Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Op het kantoor van de afdeling Den Haag ligt nog steeds een tweetal waardebonnen ter waarde van ieder ƒ 5,—. Indien de bezitters van de tombolastroken 8528 en 2447 niet vóór 15 September deze bonnen komen afhalen, zal de waarde aan het N.V.V.-tbc.-fonds worden overgemaakt. Verder wordt medegedeeld, dat het afdelingskantoor Dinsdag 22 Augustus de gehele dag gesloten is. De ledenraad van de afdeling Rotterdam is op 28 Juli in vergadering bijeengeweest. Na openlng door de afdelingsvoorzitter, vriend Leysen, werden de ingekomen stukken en mededelingen afgewerkt, waarbij de voorzitter de kwestie van het overwerken, die reeds ineen vergadering met onze leden van 21 kernen was besproken, uitvoerig heeft toegelicht, terwijl eveneens de aandacht op de actie voor vacantietoeslag inde kleine metaalnijverheid werd gevestigd. Ook de plannen voor het komende winterwerk en het te organiseren St Nicolaaskinderfeest werden besproken, waarover

t.z.t. nadere bijzonderheden in ons huis' houdelijk orgaan „De Schakel” gepubliceerd zullen worden. Hierna heeft Hofstede, als secretaris van de congresdelegatie, op uitmuntende wijze verslag van het congres uitgebracht. Ten slotte werd inde plaats van wijlen vriend Heytink, die ook in deze vergadering werd herdacht, vriend E. H. Verbeek met algemene stemmen als afd. bestuurder gekozen, waardoor de groep electrlciens in het bestuur vertegenwoordigd blijft. Met een opwekking onze afdeling verder uitte bouwen sloot de voorzitter de vergadering. Op Zaterdag 26 Augustus organiseert de afdeling Winschoten een viswedstrijd voor haar leden te Bellingwolde in het Boelo Tijdenskanaal. Elk lid kan er aan deelnemen. Er wordt geen tnleggeld geheven. De reis wordt per flets gemaakt. Het vertrekuur hoort men nog nader. Opgave tot uiterlijk 19 Augustus bij het bestuur. Dus vrienden, helpt nu eens mee om alle ongeorganiseerden ïiit het water te halen, aldus besluit vriend Kuiper zijn vis-bericht!

VAN STAD EN LAND

TRYGVE LXE

De arbeidersjongen die secretaris-gi Er zijn zo van die hamen van personen, die dikwijls inde gehele wereldpers worden genoemd en die altijd op de voorpagina’s prijken, liefst zo vet ■ mogelijk. Eén van die namen is die van de Noor Trygve Lle, de eerste secretaris-generaal van de Verenigde Naties, het instituut, dat tijdens de tweede wereldoorlog geboren is en dat inde korte tijd van zijn bestaan al heel wat stormen heeft moeten doorstaan. Wie is dat eigenlijk, die Trygve Ue en waarom is hij juist secretaris-generaal de eerste burger van de wereldgemeenschap geworden? Het boek met de boven dit artikel staande titel, geschreven door Hans Amundsen, geeft antwoord op deze vragen en wel op een wijze, die de lezer juist nu de Verenigde Naties moet bewijzen, dat het opgebouwd is en gesteund wordt door volkeren, die de vrede werkelijk willen dienen moed geeft voor de toekomst. Want aan het hoofd staat een man, die weet wat hij wil, zoals hij dat in het verleden al vaak heeft bewezen. In het vlot geschreven boek, dat vol met humoristische trekjes zit, lezen we, waar Trygve Lie’s wieg stond, waarom hij zich tot de socialistische beweging voelde aangetrokken, hoe hij langzaam maar zeker steeds hogere posten bekleedde en met welk een élan hij zich inde strijd wierp voor recht en rechtvaardigheid voor het volk.

Op 26-jarige leeftijd werd hij rechtskundig adviseur van de landelijke vakverenigingen en in twaalf jaren heeft deze ~advocaat voor de arbeiders”, zoals hij genoemd werd, een prima juridisch bureau voor de vakcentrale opgebouwd. Talrijke grote arbeidsgeschillen kwamen in die tijd voor en hij ontpopte zich als een groot pleiter, die vele succesvolle gevechten in de rechtszaal leverde. Wij lezen over de strijd van de Noorse arbeiderspartij helaas wat oppervlakkig en welk stempel hij op deze partij gedrukt heeft. Reeds toentertijd toonde hij zich een geboren bemiddelaar. Maar eveneens maken we kennis met het milieu waarin hij is groot gebracht, hoe hij dankzij een studiebeurs kon studeren (zijn onderwijzer wassocialist!),

wiieraal der Verenigde Naties werd. hoe hij al vroeg bestuursfuncties had. Zijn vrouw leren we kennen en... dat hij vroeger rechtsbuiten en een goal-getter was vaneen voetbalelftal, dat hij later is gaan tennissen, dat hij een verwoed jager is en dat hij hierover echte jagersverhalen kan vertellen. We beleven de bewogen oorlogsjaren met hem mee en we zien langzaamaan deze Noorse arbeidersleider inde internationale wereld opkomen tot een man van gezag. Ons aantekeningenblocje vermeldt na het lezen van dit boek. dat bij Uitgeverij Born N.V. te Assen is verschenen en in elke boekhandel a / 5,90 verkrijgbaar is, vele gezegden, opmerkingen en levenswijsheden. Te veel om op te noemen en daarom kunnen wij u dit in eenvoudige stijl geschreven boek van harte aanbevelen, omdat het juist in deze benarde tijden ons toont, dat een werkelijk begaafd mens, ook al is hij uit de arbeidersbeweging afkomstig, wel iets kan bereiken. Dit stimulerende boek lijkt ons bijvoorbeeld een prachtig verjaarscadeau! Rectificatie tbc.-patiënten In ons vorig nummer van ons bondsorgaan plaatsten wij het bericht, dat tbcpatiënten, die tussen 1 Januari en 1 Mei uitgetrokken waren van de Ziektewet, eveneens voor de verlengde uitkering van twee jaar in aanmerking zouden komen. Nader blijkt ons echter uiteen bericht uit „Het Vrije Volk” van 22 Juli jl„ dat er voor de genoemde tbc.-patiënten nog geen definitieve beslissing is genomen. Het. heeft dus geen zin thans voor hen ziekengeld aan te vragen. ★ Herrekening Loonbelasting Een werknemer, die niet elke week hetzelfde loon verdient, bijv. omdat hij in tarief werkt of van tijd tot tijd overuren maakt, moet dientengevolge soms meer loonbelasting betalen dan het geval zou zijn geweest als hij wel een gelijkmatig loon had genoten. Enkele jaren geleden heeft de minister van Financiën reeds een regeling getroffen om deze onbillijkheid weg te nemen. Deze regeling bestaat hierin, dat aan de werkgevers kan worden toegestaan de loonbelasting per kwartaal te herrekenen Gebleken is dat deze mogelijkheid niet overal voldoende bekendheid geniet. Het ministerie van Financiën vestigt er daarom nogmaals de aandacht op. Gelijktijdig is de regeling nog op een enkel punt verbeterd, met name doordat voortaan ook herrekening per halfjaar mogelijk zal zijn. Voorts heeft de minister goedgekeurd dat aan bepaalde werkgevers een vergunning wordt verleend om inde loop van een kwartaal of halfjaar de loonbelasting tot een geschat bedrag in te houden Na afloop van dat kwartaal of halfjaar wordt dan afgerekend, waarbij te veel ingehouden bedragen aan de werknemers worden teruggegeven en te weinig ingehouden bedragen bijgevorderd. Voor grote werkgevers kan deze methode dikwijls tot een belangrijke vereenvoudiging van de loonadministratie leiden.

Een woord van danh Per 1 Juli jl. is de groep R.L.S, (Rijksluchtvaartschool) naar de Ambtenarenbond (A.8.V.A.) overgegaan. Het is lang een punt van bespreking geweest, doch daar de R.L.S. door Rijksmiddelen gefinancierd wordt, kwam men tot het inzicht, dat de A.B.V.A. dè aangewezen organisatie voor ons is. Wat dit voor ons, metaalbewerkers, onder wie er zijn die al 20 en meer jaren lid van de A.N.M.B. zijn, betekent, behoeven wij u niet te zeggen. Een woord van dank namens deze groep aan de A.N.M.8., vooral aan Gijs de Reuver, die mede de school heeft doen groeien en die ons het organisatiebese) bijbracht. Hoe wij ons inde A.B.V.A. zullen voelen, weten wij nog niet. Maar één ding weten wij wel en dat is, dat wij ons verbonden voelen in het N.V.V. ons N.V.V. en dat wij ons waardige leden der organisatie zullen tonen. De bedrijfstaksgewijze organisatie moet verwezenlijkt worden. Er staat dus veel belangrijk werk te wachten. Wij denken bijv. aan de Ondernemingsraden. Daarom, vrienden, verrijkt uw kennis van deze problemen, opdat ook wij bij de R.L.S. klaar staan om verantivoording te dragen en mede te bouwen aan een wereld, waarin het goed is te leven. En laat mij besluiten met deze woorden: Met frisse moed, en ferme kracht, met liefde voor de arbeid bracht welvaart èn de vrede. Niet met het wapen des verderfs, doch slechts de vreugde bij ons werk dat is voor ons een béde. Namens de groep R.L.S., H. FLEISCHACKER, Tilburg.

Over de week lopende van 14 tot en met 19 Augustus 1950, wordt het contributiezcgel in het drie en dertigste vakje van het bondsboekje geplakt. Over de week, lopende van 21 tot en met 26 Augustus 1950, wordt het contributiezegel in het vier en dertigste vakje van het bondsboekje geplakt.

De Algemene Kunstzijde Unie N.V. zoekt voor haar bedrijf te Ede Enige metaaldraaiers Aanstelling in vaste dienst met opneming in het pensioenfonds geschiedt na gebleken geschiktheid na een proeftijd van 3 maanden. Sollicitaties, vermeldende leeftijd, genoten vakopleiding en praktijkervaring te richten aan de Afdeling Personeel der fabriek te Ede. Zuider Parallelweg. r 'v Grote Machinefabriek in het Zuiden des lands vraagt voor elke harer afdelingen Fijnbankwerkerij. Draaierij, Frezerij en Plaatbankwerkerij een WERKPLAATSBAAS en een TARIEFCALCULATOR Uitvoerige sollicitaties. welke ver trouwelijk behandeld worden, te richten aan de administratie van dit blad onder no. 240. V. / W3ÊJ=— -- \ N.V. NEDERLANDS – AMERIKAANSE FITTINGFABRIEK TE DEVENTER VRAAGT EEN PRIMA GEREEDSCHAPSFRAISER Bekendheid met de cincinnati-copieermachine strekt tot aanbeveling. Woning beschikbaar. Sollicitaties te richten aan de Afd. Personeelsza- I |

OFFICIËLE MEDEDELING

* AGENDA * Den Haag. 13 Augustus; Fietstocht door de Jeugdgroep naar Avifauna te Alphen a. d. Rijn. Deelneming voor oudere leden is mogelijk. Vertrek 8 uur vanaf het Vaillantplein. 20 Augustus; Autobustocht naar Montferland. (De deelneming hiervoor is gesloten.) 22 Augustus: Kinderfeest Boottocht en bezoek aan speeltuin „Drievliet”. 24 Augustus: Bespreking met kernleden over de extra-vacantie voor jongeren in het Volksgebouw. Aanvang 8 uur. 31 Augustus; Ledenraadsvergadering in zaal 1 van het Volksgebouw. Aanv. 8 uur.

7

Sluiten