Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Smedenbedrijf Onder de Regeling voor het Smedenbedrijf vallen alleen die ondernemingen, die op 31 December 1947 minder dan 25 werknemers in dienst hadden. De ondernemingen, die op die datum 25 of meer werknemers in dienst hadden, vallen onder de Regeling of de C.A.O. voor de Metaalnijverheid. De persoonlijke minimum uurlonen bedragen voor de mannelijke werknemers beneden de 65 jaar in centen: Geschoolden Leeftijd Gemeenteklassen I II 111 IV V nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud 14 jaar 2222 2222 21 21 20 20 20 20 15 jaar 25 25 25 25 24 24 23 23 23 23 16 jaar 30 30 30 30 28 28 2727 26 26 17 jaar 35 35 35 35 3333 32 32 30 30 18 jaar 41 41 41 41 39 39 37 37 35 35 19 jaar 49 48 49 48 47 46 45 44 43 42 20 jaar 59 57 58 56 53 54 53 51 51 49 21 jaar 68 65 67 64 65 62 63 58 59 56 22 jaar 77 73 76 72 73 69 ' 70 66 67 63 23 jaar 86 80 84 78 82 76 79 73 76 70 24 jaar 93 88 90 83 83 80 83 77 80 74 25 jaar 98 91 94 87 89 83 88 80 84 78 26 jaar 101 94 98 91 94 87 91 84 87 80 Geoefenden Leeftijd Gemeenteklassen I II 111 IV V nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw' oud nieuw oud 14 jaar 2222 2222 21 21 20 20 20 20 15 jaar 25 25 25 25 24 24 23 23 23 23 16 jaar 30 30 30 30 28 28 2727 26 26 17 jaar 35 35 35 35 3333 32 32 30 30 18 jaar 41 41 41 41 39 39 37 37 35 35 19 jaar 49 4848 47 46 45 45 44 43 42 20 jaar 58 56 57 55 55 53 52 5050 48 21 jaar 68 65 67 64 63 61 61 58 58 55 22 jaar 77 73 75 71 72 68 69 65 65 61 23 jaar ! 85 79 82 76 79 73 76 70 73 67 24 jaar 90 83 85 79 83 77 80 74 77 71 25 jaar 93 88 89 82 86 79 82 76 79 73 Voor geschoolden van 26-65 jaar en geoefenden van 25-65 jaar gelden per vakgroep de volgende maximum gemiddelde uurlonen in centen: Gemeenteklassen I II 111 IV V nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud Geschoolden (26-65 jaar) ... 107 100 104 97 100 93 96 89 93 86 Geoefenden (25-65 jaar) ... 98 91 95 88 90 84 86 80 83 77 Aan werknemers belast met de uitvoering van hoefbeslag wórden de volgende toeslagen toegekend boven de voor hert geldende uurlonen: a. voor het zelfstandig aanbrengen van vier nieuwe hoefijzers of het verleggen van vier oude hoefijzers: 16 (15) cent; aan werknemers, die hierbij behulpzaam zijn 8 (8) cent; b. voor het aanbrengen van minder hoefijzers dan een compleet beslag van vier ijzers of het verleggen daarvan, bijv. alleen voor of achter twee ijzers: 8 (8) cent; aan werknemers die daarbij behulpzaam zijn: 4 (4) cent. Metaalbewerkingsbedrijf Onder de Regeling voor het Metaalbewerkingsbedrijf vallen ongeveer dezelfde soort ondernemingen als onder die voor de metaalnijverheid. Het verschil zit hem in het aantal werknemers. Onder de Regeling voor het Metaalbewerkingsbedrijf vallen alleen die ondernemingen welke op 31 December 1947 minder dan 25 werknemers in dienst hadden. Ook in het Metaalbewerkingsbedrijf onderscheidt men ondernemingen, waarin wèl en waarin niet in tarief wordt gewerkt. Hieronder volgen allereerst de persoonlijke minimum uurlonen en de minimum gemiddelde uurlonen voor ondernemingen, in welke in tarief wordt gewerkt. Gemeenteklasse I Geschoolden Geoefenden Ongeschoolden – Leeftijd u.l. ’) m.g.u.l.2) u.l. m.g.u.l. u.l. m.g.u.l. nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud 14 jaar 20 20 2222 20 20 2222 20 20 2222 15 jaar 23 23 25 25 23 23 25 25 23 23 25 25 16 jaar 2727 29 29 2727 29 29 2727 29 29 17 jaar 31 31 3333 31 31 3333 31 31 3333 18 jaar 37 37 39 39 37 37 39 39 37 37 39 39 19 jaar 45 44 48 47 44 44 47 47 43 43 46 46 20 jaar 53 52 56 55 52 51 55 54 51 50 54 53 21 jaar 61 59 65 63 60 58 63 61 59 57 62 60 22 jaar 70 66 7470 68 65 72 69 66 63 70 67 23 jaar 79 73 83 77 76 71 80 75 73 68 77 72 24 jaar 84 78 89 83 81 75 85 79 76 71 80 75 25 jaar 87 81 92 86 83 77 88 82 26 jaar en ouder 89 83 94 88 Gemeenteklasse II 14 jaar 20 20 2222 20 20 2222 20 20 2222 15 jaar 23 23 25 25 23 23 25 25 23 23 25 25 16 jaar 2727 29 29 2727 29 29 2727 29 29 17 jaar 31 31 3333 31 31 3333 31 31 3333 18 jaar 37 37 39 39 37 37 39 39 37 37 39 39 19 jaar 45 44 48 47 44 43 47 46 44 43 47 46 20 jaar 52 51 55 54 51 50 54 53 50 49 53 52 21 jaar 60 58 63 61 59 57 62 60 57 55 60 58 22 jaar 69 65 73 69 67 63 71 67 65 61 69 65 23 jaar 76 71 81 75 74 69 79 73 71 66 75 70 24 jaar 82 76 87 81 79 73 83 77 74 69 78 73 25 jaar 84 79 90 84 81 76 86 80 26 jaar en ouder 87 81 92 86

Gemeenteklasse 111 14 jaar 19 19 21 21 19 19 21 21 19 19 21 21 15 jaar 2222 24 24 2222 24 24 2222 24 24 16 jaar' 26 26 28 28 26 26 28 28 26 26 28 28 17 jaar 30 30 32 32 30 30 32 32 30 30 32 32 18 jaar 35 35 37 37 35 35 37 37 35 35 37 37 19 jaar 43 42 46 45 42 41 44 43 42 41 44 43 20 jaar 50 49 53 52 49 48 52 51 48 47 51 50 21 jaar 58 56 61 59 57 55 60 58 55 53 58 56 22 jaar 67 63 71 67 65 61 69 65 63 59 66 62 23 jaar 74 69 78 73 71 66 75 70 68 63 72 67 24 jaar 78 73 82 77 75 70 79 74 71 66 75 70 25 jaar 81 76 86 81 78 72 83 77 26 jaar en ouder 84 78 89 83 Gemeenteklasse IV 14 jaar 18 18 20 20 18 18 20 20 18 18 20 20 15 jaar 21 21 23 23' 21 *2l 23 23 21 21 23 23 16 jaar 25 25 2727 25 25 2727 25 25 2727 17 jaar 29 29 31 31 29 29 31 31 29 29 31 31 18 jaar 34 34 36 36 34 34 36 36 34 34 36 36 19 jaar ..... 41 40 43 42 40 40 42 42 40 39 42 41 20 jaar 48 47 5050 47 46 49 49 46 45 4848 21 jaar 55 53 58 56 54 52 57 55 53 51 56 54 22 jaar 63 60 66 64 62 59 65 63 60 57 63 60 23 jaar 71 66 76 70 69 64 73 68 67 62 71 66 24 jaar 76 70 80 74 72 67 77 71 69 64 73 68 25 jaar 79 73 83 77 75 69 80 74 26 jaar en ouder 81 75 86 80 ' Gemeenteklasse V 14 jaar 18 18 20 20 18 18 20 20 18 18 20 20 15 jaar 21 21 23 23 21 21 23 23 21 21 23 23 16 jaar 24 24 26 26 24 24 26 26 24 24 26 26 17 jaar 28 28 30 30 28 28 30 30 28 28 30 30 18 jaar 32 32 34 34 32 32 34 34 32 32 34 34 19 jaar 39 38 41 40 38 38 40 40 38 37 40 39 20 jaar 46 45 4848 45 44 47 47 44 43 46 46 21 jaar 52 50 55 53 51 49 54 52 5048 53 51 22 jaar 60 57 63 61 59 56 62 60 57 54 60 57 23 jaar 68 63 72 67 66 61 70 65 64 59 68 63 24 jaar 72 67 77 71 69 64 73 68 67 62 71 66 25 jaar 76 70 80 74 71 66 77 71 26 jaar en ouder 78 72 83 77 ') u.l. = persoonlijk minimum uurloon. 2) m.g.u.l. = minimum gemiddeld uurloon. Ook hier zijn maximum gemiddelde uurlonen en uurverdiensten vastgesteld, die als volgt zijn geworden. Gem.- Geschoolden Geoefenden Ongeschoolden klasse m.gu.l. *) m.g.u.v.2) m.g.u.l. m.g.u.v. m.g.u.l. m.g.u.v. nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud I 96 90 119 111 90 84 111 104 83 77 101 94 II 94 88 115 108 88 82 108 101 81 75 98 91 111 91 85 111 104 85 79 104 97 77 72 94 87 IV 88 82 107 100 82 76 100 93 75 70 89 83 V 85 79 103 96 (9 73 96 89 73 68 86 80 D m.g.u.l. = maximum gemiddeld uurloon. 2) m.g.u.v. = maximum gemiddelde uurverdienste. Voor de niet in tariefwerkende ondernemingen in het metaalbewerkingsbedrljf volgen hieronder de loontabellen. , Geschoolden Leeftijd Gemeenteklassen I II 111 IV V nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud nieuw oud 14 jaar 2222 2222 21 21 20 20 20 20 15 jaar 25 25 25 25 24 24 23 23 23 23 16 jaar 30 30 30 30 28 28 2727 26 .26 17 jaar 35 35 35 35 3333 32 32 30 30 18 jaar 41 41 41 41 39 39 37 37 35 35 19 jaar 49 48 49 48 47 46 45 44 43 42 20 jaar 59 57 58 56 56 54 53 51 51 49 21 jaar 68 65 67 64 65 62 61 58 59 56 22 jaar 77 73 76 72 73 69 70 66 67 63 23 jaar 86 80 84 78 82 76 79 73 76 70 24 jaar 93 86 90 83 86 80 83 77 80 74 25 jaar 97 90 94 87 89 83 86 80 83 77 25 jaar 99 92 98 89 91 85 88 82 84 78 Geoefenden 19 jaar 49 4848 47 46 45 45 44 43 42 20 jaar 58 56 57 55 55 53 52 5050 48 21 jaar 67 64 66 63 64 61 60 57 58 55 22 jaar 76 72 7470 71 67 68 64 66 62 23 jaar 84 78 82 76 79 73 76 70 72 66 24 jaar 90 83 85 79 83 77 80 74 76 70 25 jaar 92 85 88 81 84 78 81 75 78 72 Ongeschoolden 19 jaar 48 47 48 47 46 45 44 43 42 41 20 jaar 57 55 56 54 54 52 51 49 49 47 21 jaar 66 63 64 61 62 59 59 56 57 54 22 jaar 7470 72 68 69 65 66 62 64 60 23 jaar 81 75 79 73 75 69 73 67 70 64 24 jaar 84 78 81 79 78 72 75 69 72 66 Voor de tot de groep geoefenden en ongeschoolden behorende werknemers beneden 19 jaar gelden dezelfde lonen als voor de tot de groep geschoolden behorende werknemers van dezelfde leeftijd.

6

Sluiten