Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' : "• ■: ~ •y ■' .• VAN STAD CIU LAND

De Bestuurdersbond Albiasserdam—Nieuw Lekkerland—Oud-Alblas kwam in een göed bezochte vergadering bijeen. Het propaganda- en scholmgswerk voor het as. winterseizoen werd uitvoerig besproken en vastgesteld. Na een toelichting van de plaatselijke verzorger, J. Kros, werd besloten een inzameling te houden voor het NVV-tbc-fonds. Evenals de afgelopen jaren zal weer een viertal cursusavonden worden belegd, nl. op 30 November over hel onderwerp „Leiding en leden” op 14 December ..Menselijke verhoudingen inde onderneming , op 28 December „Volledige werkgelegenheid” en op 25 Januari 1951 „Werkclassificatie”. Voorts ligt het inde bedoeling op 19 October een propaganda-avond te beleggen met medewerking van de toneelver „Morgenrood" van Krimpen aan de IJssel Besloten werd ook als inzet voor dit alles een bijeenkomst voor alle besturen, kernleden, werkers en leden van de zangver „Door en voor het Volk” te beleggen. Ten slotte wees voorzitter J. Lagendijk op de algemene kern- en vertrouwensledenvergadering op Donderdag 14 September in het zaaltje „Tearoom”. Deze bijeenkomsten zullen weer regelmatig gehouden worden. Hierbij zal de districtsbestuurder C. de Hay aanwezig zijn, die nu ongeveer een jaar in ons district is en het volste vertrouwen van bestuur en leden heeft verworven. De vacantietijd is voorbij, dus weer aan de slag voor onze A.N.M.B. Aan onze Amsterdamse bondsmakkers. „Weer aan de slag”, onder dit motto zullen de werkers van de A.N.M.B. hun winterwerk inzetten met een bijeenkomst in „Bellevue”. Na het gesproken woord zal worden opgevoerd „Toen wij trouwden”, een blijspel te brengen door het Nederlands Volkstoneel. Op 6 September kwamen ae wijkbesturen bijeen om de winterplannen te bespreken en als alles bewaarheid wordt van wat op die avond is besproken, dan gaan we een winter van grote activiteit tegemoet. Het tegemoetgaan van deze activiteit wil allerminst zeggen dat gedurende de zomermaanden Is stilgezeten. Door diverse wijkbesturen zijn excursies georganiseerd en enkele hebben met de leden uit hun wijk autobustochten ondernomen. De bekroning van het zomerwerk is echter de grote autobustocht geweest op 27 Augustus met 700 werkers, vrouwen en verloofden van de werkers naar ons Bondsterrein te Eemnes, met vervolgens een tocht over de Veluwe en een gemeenschappelijke maaltijd in Apeldoorn. Een in alle opzichten geslaagd zomerfeest. De vrouwen van onze leden kunnen er vast op rekenen, dat wij hen inde loop van October bijeenhalen op een gezellig onderonsje, omdat wij ons bewust zijn van de grote betekenis om ook de vrouwen in ons bonds- en afdellngswerk te betrekken. U hoort spoedig meer van ons, vriendinnen. Vermelden wij nu reeds de filmochténd in November alsmede een nieuwe-ledenavond in die maand en de wijkbijeenkomsten in October, die zowel een ernstig als een gezellig karakter zullen dragen om een tip van de sluier op te lichten.

waaronder onze winterplannen nu nog schuil gaan. Toen we nog in onze korte broek liepen, hebben velen van ons weleens dat bekende jeugdbed gezongen „regen en wind kunnen ons niet deren, wij zijn jong en dat is fijn' . Nu zeggen we; alle modder en laster, alle pogingen om onze organisatie te ondermijnen, alle terreur die men poogt op ons uitte oefenen, kunnen ons niet beletten voorwaarts te gaan om door constructieve arbeid onze organisatie uit te bouwen in het belang van onze grote metaalbewerkersfamilie. De Bestuurders Bond Belllngwolde houdt op Zaterdagmiddag 16 September a.s., 2 uur, een meeting bij café Addens. Sprekers zijn P. de Vries, secretaris van het N.V.V. en S. v.d. Ploeg, hoofdbestuurder van de A.N.L.B. Medewerking verlenen voorts de Arbeiderszangkoren „De Volksstem’ uit Bellingwolde. D.E.S. uit Veelerveen en het Arbeiderszangkoor Vrleschelo. Een opwekking om deze meeting In grote getale te bezoeken, lijkt ons overbodig. Het bestuur van de afdeling Den Haag heeft ineen vergadering op Donderdagavond 31 Augustus aan haar vertrouwensleden het programma voorgelegd voor de komende maanden. In het programma is het cursus- en ontspanningswerk verwerkt, terwijl de propaganda niet is vergeten. Zo zal omstreeks half September gestart worden met een korte actie „Eén is géén”. Voor het cursuswerk, dat reeds zeer spoedig een aanvang neemt, wordt verwezen naar de agenda, die in dit nummer is opgenomen. Welkom, afdeling Ochtcn! In het plaatsje Ochten, dat tussen Tiel en Kesteren ligt, hadden wij sinds jaren een groep. Door regelmatig werken van onze groepsleider J. C. Vink zijn in deze groep 34 leden bijeengebracht. Dit had tot gevolg dat men nu tot de vorming van een afdeling besloot. Op de vergadering, welke 18 Augustus jl. plaats vond, werd het bestuur als volgt samengesteld: K. van Zetten, Nieuwendam 402 (voorzitter); M. J. Hennekes, Noodwoning C3 (secretaris) ; J. C. Vink, Kmisdam 316 (penningmeester); J. van Eeden en H. Jansen (leden). Wij roepen deze nieuwe loot een hartelijk welkom toe en zijn er van overtuigd, nu onze vriend Vink het niet meer alleen behoeft te doen, dat jullie met elkaar het ledental van 34 aanzienlijk zullen weten op te voeren. .Het volgende berichtje ontvingen wij uit Vlisslngen: „Namens allen, die hebben deelgenomen aan de autobustocht op Woensdag 9 Augustus jl., brengen wij onze hartelijke dank aan het afdelingsbestuur voor de prettige en kameraadschappelijke dag, die wij gehad hebben." Wij delen onze leden in Vlaardingen mede, dat penningmeester A. Timmermans, 2de Van Leyden Gaelstraat 102, ' van heden af telefonisch is aangesloten onder nummer 4706.

De afdeling Amsterdam van de N.V.V. Jeugdorganisatie „Jonge Strijd” is per 1 Sept. 1950 definitiej gestart. Wel werd er voorheen door 6 verschillende vakbondsjeugdgroepen actief jeugdwerk gedaan en is er deze zomer zeer nauw samengewerkt, nu bestaat er echter ook voor de jonge leden van de andere vakbonden, ineen nieuwe constellatie, de gelegenheid om aan ons werk deel te nemen. De organieke vorm is zodat we in Amsterdam 4 districten gevormd hebben, overeenkomende met de stadswijken, waarin de leden, wonende in die wijken, in groepen bijeenkomen. De adressen van de jeugdhonken van deze districten zijn: district Noord-Centrum: Haarlemmer Houttuinen 10a, district Oost: Hemonylaan 24, district Zuid: v. Ostadestraat 47 en district West: voorlopig v. Ostadestraat 47. De vaste groepsavond is op Woensdag, terwijl de groepen ook verder nog een programma hebben. Buiten dit groepswerk is er natuurlijk ook nog het centrale

werk, waar ook elk lid aan kan deelnemen. Er zijn een aantal vaste clubs gesticht, die op een bepaalde avond een bepaald doel nastreven. Daarnaast is er een eerste grote bijeenkomst in het „Drmvenweekend" te Loosduinen op 23 en 24 September. Op 30 September starten we ons winterwerk met een Grote Bonte Propagandaavond, terwijl wij op Zaterdag 7 October een sport en spel-festijn houden. Zondag 15 October gaan wede omgeving van Amsterdam eens per fiets verkennen en op Zaterdag en Zondag 28 en 29 October houden we ons laatste weekend van dit jaar inde jeugdherberg te Heemskerk. Dit is maar een zeer beknopt overzicht van wat wij inde naaste toekomst gaan doen. Wil je meer weten, b.v. ook van de groepsprogramma’s geef ons dan je naam en adres op en we zenden je inde toekomst regelmatig ons eigen afdelingsblad „Rondom de Westertoren” toe. Opgaven kunnen natuurlijk geschieden op de groepsavonden, maar ook bij de secretaris van de afdeling Amsterdam: Dick Bleeker, Postbox 196.

V rouwen te Haarlem en Zutphen De Vrouwenbond van het N.V.V. belegt in bovengenoemde plaatsen vergaderingen, waar een van de N.V.V.-bestuurders zal spreken over de ,Loon- en Prijspolitiek” van het N.V.V. Voor Haarlem en omgeving vindt die vergadering op 21 September a.s. plaats in het Jeugdgebouw, Donkerelaan, Bloemendaal. Spreker Ad. Vermeulen, Zang en declamatie. Aanvang 2 uur. Voor Zutphen en omgeving wordt die vergadering op 28 September a.s. gehouden inde Kerkzaal van het Oude en Nieuwe Gasthuis. Spreker Chr. de Vries. Zang en declamatie. Aanvang 2 uur. Toegangsprijs voor deze bijeenkomsten 20 cent. Wij wekken de vrouwen van onze leden op deze bijeenkomsten te bezoeken. In deze huidige, onrustige tijd moeten vooral onze vrouwen weten, waar wij met ons N.V.V. staan. Daarom bondsmakkers, spoort uw vrouwen aan, dat zij naar deze belangrijke vergaderingen gaan! De contróle-commissie, bedoeld in artikel 25 der statuten, verklaart kermis te hebben genomen van de mededelingen van het accountantskantoor Wegerlf & Leguyt, vermeldende dat de technische controle op de bondsboekhouding over het eerste kwartaal 1950 is verricht en dat deze geen aanleiding geeft tot het maken van bijzondere opmerkingen Van haar kant verklaart de commissie, dat zij van oordeel is, dat het in deze periode gevoerde beleid van de bondspenningmeester in overeenstemming is met de ten deze inde Bond geldende regelen. De contróle-commissie; (w.g.) A. JOSSO (W.g.) W. P. v.d. HEYDEN (w.g.) F. ROBBÉ Den Haag, 29 Augustus 1950.

■mmi Over de week, lopende van 11 tot en met 16 September 1950, wordt het contributiezegel in het zeven en dertigste vakje van het bondsboekje geplakt. Over de week, lopende van 18 tot en met 23 September 1950, wordt het contributiezegel in het acht en dertigste vakje van het bondsboekje geplakt. Carrosseriebouw Tekencursus, briefwisselend. Hout- en Staalbouw. Examen-practijkdiploma. Alle leeftijden. Groot succes. Begint Oct. a.s. Inl.: Maurltsstraat 40, Utrecht, Tel. 16176. Tekening lezen Constructiebouw – Werktuigbouw. Op twee manieren kunt u leren tekeninglezen: A. Door schade en schande in het bedrijf. Duur; jaren. Kosten: onberekenbare schade voor het bedrijf. B. Door het volgen vaneen goede cursus. Duur: 10 maanden. Kosten: ƒ65,- (Voor georganiseerden f 55,—) Welke weg kiest U? Want ieder geschoold vakarbeider moet kunnen tekeninglezen! Dit is uw eigen belang en... een bedrijfsbelang. Vraagt per omgaande onze uitvoerige prospectus. Speciale condities voor collectieve deelname van fabrleksgroepen. Overlegt dit met uw fabriekskern. Technisch Instituut E.R.O. Zijl weg 1, Haarlem

Gevraagd Ie Centrale Verwarmingsmonteurs STIGTER & MESSEMAECKERS, Nieuwegracht 30, UTRECHT. G. DIKKERS & CO. N.V., HENGELO (O.) heeft in haar Metaalgleterij plaats voor enkele bekwame Handvormers Bekendheid met groot bfonswerk is vereist. Sollicitaties schriftelijk of persoonlijk aan de Soc. & Pers. Afd., Industriestraat 15. Voor spoedig gevraagd: Een Chef-monteur Centr. Verw, en Een 1c monteur Centr. Verw. Voor goede vaklieden vast werk. Fa D. Schreuder, Tweebaksmafkt 17, Leeuwarden. DE N.V. VLOEISTOFMEETAPPARAXENFABRIEK TE DORDRECHT vraagt voor haar afdeling Fignmontage INSTRUMENTMAKERS, RESP. GEVORDERDE LEERLINGEN INSTRUMENTMAKERS met ervaring op het gebied van precisiemontage. Sollicitaties mondeling tussen 9 en 12 uur of schriftelijk aan de afdeling Personeelszaken.

Druk; N.V. „De Arbeiderspers" Amsterdam

VOOR ONZE JONGE BONDSMAKKERS TE AMSTERDAM.

8

Sluiten