Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VAN STAD EN LAND ■ ~ ... • . • ~ ■ –

SCHIEDAM VIERDE FEEST Wij hebben inde laatste twee nummers van ons bondsorgaan nogal wat kunnen lezen over hel feit, dat 45 laar geleden tien metaalbewerkers de afdeling Schiedam oprichtten. En dit heuglijke feit moest volgens het bestuur van dw ruim 2300 leden tellende afdeling nou maar eens gevierd worden. Alzo kwam het gehele servies om met de woorden van ome bondsvoorzitter Kees van Wingerden te spreken in het Passage-Theater bijeen Een deel van het servies op 6 October, het andere deel op 12 October Op de eerste feestavond waren wij aanwezig en wij moeten zeggen, dat de Schiedamse bondsfamilies een prima avond voorgeschoteld kregen. Eerst kregen we een kort openivgs woord van ome vriend Blazer daarna sprak Kees van Wingerden de feestgenoten toe, waarbij hij wees op de ernst van de huidige tijd en de a.s. medezeggenschap in de bedrijven, terwijl hij Teun Vroombout aan het slot van zijn speechje het zilveren bondsinsigne „25 laar Trouw aan de Bond’’ op de jas speldde. En inde zaal verrichtte tegelijkertijd een aantal vrouwen dezelfde ceremonie bij hun mannen met begeleiding vaneen stevige zoen (op voorstel van Keest). Soop Walvis, de bekende Schiedamse organist, speelde „De Metaalbe werkersmars’’, waarmede het „ernstige” gedeelte afgelopen was. En toen begon de pret. Uitstekende variété-nummers werden ten tonel° gebracht, waarvan wij o.a. noemen: een charmant accordeon-duo, de zeer komieke Charles alias Matla de bekende zanger Willy Alberti een interessant rijwielnummer, vier xylophonisten en een lief meisje dat eerst ineen poppenwinkel uitqestald stond om even later een nummertje lenigheid ten beste te geven. En dan was er nog de conferencier Frans Vrolijk, die het ge heel op vlotte wijze aaneenvlocht. Als hij echter met een liedje en een praatje op het podium kwam, dan was hij wel wat erg lang van stof. Maar... dat is de mening van BEZOEKER De P.8.0. op mars. (L. N.) De zgn. Federatie Goud en Zilver, gevormd door de vakgroepen; Edel-metaalindustrie, Goud- en Zilversmeden, Groothandel in Edele metalen en Detailhandel in Edele metalen, hield op Maandag 25 en Dinsdag 26 September 1950 haar jaarlijkse congres, ditmaal in het Palace Hotel te Scheveningen. : Het verheugt ons inde gelegenheid te zijn gesteld dit congres (van werkgeversorganisaties) te bezoeken. Met voldoening hebben wij kunnen vaststellen, dat, inde kringen van deze federatie, het vraagstuk van de Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie op positieve wijze wordt tegemoet getreden. Niet alleen kon bij de opening van het congres de voorzitter, de heer W. F. Goldschmeding, mededelen dat inde. aan da congreszitting voorafgegane, vakgroepsvergaderingen besloten was tot het oprichten van vrije verenigingen van werkgevers ais toekomstige draagsters van de organen van de P.8.0., over te gaan, maar ook het belangrijkste agendapunt hield verband met de P.8.0. Prof. J. A, Veraart, lid van het Dag. Bestuur van de Sociaal Economische Raad, hield nl. een rede onder de titel „De Publiekrechtelijke Bedrijfs Organisatie en ons vak" Een rede waarmede men het niet in alle opzichten eens behoefde te zijn om haar toch hogelijk te kunnen waarderen om haar helderheid en de grote overtuigingskracht. waarmede zij werd uitgesproken Uit de discussie, maar vooral ook inde levendige gesprekken na afloop van de zitting, is ons gebleken hoe zeer dit vraagstuk leeft inde kringen van de Fegozi en met grote belangstelling zien wijde verdere ontwikkeling tegemoet. Natuurlijk zullen bij de toepassing van de wet op de P.8.0. moeilijkheden te overwinnen zijn. Wij zijn er echter van overtuigd dat dank zij de positieve instelling van de Federatie tegenover dit vraagstuk geen enkele moeilijkheid onopgelost zal behoeven te blijven Al met al een zeer belangrijk congres, ook voor ons als arbeidersvakbeweging.

Op de ledenvergadering van de afdeling Bedum, op 5 October gehouden, heeft voorzitter Fiat o.a. een verslag uitgebracht van ons congres. Een aangename discussie werd nog over verschillende onderwerpen gehouden, waarbij de ledenwerfactie voor de as. winter niet werd vergeten. Aan het slot van de vergadering de opkomst was helaas niet groot werden nog enkele vragen beantwoord. Kom, vrienden in Bedum, laten jullie je voortaan allemaal op de vergadering zien! Hagenaars opgelet! De Vrouwenbond van het ‘ N.V.V. heeft het plan hier ter plaatse een bazar te organiseren Hiervoor komt natuurlijk één en ander kijken. Als er dus knutselaars zijn die iets aardigs voor dit doel kunnen maken, dan wordt dit met gejuich ontvangen. Ook andere voorwerpen, die bruikbaar zijn, zijn van harte welkom. U kunt deze bij ons Prinsegracht 72 bezorgen, of ons even een seintje geven, dan wordt het gaarne afgehaald. Vrienden, daar deze bazar gehouden wordt ten bate van het N.V.V.-tbc.-fonds. behoeven we geen verdere propaganda te maken. Steunt dit belangrijke werk. Met medewerking van de afdeling Leeuwarden en de plaatselijke bestuurdersbond werd op 1 Juli jl. de afdeling Menaldumadeel met 32 leden opgericht. Op 15 September hield deze nieuwe afdeling haar eerste vergadering. Van de afdeling Leeuwarden waren onze vrienden Zijlstra en Juckers aanwezig Districtsbestuurder Tj de Vries was wegens drukke werkzaamheden verhinderd. De agenda werd vlot afgewerkt. Er ligt voor deze afdeling, wat de ledenwerfactie betreft, nog een groot terrein braak. Het bestuur werd thans definitief als volgt gekozen: R. de Jong, voorzitter; H. Douma, secretaris en B. Douraa, penningmeester. H. Algra en Jao. Dijkstra zijnde leden van de kascontrólecommissie. Wij roepen deze nieuwe afdeling een hartelijk welkom toe, veel succes, vrienden en... aanpakken! De afdeling Nijmegen hield op 28 September haar huishoudelijke vergadering en secretaris J. Grotens vermeldt in zijn verslag, dat de opkomst verheugend was. Groot Installatiebureau voor Centrale Verwarming in het Westen des lands vraagt voor spoedige indiensttreding: Bekwaam Oliestook-monteur Sollicitaties onder Nr. 250 bur. van dit blad. Tekening lezen Constructlebouw – Werktuigbouw. Op twee manieren kunt u leren tekeninglezen; A. Door schade en schande in het bedrijf. Duur: jaren. Kosten: onberekenbare schade voor het bedrijf. B. Door het volgen vaneen goede cursus. Duur: 10 maanden. Kosten; ƒ65.— (Voor georgamseerden f 55. ). Welke weg kiest U ? Want leder geschoold vakarbeider moet kunnen tekeninglezen! Dit is uw eigen belang en... een bedrijfsbelang. Vraagt per omgaande onze uitvoerige prospectus. Speciale condities voor collectieve deelname van fabrieksgroépen. Overlegt dit met uw fabriekskern. Technisch Instituut E.R.O. Singel 98, Amsterdam-C. Tel. K 2900/43545

Het kan natuurlijk altijd nog beter, maar bet gaat zode goede kant op. Het is prettig dit van onze bondsmakkers uit Nijmegen te kunnen vertellen, want zij zijn ei eindelijk weer eens in geslaagd om een volledig bestuur te kiezen. Trouwens de gehele agenda werd prettig, vlot en zakelijk afgewerkt. Makkers, laten wij zo doorgaan, aldus besluit onze vriend Grotens. Laten wij deze goede geest behouden, laat het bezoek van de volgende vergaderingen nog beter zijn en helpt daadwerkelijk mede aan de uitbouw van onze A.N.M.B. in het algemeen en van de afdeling Nijmegen ir. het bijzonder. De vrouwenbijeenkomst voor de afdeling Tlel is op Dinsdag 19 December a.s. vastgesteld Alle vrouwen van onze leden er hebben zich al velen opgegeven zijn op deze bijeenkomst van harte welkom. Deze afdeling heeft inde zomermaanden niet stil gezeten. Het ledental van 550 is reeds overschreden. Nog een klein rukje, vrienden en de 600 is vol. En secre-

EI ü Over de week lopende van 23 tot en met 28 October 1950, wordt het contributiezegel in het drie en veertigste vakje van het bondsboekje geplakt. Over de week lopende van 30 October tot en met 4 November 1950, wordt het contributiezegel in het vier en veertigste vakje van het bondsboekje geplakt. taris W. Jansen schrijft dan: Wij kunnen de 600 leden bereiken, als wij gedurende de laatste maanden van dit jaar elke maand 10 nieuwe leden weten te winnen. Daarom allen aangepakt, kameraden, zodat aan het einde van 1950 de 600 leden er zijn. Succes, mannen!

Loodgieters gevraagd Goede vakmensen hebben bij ons vast werk voor maximum loon en behoorlijke sociale verzorging. Reiskosten worden vergoed. Aanmelden of inlichtingen vragen persoonlijk of schriftelijk: N.V. UTRECHTSCHE LOODGIETERS COMBINATIE Kantoor: Oudegracht 64, Utrecht (a.d. Werf). Na 17 uur: Oudegracht 64 bis NEDALO N.V. Fabriek voor machines en electrische verwarmingsapparaten vraagt: Plaatwerkers en Plaatbankwerkers voor spoedige indiensttreding. Sollicitaties te richten aan de fabriek, Twekkelerweg 263, Hengelo (O.). TECHNISCH ONDERWIJS Wanneer u bij uw dagelijks werk de behoefte gevoelt om uw theoretische vakkennis uitte breiden of aan te vullen, is het schriftelijk onderwijs daartoe bij uitstek geschikt. U studeert tijdens een deel van uw vrije avonduren en in uw eigen tempo. Onze afdeling Techniek verzorgt ruim 100 technische cursussen, waarvan wij noemen: Werktuigbouwkundig te- Landmachinist verkl. A Diverse wiskunde-cursuskenaar-constructeur. en B. sen. Verwarmingstechniek. Werkmeester. Tekening lezen i.d. mair 'Ti. Electnsch Lasser. chmebouw. Koeitecnmek. Een 7_taj autotechnische Metallografie. Werktuigkundige. cursussen o.a. voor Werktuigonderdelen. Scheepswerktuigkundige „Bovag”-examens. Metaalbewerking. V.D, Machinebankwerker. Technisch Engels. Schrijft ons eens welke cursus u interesseert en u ontvangt dan gratis het uitvoerige prospectus van de betreffende cursus. DE LEIDSCHE ONDERWIJSINSTELLINGEN Erkend door de Inspectie van het Schriftelijk feïlld j jII»■ Onderwijs BBWI Johan de Wittstraat 164—165, Leiden. "gaLr|illl P. O. SCHAAP & ZOON N.V. Centr.. Verwarmingsindustrie DEERNS & WESTERINGH Groote Poot 10, Deventer. ■ voor direct gevraagd: Oliestook-monteur C.V.-monteurs C.V.-hulpmonteurs Voor bekwame krachten gunstige voorwaarden. Aanmeldingen, mondeling of schriftelijk aan bovengenoemd adres. < > N.V. Amsterdamsche Ballast Maatschappii Scheepswerf en Machinefabriek „DE LIESBOSCH” te UTRECHT vraagt voor spoedige indiensttreding: • Scheeps- en constructie ijzerwerkers • Klinkers • Electrische lassers • Branders • Dieselmotor monteurs • Electro monteurs Zonder grondige vakkennis en ervaring onnodig te reflecteren. Schriftelijke of mondelinge sollicitaties aan bovengenoemd adres. k J Druk: N.V. ~De Arbeiderspers” Amsterdam

8

Sluiten