Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VERVOLG „TECHNISCHE RUBRIEK”. zij verdienen. Men koopt ze, hangt ze op en neemt dan maar aan dat zij tien, twintig jaar later, als het eens nodig is, hun plicht wel zullen doen Zij hangen in stof en vuil, vaak op vochtige plaatsen en soms blootgesteld aan dampen die er een schadelijke werking op uitoefenen. Men laat ze eens vallen of er wordt ruw tegen gestoten en ze worden weer opgehangen zonder dat de bedrijfsleider vaneen en ander in kennis wordt gesteld. Het is dan waarlijk geen wonder dat de toestellen soms weigeren. Maar daardoor hebben deze nuttige hulpmiddelen om een begin van brand te blussen bij velen onverdiend een minder goede naam’gekregen! Door met de fabrikant van het toestel een onderhoudsovereenkomst af te sluiten, kan men zich er echter op eenvoudige wijze van verzekeren, in ■ geval van nood een betrouwbare brandblusser bij de hand te hebben. Het ongeval te Eindhoven toont weer eens aan, hoe gevaarlijk een brandblustoestel is. dat door omkeren, inslaan van een knop of anderszins onder druk is gekomen maar daarop niet is gaan spuiten. Men mag aannemen, dat de romp sterk genoeg is om de inwendige drukte weerstaan, maar voorzichtige behandeling is dan toch noodzakelijk. Het toestel mag in zo’n geval zeker niet achteloos opzij worden geworpen, doch het behoort voorzichtig op een plaatste worden neergelegd, waar het niet een mechanische beschadiging en ook niet aan warmtebestraling

(dK. Jr) Bij het bekendmaken van de winnaars van onze Kerstprijsvraag beloofden we een nabeschouwing te geven over de extra-inzendingen. Toen wij nl. deze prijsvraag aan het samenstellen waren, kwam de gedachte bij ons op: „Is deze prijsvraag niet te gemakkelijk?” Immers, degene, die alle bondsorganen had bewaard, kon zo ééntwee-drie de prijsvraag oplossen! En zo

kwamen wij vanzelf op de idee om een extra-prijs beschikbaar te stellen voor hem of haar, die iets extra’s aan de oplossing zou toevoegen. Eerlijk gezegd hadden wij. wat dit laatste betreft, niet al te hoge verwachtingen. Wij hebben ons wel een beetje vergist, want inde eerste plaats bleek de prijsvraag toch niet zo gemakkelijk te zijn en inde tweede plaats kregen wij een stroom van extra-inzendingen binnen. En juist het laatste heeft ons het meest verheugd, omdat door al die tekeningen, korte verhalen, rijmpjes en uitdrukkingen bleek, wat de A.N.M.B voor zo velen betekent. Daarom namen wij al spoedig het besluit om drie extra-prijzen beschikbaar te stellen En nu over het gehalte van de inzendingen. D begrijpt wel, dat de beoordeling van verschillende factoren afhing Wij keken niet alleen naar de stijl van het ingezonden rijmpje bijv., maar ook naar de geest, welke er uit sprak. Bovendien zochten wij naar bruikbare inzendingen; inzendingen dus, welke wij op de één of andere wijze ten nutte konden maken. door vuur of door de zon blootstaat. Wél kan men proberen het spuitstuk met een puntig voorwerp voorzichtig open te maken. Zodra het toestel dan begint te spuiten, verdwijnt meestal de rest van de verstopping vanzelf met de vloeistofstroom, ARBEIDSINSPECTIE, AFDELING PUBLICITEIT.

De band, die bindt

*. Een korte nabeschouwing over onze Kerstprijsvraag

Naar zulke bijdragen hebben we echter helaas tevergeefs gezocht. Enkele voorbeelden willen wij nog geven, waaruit wij willen laten zien, dat wij schreven het reeds men met de Bond meeleeft. Oók de vrouwen van onze leden. Want wij werden wel eens even stil, als wij een rijmpje lazen vaneen vrouw, waarin zij tot uitdrukking bracht, dat de Bond en „De Metaalbewerker” ook voor de vrouwen zijn. Dat deed ons goed. Velen hadden de volgende slagzinnen soms iets anders ingezonden: „Alle metaalbewerkers lid van de A.N.M.B. Dan is de zaak 0.K.!” of „Met man en macht aan ’t werk, Dan maken wede A.N.M.B. sterk.” of „In ieder bedrijf, ’t zij groot of klein, Moet onze Bond de grootste zijn.” Er waren er ook, die niet van die algemene, doch ook goede, slagzinnen instuurden, zoals bijv.: „Verheffender is, het werk van de Bond te steunen, Dan ongeorganiseerd tegen dat werk te leun en”, of zoals de volgende het kort. maar krachtig zegt: „Wie ’t verzint? Natuurlijk de A.N.M.8., die weer leden wint!” Maar ook grotere bijdragen ontvingen wij. Leest U maar: „Elk lid, dat het vakblad grondig leest En het schat op juiste waarde, Is voor deze prijsvraag onbevreesd, Omdat hij, plus het organisatie-nieuws Er kennis mee vergaarde!” en „Deze foto’s geven ons een beeld. Dat vele wonden zijn geheeld Door vijands hand geslagen. Slechts dan breekt betere toekomst baan. Als wij allen aan de arbeid gaan Met verantwoording door ons gedragen”. Ook troffen wij gedichten van vier of

meer coupletten aan of rijmpjes over onze bekende rubrieken, zoals over Tinus, Nelis, „In het Zonnetje”, enz. Anderen dichtten op ons N.V.V., bijv.; „Werkers met hoofd of hand. Vormen in 't N.V.V één band!" Weer anderen drukten hun gedachten uit, zoals bijvoorbeeld deze inzender; „Zoals een metaalbewerker uit ruw metaal de vernuftigste dingen schept, zo schept de A.N.M.B. voor hem een gelukkige toekomst." Wij zouden zo wel door kunnen gaan met het bespreken van de zeer vele inzendingen. Vele prettige uren hebben wij aan het uitzoeken besteed en menigmaal hebben wij gelachen om de humoristische vondsten of werd ons redactie-hart verwarmd, omdat bleek dat ons bondsorgaan zó in het rpiddelpunt van de belangstelling staat. „Wie „De Metaalbewerker” goed leest, verrijkt zijn geest”, zo luidde een inzending Wij zullen ons best doen om ons bondsorgaan nog meer te maken tot de spreektrompet van onze organisatie, de spiegel van ons werk en de band, die ons allen, metaalbewerkers, bindt! Zullen we afspreken; Tot de volgende prijsvraag?

* agenda *

Apeldoorn: 25 Februari; Kernledenbijeenkomst. Aanvang 3 uur. AssenT 25 Februari: Feestavond inde zaal van B. Geerts, Groningerstraat 42. Medewerking van het toneelgezelschap van de C.A.T.B, uit Groningen. Spreker; Joh. H. van Zuuren. Bellingwolde: 15 Februari: Filmavond te Oude Schans in Café de üiver. 16 Februari: Filmavond in Hotel de Roos, Bellingwolde. Film „Hoog Bezoek”, uitgaande van de Bestuurdersbond. Aanvang 7.30 uur. Entrée 75 cent, Goes: 8 Februari: Familie-avond in zaal „Prins van Oranje”, Nieuwstraat 45 Aanvang 8 uur. Medewerking van „De Stem des Volks”, afdeling Goes, en Jeugdgroep A.N.M.8., afdeling Vlissingen. Groningen: 18 Februari: Kernledenbijeenkomst. Aanvang 4 uur. 25 Februari: Feestavond. Toegangsprijs 90 cent. Den Haag. 10 Februari: Vergadering met de vertrouwensleden en de leden van de studiekring. Onderwerp: Wat nu? 16 Februari: Bonte avond, verzorgd door de Coöperatie „De Volharding” inde Concertzaal van het Volksgebouw. Aanvang 7.30 uur. Gratis toegangsbewijzen van 6 Februari af bij de boden en het afdelingskantoor verkrijgbaar.

Haarlem: 11 Februari: Kernledenbijeenkomst. Aanvang 3 uur. Hoorn: 25 Februari: Feestavond ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan inde zaal „Witte Engel”. Medewerking van Sj, de Wegen en zijn club, toneel: C. van Straten met zijn Band, muziek. Tevens huldiging van de leden J. Betlem, K. Galis en C. Nooder, die 40 jaren lid zijn. Bal na. Formerend: 8 Februari; Ledenvergadering in de zaal van A. Aarse, Kippenmarkt. Aanvang 8 uur. Spreker: W H. Segaar over „Lonen en prijzen” in verband met de 5 %. Schiedam; 4 Februari; Kernledenbijeenkomst. Aanvang 4 uur. Sneek: 15 Februari: Jaarvergadering. Tiel: 27 Februari: Feestavond ter gelegenheid van het bereikt hebben van de 500 leden. Spreker; D. W. van Hattem. Venendaal: 18 Februari: Feestavond. Kegelbaan op de Kerkewijk. Aanvang 7 uur. Spreker; D. W. van Hattem. Vorden: 17 Februari; Familie-avond in het „Nutsgebouw”. Aanvang 8 uur Medewerking vaneen aantal leden met muziek en aardige schetsen. Woudenberg: 6 Februari: Ledenvergadering. Spreker; H. v.d. Loo over „Lonen en Prijzen”.

A. J. BÜBGEKf Reeds op 34-jarige leeftijd is, na een ernstige ziekte, in het Academisch Ziekenhuis te Utrecht overleden de heer A. J. Burger. De overledene was tot voor kort in Curacao de bekwame en ijverige vertegenwoordiger van de bij ons N.V.V. aangesloten Bond van Officieren ter Koopvaardij. Als gemachtigde van onze Bond behartigde hij in dit overzeese rijksgebied echter eveneens de belangen van onze aldaar verblijvende leden. Hij deed dit met veel toewijding en bekwaamheid en geheel belangeloos. Bij de uitvaartdienst op 19 Januari inde St Bonifacius-kerk te Dordrecht de heer Burger was R.K. en bij zijn teraardebestelling op de Algemene Begraafplaats was onze Bond door de districtsbestuurder De Hay vertegenwoordigd. Enige bloemstukken, waaronder van ons N.V.V. en van onze Bond namens de metaalbewerkers in Curacao, dekten zijn baar, , Ook op deze plaats betuigen wij aan zijn vrouw en kinderen onze innige deelneming met dit smartelijke verlies. Onze leden in Curacao zullen aan Burger nog lang een dankbare herinnering bewaren.

De afdeling Apeldoorn hield op 7 Januari jl. haar tweede Familieavond, waarbij ook de afdeling Loenen met 26 leden (en vrouwen) aanwezig was. Evenals bij de eerste avond was ook dit keer de zaal weer vol. Vriend Nelemans uit Utrecht sprak hier over de groei van de organisatie onder het reeds bij onze Bond ingeburgerde motto: „Na 5 jaar”. De toneelvereniging „Graficus” voerde na de pauze het stuk „M’n dochter kiest een man” op. De Diesel-band verzorgde weer het muzikale gedeelte. Inde pauze was er nog een gratis verloting van taarten, terwijl Eiff nog even tussen neus en lippen door de aanwezigen aanspoorde om zich op te geven als werker, Voorzitter Buitenhuis sloot om half twaalf deze goed geslaagde avond. En nu weer aan het werk, mannen. De 70.000 moeten er komen! Ook de afdeling Dokkum bleef niet achter inde rij der Familieavonden. De „olievlek” van de avond, onze vriend Benningshof, behandelde het onderwerp „Na vijf jaar”. Met grote aandacht werd hiernaar geluisterd, waardoor velen een inzicht kregen van de moeilijkheden, waarmede ons land en de arbeidende bevolking in het bijzonder heeft te kampen. Willem van lependaal verzorgde de vrolijke noot van deze avond. Zijn „Humor

inde spreektaal” was zeer leerzaam en viel bij de aanwezigen zeer inde smaak. Het muzikale gedeelte werd verzorgd door de „solisten” van onze vriend Eelco de Vries. Na een gezellig bal werd deze mooie avond om ongeveer 1 uur gesloten. Klaas Spruyt, secretaris van de afdeling Gouda, schrijft ons: „Op Dinsdag 24 Januari kwamen wij in ledenvergadering bijeen. De aanwezigen vonden het een buitengewoon gezellige vergadering, zodat de leden, die weer geen tijd hadden, veel hebben gemist. Voor het Jeugd-Pinksterfeest gaven zich enkele jongeren met hun meisje op. Piet Verkaaik en Piet Looijaard zullen jullie alle verdere inlichtingen kunnen geven. De gehele familie stemde, voor om dit winterseizoen nog een drietal cursusavonden te organiseren. Voor deze avonden zijnde volgende onderwerpen vastgelegd: De Ondernemingsraden, De Wachtgeld- en Werkloosheidsverzekering en Ontslagrecht. Tevens zal getracht wórden, de kleurenfilm over de Engelse staalindustrie nog dit seizoen te laten vertonen. Tijdens' de pauze (de koffie was weer best!) ontving het bestuur de namen van vier nieuwe leden. Er zijn nog meer inschrijfkaarten. makkers. Zegt tegen de ongeorganiseerden: „Juist nu, de A.N.M.B. voor ü”.

7

Sluiten