Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE METAALBEWERKER.

systeem, waarmede tegelijk vierkante en ronde gaten geboord kunnen worden. Het spreekt vanzelf, dat het aan- en afschroeven vaneen apparaat bij zulke machines overbodig wordt. Op welk gebied deze uitvinding, die inden machinebouw reeds groóten opgang gemaakt heeft, zich het meest zal uitbreiden, moet natuurlijk de tijd uitwijzen. Zoo heeft men bijv. speciale machines voor het boren van alle soorten hout gefabriceerd en getracht het boren van vierkante gaten ook bij steenboren toe te passen en de uitvinding in het algemeen bij spoor en scheepsbouw te gebruiken, waarbij men reeds tot de beste resultaten gekomen is. Voor bepaalde doeleinden, zooals bij slijpsteenfabricage of bij het boren van vierkante tapgaten, moet deze uitvinding welkom zijn. (Vraag en Aanbod.) BOEK- en TIJDSCHRIFT. P M. Hink te Amersfoort (vroeger te Gorinchem), boekhandelaar en uitgever, zendt ons toe de prospectussen van 3 werken: 1. Oorlog en Vrede door Leo Tolstoy (vroegere prijs ingenaaid f 9.75, gebonden f iz.—, nu ingenaaid f z.40, gebonden f 2.90). Ik meen te kunnen volstaan om bij dit beroemde werk te voegen een beoordeeling van den bekenden Nederlandschen auteur Busken Huet: «Bestond er van «Oorlog en Vrede een goede Hollandsche vertaling, men zou «zich een Hollandsch gezin kunnen denken, dat zich een «geheelen winter, avond aan avond, om de theetafel schaarde «en altijd onder de macht der zelfde bekoring, het verhaal «van Tolstoy aanhoorde.« Nu die vertaling bestaat en het werk is voor matigen prijs bereikbaar; elk die het boek gelezen heeft zal getuigen, evenals bij alle werken van Tolstoy: «zij mogen niet allen «begrepen worden, maar toch wekken zij inden mensch ver«heven gedachten op, doen edeler snaren trillen, men laat «Tolstoy niet los, of liever, Tolstoy laat den lezer niet los.<t Het werk is pl.m. 850 pagina’s (groot octaaf) groot en op goed papier gedrukt, ook in 24 afl. a 10 cent verkrijgbaar. 2. Anna Karenina door Leo Tolstoy. Van dit boek, hoewel een geheel ander onderwerp behandelende, kan gerust hetzelfde getuigd worden en niet ten onrechte getuigde dan ook Busken Huet van dezen schrijver: «Tolstoy bezit de «genialiteit van Balzac, stort over zijn verhaal de poëzie van «George Eliot en heerscht over zijn onderwerp met hetzelfde «meesterschap als Thackeray*.. Hier wordt met meesterhand geschetst de macht, [waarmede de toestanden op het zieleleven van den mensch inwerken en hoe wij vaak gevaar loopen onbewust inden afgrond der zedelijke ellende te storten. Het werk is 540 pagina’s groot en kost ingenaaid f 1.75 en gebonden f 2.25. 3. De eeuw van het Kind door Ellen Key. Voor dit werk pleit voldoende de kennis van de verschillende hoofdstukken : 1. Het recht van het kind bij de keuze der ouders, z. Het ongeboren geslacht en de vrouwenarbeid. 3. De opvoeding. 4. Zonder thuis. 5. De zielemoorden inde scholen. 6. De school der toekomst. 7. Het godsdienstonderwijs 8. Kinderarbeid en misdadige kinderen. 9. Aanhangsel. De prijs van dit schoone werk is ingen. f 2.40, geb. f 290. Wij laten hier tot gemak van de lezers de bestelbiljetten der drie bovenstaande werken volgen. {Men zie het bestelbiljet hieronder,) De Dageraad der Volksbevrijding. (Uitg. L. S. v. Looy Amsterdam). Aflevering 33 en 34 bevatten: Hoofdstuk X: I' • v.d. Goes (vervolg). XI. De eerste Meibeweging. XII. Steeds krachtiger. Hierbij zijn gevoegd de portretten van : H. J. J. Eichelsheim, Jan A. van Zutphen, F. P. Oudens en P. Verdorst. Wederkeerig dienstbetoon door Peter Kropotkine. Hoofdstuk 1 en 2: Wederkeerig dienstbetoon in het dierenrijk. 3: Wederkeerig dienstbetoon bij de Wilden. 4: Wederkeerig dienstbetoon bij de Barbaren. 5 en 6: Wederkeerig dienstbetoon inde middeneeuwsche gemeente. 7 en 8 : Wederkeerig dienstbetoon inden tegenwoordigen tijd. Aanhangsel. 1. Zwermen van vlinders enz. 2. De mieren. 3. Nest-vereenigingen. 4. Gezelligheid der dieren. 5. Beperking der over-vermenigvuldiging. 6. Aanpassingen tot het voorkomen der mededinging. 7. De oorsprong van het gezin. 8. Vernieling van privaat-eigendom op het graf. 9. De onverdeelde familie. 10. De oorsprong der gilden, n. De markt en de middeneeuwsche gemeente, iz. Instellingen tot weder- BESTELBILJET. De Ondergeteekende wenscht te ontvangen van den Boekhandelaar P. M. WINK te Amersfoort: ex. Tolstoy, OORLOG EN VREDE, ing. a f 2.40 ex. « « « « geb. a f 290. ex- « « « « in 24 afl. a 10 ct. ex. Graaf Leo Tolstoy, ANNA KARENINA, ing. a f 1.75 ex. « « « <z gebonden in fraaieü linnen stempelband a f 2.25. ex. Ellen-Key, DE EEUW VAN HET KIND, ingenaaid f 2.40, gebonden f 2 90. Naam: Woonplaats: N.B. Men wordt beleefd verzocht door te halen hetgeen niet verlangd wordt.

keerig dienstbetoon inde Nederlandsche dorpen, inden tegenwoordigen tijd. Electrotechnische School door A. ten Bosch (Uitgevers van Mantgem & de Does, Frans Halsstraat 13, Amsterdam). Afl. 29 bevat; Hoofdstuk VII § 86. Algem. beschouwingen over wisselstroom. §• 87. De wet van Ohm bij wisselstroom. § 88. De Wisselstroomdynamo. § 89. Wisselstroomtransformatoren. Het geheel op eenvoudige, bevattelijke wijze voorgesteld, is toegelicht door 20 inden tekst gedrukte gravures. (Fig. 651 tot en met lig. 669). .Wij brengen nog in herinnering dat het geheele werk (verschijnende in circa 30 afl) bijna compleet is, en wat duidelijkheid en eenvoudigheid voor minder ontwikkelden, andere werken inde schaduw stelt. INGEZONDEN. (Buiten verantwoordelijkheid der redactie.) Mijn antwoord aan J. Hooreman te Amsterdam Kameraad! Je schijnt een andere zienswijze gekregen te hebben nadat je de konferentie had verlaten, immers op de konferentie na herhaalde discussie tusschen u en'mij, bleek het dat u overtuigd was, dat ik in ’t gelijk stond en erkende uw schuld. Tot zoover is de Redactie juist. Dat echter uwe vereeniging die schuld zou betalen, hebt u niet beloofd; ’t blijft echter zooals ik gezegd hebt, had uw vereeniging op mijn schrijven geantwoord, dan had dat alles niet plaats gehad. Wat de nieuwe zienswijze aangaat, die u en wij thans in deze kwestie krijgen, welnu, als het juist is wat door u en anderen voorgesteld wordt, dan staat de Machinebouwersvereeniging (V. Z. O. S.) in ’t gelijk, echter ik wist dit niet en het is voordien nog door niemand beweerd. Laten wij dus afwachten ’t onderzoek in deze kwestie door ’t H.B. Wat de verdere kwestie’s aangaat die u aanhaalde: ie. de kwestie Amsterdamwas in hoofdzaak de kritiek op ’t H.8., is daar maar een half uur voor gebruikt? Ik meende van bijna twee uur. 2. Dat de Machinebouwers hun eer ontnomen en zij door Redactie en Administratie bezoedeld zijn. ’k Geloof waarde H., nu ga je wat hard, waar en wanneer heb ik dat gedaan ? ’k Ben bereid om vergeving te vragen, als ik ’t gedaan heb, maar eerst aantoonen. Wat een ander doet, gaat mij niet aan, ofschoon ik het nog nergens heb kunnen lezen; geen muggenzifterij als ’t kan, kan dit niet, ga dan je gang, maar dan blijf ik er buiten! ’k Wil nog even hierbij voegen, dat ik meer beleedigd ben door V. Z. O. S., dan zij door mij, al was ’t alleen maar om iemand 3 maanden op antwoord te laten wachten. Men zou haast een beleediging gebruiken om antwoord te krijgen. J. J. P., Administrateur. Uit Groningen Een paar nummers te voren schreef ik over het in dienst treden bij de S. S., vaneen der leden der afd. Groningen, van de Alg. Met.bew.bd. Dinsdagavond werd ik door het Bestuur dier afdeeling uit- . genoodigd ineen huishoudelijke vergadering de reden van mijn schrijven uiteen te zetten, waaraan ik gaarne voldeed. Ik begon met te zeggen, dat het bewuste stukje algemeen werd beschouwd als eéne verdachtmaking aan het adres van den persoon in kwestie, hem door mij aangewreven. Oppervlakkig beschouwd zou men zulks ook zeggen, dat geef ik toe, maar dan moet men over ’t hoofd lezen: «Aangespoord door eenige slachtoffers, enz. enz.« Immers de opvatting, dat bedoelde Metaalbewerker door den werkkring aan te nemen bij de S. S., daarmede onderkruipersdiensten verrichtte, was niet mijn meening, maar die der door mij aangetroffen slachtoffers, met welke ik een onderhoud had. Ik wil gelooven, als men het goed met de beweging meent, zooals die persoon steeds heeft getoond, dat het dan hard valt bittere pillen te moeten slikken als deze. Als solidariteit heb ik echter altijd verstaan, nooit de plaatsen te betreden waar anderen uitgestooten waren, ook niet al was daarover reeds geruimen tijd verloopen. Er is immers nog geen gras over gegroeid, daarvoor verkeeren nog te veel in ellende. En daar ik nu in Leeuwarden, Sueek en de Lemmer steeds door de slachtoffers werd hard gevallen over de houding van dezen Metaalbewerker, zoo zal men mij hoop ik vergeven, dat ik in dat stuk zoo sarcastisch was. Geloof niet dat het aangenaam is, te moeten hooren dat er menschen zijn die denken, dat de socialisten van de beweging een ladder maken, om er bij op te klimmen. Daar ik bovendien in Sneek ook socialisten sprak, welke die houding afkeurden, werd het me te machtig en wilde ik aan hem bekend maken, hoe er over hem werd gedacht, opdat hij zich kon verantwoorden. Daar er echter geen antwoord op kwam, achtte het Bestuur zich verplicht mij te intérpelleeren en mij tevens met bewijzen aan te toonen, dat de door mij aangevallene had gehandeld, nadat het Hoofdbestuur hem den raad had gegeven, de betrekking aan te nemen. Ook van, anderen had hij dien raad ontvangen. Als bewijs dat hij ook in zijn nieuwen werkkring zijne ideeën niet had verwaarloosd diende, dat de Maatschappij zijne aanstelling had ingetrokken, zoodat hij er nog wel eenigen tijd werkzaam kon zijn, doch steeds los werkman bleef. Men vreesde hem. Daarna had hij het maar beter geacht hun zijne diensten op te zeggen, zoodat hij op dit oogenblik weer op een fabriek werkzaam is. Verder wensch ik hier dus niets meer over te zeggen, doch aan de «Volksstrijd,« wie dat stuk overnam en mij zoo heerlijk een trap gaf, omdat ik tot de verraadschreeuwers behoorde, door mij te noemen een monsterachtige, laaghartige verdachtmaker, in wiens binnenste het wel donker zou zijn van laagheid, enz., enz., enz., zou ik willen aanraden, eens wat meerde hand in eigen boezem te steken, en in ’t vervolg eerst de Augiasstal van zijn eigen partij èens schoon te vegen, waar wel veel laaghartiger, monsterachtiger enz. zijn te vinden, die heel wat andere daden op hun geweten hebben, dan aan personen bekend te wat men hunne ideën aan-

wrijft, zooals ik heb gedaan, al werd dit dan ook als verdachtmaken gekwalificeerd. Intusschen hoop ik hierdoor te hebben aangetoond, dat die Metaalbew. nog dezelfde trouwe strijder is als voorheen, wie het zich zeker ook als een eer zal rekenen liever tot de z.g.n. vorraadschreeuwers als tot de van verraad beschuldigden te behooren. P, J. R. Lid der afd. Groningen Met.bew.bd. Vreemde Woorden (Vervolg van No. 21). Attroupement, oploop. — Auctie, openbare verkooping. — Audiëntie — gehoorverlecning. — Auditorium, gezamelijke toehoorders. — Augiasstal, een bijna ondoenlijk werk (Hercules moest, volgens de Grieksche legende, de stal van den koning Augias schoonmaken, hetgeen onmogelijk scheen. Hij kweet zich van deze taak door een riviertje door dien stal te leiden, bewijzende, dat zelfs het moeilijkste werk gedaan kan worden, als men er maar niet voor terugschrikt). — Aurea mediocritas, do gulden middelmaat. — Aureool, licht of stralenkrans, dien schilders om het hoofd van heiligen of martelaren teekenen. — Aurora, godin van den dageraad. — Autarchie, zelfbehecrsching. — Auteur, schrijver van een boek. — Authentiek, geloofwaardig. — Autobiographie, eigen levensbeschrijving. — Autocar, zelfbewegend rijtuig. — Auiokratie, zelf- of onbeperkte heerschappij. — Autodidactus, iemand die zich door zelfoefening gevormd (geleerd) heeft. ERRATA. In het hoofdartikel van No. 22 staat: Marcius Cariolanus, moet zijn Coriola7ius, dien bijnaam gaven de Romeinen aan Marcius, omdat hij het stadje Coriola veroverd had. Verder staat: Minucius, moet zijn : Menenius en wel: Menenius Agrippa. Ik had mij in deze twee laatste na ren vergist. Ook wil ik hier nog, als antwoord op een sarcastische opmerking, bij voegen, dat elk die het artikel goed leest en die bewuste legende vergelijkt met het geheele stuk, tot de conclusie zal komen, dat hier geen sprake kan zijn van <ceen onschatbaren dienst aan de plutocratie bewezen«. De maag ontvangt wel, maar zorgt ook in verband met andere spijsverteringsorganen, voor de verdeeling der uit het voedsel gewonnen sappen en gebruikt ze niet alleen. In een goedgeregelde samenleving zou dus een regelingscomité of wilt ge «een vakvereeniging van magazijnhouders« dezelfde functie waarnemen. Dat ook eens het kapitalisme resp. privaat bezit nuttig en noodzakelijk geweest is, zal niemand ontkennen, echter nu is het nergens anders mede te vergelijken dan met een lintworm, die aan den mond van de maag de beste sappen opslorpt en alleen gebruikt om zelf tot een ontzaglijke lengte aan te groeien van hetgeen aan het organisme, waarin hij maar een parasiet is, onttrokken wordt. Evenals bij de verwijdering van den lintworm moet men ook voorzichtig zijn in den strijd tegen het uitbuitingssysteem, wil men niet het geheele organisme (hier de samenleving) in gevaar brengen. a. J. CORRESPONDENTIE. U'. H. St., Rotterdam. — Sluiting der redactie van No. 23 was den 1 Nov., ’s middags. Uw stuk kwam den 2 Nov., ’s avonds. Komt dus eerst in No. 24. Elferink. — Zal zien of ik nog wat tijd over heb om techn. stof voor ’t jaarboekje op te zoeken. Gegroet. ADRESVERANDERING. Het adres van den Bondssecretaris is: G. ELFERINK, Saenredanistraat 4rood, Haarlem. Het adres van den secretaris der afd. ’s Gravenhage is thans: J. G. SIKKEMA, Stortenbekerstraat 94. Het adres van den secretaris der afdeeling Dordrecht is thans: J. VAN T HOF, Vest P 61. Het adres van J. BOETJE is thans: Vrolijkstraat 461rI, Amsterdam. ADVERTENTIËN. Coöp. Broodbakkerij en Verbruiksvereeniging „DE VOLHARDING”. Gevraagd: EEN BEKWAAM MACHINIST-BANKWERKER, vertrouwd met de bediening eener ELECTRISCHE INSTALLATIE. Zich schriftelijk aan te melden: Gedempte Burgwal 19, DEN HAAG. Gedrukt bij D. REIDEL te Dordrecht.

92

Sluiten