Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De (Detaalbewerker

publicatie*orgaan van öen Hlgemeenen /Petaalbewerftersbonö, ®6nb van flfcacbinisten en Stofters, Ikoper* en ffilifcbewerfcersbonö in ißeöerlanC*

10e Jaargang.

20 JUNI 1903.

No. 13.

Aan de ongeorganiseerden. t-1 uid klinkt weer onze roep, ja luider dan te vorên, en roepstem, al zoo vaak, zoo menigmaal gedaan: <i ereenigt u dan toch, wilt eindelijk ons aanhooren, Pd n blijft niet twijfelen meer, maar sluit u bij ons aan! O eez’ taak, ons aller taak, vergt ook ons aller krachten pin vraagt, neen eischt van u ook aandeel inden strijd; O rganiseert u dan, gij moogt niet meer afwachten, ukt lauw- en laksheid af en toont eens wie ge zijt! Q root kan uw invloed zijn, toe wil dit toch waardeoren, > Is gij dit slechts beproeft, dan eerst bemerkt gij ’t pas! Z u is het tijd, komaan, gij zult tot ons u keeren, m n onze rij, ziedaar, uw plaats genomen ras. CC preekt broeders, spreekt nu, wilt toch uw lot beseffen, > ntwoordt meteen daad, kom, neemt een kloek besluit, H racht uit deez’ ouden sleur u eindelijk op te heffen! 1-1 s onze weg nog lang, vaak moeielijk en oneffen, fq endrachtig strijden wij, komt broeders, mee, vooruit! Wartena. G. KASJE. Uit; De Zuivelbereider. De Duitsche MetaaSbewerkersbond. (Een stukje geschiedenis ter opbeuring.) 11. De draagkracht was natuurlijk ook enorm gestegen, want, moest op het eerste congres verklaard worden dat een staking van metaalslagers te Dresden, met 185 stakers, na 6 weken wegens gebrek aan middelen moest opgeheven worden, zoo" is het voor een paar jaren mogelijk geweest om 3000 werfarbeiders (ijzeren scheepmakers enz.) te Hamburg 3 maanden boven water te houden, tot de werkgevers eindelijk, murf geworden, tot onderhandeling overgingen, de organisatie erkenden en tot een vergelijk kwamen. Ook nu nemende heeren werkgevers weer zulke krachtproeven (sommigen beweren om de soc.-dem. bij de verkiezingen te verzwakken, maar ik geloof omdat ze de organisaties, die hun te machtig worden, willen uitputten door uitsluitingen enz.) Te Iserlohn zijn op de meest brutale wijze 4200 metaalbewerkers (waaronder ook van de christelijke organisatie) uitgesloten; te Geestemünde (Bremerhaven) zijn 1600 werfarbeiders uitgesloten, -f” nog verschillende stakingen en loonbewegingen heeft nu de „Duitsche Metaalbew.-bnd.” circa 7000 stakers en uitgeslotenen te steunen. Ik hoop later over den afloop te schrijven, maar heb nu reeds het vaste vertrouwen dat de heeren „terroristen” wel eindelijk naar rede zullen luisteren. De uitkeeringen verdeden zich als volgt;

Deze getallen bewijzen dat de macht van deze organisatie niet enkel op uiterlijken schijn, maar terdege op vasten grond baspert. Nu mogen er wel weer zijn,* die zullen zeggen; Nu ja, ’t is een fondszaakje, ’t is halen en brengen, maar wat de organisatie in breedte gewonnen heeft, heeft ze in diepte verloren, er wordt met dat kassenstelsel geen solidariteit aangekweekt enz. enz. (vul zelf maar in). Nu ik ben ook een tijd lang zoo dwaas geweest om dat te gelooven; ik heb echter gezien, dat wij met al die mooie philosopische beschouwingen bitter weinig ópschieten. De practijk heeft juist bewezen dat, zoo zij bij de organisatie iets tastbaars te verliezen hebben, de leden eener organisatie zoo veel vaster aan die organisatie gehecht raken en voor haar behoud ten slotte alles opofferen, evenals in Denemarken de vrouwen gedurende de groote uitsluiting alles wat hun dierbaar was verkochten, om maar hun mannen tot volharding inden strijd te bewegen. Ziet in het behoud van hun organisatie lag hun heele toekomst bij gevallen van nood, ziekte enz. opgesloten, zoodoende werd met het ondersteuningswezen gehechtheid aan de organisatie gekweekt en met haar de onderlinge solidariteit. Dit moge bij ons voortaan ook een punt van overweging uitmaken. De Duitsche Metaalbewerkersbond heeft dat

zoo juist als „Industrie-verbond” begrepen. Als eene categorie noodlijdend is, kunnen de anderen haar helpen. Daarom is het ook een dwaasheid dat zich, z. a. in ons kleine Nederland de verschillende catogorieën maar liefst in afzonderlijke bonden willen organiseeren, of zooals er nog verder-vooruitstrevende zijn die een „Fata Morgana” naloopen, die zelfs bonden en weerstandskassen enz. overbodig achten en er „vrije organisaties” voor willen. Welk nut zit er b.v. in als er ’n handvol loodgieters, idem burgersmeden, idem vormers, idem blikslagers enz. enz. zich afzonderlijk organiseeren in bonden, terwijl zij

Ondersteuning Ondersteuning T u . ~ bij bij gevallen Rechtsbij- Jaar Reisgeld Werkelooshdd yan nood stand Stakingen Bondsorgaan f. ets. f. ets. f. ets. f. ets. f. ets. f. ets. 1891 8837 74 690 12 141 22 805 60 3762 50 1892 28390 21 2277 60 906 70 1000 80 18890 28 1893 28585 68 2816 40 573 69 1009 20 22366 02 1894 22 3259 20 1287 55 15701 92 23327 02 1895 29455 33 4596 39 1316 72 21946 35 24974 32 1896 14084 34 5477 83 1255 82 61275 36 28157 39 1897 13179 27 6738 51 2438 90 66579 86 35180 65 1898 16404 31 iii6i 80 4460 23, 42244 64 44192 43 1899 23297 26 i4238 60 3133 98 266607 10 436x6 79 1900 41515 00 30346 36 18973 43 3797 74 205605 33 46997 88 1901 65175 ii 187169 44 34011 34 7008 55 118308 65 48014 64 1902 81135 75 219620 47 39806 56 7423 60 251850 00 56555 52 Totaal 390046 22 437136 27 144047 78 33744 70 1052934 81 396075 44

hun zelfstandig karakter als afdeelingen vaneen „Industrie-verbond” (hier de „Alg. Met. bew. bnd.) kunnen behouden en toch bij een goedkoopere administratie als een geheel de willekeur der werkgevers toch veel beter kunnen bestrijden. O, er valt nog zoo veel te leeren, als men maar nuchter en zonder gekleurden bril wil kijken. Hoe grooter nu onze zusterorganisatie werd, hoe meer zij behoefte gevoelde aan een eigen thuis. Reeds in ’t begin kwam hier en daar die wensch boven, want telkens moest met de uitbreiding der administratie de localiteit vergroot worden en zoo kwam het dan na het 10-jarig bestaan zoover, dat het bondsgebouw met de daartoe behoorende drukkerij (het kleine gebouw links op fig. I. (vorig nummer) gebouwd werd, (de eerste steen werd met het 10-jarig bestaan van den bond gelegd.) In Maart 1902 was het hoofdgebouw (kantoren en aan particulieren verhuurde woning en zalen) klaar. Slot volgt. Waarde Jfondgenooter}! De gebeurtenissen der laatste dagen nagaande, en de gevolgen welke deze na zich sleepen, zijn voor vele arbeiders in ’t algemeen en enkele onzer bondsbroeders in ’t bizonder, een terugslag inde arbeidersbeweging. Wat voor ons zeer begrijpelijk is. Onze bond telde toch voor het heugelijke feit van den 31 Januari ongeveer 1000 leden, welk getal na dien datum is gestegen tot bijna het viervoudige. Deze toenadering tot den Bond kunnen wij dus gerust toeschrijven aan de eerste spoorwegstakingen, van bijna alle afdeelingen kwam bericht dat hun ledental verdubbeld was. Wat was daarvan de oorzaak ? Als men op de fabriek propaganda maakte voor de vak-

Fig. 111 Zetterij en handpers.

Sluiten