Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De (Detaalbewerher

van öen aigemeenen flfcetaalbewerfcersbonö, Bont» van fl&acblnlsten en Stofcers, IRoper* en Bltftbewerftersbonö tn ißeberlanb

——————— II lil 10e Jaargang. 4 JULI 1903. No. 14.

Iboofben ©inboog! Hoofden omhoog, wil toch uw nek niet buigen, Verwonnen zijn we, maar verslagen, neen, Ziet ze in ’t gelaat, als ze om uw neerlaag juichen, Toon u een man, een strijder als voorheen. Hoofden omhoog, gij slaaf verhard in ’t lijden, Wil rechtop gaan, in volheid van uw kracht. Breng geestdrift weer, waar kracht ontbreekt te strijden, Giet zonnestralen in dien donkeren lijdensnacht. Hoofden omhoog, wat dan ook moog gebeuren, Bloed drenkt den grond, waar zegepraal ontspruit. Wat wijlt ge nog, ons is geen tijd te treuren, De toekomst wenkt, met stormpas weer vooruit. Hoofden omhoog, laat vrij uw vloekzang klinken, Dat heilig lied, dat weerklinkt in uw hart, Ver boven ’t lage, zal uw fiere geestdrift blinken. Blijf wat ge waart, ook in het uur der smart. Hoofden omhoog, ziet ginds het licht reeds gloren, Een stralenkrans, kondigt den gang reeds aan. Een heerlijk leven, wordt uit bangen strijd geboren, Hoofden omhoog, uw plicht als mensch gedaan. Gruno. De Duitsche Metaaibewerkersbond. (Een stukje geschiedenis ter opbeuring.) 111. (SLOT.) De verschillende kantoren, evenals de boekdrukkerij (staat op den naam van den bondsvoorzitter daarom de firma) van Alexander Scheicke & Co., zijn allen gebouwd volgens de meest uitgebreide eischen der techniek en hygiëne zelfs zoo, dat de inspecteur van den arbeid ze als een model voor het uiterste, wat de humaniteit nu kan eischen, bestempelde. Fig. 11. (Zie No. I3)> slUt de zittingskamer voor van het hoofdbestuur (tevens ook voor zittingen met de provinciale besturen.) Buitendien is er een ontvangkamer voor bezoekers, kantoor voor den secretaris, de bondskassa met het benoodigde personeel, expeditiekantoor voor verspreide leden, arbeidsbeurs, enz. enz. De drukkerij beslaat het kleinere gebouw en bestaat uiteen machinezaal (Fig. IV), een groote lichte pakruimte, localiteiten voor redactie en expeditie v.d. „Met. Arb. Ztg.” (oplaag 150000 ex. p. week); de zetterij (Fig. 111, vorig nummer); de toiletten-en waschruimten. In ’t souterrein (kelder) (Amsterdamsch beneden-parterre) bevindt zich de centraalverwarming (buizenstelsel); de stereotypie; de vormwasscherij; kleedkamer; pakhuis voor de groote papierrollen voor de „Metallarbeiter Zeitung”. Van dat pakhuis uit komt men rechtstreeks dooreen dubbele deur inde zaal der rotatiepers [een lokaal van 9 M. lang en 6 M. breed en 6 M. hoog, en evenals alle vertrekken der drukkerij met witte emaille verf geschilderd isj, die van het souterrein tot aan het plafond van de parterre reikt. Ten opzichte van de technische uitstalling der drukkerij werd het beginsel: het beste is nauwelijks goed genoeg voor ons, gehuldigd en het materiaal (typen enz. enz.) en machinerieën door de meest soliede ondernemingen geleverd. Door de oprichting vaneen eigen thuis heeft de Duitsche metaaibewerkersbond getoond dat hij niet alleen de nadeelen, die aan de arbeiders in ongezonde werkplaatsen, door de werkgevers berokkend worden, beoordeelen kan, maar dat hij ook zijn personeel daarvoor te behoeden weet. Meenig werkgever moge daaraan een voorbeeld nemen. Echter voor de arbeiders is het een aansporing om met den meest denkbaren ijver te werken aan de uitbreiding der organisatie naar buiten en de uitbouwing tot versterking inde organisatie. In korte trekken heb ik hier aan mijn vakgenooten

de ontwikkeling van onze groote zusterorganisatie over de grenzen geschetst om weer voor de zoo en zooveelste keer aan te toonen wat een goede leiding, gesteund dooreen goeden wil en eendoor eensgezindheid, vrijwillig zelfopgelegde discipline, ineen organisatie vermag. Nu zullen er wellicht weer zijn die denken, dat ik mij door mijn voorliefde voor mijn landgenooten tot overdrijving laat misleiden, maar voor diegenen heb ik geen beteren raad dan deze: „Ga zelf heen en overtuig u door er eenige jaren te werken of, zoo niet, onderzoek de lotsverbeteringen die onze vakgenooten in Duitschland gedurende het bestaan van hun organisatie veroverd hebben en den steun dien ze door hun organisatie genieten.” Ik vind het in elk geval beter om zijn oogen aan een ruimen gezichtskring te wennen, dan zich ineen klein kringetje op te sluiten en zich in afgetrokken philosophieën te verdiepen, die voor enkele hoogontwikkelden zeer goed en nuttig mogen zijn, maar die de groote massa niet begrijpt en die daarom voorloopig voor haar geen practisch nut hebben. Als wij zien hoe op het oogenblik de Duische reactionaire plutokratie al haar krachten nog inspant om deze macht (volgens het blad van 23 Mei cirea 148000 leden) te vernietigen of uitte putten, hoe zij te Iserlohn 4200, te Geestemünde 1600, te Vegesak 2000 en op andere plaatsen kleinere aantallen vakgenooten op straat geworpen heeft, maar hoe daarnaast ook de leden zelf dubbele contributie betalen en niet alleen haar eigen maar ook de uitgesloten leden van de christelijke metaalbewerkersvereenigingen steunt, dan kan het niet anders of de plutokratie moet haar hoofd tegen den vasten muur van zulk een hechte organisatie te pletter loopen. Laat dat voor ons een leerschool zijn. Laten wij eens-

gezind optrekken voor lotsverbetering, kalm en bedaard, naar binnen ons ondersteuningswezen versterken, onze amunitie vermeerderen en naar buiten ijverig propageeren ondanks alle dwangwetten. Zoo toegerust kunnen wij dan ook beter de toekomst tegemoet zien, want wie den vrede wil, ruste zich toe voor den oorlog. „Bid God en houdt je kruit droog” zeide OHvier Cromwel altijd tot zijn volgelingen, het laatste altijd met een nadruk. Onthoudt dat makkers! A. J- N.B. Ik kan aan het slot van mijn stuk nog berichten, dat de uitsluitingen bij „ Tecklenborg- Geestemünde" en „Vulkan- Vegesak” met een vergelijk, waarin voor de arbeiders eenige voordeelen, geëindigd zijn. Ook bij de groote uitsluiting te Iserlohn hebben de heeren terroristen van den werkgeversbond ingezien, dat zij beter doen eieren voor hun geld te kiezen en hebben zij hun leuze: „geen georganiseerd arbeider meer bij ons aan ’t werk” en zijn tevreden dat het op de fabriek waar de eerste strijd uitbrak, tot overeenstemming is gekómen; bovendien hebben de „Heeren in eigen Huis” de organisatie moeten erkennen, die, het moge dan een tijdlang dubbel contributie gekost hebben, sterker dan ooit staat. Ook hebben de lezers aan het lijstje der uitgaven in No. 13 kunnen zien dat de grootste uitgaven, een strijdende organisatie waardig, voor stakingen gemaakt worden. (Het bedraagt totaal over 12 jaren f 1052934,81 of circa 43 °/0 van alle uitgaven.) Dat zegt meer dan holle frazen. A. J.

big. IV. Machinezaal, (boven: gewone snelpersen), beneden vooraan; rotatiezaal, door de deur zichtbaar: papierpakruimte.

Sluiten