Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE METAALBEWERKER.

organisatie uitsluitend is, om maar zoo spoedig mogelijk te i kunnen staken. Spr. zal de laatste zijn die zeggen zal; staak maar raak; maar dit is zeker, de patroon geeft niet eerder 1 toe voordat hij weet dat wij onze eischen flink formuleeren i en zoo noodig daar ook kracht bij kunnen zetten. j Ook wijst spr. er op, dat de vakvereeniging altijd als vakvereeniging moet worden beschouwd en gebruikt Of men katholiek is of wat dan ook, anarchist of soc.-dem., er moet plaats zijn voor ieder, en inde vakvereeniging moet men allen vakvereenigingsman zijn, wat men daar buiten doet, : moet men zelf weten. Spr. meent, dat men om goed vak- 1 vereenigingsman te zijn, men niet per sé socialist behoeft te zijn; ook is iedere socialist niet altijd een goed vakvereenigingsman. Men moet nooit vergeten, dat men alleen met de patroon te maken heeft en dat men daar rekening mede moet houden. De meest mogelijke bekendheid met de toestanden in het vak, bepaalt voor een zeer groot gedeelte ook onzen invloed. Ook wijst spr. er op, dat zelfs in het donkere Zuiden ons vakblad hare correspondenten heeft, hoewel er heelemaal zoo goed als geen organisatie is. Verschillende patroons worden door ons gesignaleerd, die dan het blad ontvangen en zoodoende ook kennis nemen van hetgeen er over hen wordt geschreven en gedacht. Alle mogelijke lichamen en bureaux krijgen de vakbladen. Kamers van Arbeid, Bureaux van Statistiek enz. enz., allen kunnen op die manier kennis nemen van de toestanden in het metaalbewerkersbedrijf, wat op den duur in het belang der metaalbewerkers moet zijn. Spr. wijst ook vooral op de plichten der arbeiders die dezen tegenover de organisatie hebben. Zonder plichten geen rechten, dit geldt ook vooral inde arbeidsbewing. Spr. wijst op Engeland, welke groote opofferingen de vakvereenigingsman zich daar getroost, vooral met het oog op de contributie. Spr. bewijst met feiten die zich in Engeland en ook vooral in Duitschland voordoen, wat krachtige organisatie vermag. Hij wijst op de ontzaglijke macht die de Duitsche Metaalbewerkersbond vormt, de enorme oplaag van hun vakblad, de flinke contributie die men daar betaalt. Hoe licht wordt door buitenstaanden onbewust gezegd: wat doet toch eigenlijk die bond en al die menschen die daar aan dat bestuur zitten? Spr. antwoord daarop: wij kunnen niets doen zonder u, wij moeten uw aller medewerking hebben, zonder u zijn wij niet bij machte iets te doen. Als Troelstra inde Kamer daar de kapitalisten zweept, en daar zwendel constateert met bankbreuken en anderzins, dan weet hij zeer goed dat hij de personen in kwestie daar geen plezier mede doet, maar hij voelt, hij moet dat doen, hij moet dat zeggen, wetende dat hij vertolkt wat de arbeidersklasse voelt, en dat ook hij namens hun de kapitalisten bestrijdt. Als er dan personen genoemd worden, is dat niet anders dan noodzakelijk, wijl die zaken bedreven hebben die niet genoeg zijn af te keuren. Daarom zegge men niet zoo direct, dat die personen per sé getroffen moeten worden, maar zij zijn zelve de oorzaak ervan. Evenzoo zijnde bestuurders der vakvereenigingen de uitvoerders van den wil der leden en treden actief op in hun aller belang. Spr. noemt als voorbeeld van organisatie den Alg. Ned. Diamantbewerkersbond en den Matrozenbond. Hij schetste de voordeelen door den A. N. D. B. door de kracht van organisatie behaald, en bepleit met gloed, hoe de toestand zou zijn wanneer wij krachtig waren georganiseerd. Hoe alle arbeidsvoorwaarden in overleg met den Bond zouden worden behandeld. Bij het vaststellen van loon en arbeidstijd, het samenstellen van fabrieksreglementen enz., overal kon de stem der arbeiders ‘bij worden gehoord. Het is spr. heilige overtuiging, dat er wel degelijk een tijd zal komen waarin de arbeiders mede zeggingschap zullen hebben bij al de bovengenoemde fabrieksaangelegenheden. Spr. bepleit ook het samengaan van vakvereenigingsmannen en soc.-dem., daar waar het gaat om zaken die aller belang raken, zooals ongevallenwet, dwangcontract en het nu aanhangige arbeidscontract, enz. Als Troelstra over dat Arb.- Contract spreekt moet ook naast hem staan de vakvereenigingsman, die vanuit zijn gezichtpunt en op zijne manier de nadeelen aantoont, o. m. wat op dit oogenblik ons allen bedreigt; het arbeidscontract door deze regeering voorgesteld. Spr. eindigd met aan te dringen tot krachtige organisatie, zoodat er ook op Charlois eens een energieke, geestdriftige actie zal worden gevoerd tot verkrijging van betere toestanden, die ook hier nog alles behalve rooskleurig zijn. Nog zegt spreker, stelt ook uwe vrouwen op de hoogte van onzen strijd. Het is ontzaggelijk welk een heilzame kracht ook de vrouw kan uitoefenen op den groei en bloei der organisatie. Maar zij kan er alleen iets voor voelen, als zij er ook iets van weet, dat wil zeggen, als zij heeft begrepen waarvoor onze moeilijke doch heerlijke strijd gaat, dat is: voor de geheele menschheid, dus ook zeker voor haar. Spr. gaf ook nog' eenige practische wenken op het gebied der innerlijke organisatie, waarna hij van het klein maar zeer aandachtig gehoor een warm applaus ontving. Daar niemand zich op de vraag van den voorzitter voor het debat opgaf sloot deze met een toepasselijk woord en een opwekking om als lid toe te treden, de vergadering. W. G. D. ffiinnenlanb. Nog eens den heer Driessen te Apeldoorn. Eenigen tijd geleden ontsloeg dezen heer den machinist M. Schiphorst (zie ons blad no. 3 1905). Onzen Leeuwarder correspondf nt heeft aan ons verzoek voldaan en zond ons afschrift van het reglement, door den heer Driessen opgesteld, tijdens hij directeur was der cartonfabriek te Leeuwarden. Art. 3 luidt; «De arbeider, die zonder opzegging gedaan te hebben «het werk verlaat, verbeurt het loon, waarop hij bij het «einde der week aanspraak zou kunnen maken«. Vaneen verplichting van patroons kant dus geen sprake. Of doet die zooiets niet? Dit is wel een artikeltje, waaraan je merken kan, dat we leven ineen vrij land met «vrije« arbeiders. Art. 5: «Arbeiders, die zich gedurende den werktijd vergrijpen «tegen de goede zeden of zich schuldig maken aan «ongehoorzaamheid, dronkenschap of ander wangedrag, «kunnen zonder opzegging onmiddellijk ontslagen worden. Wat de arbeiders tegen den patroon kunnen doen, staat niet vermeld. Zijnde patroons zulke heilige broekjes? ’t Mocht wat. Vergrijpen tegen de goede zeden? De patroons doen t niet, vraag het maar onze dienstmeisjes. Onbeleefd zijn ze nooit, of’t moest een arbeider wezen; die kan je wel anders behandelen dat weet Driessen ook wel. Als Schiphorst zich maar alles had laten welgevallen, was hij wel braaf geweest, maar nu was hij ongehoorzaam. Het

is altijd makkelijk, zoo’n artikeltje als hierboven staat. Of dat vloekt met geweten, gevoel of beschaving, wat s kan dat schelen, zulke kwaliteiten zijn allemaal maar lastig < in deze beste wereld aller werelden. Gevoel, geweten, ben je gek. Geld!! dat is ’t ’m. Art. 7 bevat inde i ode alinea, dat verboden is ; «Het bezigen van Godslasterlijke of onzedelijke taak. Zie je wel, dat het netjes en ordelijk moet gaan. Je krijgt zoo waar opvoeding voor niemendal. Je komt om te werken en je ontvangt meteen reglementaire voorschriften omtrent onzedelijke taal. Dat deed Driessen ook niet tegen Schiphorst. Hij zei wel heel minachtend van «rooie donder«, maar dat was niet zoo kwaad gemeend en het kwam voort uit zijn gemoed, dat trilde van aandoening bij zooveel ongehoorzaamheid als Schiphorst aan den dag legde èn dan nog, zoo’n reglement is niet voor een mijnheer als Driessens, die weet van zelf wel wat mag en wat niet. Art. 10 luidt; «Alle beschadigingen inde localen moeten door de «arbeiders, die daarin werken, worden betaald, wanneer «de dader niet aangemeld wordt«. De arbeiders krijgen altijd te hooren, dat ze alles en allen over één kam scheren, maar wat is dit anders in dit artikel. Doen de patroons ook zoo onder elkaar ? Geen sprake van. Dan heet het hoffelijk enz. en ze kunnen, heet het dan, niet in eikaars zaken treden. Zij passen wel op geen onderkruiper te spelen tegenover hunne collega’s. Echter dit artikel zet de arbeiders daartoe aan. ’n Misdadige woeling in miniatuur. We zullen het hierbij maar laten. Meneer Driessens wees overtuigd van onze eerbiedige gevoelens voor uw gewrocht reglement en meer nog voor uwe nobele daad tegen Schiphorst gepleegd. Geloof ons, we breken af met de pen, maar met met het hart. Redactie. Overtreding der veiligheidswet. De kantonrechter te Nijmegen heeft den rijwielfabrikant Van Roggen veroordeeld tot 10 boeten van f 25 wegens overtreding der veiligheidswet. Om te onthouden. Voor een paar maanden geleden schreef onze bondgenoot K. de Vries te Amsterdam een stukje in «Het Volksdagblad« omtrent nachtwerk voor de gemeente Amsterdam. Een onderzoek ingesteld, dat veel moeite kostte en lang duurde, wijl niets volledigs bekend was, heeft aan t licht 1 gebracht dat eenige werklieden der technische afdeeling der gemeentetram enkele avonden later en ook ’n paar nachten hebben gewerkt zonder pauzen. Genoemde werklieden vallen buiten het werklieden-reglement der gemeente Amsterdam, zoodat waarschijnlijk inden raad niet veel gedaan kan worden. \Vaar wij in hoofdzaak op wijzen willen is, dat men bij zulke ontmoetingen direct alles nauwkeurig vraagt en er direct spoed achter zet om er tegen te doen wat gedaan kan worden. Dit onderzoek heeft veel moeite gekost en had voorkomen kunnen worden. Goed onthouden dus. Een bede om hulp. L. Ottens, ontslagen kraandrijver door zijn deelname aan de algemeene werkstaking, is 1 Mei 1903 vertrokken naar Chili. Thans verkeert deze wakkere medestrijder in diepe ellende, doordat hij is geraakt inde valstrikken van gewetenlooze menschen; daarbij trof hem ziekte, zoodat dit gezin totaal ten onder gaat. Dit laatste mag nooit gebeuren. Daarom is steun noodig en de commissie zal eiken penning dankbaar aanvaarden. Lijsten worden gaarne gezonden. Men wende zich tot J. STAAL, Nieuwe Kerkstraat 77 huis, Amsterdam. Wij hebben dit bovenstaande geplaatst ineen paar regelen ; de ruimte is dringend noodig voor andere zaken, èn iedereen die hart bezit, zal dezen man met zijn gezin steunen. Redactie. Zoo gaat het altijd. In ons vorig nummer schreven we een klein berichtje over Geertruidenberg en wel over patroon P. Bommens. Dezen heer heeft, zoodra hij vernam dat de werklieden over organisatie spraken, een hunner ontslagen. Precies zoo als we dus schreven, n.h mijnheer zal trachten iemand als zondebok te vinden en dan is ’t in orde. Wat zeggen onze tevredenheidsmenschen daar nu wel van ? , Zij die altijd praten van geen klassenstrijd enz., wat zullen ze hiervan wel te zeggen hebben? Zie je, er wordt zoo vaak gezegd: jelui organisatiemannen zijn veel te bruusk. We geven dat nog maar zoo niet toe, maar aangenomen dat zulks wel waar is, dan nog hebben wij recht te vragen: wie maakt ons zoo. O, als er eens een onzer zoo optrad zooals nu die mijnheer Bommens, wat zouden we er van langs krijgen, maar nu! Ja nu zwijgen ze stil de tevredenheidspredikers. Deze patroon, dien wij om een onderhoud verzochten, is zoo beleefd geweest, ons niet te antwoorden. Dat hoort er nu zoo bij. Wij zijn immers buiten de gemeenschap geplaatst? Zwijg ze dood die kerels, zoo denkt ook Bommens. Maar wij zullen ons niet laten terugschrikken daardoor. Neen, wij gaan voort, wij zien hier weer uit, dat elke poging tot organisatie door de patroons beter begrepen wordt dan door de werklieden. De laatsten zeggen ’t geeft toch niks. De patroons zeggen dat niet, die smijten den eersten den besten op straat. Het kan hun niets schelen of ze zich daarmede verlagen tot het gilde van aanstokers van misdadige woelingen. Neen, medevakgenooten, als wij hiertegen niets doen, komen wij nooit tot andere toestanden. Wij moeten hieruit 1 weer de juiste les putten, n.l. organisatie en de georgani-1 seerden moeten hieruit weer nog eens zien, dat verdubbelde ' groei noodig is om vooruit te komen. Wij zullen dezen man steunen zooveel in ons vermogen , is. Bommens moet niet het pleizier hebben dat hij dit gezin 1 tot armoede dompelt. Mannen, dat mag nooit geboren. , Wij moeten hieruit ook weer voelen, dat hoogere contributie l ook een vereischte is. Wij moeten middelen hebben om 1 zulke mannen als dezen te steunen. Dat is de harde praktijk die ons dat leert. 3 Het gaat altijd zoo, schreven we hierboven, we bedoelen t daar ook mede, dat elke eerste poging om organisatie te

verkrijgen zóó beloond wordt. Dat moet voor ons, bewuste strijders, een teeken zijn, dat wij in die plaatsen, waar wij ons gerust kunnen aansluiten en organiseeren, rekening houden met het zuiden. Dat zal ons doen zien dat men er niet komt met malle praterij van: «Als et behoefte is aan organisatie, dan komt ze er ook«, óf: «de tegenwoordige inrichting der organisaties zijn wij ontgroeid«. * ♦ * Vooruitgang. Als een bewijs, dat we als bond al zoo zoetjes aan bekend raken over het heele land, kan naast bovenstaande ook dienen, dat we vanuit Kampen en Hardinxveld bericht kregen om inlichtingen. Zoo ook met Tiel, waar nu weer een afdeeling is gesticht. Zoo gaat het voortdurend voor en na, en al hebben wij nog overal geen vasten voet, komen doen we er stellig. Alleen de aanhouder wint, laat men dat gedenken. Het ligt aan ons zelven of we vooruit zullen gaan. Als we echter op eikaars handelingen zitten te loeren, dan gaat de strijd ontaarden in vinnige afmaking. Wij kunnen die in onzen bond missen als kiespijn. Die er lust in heeft om ruzie te stoken, die is bij ons niet thuis. Zij die het willen probeeren, zullen we het onder het oog brengen en goed ook, evenzoo hen, die als echte moderne kettermeesters buiten onze organisatie staan, het laatste greintje organisatie nog in elkaar willen trappen. Geen verdeeldheid onder ons, mannen! Betaalde Jaarboekjes Zuidbroek 20 stuks afd. Deventer 15 st. afd. Krommenie 125 st. afd. Dordrecht «V. Z. O. S.« loost. De Penningmeester, D. H. ~^QÉK^TtIJDSCHR]^ Ontvangen: Het eerste Internationale Bericht «over de Vakbeweging«. Uitgave van het internationale N. A. S. secretaris C. Legien, Engelufer 15, Berlin S. O. 16. De secretaris zegt in zijn voorwoord dat dit rapport niet als volkomen geheel moet worden beschouwd, wijl het de eerste maal is, dat zulk een rapport wordt uitgegeven. Niettemin is er zeer veel belangrijks in te vinden, wat we anders niet weten, en het mooiste is, dat het van de vakorganisaties zelf is geleverd. De inhoud is als volgt: Engeland. Vakvereenigingsbeweging. Verandering der loonen en arbeidsduur. Stakingen. Werkeloosheid en Wetgeving. Frankrijk. Vakvereenigingsbeweging. Kamers van Arbeid. Arbeidsovereenkomst. Stakingsrecht. Denemarken. Vakvereenigingsbeweging. Werkeloosheid. Stakingen en Uitsluitingen. Wetgeving. Zweden. Vakvereenigingsbeweging en Stakingen. Wetgeving. Noorwegen. Vakbeweging. Socialistische beweging. ■ Dditschland. Vakbeweging. Stakingen en uitsluitingen. Wetgeving. Oostenrijk en Hongarije, Servië en Spanje. Enkel Vakbeweging. Australië (Nieuw Zuid Wales). Algemeen bericht. Scheidsgerechten. Organisatiesterkte. Verder vindt men alle adressen van aangesloten organisaties, die bij de respectievelijke landelijke federaties zijn aangesloten. . Van de Engelsche vakvereenigingen is een statistiek, die aanwijst het ledenaantal, het aantal afdeelingen, bijdrage der contributie per lid en per jaar, zoo ook over de totaalinkomsten. De uitgaven aan sterftegevallen. Reis-, ziekten- en werkeloozen-ondersteuning, alsmede invalieden- en ongevallenondersteuning, bijzondere uitgaven en de totale onkosten aan administratie enz. ten dienste der organisatie. Van Duitschland, Denemarken, Zweden, Noorwegen en Oostenrijk vindt men gelijkluidende statistieken, terwijl ook Servië een begin heeft gemaakt met zulk een statistiek. Van België, Zwitserland en Italië kwam geen overzicht in. Terwijl het N. A. S. hier te lande een beknopt overzicht geeft van de reorganisatie, die mislukt is. De beide eerste artikelen der statuten zijn ook opgenomen. Verder over den achteruitgang tengevolge der algemeene werkstaking en worden de cijfers gegeven van de uitgeslotenen (4000) en de gelden daarvoör bijeenverzameld (f 81470.30.) Dan nog over de opgerichte spaarkasvereeniging de Eendracht. Er wordt dan gesproken over de beide stroommgen in onze beweging, en de gevolgen daarvan, als splitsing inden Sigarenmakersbond, alsook die van den Timmerliedenbond en Textielarbeiders Het slot luidt dat de beweging over de hoofden der partijaanvoerders tenslotte toch weer één zal worden. Het bericht loopt tot Juni 1904. ♦ * * Wij wagen op te merken, dat over de moordende circulaire niet is gesproken in het bericht. Eveneens vonden wij het treffend, dat wij van het N. A. S. geen statistiek hebben; dit moge voor ons een aansporing zijn. Het rapport is verkrijgbaar a 36 cent plus de port. Bestellingen te doen vóór of op 18 Maart. Wij ontvingen het inde Duitsche taal. Het is ook gedrukt in het Fransch en Engelsch. Wij hopen dat iedere afdeeling er minstens één bestelt. ADVERTENTIËN. Haarlemsche Metaalbewerkers! WORDT LID VAN DE Coöperatieve Broodbakkerij en Verbruiksvereen. „Vooruitgang”, cCange Wijngaardstraat 16. Ge bevoordeelt daardoor uw eigen belang, doordat het brood van uitstekende kwaliteit is en gewicht houdend. Bovendien ontvangt ge een deel der gemaakte winst, s Ge bevordert daardoor het belang der arbeiders in het 1 algemeen, doordat een deel der winst ten goede komt aan de ardeidersbeweging. [ Ge bevordert daardoor de belangen bakkersgezellen, jdoor; dat er bij «Vooruitgang« geen nachtarbeid bestaat.

28

Sluiten