Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Indien er slechts één candidaat is, kan deze bij enkele candidaat.stelling geacht worden gekozen te zijn. Alsdan echter moet mede een plaatsvervanger aangewezen worden, welke automatisch inde plaats treedt van de bij enkele candidaatstelling verkozen verklaarde, indien deze tussentijds bedankt, door de bondsraad van zijn functie wordt ontheven of overlijdt. HOOFDSTUK 111. De taak der bondsbestuurscolleges. Art. 17. Het bondsbestuur is belast met de leiding van de bond en het beheer van alle bezittingen en van de bond uitgaande instellingen. Art. 18. Het bondsbestuur is, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 der statuten, belast met de uitvoering van de dooreen algemene bondsvergadering of de bondsraad genomen besluiten, de handhaving van statuten en reglementen, het onderzoek en de behandeling van vakgeschillen, de regeling van de arbeidsvoorwaarden en vakaangelegenheden en met de beoordeling en beslissing in enige en hoogste instantie van alle aanspraken van leden tegen de bond gericht op grond van statuten en reglementen, behoudens het bepaalde in artikel 5 van dit reglement. Het bondsbestuur beslist over het voeren van loon- en andere acties in overleg met de betrokken afdelingsbesturen. Hetzelfde geschiedt voor het proclameren vaneen werkstaking. Generlei werkstaking of andere vakactie mag uit bondsmiddelen worden gesteund, indien zij zonder toestemming van het bondsbestuur is ontstaan, tenzij zij door het bondsbestuur wordt erkend of overgenomen. . Art. 19. Het dagelijks bestuur regelt en verdeelt onderling de werkzaamheden van de dag. Ten minste drie leden moeten medewerken tot het nemen van een besluit, tenzij dit' betreft een zaak die geen uitstel kan lijden en niet van ingrijpende aard is. Art. 20. De voorzitter leidt alle vergaderingen van de bond. Hij is ambtshalve belast met de algemene leiding en verricht voorts al hetgeen volgens bestaande gebruiken aan zijn functie verbonden is. De secretaris voert de algemene briefwisseling van de bond, draagt zorg voor het uitbrengen van de verslagen en verrichtingen en verricht voorts al hetgeen volgens bestaande gebruiken aan zijn functie verbonden is. De penningmeester beheert overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 der statuten en met inachtneming van het in hoofdstuk V van dit reglement omtrent de geldmiddelen bepaalde, de eigendommen, de effecten, de kas en alle overige bezittingen van de bond en draagt zorg voor de administratie. Art. 21. De bondsraad heeft, met inachtneming van het bepaalde in artikel 11 der statuten, tot taak: a. de jaarlijkse begroting van baten en lasten vast te stellen; b. algemene propaganda en actie .n grote lijnen vast te stellen; c. de verrichtingen van het bondsbestuur te beoordelen en te controleren; d. geschillen tussen bondsbestuur en afdelingen te beslechten; e. wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven, te besbssen over het al of niet afsluiten van een collectief contract; f. verder al datgene te verrichten, wat hij in het belang van de bond wenselijk acht en niet door de statuten, het huishoudelijk reglement of een besluit vaneen algemene bondsvergadering aan een ander bestuursorgaan is opgedragen. HOOFDSTUK IV. Van de vergaderingen. Art. 22. Het bondsbestuur vergadert zo dikwijls zulks nodig zal blijken te zijn, daartoe door het dagelijks bestuur bijeengeroepen. Art. 23. Het bondsbestuur roept de vergaderingen van de bondsraad bijeen en draagt zorg, dat, behoudens bijzondere gevallen, de punten van behandeling uiterlijk twee dagen vóór de vergadering aan de raadsleden worden toegezonden. Om rechtsgeldige besluiten te kunnen nemen, moeten ter vergadering ten minste twee derden der leden aanwezig zijn. Inde vergaderingen van bondsbestuur en bondsraad is stemming bij volmacht uitgesloten. Over personen wordt schriftelijk, over zaken mondeling gestemd, tenzij de vergadering anders beslist. Art. 24. Dein artikel 19 van de statuten bedoelde verslagen moeten 6 weken vóór dein artikel 17 van de statuten bedoelde bondsvergadering plaats heeft, in het bezit zijn der afdelingen.

Art. 25. Dein artikel 17 der statuten bedoelde bondsvergadering is, voor zover de ruimte in het vergaderlokaal gedoogt, toegankelijk voor de bondsleden, wier bondsboekje op vertoon blijkt geldig te zijn en niet meer dan twee weken contributleschuld aan wijst. Verder voor de vertegenwoordigers der pers, voor zover zij daartoe uitgenodigd worden en voor door het bondsbestuur uitgenodigde vertegenwoordigers van andere organisaties. Deze bondsvergadering wordt bijeengeroepen ten minste 8 dagen van tevoren door middel vaneen schrijven aan de afdelingen en een in het bondsorgaan openbaar gemaakte uitnodiging, vermeldende plaats, dag en uur der bijeenkomst, benevens de volledige lijst der punten van behandeling. Art. 26. Voorstellen ter behandeling op een algemene bondsvergadering kunnen Worden gedaan door het bondsbestuur, de bondsraad en de afdelingen van de bond, benevens, voor zover het ’t beheer der geldmiddelen en overige bezittingen van de bond betreft, door de commissie van controle. Voorstellen, die de afdelingen van de bond op dein art. 17 der statuten bedoelde bondsvergadering wensen behandeld te hebben, moeten ten minste 6 weken vóór deze bondsvergadering plaats heeft, bij het bondsbestuur worden ingedtend. Art. 27. Het bondsbestuur draagt zorg, dat alle voorstellen zo spoedig mogelijk in het bondsorgaan worden gepubliceerd, zodat de mogelijkheid bestaat daarop twee weken voor de aanvang der in art. 17 der statuten bedoelde bondsvergadering amendementen in te dienen. Art. 28. Het recht tot afvaardiging naar een algemeen bondsvergadering hebben alle afdelingen van de bond; één afgevaardigde voor de afdelingen met minder dan 200 leden; twee afgevaardigden voor de afdelingen met 200 è, 800 leden; drie afgevaardigden voor de afdelingen met 800 a 1500 leden; vier afgevaardigden voor de afdelingen met 1500 k 3000 leden; vijf afgevaardigden voor de afdelingen met 3000 a 5000 leden; zes afgevaardigden voor de afdelingen met meer dan 5000 leden. Indien een afdeling door meer dan één afgevaardigde wordt vertegenwoordigd, is het wenselijk, dat de afgevaardigden tot verschillende ondernemingen behoren, waarbij zo mogelijk aandacht moet worden besteed aan een redelijke vertegenwoordiging van de verschillende groepen en beroepen. Art. 29. De kosten der algemene bondsvergaderingen zijn voor rekening van de bond. Art. 30. De stemmingen op een algemene bondsvergadering geschieden .door de delegaties der afdelingen overeenkomstig de navolgende schaal: a. voor afdelingen met een ledental van 100 of minder: 1 stem; b. voor afdelingen met een ledental van 101 tot 250; 2 stemmen; c. voor afdelingen met een ledental van 251 tot 350: 3 stemmen; d. voor afdelingen met een ledental van 351 tot 500: 4 stemmen; e. voor afdelingen met een ledental van 501 tot 750: 5 stemmen; f. voor afdelingen met een ledental van 751 tot 1000: 6 stemmen en voorts voor elke volle 250 leden één stem meer. Het ledental wordt voor de toepassing van dit artikel gesteld op het aantal leden op de eerste dag van de maand, voorafgaande aan die, waarin een algemene bondsvergadering aanvangt. * Art. 31. Elke afgevaardigde kan deelnemen aan de discussies, behoudens het recht vaneen algemene bondsvergadering om hierin verandering te brengen. Art. 32. Het bondsbestuur draagt zorg voor het maken vaneen verslag der algemene bondsvergaderingen. Een beknopt verslag wordt zo spoedig mogelijk in het bondsorgaan gepubliceerd. Art. 33. Het bondsbestuur heeft, evenals de bondsraad, de bevoegdheid buitengewone algemene bondsvergaderingen bijeen te roepen Indien het zulks wegens buitengewone omstandigheden noodzakelijk acht. De punten van behandeling van deze vergaderingen moeten ten minste 8 dagen van tevoren schriftelijk bij de afdelingen worden ingediend. Art. 34. Ter bevordering van het contact tussen de afdelingsbesturen, de correspondenten van de groepen overeenkomstig art. 6 van de statuten, de bondsraadsleden en de b'ondsleiding worden minstens eenmaal in elk kalenderjaar, zo mogelijk in het najaar, rayonvergaderingen gehouden. Het land wordt daartoe verdeeld in zes rayons, waarvan de grenzen door de bondsraad worden vastgesteld.

Voor deze vergaderingen, welke onder leiding staan van het bondsbestuur, worden uitgenodigd de dagelijkse besturen van de afdelingen (of bij verhindering hun plaatsvervangers), de groepscorrespondenten en de bondsraadsleden uit dat betreffende rayon. De mogelijkheid om met meerdere rayons gelijktijdig bijeen te komen, wordt opengelaten. De agenda en de eventuele bijbehorende stukken zullen ten minste 8 dagen van tevoren worden toegezonden. HOOFDSTUK V. Van de geldmiddelen. Art. 35. De bestemming der geldmiddelen van de bond wordt, met inachtneming van het bepaalde inde statuten en voor zover zij niet bij dit reglement of bij bondsbeslult is geregeld, door de bondsraad bepaald en wel: a. door het vaststellen vaneen begroting van baten en lasten, als bedoeld in artikel 21 van dit reglement en b. door bijzondere voorzieningen. De hierboven bedoelde begroting kan worden vastgesteld inde loop van het vierde kalenderkwartaal aan het begrotingsjaar voorafgaande of wel inde loop van het eerste kalenderkwartaal van het begrotingsjaar zelve. In het laatste geval geldt voor de toepassing van artikel 36 van dit reglement tot het tijdstip dezer vaststelling, de begroting over het afgelopen jaar, voor zover de aard der posten zulks toelaat. Voorts stelt de bondsraad jaarlijks en wel telkens inde loop van de eerste vier maanden, de door het bondsbestuur ingevolge artikel 36 van dit reglement ontworpen balans met winst- en verliesrekening vast en dechargeert, na bericht van accoordbevinding van de commissie van contróle, het bondsbestuur en de penningmeester wegens het gedurende het voorgaande jaar door hen gevoerde beheer. De vastgestelde balans met winst- en verliesrekening, benevens het in artikel 38, derde lid, bedoelde daarbij behorend verslag van de accountant, worden, hetzij volledig, hetzij in uittreksel en wel voor zover het ’t verslag van de accountant betreft, na verkregen overeenkomst met deze, in het bondsorgaan gepubliceerd. Art. 36. Het bondsbestuur is bij het doen van uitgaven gebonden aan de door de bondsraad vastgestelde begroting of bij bijzondere voorziening gestelde grenzen, met dien verstande, dat het in spoedeisende en onvoorziene gevallen deze grenzen op eigen verantwoordelijkheid vermag te overschrijden, mits daartoe is besloten ineen door minstens twee derden der leden bijgewoonde vergadering. Een zodanig besluit wordt onverwijld medegedeeld aan de cömmissie van contróle en zo spoedig mogelijk aan'de goedkeuring van de bondsraad onderworpen. Binnen de eerste drie maanden van leder jaar wordt door het bondsbestuur naar eendoor de penningmeester opgesteld en door de accountant gecontroleerd vóór-ontwerp, een balans met winst- en verliesrekening ontworpen en aan de Commissie van contróle ter beoordeling, benevens aan de bondsraad ter vaststelling, overgelegd, één en ander onder bijvoeging van het in artikel 38, derde lid, bedoelde daarbij behorende verslag van de accountant. Art. 37. De kasgelden van de bond, voor zover zij niet voor direct gebruik nodig zijn, worden door de penningmeester, met Inachtneming van het bepaalde in artikel 11 der statuten, ten spoedigste rentegevend belegd bij één of meer financiële instellingen, bij voorkeur in Nederland, welke door het bondsbestuur hiervoor zijn aangewezen. De penningmeester is verplicht met het bondsbestuur overleg te plegen voor het deponeren van effecten en andere geldswaardige papieren. Vorenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op fondsen met bijzondere bestemming, waarvan aan de penningmeester het beheer namens de bond is opgedragen. Het staat de penningmeester niet vrij zonder machtiging van het bondsbestuur het beheer over andere fondsen dan de hiervoren bedoelde, te voeren. Art. 38. De ingevolge artikel 24 der statuten door de bondsraad aangewezen accountant controleert geregeld de boeken en bescheiden van de bond, geeft desgevraagd advies omtrent aangelegenheden van financiële of comptabele aard en neemt op ongeregelde tijdstippen de stand der kas op. Minstens éénmaal in ieder halfjaar vergewist hij zich van de aanwezigheid van de gedeponeerde effecten en andere geldswaardige papieren. Binnen zes weken na afloop van ieder kalenderkwartaal doet hij aan de

commissie van contróle bericht toekomen omtrent zijn bevindingen. Hij controleert het in artikel 36 van dit reglement bedoelde door de penningmeester opgestelde vóór-ontwerp van de balans met winst- en verliesrekening over het afgelopen jaar en voegt daaraan toe een tot het bondsbestuur gericht verslag omtrent de door hem uitgeoefende controle en omtrent zijn beoordeling van de financiële toestand van de bond. Van enigerlei aan hem gebleken of door hem vermoede ernstige onregelmatigheid geeft hij onverwijld, onder aanhaling van dit artikel, schriftelijk kennis aan het bondsbestuur en aan de commissie van contróle, in welk geval voorzitter en secretaris van het bondsbestuur de bevoegdheid hebben de penningmeester tijdelijk van zijn functie te ontheffen en deze op de voorzitter te doen overgaan, totdat door een zo spoedig mogelijk bijeen te roepen vergadering van het bondsbestuur nader zal zijn beslist. Vorenstaande bepalingen zijn eveneens van toepassing op dein artikel 37, derde lid, bedoelde fondsen met bijzondere bestemming. Art. 39. De commissie van controle, bedoeld in artikel 24 der statuten, vergadert in ieder kalenderkwartaal en vergewist er zich van: a. of het beheer van de penningmeester en de desbetreffende besluiten en aanwijzingen van het bondsbestuur in overeenstemming zijn met de daaromtrent bestaande bepalingen en met een goede opvatting van de belangen van de bond in het algemeen; b. of bij dit beheer de nodige nauwgezetheid is betracht. Van haar bevindingen stelt zij een kort verslag op, dat in het bondsorgaan wordt gepubliceerd. In geval de commissie op één der in het eerste lid genoemde punten bezwaren gevoelt tegen het gevoerde beheer, stelt zij het bondsbestuur onverwijld van deze bezwaren in kennis en doet voorstellen omtrent de door haar tot opheffing dezer bezwaren noodzakelijk geachte maatregelen. In geval omtrent deze maatregelen geen overeenstemming met het bondsbestuur wordt verkregen, kan de commissie van contróle schriftelijk en onder verwijzing naar dit artikel van het huishoudelijk reglement, aan het bondsbestuur verzoeken een vergadering van de bondsraad bijeen te roepen, in welk geval het bondsbestuur gehouden is bedoelde vergadering zo spoedig mogelijk en althans binnen vier weken na de dagtekening van bovenvermeld verzoek, te doen plaats hebben. Voorts heeft de commissie van controle de bevoegdheid bijeen te komen zo vaak zij dat nodig acht en aan één of meer harer leden op te dragen een zelfstandig onderzoek van de boeken, bescheiden en bezittingen van de bond in te stellen, onder gehoudenheid evenwel, daarbij de medewerking en bijstand van de accountant in te roepen. HOOFDSTUK VI. Van de contributie. Art. 40. De leden zijn verplicht zich bij hun afdelingsbestuur aan te geven inde contributieklasse, waartoe zij overeenkomstig hun bruto-inkomen, uit welken hoofde ook, behoren. Art. 41. Er zijn 12 contrlbutieklassen; bovendien twee uitzonderlijke regelingen: Klasse 1: bij een bruto-weekinkomen tot ƒ12.50, 20 cent per week; Klasse 2: bij een bruto-weekinkomen van ƒ 12.50 t/m ƒ 17.49, 30 cent per week; Klasse 3: bij een bruto-weekinkomen van ƒ17.50 t/m ƒ22.49, 40 cent per week; Klasse 4: bij een bruto-weekinkomen van ƒ 22.50 t/m ƒ 27.49, 50 cent per week; Klasse 5; bij een bruto-weekinkomen van ƒ 27.50 t/m ƒ 32.49, 60 cent per week; Klasse 6: bij een bruto-weekinkomen van ƒ32.50 t/m ƒ37.49, 70 cent per week; Klasse 7: bij een bruto-weekinkomen van ƒ 37.50 t/m ƒ42.49, 80 cent per week; Klasse 8: bij een bruto-weekinkomen van ƒ42.50 t/m ƒ47.49, 90 cent per week; Klasse 9: bij een bruto-weekinkomen van ƒ47.50 t/m ƒ52.49, 100 cent per week; Klasse 10: bij een bruto-weekinkomen van ƒ52.50 t/m ƒ54.99, 105 cent per week; Klasse 11: bij een bruto-weekinkomen van ƒ 55. t/m ƒ57.49, 110 cent per week; Klasse 12; bij een bruto-weekinkomen van f 57.50 t/m ƒ59.99, 115 cent per week. Leden met een bruto-weekinkomen

Sluiten