Menlo Park, dat steeds meer en meer werd uitgebreid. Dit laboratorium werd een ontzaglijke steun bij zijn verdere onderzoekingen. Hierbij viel de wijze van werken van Edison op en trok de aandacht aan heel de wereld. Mento Park werd beroemd door de inrichting en de systematische wijze, waarop de onderzoekingen plaats vonden. In dit laboratorium kon zowel een horloge als een locomotief vervaardigd worden. Hier werkte hij met een staf van assistenten, die in de loop der jaren zijn vertrouwde medewerkers werden. In deze tijd noemde men hem de tovenaar van het Menlo Park. Edison is dan ook de grondlegger van het moderne onderzoekingslaboratorium, dat nu de onmisbare basis is voor elke groot-industrie. (Wordt vervolgd) H St.

HISTORIE EN TECHNIEK ★ UITVINDEN EN ONTDEKKEN

THOMAS ALVA EDISON Geboren 11 Pebr, 1847 te Milan, een plaatsje aan de Huron-rivier niet ver van het Erie-meer. Overleden 18 October 1931 te New Jersey (schiereiland ten Zuid-oosten van New York). Er is reeds inde loop der jaren veel geschreven over deze reus onder de technische reuzen en er valt dan ook ontzaglijk veel over deze man te vertellen. Het is bijv niet doenlijk in één artikel al zijn gepatenteerde uitvindingen alleen maar op te sommen. We beperken ons dan ook tot het beschrijven van de zeer merkwaardige levensloop, enige van de belangrijkste uitvindingen en een paar markante uitlatingen van deze zo door en door „Zelf made man” (iemand die al wat hij is en weet aan zich zelf te danken heeft). De vader van Thomas Alva begon een

avontuurlijk leven als soldaat in het leger van generaal William Mackenzie. Het was een boom vaneen kerel, afstammeling van Nederlandse kolonisten, wiens vader 104 jaar oud werd en zelf twee jaar zijn eeuwfeest overleefde. Er wordt verteld, dat hij, na zijn medewerking aan een mislukte staatsgreep, moest vluchten en toeft een geforceerde mars maakte van + 200 km zonder rusten. In dit verband begrijpen we hoe het mogelijk was, dat zijn zoon Thomas Alva zo’n ongelooflijk uithoudingsvermogen en werkkracht bezat, dat deze tot z’n 56e jaar regelmatig werkdagen kon maken van 19 tot 20 uren. Dat „The old man” zoals hij door z’n medewerkers genoemd wérd, dagen lang z’n laboratorium niet verliet en zo nu en dan eens een uiltje ging knappen op een bank met een paar boeken onder het hoofd. Zijn voorouders bleken op dit gebied ook wei wat gepresteerd te hebben.

BOEKBESPREKING Technologie der lichte metalen, door ir Th. O. D. Eender en ir J. C Baan Deel II mechanische bewerking. 62 bis., 69 tekeningen en foto’s. Techniek en Ambacht-Serie No. 25. Prijs f 3,—, Uitgaven van de N.V Uitgevers-Maatschavnij AE. E. Kluiver, Deventer. Dit tweede deel over de technologie der lichte metalen bevat vier hoofdstukken, waarin achtereenvolgens worden behandeld: de snijdende bewerking, de vervormende bewerking; de verspanende bewerking en de verbindingen. De toepassingen van de verschillende soorten lichte metalen zijn inde loop van de jaren zo geweldig toegenomen, dat het de moeite toont voor de verwerking ervan zulke gereedschappen en gereedschapswerktüigen te construeren, dat de meest doelmatige werkwijze kan worden gevolgd In dit boekje is daaraan veel aandacht besteed In het bijzonder in het hoofdstuk: verspanende bewerkingen. Boren, frezen, zagen, draaibeitels, enz., geschikt voor de bewerking van lichte metalen, zijn aan de hand van goede tekeningen beschreven Ook het hoofdstuk over de vervormende bewerking, waarin o.m het persen in rubber wordt behandeld en het hoofdstuk over de verbindingen, waarin op aantrekkelijke wijze de schroef- en klink| Wat is het juiste adres? I Enige tijd geleden ontvingen wij j vaneen zekere H. Schut uit Hel-I mond een vraag voor onze technli sche rubriek. Hij wil nl. een samen-1 stelling vaneen aluminiumbad ï weten. Daar wij echter niet in het bezit Ivan zijn juiste adres zijn (stond | niet op zijn brief vermeld!), verzoe- | i ken wij hem dit alsnog even aan I j ons op te geven.

verbindingen zijn geschetst, tonen aan, dat de uitgave vaneen werkje over de mechanische technologie van de lichte metalen zeer gerechtvaardigd is. Vele goede tekeningen verduidelijken de tekst. Minder fraai zijn sommige foto’s afgedrukt. Bij een herdruk zou het aanbeveling verdienen hieraan meer aandacht te schenken. Wanneer men beoogt om door middel vaneen foto een indruk te geven vaneen machine of werktuig, dan moet de foto aan zeer hoge eisen voldoen Dit wordt helaas vaak door schrijvers en uitgevers vergeten Het boekje is vlot geschreven en gemakkelijk te begrijpen Het kan zeker worden aanbevolen. v.d. Z. Instrumentenfabriek in Zuid-Holland vraagt Chef voor de werkplaats leiding kunnende geven aan personeel van ca 50 man. Geen massafabricage, Uitv. sollicitaties te richten aan bur, v. d, blad onder No. 120. Bij de Gemeentegasfabnek te Groningen wordt gevraagd een fitter of een hulpfitter Salaris nader overeen te komen. Vereist: Gawalo-diploma of een daarmede gelijk te stellen diploma. Sollicitaties binnén één week na verschijning van dit blad aan de Directeur te richten.

6

Sluiten