Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Lezers gevraagd!

(C. W. v. W.). Er zijn mensen en hun aantal is niet gering, met wie je pas in redelijkheid over iets kunt praten ais je de feiten overduidelijk kunt aantonen. Wij komen ze in ons dagelijks werk nogal eens tegen deze „ongelovige Thomassen". Bedoeld worden de ongeorganiseerden, die, als wij hen onder het oog brengen dat organisatie noodzakelijk is en daarbij wijzen op het resultaat dat georganiseerde samenwerking tot stand kan brengen en heeft gebracht, klaar staan met hun antwoord: „Ik geloof er niets van, dat zou toch wel gekomen zijn." Al was het alleen maar om eens te horen welke smoes zij nu nog achter de hand hebben, verheugen wij ons over het feit, dat wij thans in het bezit zijn gekomen van de verbindend verklaarde „Collectieve Arbeidsovereenkomst inde Metaalindustrie”, die wij als stuk van overtuiging de vrienden, die niet geloven zonder gezien te hebben, onder de neus kunnen drukken! Het heeft lang geduurd deze keer eer wij onze leden een exemplaar van de C.A.0., zoals deze luidt na de ondertekening op 6 April 1950, ter hand konden stellen. Maar nu is het toch zo ver. De afdelingen zijn in het bezit gesteld van de voor hen benodigde exemplaren en aan elk lid, werkzaam in de groot-metaalindustrie, zal er één worden uitgereikt. Als u uw C.A.0.-boekje bij het verschijnen van deze krant nog niet ontvangen hebt, vraag er dan om aan uw afdelingsbestuur! Die vertraging inde uitreiking vond zijn oorzaak inde ' aanvrage ■ tot verbindendverklaring van deze C.A.O. door de Vakraad. Wat betekent dat? Kort gezegd dit. Er is in Nederland een wet, waarin staat, dat wanneer partijen, die een C.A.O. hebben afgesloten, voldoende representatief zijn, zij kunnen verzoeken om datgene, wat inde Collectieve Arbeidsovereenkomst is vastgelegd, ook verplicht te stellen voor hen, die niet bij de contractsluitende partijen en dat geldt voor de ongeorganiseerde werkgevers, zijn aangesloten. Logisch dat dan zij, die onder een eventuele verbindendverklaring zullen komen te vallen, de gelegenheid moeten hebben om van tevoren te bekijken wat er aan de hand is en daar eventueel hun bezwaren tegen in te brengen. Ten slotte moet dan ook nog het College van Rijksbemiddelaars alles goed onder de loupe nemen alvorens de goedkeuring wordt verleend. Dat kost dus nogal wat tijd, maar op 1 November is de verbindendverklaring dan toch in „de Staatscourant afgekondigd.

Ook het College heeft dus vastgesteld, dat de aanvragers (de Vakraad) voldoende representatiel zijn, met andere woorden, dat zij geacht kunnen worden een zó groot aantal van de bedrijfsgenoten te vertegenwoordigen, dat het verantwoord is aan het ongeorganiseerde deel op te leggen in hbofdzaak hetzelfde te doen als het georganiseerde deel bij contract is overeengekomen. Overigens was dat voor ons geen twijfelpunt. In de Federatie, gevormd door de drie werkgeversvakbonden, is een belangrijk deel van de ondernemingen, waaronder de grootste, georganiseerd. De drie contracterende organisaties van werknemers, tezamen vormende de Bedrijfsunie, tellen ongeveer 135.000 leden. Je zou zo zeggen, die ongeorganiseerde werkgevers en werknemers zullen die Vakraad wel dankbaar zijn, dat zij dit allemaal voor hen heeft klaargemaakt. De werkgever behoeft maar na te gaan waaraan hij moet voldoen en als hij dat nu maar uitvoert, krijgt hij geen moeilijkheden. Voor di.e ongeorganiseerde werknemer is het een beetje pijnlijk geval, vooral ais hij al wat jaartjes meeloopt. Dan immers zal hij uit de nu tot stand gekomen C.A.O. kunnen constateren, dat er weer het één en ander verbeterd is in zijn arbeidsvoorwaarden. Misschien is hij toevallig in het bezit van de eerste C.A.0., die inde Metaalindustrie gesloten werd en zal hij de verleiding niet kunnen weerstaan die eens te vergelijken met de huidige. Wat zal hij dan een grote ogen opzetten en ze, naar wij hopen, van schaamte snel sluiten ats hij zich bewust wordt dat anderen dit voor hem tot stand hebben gebracht! Wij zijn er niet helemaal zeker van, dat die ongeorganiseerde werkgevers en werknemers dit alles uit zichzelf overwegen. Sleur is een hardnekkig iets en velen moeten uit de sleur getrokken worden. Daarom heeft de Vakraad bij de uitgifte van dit nieuwe C.A.0.-boekje er een hartig woord aan toegevoegd, „Ten Geleide" geheten. Er staan meer behartenswaardige opmerkingen in dan alleen de opmerking over het ongeorganiseerd zijn. U moet het zelf maar lezen. Want met opzet bespreken wij hier de inhoud van de C.A.O. niet. Het verleden heeft ons geleerd, dat er veel onnodig wordt gekankerd en dat er heel veel misverstanden bestaan alleen door het feit, dat velen het blijkbaar niet de moeite waard vinden zich precies op de hoogte te stellen hoe hun arbeidsvoorwaarden geregeld zijn. Ervaringen opgedaan bij de reeds plaats gehad hebbende cursussen over werkclassificatie, hebben ons in die overtuiging gesterkt. Zelf lezen dus en als er iets niet duidelijk is,

* BESTEK De bisschap van Mira, algemeen bekend, onder de naam van St-Nicolaas, zal binnenkort ons land weer bezoeken. Kinderlijk, als we op gezette tijden zijn, willen wede Sint graag allemaal zien en er zijn nog genoeg personen die vreugde hebben inde kinderlijke behoefte zich te verkleden. Vooral als dat met kleding gaat die bij ouderen behoort. En St-Nicolaas is heel oud. Als we werkelijk volwassen waren, hadden we er geen behoefte aan St-Nicolaas in levende lijve te zien. Dan zouden we weten dat het voldoende is als zijn geest in ons vaart en dit er toe leidt anderen, in zijn naam, met onze giften te plezieren. Er moet ook nog iets anders dan de geest van St-Nicolaas in ons varen om het iverk, dat hij begonnen is, te kunnen voortzetten. Enige financiële draagkracht zal. ons deel moeten zijn, waarbij wij al bij voorbaat uit ons hoofd hebben gezet dat vrouwlief blij zou zijn met een ijskast voor het luttele bedrag van f 1.020.—. En de vrouwelijke zijde vaneen echtpaar zal nog teel enkele jaren moeten aanzien dat manlief zich op één been staat te scheren, daar een droogscheerapparaat bijna een tveekloon vraagt. Wij zijn niet zo diep in oude paperassen gedoken om zeker te weten dat St-Nicolaas zijn goede gaven alleen voor personen bestemde. Het is soms gemakkelijk om niet belemmerd door een zekere mate van kennis door het leven te gaan. Dit leidt er in dit geval toe, maar aan te nemen dat het niet in strijd is met de geest van St-Nicolaas, dat de leden van de Algemene Nederlandse Metaalbewerkersbond hun Bond met een gave verblijden. Een gave, ivaarvoor alleen de geest van St-Nicolaas in je moet varen. Misschien ook nog wat anders, maar in geen geval is er financiële draagkracht voor nodig. Al is een ledental van 71.000 de moeite waard, hoe meer zielen hoe meer vreugd is een gezegde, dat zo oud is als St-Nicolaas, maar eeuwig jong blijft. SIC! vragen stellen inde ledenvergaderingen. Goed lezen om ie ontdekken, dat ook deze C.A.O. nog voor verbetering vatbaar is en dat er met name nog een aantal dingen voor de ongeorganiseerde werkgevers niet verbindend zijn, waaraan wij bijzondere aandacht moeten schenken. Samen lezen met je ongeorganiseerde kameraad, dip je het geloof niet meer hoeft te geven, omdat je hei overtuigingsstuk op tafel hebt, dat eerlijk bedoelde en betrachte samenwerking tot positieve, waardevolle resultaten leidt. En vergeet niet om een aanmeldingskaart in je zak te steken I

Wj beginnen met mede te delen, dat de C.A.0., voor de handarbeiders der N.V. Philips' Gloeilampenfabrieken, werkzaam te Eindhoven, Geldrop en Valkenswaard, op 8 November 11. door partijen ondertekend, bij Beschikking van 14 November door het College van Rijksbemiddelaars is goedgekeurd. Hieruit blijkt dus dat het College ook wel snel kan beslissen. De thans van kracht geworden C.A.O. heeft een looptijd van ruim 1 h jaar. Zij eindigt 31 Mei 1952. Door geen der partijen opgezegd, wordt haar geldigheid telkens met één jaar verlengd. Indien door bijzondere omstandigheden tijdens de duur der overeenkomst enige partij wijziging der overeenkomst noodzakelijk mocht oordelen, verplichten partijen zich hierover onverwijld ondsrhandelingen te openen en deze te voeren ineen geest van samenwerking en vertrouwen. Zonder daarmede te kennen te willen geven dat de andere bepalingen van geringe betekenis zijn, releveren we, in verband met do plaatsruimte, slechts het volgende uit de overeenkomst. Het is de werknemers niet toegestaan zonder toestemming van werkgeefster zelf of door middel van anderen een bedrijf uit te oefenen of regelmatig arbeid te verrichten tegen betaling door derden. Geen sollicitant wordt aangenomen dan na medisch en psycho-technisch (eventueel te vervangen door proefwerk) te zijn onderzocht. De proeftijd die bedongen kan worden bedraagt 8 weken. Gedurende die tijd kan zowel werkgever als werknemer het dienstverband onmiddellijk beëindigen. De wederzijdse opzeggingstermijn bedraagt slechts één week. Philips wenste niet vooruit te lopen op de aanhangig gemaakte wetswijziging. Zij overwoog voorts, dat de

C AO-philips

procedure, die krachtens het 8.8.A. in acht genomen moet worden, de werknemers reeds een zekere bescherming biedt tegen ontslag op korte termijn. Geen opzegging kan plaats vinden tijdens verplichte militaire dienst of tijdens uitkering wegens ziekte of ongeval (uitgezonderd blijvende rente). Bij schorsing van twee werkdagen of langer, degradatie of ontslag, kan de werknemer in beroep komen bij het interne College van Beroep inzake straffen. Voor geringere straffen kan men natuurlijk ook nog steeds bij de betreffende kern terecht. De door de werknemers te verrichten werkzaamheden worden door werkgeefster gewaardeerd en in 12 klassen ingedeeld. Aan iedere werknemer wordt mededeling gedaan van de klasse volgens welke de verlening geschiedt. De werkzaamheden, welke zich naar het oordeel van werkgeefster hiertoe lenen, zullen zo mogelijk in tarief worden verloond. De door het bestuur van de Personeelraad, na overeenstemming met de Directie, aangewezen tariefadviseurs van de kernen, zullen ook als zodanig optreden ten aanzien van de aangelegenheden, welke verband houden met de klasse-indeling. Het grondloon voor de mannelijke werknemers inde klassen 1 tot en met 6 bedraagt van de leeftijd af als achter de uurlooncijfers vermeldt: Loonklasse 1: 75 (23 j.)p 2: 77 (23 j.), 3: 79 (23è j.), 4: 82 (24 j.), 5: 85 (24j j.), 6: 87 (25 j.).

Hef persoonlijk minimum grondtoon en gemiddeld grondtoon voor mannelijk personeel van 25 jaar af inde klassen 7 tot en met 12‘ • Loonklasse 7: 83-89, 8: 85-91, 9; 87-93, 10: 89-95, 11: 92-98, 12: 95-101. De grondtonen voor het vrouwelijk personeel oo 23-jarige leeftijd zijn: Loonklasse 1: 47, 2: 49, 3: 51, 4: 53, 5: 55 Voor de Jeeftijd van 30 tot en met 34 jaar zijn al deze grondlonen echter 3 cent en voor de leeftijd van 35 jaar en ouder 6 cent per uur hoger. Voor het handbedrijf van de glasfabriek, voor de papierfabriek en voor de technische bedrijven gelden speciale grondlonen. Inde loonklassen 7 tot en met 9 en 11 voor de technische bedrijven zijnde cijiers: Loonklasse 7: 88-94, 8; 90-96, 9: 93-99. 11: 98-104. ...... Bij de verlonmg van dein tanet uitgegeven werkzaamheden wordt uitgegaan van de grondlonen. De tariefstelling geschiedt volgens a. het Eenheidssysteem; b. het systeem van taakstelling; ' c. speciale tariefregelingen. Het Eenheidssysteem is gebaseerd op een standaardprestatie per minuut, eenheid genoemd. Hieronder wordt verstaan de hoeveelheid arbeid, welke een normale werknern~r, onder normale omstandigheden met een normale snelheid en rekeninghoudend met de bij het werk passende rusttijden, in één minuut zeker kan verrichten.

De tarieven zijn, voor zover ze niet voorlopig zijn en behoudens verandering inde werkwijzen, voor tenminste één jaar gegarandeerd. Voor een prestatie van 60 eenheden per uur wordt aan de werknemer het grondtoon betaald. De eenheden boven 60 *tot 80 worden daarna ten- volle, die boven 80 met de , helft betaald. De andere helft wordt voor sociale doeleinden gereserveerd, Werkgeefster garandeert het grondtoon, tenzij, ondanks vooratgaande waarschuwing, door eigen schuld de prestatie beneden 60 eenheden per uur blijft Werknemers die uitsluitend t.jdwerk verrichten ontvangen boven hun grondtoon een tijdwerktoesiag, welke afhankelijk is van a. de loonklasse; b. de prestatiebeoordeling en c. de leeftijd. Voor de mannelijke werknemers van 23 jaar en ouder en voor de vrouwelijke werknemers van 20 jaar en ouder bedraagt de tijdwerktoesiag, bij een beoordelingscijfer 7: Loonklasse: _ 1 en 212% 14% 4 16% 5 en 6 18 % y 20% Voor de technische bedrijven, waarvoor hogere grondlonen geiden, zijn deze percentages resp. 6,8, 10, 12 en 14. Werknemers, die inde regel in tarief werken, doch tijdelijk tijdwerk moeten verrichten, ontvangen daarvoor een vergoeding gelijk aan de halve oververdiensten. Aan nieuw in dienst getreden werknemers wordt de eerste drie maanden in het algemeen 10% boven hun grondloon betaald, In het volgende nummer zullen wij ons resumé van hoofdpunten over deze C.A.O. voortzetten.

2

Sluiten