Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HET CONGRES BIJEEN

Bij hef verschijnen van dit nummer is ons congres bijeen. Wij zeggen „congres" omdat dit de gebruikelijke naam is voor dein artikel 16 der statuten genoemde bondsvergadering die eens inde twee jaren moet worden gehouden. Het houden van zo'n congres is altijd een grote gebeurtenis in het leven van onze organisatie. Het is waar dat er vroeger een grotere waarde aan werd toegekend dan tegenwoordig wel het geval is, maar het is en blijft toch de hoogste instantie in onze democratische organisatie. Aan de besluiten van het congres heeft een ieder inde organisatie zich maar te houden. Het congres trekt de grote lijnen, vélt het eind-oordeel over het gevoerde beleid, benoemd voor de volgende tweejaarlijkse periode de bondsieiding enz. Zoals zo vaak vindt ook dit congres weer inde hoofdstad plaats en wel in „Krasnapolsky", het gebouw waar er al zoveel zijn gehouden. De Amstelstad biedt nog altijd voor deze grote bijeenkomsten de beste gelegenheid. Dit geldt zowel de benodigde zalen als de hotel-accomodatie. Een ander punt van belang is dat de hoofdstad erg intrek is bij de congresgangers. Het zijn niet alleen de rasechte Mokumers die bij zulke gelegenheden de hoofdstad prijzen als het Amsterdam waaraan niemand tippen kan. Verder is opnieuw de gewoonte gevolgd het congres in één van de maanden Juni of Juli te houden. Aan het volhouden van deze gewoonte zijn echter ernstige bezwaren verbonden. Herhaaldelijk is reeds gebleken dat de tijd na de afsluiting van het boekjaar op 31 December en de data van het congres te kort is voor het maken van de verslagen en de rustige voorbereiding en behandeling van de onderwerpen inde bondsinstanties en de afdelingen. Een ander bezwaar is dat er in deze maanden veel congressen worden gehouden en de hotels e.d. in „het seizoen" zitten. Wat meer spreiding is ook op dit gebied wel gewenst. Schreven wij zo juist dat het congres zijn betekenis vooral ontleent aan het feit dat het de hoogste instantie is inde Bond, het is bovendien het trefpunt van enige honderden van de beste kaderleden van onze organisatie uit alle streken van ons land, die uit de bijeenkomsten en uit het onderlinge verkeer met oude en nieuwe congresgangers lering en lust putten voor de arbeid die wacht. De kameraadschappelijke sfeer die als regel op onze congressen heerst, omdat veelal op milde wijze wordt gediscussieerd en de critiek in opbouwende zin wordt geleverd, maken een congres van onze Bond tot een waar Feest der Ontmoeting. Ook thans zullen weer heel wat oude en nieuwe vrienden bijeen zijn. Door de 198 afdelingen zijn 287 afgevaardigden gekozen. Behalve een enkele die helaas wegens ziekte afwezig zal zijn, verwachten wij op dit congres alle leden van de bondsraad, benevens een aantal personeelleden en adjunctbestuurders. Als gasten hopen wij te kunnen begroeten; een vierhoofdige delegatie uit het dagelijks bestuur van het N.V.V. te weten de vrienden Oosterhuis, Suurhotf, Korte en Landman; een aantal vroegere, thans gepensionneerde, bezoldigde bestuurders van onze Bond; onze technische medewerkers aan het bondsorgaan ir P. J. Kramer en onze accountant Leguit; vertegenwoordigers van „De Arbeiderspers" en de dagbladen „Het Vrije Volk" en „Parool", alsmede vriend Van Looi die voor ons het

officiële verslag zal verzorgen en ten slotte 19 afgevaardigden uit het buitenland. Volgens de bij ons binnengekomen berichten hopen nl. de volgende personen ais vertegenwoordigers van de achter hun naam vermelde organisatie ons congres met hun bezoek te vereren: Irving Brówn van de International Association of Machinists (A.F.L.), Verenigde Staten; Elmer Cope Europees vertegenwoordiger van het Congress of Industrial Organizations, Verenigde Staten; Anfoine Cooreman en M. Moresco van de Belgische Metaalbewerkers Bond; Jul. Nielsen en Ad. Jensen van de Deense Metaalbewerkers Bond; Hermann Meinzer van de Duitse Metaalbewerkers Bond; Einari Mansikka en V. Liljeström van de Finse Metaalbewerkers Bond; Bournonneux van de Franse Metaalbewerkers Bond (Force Ouvrière); Nic. Haupert en Rene Hartman van de Luxemburgse Metaalbewerkers Bond; Franz Teply en Josél Grünwald van de Oostenrijkse Metaal- en Mijnarbeiders Bond; Leif Skau en Ei nar Gjersfad van de Noorse Metaalbewerkers Bond; Erik Collin en Harald Freij van de Zweedse Metaalbewerkers Bond; Ernst Scheurer van de Zwitserse Metaal en Horlogemakers Bond. Bij elkaar maakt dat dus een bezoek aan ons congres uit van ongeveer 400 personen. Van deze plaats af, aan al deze belangstellenden, krachtens opdracht of als gast aanwezig, hartelijk welkom op ons congres! Op het verloop van dit congres kunnen en willen we niet vooruit lopen. Om niet in tijdnood te komen heeft de bondsieiding een voorgenomen inleiding laten vervallen. Het zal zonder een inleiding toch nog wel enige zorg vereisen om op de vastgestelde tijden klaar te komen. De laatste dag, Zaterdag, zal nl. practisch geheel gewijd zijn aan de verkiezing van het bondsbestuur en het daaruit voortvloeiende afscheid als bondsvoorzitter van H. J. v.d. Born. Des middags wordt er in. eendoor het bondsbestuur georganiseerde receptie aan de „buitenstaanders" gelegenheid gegeven het hunne tegen v.d. Born te zeggen. Reeds nu weten wij dat de belangstelling voor deze gelegenheid zeer groot zal zijn. Zonder daarmede te kennen te willen geven dat wede aanwezigheid van anderen minder zouden waarderen, mogen wij hier vermelden dat de Minister-President dr W. Drees en de Minister van Sociale Zaken mr A. M. Joekes onze uitnodiging reeds hebben aanvaard. Het is de wens van het bondsbestuur dat v.d. Born zo goed als het gehele congres nog zal leiden. Zijn laatste als actief bestuurder. Als hij op Zaterdagmorgen 24 Juni de voorzittershamer aan onze jongere wakkere collega Kees van Wingerden overgeeft, zal hij daarmede een hoofdstuk in zijn levensboek afsluiten dat rijk is aan strijd met wisselende resultaten, maar dat toch sluif met een groot batig saldo. Over en weer hebben de Bond en v.d. Born veel aan elkander te danken. Van de kant van de Bond mag worden vastgesteld dat hij was een energiek en vurig aanvoerder, met grote werkkracht en initiatief. Bezeten als hij als het ware was door het verlangen dat de Bond toch als maar groter zou worden, heeft hij een stuwkracht ontwikkeld en een weerklank opgewekt wellicht nog groter dan waarvan deze twee cijfers getuigen: Bij zijn optreden als voorzitter in 1936 40.500 leden, thans bij zijn aftreden als zodanig bijna 70.000! Zijn taak zal na dit congres worden overgenomen door Kees van Wingerden. Een nog

★ BESTEK Op een algemene bondsvergadering, die eens per twee laar wordt gehouden, legt het bondsbestuur . rekening en verantwoording af over zijn inde afgelopen jaren gevoerd beleid. Aan wie? Wel, aan alle leden natuurlijk. Er zullen lezers zijn die zeggen: „Kom nou, aan alle leden! Er zijn op zo’n bondsvergadering niet meer dan een 350 personen aanwezig en wij hebben bijna 70.000 leden” Natuurlijk is het onmogelijk om bijeen te komen met 70.000 mensen. Ónmogelijk eigenlijk niet, maar dan kun je alleen maar feestvieren, zoals de VARA pas heeft gedaan. Om ernstig te kunnen discussiëren over het jaarverslag, de congresvoorstellen enz., daarvoor is een gezelschap van 350 man al meer dan genoeg Maar wij blijven volhouden, dat wij in die 350 aanwezigen alle leden vertegenwoordigd zien. Op de algemene bondsvergadering zijn zij toch aanwezig óf als afgevaardigde van de afdeling, waarvan wij er bijna 200 tellen öf uit hoofde van het feit, dat zij lid zijn van de bondsraad. Die afgevaardigden naar de bondsvergadering worden gekozen in algemene ledenvergaderingen, waar tevens de beschrijvingsbrief wordt behandeld. Op deze vergaderingen wordt geen enkel lid de toegang geweigerd. Integendeel, wij kunnen eerder spreken van: hartelijk welkom. De bondsraadsleden, die niet in bezoldigde dienst van de Bond zijn, worden ook grotendeels door de leden rechtstreeks gekozen. Daar krijgt men eens inde twee jaar een stembiljet voor en ieder lid kan dus zijn stem uitbrengen. „Ja maar”, zo horen wij nu, „lang niet alle leden bezoeken de ledenvergaderingen en lang niet alle leden doen aan die verkiezing van de bondsraad mee”. Daar komt de aap uit de mouw! Als de democratische vormen, die door onze Bond volkomen in acht worden genomen, volkomen tot hun recht willen komen, dan is het de plicht van ieder lid deel te nemen aan ledenvergaderingen waar belangrijke beslissingen genomen moeten worden. Geen enkel lid,. dat aan deze verplichting niet voldoet, kan zich veronachtzaamd gevoelen. SIC!

jonge sterke kerel (43 jaar) waarvan nog veel wordt verwacht en die, dit wetende, zich zijn verantwoordelijkheid zeer goed bewust is. Van harte hopen wij dat de propagandisten er in geslaagd zullen zijn juist in verband met deze wisseling op de voorziftersplaats het ledental tot boven de 70.000 te brengen. De tekenen wijzen er op dat ook dit congres weer goed zal worden. Ernstige meningsverschillen leven er niet in onze Bond. Het gevoerde beleid, dat in tal van ledenvergaderingen en op rayon- en bondsraadsvergaderingen tussen twee congressen in, steeds weer wordt getoetst, heeft kennelijk de instemming van de leden. Daarom verwachten wij ook thans een eensgezind en vruchtbaar congres dat niet op kleinigheden zal vitten en de hoofdzaken zal vergeten. Een nieuwe tweejaarlijkse bondsperiode ligt na dit congres vóór ons en gezegd mag worden dat de toestand er niet gema.kkelijker op wordt. Nu de zaken minder vlot gaan, daalt ook de sociale gezindheid van de werkgevers. Het is daarom een maatregel van wijze preventie, dat de organisatie naar binnen en naar buiten geducht wordt versterkt, We hopen, dat het congres daarvoor de middelen en de geestdrift zal opbrengen. Nogmaals: Welkom in Amsterdam. Wij hopen met elkander goede dagen te beleven!

IN ÉÉN VERBAND

e bedrijfstaksgewijze organisatie maakt vorderingen. „Mercurius" die ongeveer 2000 leden , ~ , i i- ij ■ i n telt m de metaalindustrie, heeft , , , . op zijn congres besloten aan dit \ , i■, vraagstuk een buitengewoon congres , ..... ~ 3 ... te wilden. Wn achten dit een gunstig , i 1 , ,3 3 teken, omdat daardoor de weg van i.• i T nadere overweging open is gebleven. Aanvankelijk scheen het alsof deze bond zodanige voorwaarden zou stel-

len dat een practische oplossing voor onbepaalde tijd van de baan zou zijn. ~ d t ■ ?->nn De 8.W.T.0., waarin ongeveer 3200 , . . , , • personen werkzaam m onze industrie .. , , , , . . ~ zim georganiseerd, schoot geducht uit .. .. . 3 , , zijn slof. Op zijn onlangs gehouden 1 F i , , , congres is de volgende resolutie met , 3 . algemene stemmen aangenomen, 3 „Het Congres, kennis genomen hebbende van de besprekingen, welke

het D.B. heeft gevoerd met de verschillende handarbeidersbonden, aangesloten bij het N.V.V., en waaruit is gebleken, dat bij deze bonden alle medewerking aanwezig is om, op grondslag van het memorandum, dat door ons D.B. indertijd in samenwerking met het N.V.V. is opgesteld, een zo volledig mogelijke belangenbehartiging van onze groepen inde nieuw te vormen bedrijfsbonden te waarborgen; draagt hef Bondsbestuur op, deze onderhandelingen voort te zetten,

waardoor de invoering van de Bedrijfstaksgewijze organisatie per 1 Januari 1951 een feit zal zijn. Om tot liquidatie van onze bond, ingevolge de statutaire bepalingen, te kunnen overgaan, zullen wij vóór 1 December 1950 in Bondsvergadering bijeenkomen.'' Dit is duidelijke taal. Na ons congres zal onder leiding van het N.V.V. het overleg worden voortgezet.

2

Sluiten