Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN STAD EN LAND

De afdeling oaaru meld op 12 Mei haar jaarvergadering Het was jammer dat zovele leden verstek hadden laten gaan Wegens het aftreden van voorzitter J. A Enzermk werd net bestuur gewijzigd en is thans als volgt samengesteld: H Mostert voorzitter; P J Vos. secretaris. Jac van Daal penningmeester, A van Slooten 2e voorzitter: Ë. Brouwer, 2e secretaris, A Brumekool. 2e penningmeester en J Kleyn. alg bestuurder Inde kascommissie werden gekozen: J. A Enzerlnk H Lammertse en G A Diters Als aigevaaraigot aaai de Algemene Bondsvergadering werd bij loting aangewezen secretaris P J Vos In zijn slotwoord bracnt de nieuw benoemde voorzitter dank aan de afgetreden voorzitter vooi de door hem verlichte werkzaamheden En thans, vrienden m Baarn onder leiding van vriend Mostert aan de slag ter versteviging van onze A.N.M.8.! * AGENDA * Arnhem ai Mei. Inwisseling van loodgieterszegels, 's avonds van half 8 tot 9 uur In „De Opbouw’ Beverwijk, i Juni. Ledenvergadering Behandeling voorstellen voor net congres. Brengt dit nummer en net extra-nummer van 22' April jl mee, bondsmakkersj Deventer. 2 Juni Ledenvergade ring in ~'t Hoekhuis’ Aanvang 8 uur. Behandeling voorstellen voor net congres. Gelieve „De Metaalbewerker’ van 22 April en dit nummer mede te nemen Een jaarvergadering vvelke Denoorhjk bezocht was, hield de afdeling Beverwijk. Uit het uitvoerige jaarverslag van secretaris Alberda oleek, dat de afdeling in 1949 niet zo hard was gegroeid, nl van 325 tot 337. Toch heeft de propaganda van de afgelopen winter wel zijn nut gehad, want de groei zit er nu weer in en de 370 zijn reeds gepasseerd. Het verslag van de penningmeester, onze vriend Honig, was zoals gewoonlijk weer prima in orde Vervolgens kwam het punt bestuursverkiezing aan de orde. Daar vriend Alberda wegens drukke werkzaamheden voor de functie van secretaris.moest bedanken, werd het bestuur aldus gekozen: G v, Leijden, voorzitter; W, B. Brielsman, secretaris, J Honig, penningmeester: W Alberda G Paardekoper S. Bonke en P Rens bestuurders Een nieuwe kascommissie werd eveneens gekozen En secretaris Brielsman besluit zijn verslag dan; „Om dan met net jaarverslag van onze vriend Alberda te eindigen: Landelijk is de leus „Op naar de 7,0 00 0.” Maar plaatselijk moet de leus zijn; „Op naar de 400’ Dus vrienden. allen 'aan de slag Het bestuur heeft nog een stapeltje invulformulleren. welke niet ongebruikt mogen blijven liggen.” Onze «Julemöorgse vrienden hielden op 12 Mei ,hun jaarvergadering Bij de bestuursverkiezing werden de secretaris en een lid van het afdelingsbestuur herkozen, terwijl A, Slagter bij acclamatie tot tweede voorzitter werd gekozen A. den Hertog werd lid van de contróle-commlssie. Daarna volgde de behandeling van de congresvoorstellen, welke door Gijs de Reuver, de

nleuwe distrlctsbestuurüer, werden toegelicht Na de koffie volgde de discussie. Als afgevaardigden voor het congres werden onze vrienden J de Boef en M Mouthaan aangewezen. Aan het slot van deze vergadering, welke helaas niet best was bezocht, werd van vriend Nelemans afscheid genomen. Voorzitter Kerkhof bood hem namens de afdeling een klein geschenk aan en dankte Nelemans voor de prettige verstandhouding en samenwerking Hij zegde dezelfde verhouding toe aan vriend De Reuver. Secretaris De Boef hoopt echter, dat bij de volgende vergaderingen meer leden van hun belangstelling blijk zullen geven Vrienden in Culemborg, dat wordt dus wel beter, hè? Af gesproken! De jaarvergadering van de afdeling Deventer, welke op 12 Mei werd gehouden, was buitengewoon goed bezocht. Maar niet alleen het bezoek was goed, de afdeling als geheel doet het goed. Want zo bleek uit het jaarverslag in het afgelopen jaar heeft de afdeling een nettowinst van 80 leden kunnen boeken, terwijl inde eerste vier maanden van dit jaar 92 nieuwe leden konden worden Inge schreven (netto). Thans telt deze afde ling het nooit gekende aantal van 835 leden. Bij de bestuursverkiezing werden de altredende bestuurders B, J. van Winsum en E v, d. Burg herkozen en voor het aftredende lid H J Bosman, die zich niet meer herkiesbaar stelde, werd W. Ekkelenkamp benoemd. Daar de voorzitter zijn taak neerlegde wegens het aanvaarden vaneen werkkring buiten de metaalindustrie. moest ook in deze vacature worden voorzien Met oijna algemene stemmen werd onze vriend K. Lantinga tot voorzitter gekozen Het 'bestuur ziet er thans als volgt uit: K Lantinga, voorzitter; B. J. van Wirlsum. secretaris; G. A. Plint, penningmeester; E.v. d. Burg, W. Ekkelenkamp, J. J Posthumus en D M Renslng, leden Na deze verkiezingen – o.a. werd nog de kascontróle-commissie benoemd kwam onze vriend Van Hattem aan het woord. Deze gaf het bestuur en de werkers een flinke pluim op de hoed voor het vele werk, dat de afdeling Deventer voor haar leden doet. Vervolgens sprak secretaris Van Winsum de scheidende voorzitter, onze vriend Vukkink, toe en in zijn speechje dankte hij Vukkink voor het vele werk, dat hij voor de Bond heeft verzet. In zijn slotwoord hoopte Vukkink. dat de Bond op het as congres kon mededelen, dat de 70.000 leden er waren en hij spoorde de aanwezigen nog eens extra aan de komende weken alles op alles te zetten om de afdeling 900 leden te laten tellen. Vriend Eiff beantwoordde tijdens de rondvraag de diverse vragenstellers. Over de wilde staking, welke bij de Rijwielenfabriek van Burgers E.N.R. was uitgebroken, zei hij nog: „De Bond stond in geen geval achter deze staking. Georganiseerd overleg‘heeft niet plaats gehad: zelfs de Kern was in deze niet gekend" Het was een uitstekende vergadering en wij wensen onze Deventerse vrienden nog veel succes toe! Op de ledenvergadering van de afdeling Doorn werd afscheid genomen van districtsbestuurder Nelemans en er werd bovendien kennis gemaakt met zijn plaatsvervanger, onze vriend Gijs de Reuver Nelemans ontving als herinnering aan deze afdeling een klein geschenk, waarvoor ■ hij de afdeling hartelijk dankzegde.

ook voor de prettige samenwerking, die er steeds is geweest. Hij hoopte, dat die er ook zou zijn met zijn opvolger En vriend Pellegrom vervolgt zijn verslag aldus: ..Dat zal best gaan, want de kennismaking was zeer aangenaam en De Reuver kenmerkte zich als een goed vriend en een stoere werker. Mannen, laten wij hem tonen, dat ook wij het kunnen; maakt de afdeling groot en de Bond sterk. Doe je best!'

Vervolg nieuwe kolenprijzen. te worden, dat dit nadeel geldt voor een klein deel van het Nederlandse volk en dus net voordeel voor de rest hierbij niet uit het oog mag worden verloren. Inde tweede plaats zal het wellicht mogelijk zijn, dat coöperaties en brandstoffenhandel bereid zijn dë kolen tijdelijk op te slaan, mits zij in de geregistreerde maanden worden gekocht. De concurrentie, die thans weer ontstaat, zal de handel aansporen deze service aan de klanten te verlenen en ons inziens ligt hier zeker een taak voor de coöperaties Met betrekking tot net financiële argument moet worden opgemerkt, dat er ia veel steden van het land spaarfondsen zijn, die de lastenverdeling van de aankoop van kolen over het gehele Jaar mogelijk maken. Het is dus zaak voor hen, die niet direct het aankoopbedrag op tafel kunnen leg-

gen, lid te worden van deze spaarfondsen, teneinde daardoor voer henzelf de financiële mogelijkheid te scheppen om van het prijzenvoordeel te genieten. Bij nader onderzoek is ons gebleken, dat zowel de coöperaties ais de brandstoffenhandel zich beijveren de deelneming aan deze spaarfondsen te bevorderen, zodat van, die kant alle medewerking is te verwachten. Het is dan ook op grond van deze overwegingen, dat wij menen, dat de maatregel van de regering verantwoord is en dat de nadelen, die voor bepaalde categorieën daaruit zouden kunnen ontstaan, door medewerking van coöperaties en handel kunnen worden opgevangen. Op grond daarvan wekken wij ons kader op zich ter plaatse daar, waar zulks nog niet het geval is, in te zetten voor het scheppen van spaarfondsen en het afleveren op afroep. AD. VERMEULEN

ZIJ, DIE VAN ÓNS HEENGINGEN Amsterdam: C. Groot, 31 Maart, 59 jaar; VV. A. G. de Eange 22 Maart, 58 jaar; D. A. van Oeffel, 12 April, 59 jaar; W. F. Passet. 4 Mei, 82 jaar; J. Slootweg. 7 April, 65 jaar. Dordrecht; F. van Gog, 26 April, 61 jaar, Haarlem; F. v.d. Nat, 8 Mei, 47 jaar, Heerenveen: J. Vos, 12 April, 62 laar. Hilversum: A. Hulshof, 1 April, 33 jaar, Rotterdam: A. N. Barto. 6 Mei, 66 jaar; B. H. üraasel, 7 Mei, 66 jaar; J. Huyser, 6 Mei 26 jaar; VV. Litz, 7 Mei, 82 jaar: J. W. Slootmans, 5 Mei, 78 jaar. Schiedam: J. VV. de Man, 12 Mei, 39 jaar; W. van Os, 7 April, 58 jaar; J. C. van Rooy. 13 Mei, 80 jaar. Utrecht: J. J. van Deyl, 11 Mei 47 jaar. RUST ZACHT, MAKKERS!

Uver de week. lopende van 29 Mei tot en met 3 Juni 1950, wordt het contributiezegel in hel twee en twintigste vakje van hel bondsboekje geplakt. Over de week, lopende van 5 tot en met 10 Juni 1950, wordt het contributiezegel in het drie en twintigste vakje van het bondsboekje geplakt.

Tekening lezen Constructiebouw – Werktuigbouw. Op twee manieren kunt U leren tekeninglezen: A. Door schade en schande in het bedrijf. Duur: jaren. Kosten; onberekenbare schade voor het bedrijf. B. Door het volgen vaneen goede cursus. Duur: 9 maanden. Kosten; ƒ65, (Voor georganiseerden f 55.—) Welke weg kiest U? Want ieder geschoold vakarbeider moét kunnen tekeninglezen! Dit is Uw eigen belang en... een bedrijfsbelang. Vraagt per omgaande onze uitvoerige prospectus. Speciale condities voor collectieve deelneming van fabrieksgroepen Overlegt dit met Uw fabriekskern. Teehn. Instituut E.R.O. Zijlweg 1, Haarlem

Ail-round smid-bankwerkers vinden een prettige werkkring en een zeer goed loon bij: Eland-Brandt N.V. üjnbaansgracht 189 – Amsterdam-C. Zij, die in het burgersmedenbedrijf werkzaam zijn (geweest) genieten de voorkeur. Middelgrote, sinds jaren bestaande Machinefabriek, in het Westen des lands, biedt plaats aan een zeer bekwame bankwerker om voorlopig werkzaam te zijn als arbeids-analysf Bij gebleken geschiktheid goede promotiekansen. Uitvoerige sollicitaties te richten onder no. 230 aan het bureau van dit blad De Algemene Kunstzijde Unie N.V. zoekt voor haar bedrijf te Ede: Enige prima Bankwerker-monteurs Aanstelling in vaste dienst met opneming in het pensioenfonds geschiedt na gebleken geschiktheid, na een proeftijd van 3 maanden • Sollicitaties vermeldende leeftijd, genoten opleiding en practijkervaring te richten aan de afd. Personeel der fabriek te Ede. Uitsluitend meer ervaren krachten komen voor deze functies in aanmerking. (Leeftijd pl.m. 30 tot 40 jaar).

Druk: N.V. „De Arbeiderspers" Amsterdam

8

Sluiten