is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 36, 1937, no 13, 25-12-1937

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BENTVELDNIEUWS

Studieweken voor werkloze onderwijzers

De Centrale Arbeiders Verzekerings- en Depositobank besteedt zoals men weet nog al eens belangrijke bedragen aan kultureel werk in dienst der arbeidersbeweging. Zo heeft zij aan het Instituut maar ook aan de Arbeiders Gemeenschap der Woodbrookers opgedragen internaten voor werklozen te organiseren. In het overleg tussen de Directie der Centrale, het Instituut en de A.G. is afgesproken, dat deze laatste de internaten voor werkloze onderwijzers zal verzorgen. Zo kondigen wij nu aan, dat van Dinsdag 25 Jan. Zaterdag 5 Februari een Studieinternaat voor onderwijzers wordt georganiseerd te Bentveld onder leiding van dr. W. Barming. Bestudeerd zal worden het boek van prof. Mennicke over Sociale paedagogie: de morgenuren zetten de deelnemers zich tot eigen studie; in de middag verzamelt men zich in groepen van 10—15 personen om de bestudeerde stof te bespreken en vragen zo mogelijk te beantwoorden. Prof. Mennicke zal twee dagen in ons midden zijn om de gehele stof nog eens door te nemen. Verder zal de cursusleider dr. Banning in de tweede week enkele aanvullende beschouwingen geven over: „Vraagstukken der massa”.

De avonduren zijn gewijd aan vragen van kunst in de volksopvoeding, waarbij uiteraard gedacht wordt aan wat de onderwijzers als speciale groep en de school als instituut daaraan zou kunnen bijdragen. Mej. N. Posthumus Meyjes spreekt twee avonden over Beeldende Kunst, dr. R. Miedema 2 avonden over Christelijke Kunst, de heer P. Oosthoek over Muziek, Zondagmiddag en -avond 30 Jan. geeft de heer E. van Lier een muzikale „demonstratie”, terwijl ds. J. Kalma 2 avonden over „Inleiding tot de Bijbel” spreekt. , . I. 1 : 0110 Ho-

Deze studieweken zijn toegankelijk voor alle belangstellende onderwijzers en onderwijzeressen. Zij kunnen desgewenst een toeslag ontvangen op de reiskosten en voor de aanschaf van het boek van prof. Mennicke. Wij verwachten nog al wat animo hiervoor en raden dus spoedige opgave aan (adres: Bentveldsweg 5, Bentveld). Men doet de zaak een dienst, wanneer men de aandacht van personen die hiervoor in aanmerking komen, op dit internaat wil vestigen.

Het nieuwe programma

Wij hopen dat het mogelijk zal zijri om het nieuwe programmaboekje van de religieus-socialistische bijeenkomsten, in Bentveld begin Januari te doen verschijnen. Wij delen nu vast mee, dat daarop voorkomt 0.a.:

een jongeren-weekeind, waar socialistische en religieuze jongeren de vraag bespreken, welke bezwaren men tegen elkaar heeft; een weekeinde over „Oude en Nieuwe organen” voor sociale en geestelijke leiding; een weekeinde over „Verder werken, maar hoe, met democratie, socialisme. Christendom; . _i__i .T _

een weekeinde over Katholicisme, Orthodox Protestantisme en de mogelijkheid om met een bepaald type (welk?) socialisme zich te verbinden; een weekeinde over: De krachten der ziel en haar verdediging.

Wie prijs stelt op toezending van het programma kan het aanvragen aan de A.G. der Woodbrookers, Bentveldsweg 5, Bentveld.

KORTEHEMMEN

Werklozen-internaten voor Plattelanders

De Centrale heeft aan de A.G. óók opgedragen een tweetal internaten te verzorgen in Kortehemmen. Er is besloten om die geheel te wijden aan vraagstukken van het Platteland, zodat in de eerste plaats worden uitgenodigd de landarbeiders, kleine boeren en tuinders, de werkers in socialistische, vak- en jeugdbeweging, kortom allen die met het plattelandsleven te maken hebben. Voorlopig alleen deze mededelingen, die later worden aangevuld: o. het eerste internaat is van 17—21 Januari, leider ds. D. Bender; het tweede van 23-28 Januari, leider ds. J. L. van Apeldoorn. b. voor beide internaten zal het programma waarschijnlijk worden:

1. De positie van het platteland; 2. Is er sprake van een eigen plattelandscultuur? 3. De jeugd op het platteland. 4. De socialistische beweging op het platteland. 5. De godsdienst op het platteland. De avonden zullen worden besteed aan: ten eerste: Een film over het Fryske Gea, ten tweede: Natuurschoon in Friesland; ten derde: Plattelands-bouwkunst.

c. werklozen in Drenthe, Groningen, Friesland die hieraan willen deelnemen, kunnen zich aanmelden bij ds. J. L. van Apeldoorn, Boornbergum (Fr.), hoe eer hoe liever. Men geve de mededeling van deze internaten door!

R. 5. G. Rotterdam Dit jaar houdt onze Gemeenschap de Kerstbijeenkomst in het Nieuwe Verbond, Jagerslaan 9, Vrijdag 24 Dec., ’s avonds 8 uur. Onze vroegere stadgenoot ds. P. Eldering zal dan spreken over: ~Het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft hetzelve niet begrepen”. Een zangkoortje van de Protestantenbond zal toepasselijke liederen zingen onder leiding van mevr. M. Buurveld—Jansen (orgel). Houdt allen de datum voor deze belangrijke bijeenkomst vrij. Toegangskaarten a 15 ct. (werklozen 10 ct.) zijn te bekomen bij: v. Rhijn, Doezastr. 8; Kooij, Frankendaal 127; v. Nieuwland, Brederodestraat 30; J. Krul—Bulsing, v. Heusdestraat 9; Schouten, Lange Geer 97; Sparreboom, Hooidrift 152; Visser—Stoel, Pupillenstraat 84; Boekhandel „Voorwaarts”.

R.S.G. Amsterdam Dinsdag 4 Januari acht uur ’s avonds spreekt in het clublokaal Nieuwe Looiersstraat 76 voor ons Johan Winkler over zijn in de Tijd en Taak-serie verschenen boek:. „De Nieuwe ontmoeting”. Wil men zorgen tijdig aanwezig te zijn het zal druk lopen.

Kerstviering te Bentveld Voor wie de gehele Kerstviering niet kunnen meemaken, is gaarne de gelegenheid opengesteid om de eerste Kerstdag ’s morgens lOi uur de Wijdingsdienst met een Kersttoespraak van dr. W. Banning, in het Lezingzaaitje in de duinen te Bentveld bij te wonen. Belanghebbenden zijn harteiijk welkom!

Tijd en Taak-medelezers: Wie bezorgt ons een medelezer te Leiden, Z.O. stadsdeel, en te Rotterdam, Tuindorp Vreewijk?

R.S.G. Deventer Onze Kerstbijeenkomst heeft plaats 24 December ’s avonds 8 uur in ~Het Hoekhuis”, Brink. Wij hebben in samenwerking met de Vredesgroep afd. Deventer ds. N. Padt uit Zutfen uitgenodigd deze bijeenkomst te leiden. Het onderwerp van zijn lezing is „Kerstmis juist nu”. Medewerking verleent een dameskoor, welke in de pauze de Kerstcantate zingt van C. van Rennes. De toegang is als naar gewoonte vrij. Voor leden en geestverwanten bestaat gelegenheid zich op te geven en zo nodig te sparen voor het a.s. congres. Inlichtingen hierover worden gaarne verstrekt: Zw. Hoopstraat 16.

R.S.G. Rotterdam Wanneer er voldoende belangstelling blijkt te bestaan, dan zullen wij, evenals het vorige jaar, trachten op dezelfde voorwaarden de cursus van dr. W. Banning aan de Volks-Universiteit te bezoeken. Ditmaal duurt deze zes avonden over het onderwerp: Geestelijke bewegingen van deze tijd. Opgaven vóór 1 Januari aan het secretariaat: J. Krul—Bulsing, Van Heusdestraat 9.

R.S.G. afd. Leeuwarden-Huizum Kerstbijeenkomst in de Harmonie, Ie Kerstdag ’s middags half vier. Ds. D. Bakker van Drachten spreekt. Het geheelonthouderskoor „Excelsior” onder leiding van den heer G. Bron zingt. Entree 20 cents. Werklozen vrij.

VAN DE ADMINISTRATIE

Ter besparing van onnodige kosten, verzoeken wij de abonné’s vriendelijk, het abonnementsgeld voor de komende kwartalen vóór 15 Jan. 1938 op onze girorekening 21876, voor Amsterdam V 4500 te willen storten. De binnenlandse abonnementsprijzen bedragen: per kwartaal ƒ0.90; per halfjaar ƒ1.75; per jaar ƒ 3.40. De buitenlandse abonnementsprijs is ƒ1.15 per kwartaal of ƒ4.60 per jaar. Na 15 Januari wordt over het abonnementsgeld, verhoogd met 15 cent incassokosten, per kwitantie gedisponeerd.

BOEKBESPREKING

„Kerstmis in de Kempen”, door Antoon Coolen. Uitg. Nijgh en Van Ditmar N.V., Rotterdam 1937. Prijs ƒ3.50.

Deze vijf simpele verhalen van simpele mensen nu eens werkelijk Kerstverhalen zullen wel het meest gewaardeerd worden door hen, die de eenvoud van het platteland begrijpen en liefhebben, misschien wel het allei’meest door hen, die enkel nog als herinnering kunnen beleven het neerzitten in een boerehkeuken onder de petroleumlamp, het op laarzen of klompen moeizaam voortploeteren over het winterse land, het beslotene van de Kerstviering in de familiekring. Maar Kerstmis kan alleen beleefd worden door wie zich durft dwingen tot stilte. En daarom zullen deze verhalen ook een goede inleiding daartoe kunnen zijn voor wie wordt meegevoerd door de vaart en het lawaai van de grote stad.

Er is één verhaal, waarin feitelijk niet anders wordt verteld dan hoe een jonge vader een Kerststalletje maakt voor z’n kinderen, daartoe gedrongen door het oudste zesjarige kind, dat er op school over gehoord heeft. En toch straalt er uit dit eenvoudige verhaal een vreugde en dankbaarheid, die stil maakt van binnen. En dan het verhaal van den ouden Kuunders! „Zijn leven lang was diejen boer, die nou al omtrent de tachentig was, zoo’n gierige pm geweest, dat het eind eraf weg was.” En dan komt de oude vroedvrouw hem „bewerken”, eerst met haar verhaal over de klok, die daar ergens midden in de Peel „in eenen poel duuzend meter onder den grond” ligt en die elk jaar met Kerstmis luidt. ~Ik heb wel ’es gehoord, da’ menschen, hard lijk gij, ook zoo’n diepte van moer in zijn eigen hebben, waar een klok in begraven ligt, maar die mee Kerstmis toch luidt, als een oordeel.” En later neemt ze hem mee naar een van de eendere kleine huizen van de peelwerkers. „Vijftig schrijf ik er oe achtereen op, hier vlak in de buurt, voor de voet mee evenveel keinder, acht of tien of twaalf ”En zo komt „zoo’ne ontaard gierige boer” er toe, „zoo maar een boerderij met twintig bunder grond en tachtig duuzend gulden geld aan den arme” weg te geven.

Deze verhalen zijn uitsluitend voor volwassenen of bijna volwassenen. Om voor te lezen lijken ze me enkel geschikt, als lezer (es) en publiek wat vertrouwd zijn met de taal van de Kempen, en de lezer (es) heel goed kan lezen. H. B.—S.

Ter aankondiging ontvangen;

Karei Capek, „Hoe een tooneelstuk ontstaat”; Uitg. Van Holkema & Warendorf N.V., Amsterdam 1937. Prijs: ing. ƒ1.25; geb. ƒ1.90. Dr. K. F. Proost, „Henriette Roland Holst in haar strijd om gemeenschap”; Uitg. Van Loghum Slaterus’ U.M., Arnhem 1937. P. V. Schilfgaarde, „Traditie, Demokratie, Psychologie” (drie opstellen); Uitg. Erven J. Bijleveld, Utrecht 1937. Prijs ƒ0.75.

Dr. Johannes Neumann, ~Leven zonder angst” (Psychologie en psychotherapie van den modernen mens); vertaald door A. Aalderink; Uitg. Kosmos, Amsterdam. Prijs: ing. ƒ2.15; geb. ƒ2.90. Dr. Sjoerd Hofstra, „De sociale aspecten van kennis en wetenschap”; Uitg. Scheltema & Holkema’s Boekhandel N.V., Amsterdam 1937. Ing. /1-75-

J. Huizinga, „De wetenschap der geschiedenis”; Uitg. H. D. Tjeenk Willink & Zoon N.V., Haarlem 1937. Ing. ƒ2.90; geb. ƒ3.90. Teixeira de Pascoaes, „Paulus”; Uitg. J. M. Meulenhoff, Amsterdam 1937.

Dr. Th. V. Schelven, „Weten, begrijpen, handelen”: Uitgegeven door de R.V.U. en N.V. Uitg. Mij „Kosmos”, Amsterdam 1937. Geb. ƒ3.90. Toybhiko Kagawa, „Christendom en Sociale Praktijk”; Uitg. Erven J. Bijleveld, Utrecht 1937. Prijs: ing. ƒ2.— ; geb. ƒ2.75.

Dr. G. J. Heering, „Geloof en Openbaring” (II); Uitg. Van Loghum Slaterus N.V., Arnhem 1937. Ing. ƒ4.90; geb. ƒ5.90. Dr. H. J. Heering, „De religieuze toekomstverwachting” (in het bijzonder in de Amerikaanse theologie); Uitg. H. J. Paris, Amsterdam 1937. Ing. ƒ 2.90. I. J. Singer, „De gebroeders Aschkenazi”; Uitg. Van Holkema & Warendorf N.V., Amsterdam 1937. Ing. ƒ2.90; geb. ƒ3.90. Mystica, „De ziel naar huis”; Uitg. Mij. JE. E. Kluwer, Deventer. Prijs: ing. ƒ1.90; geb. ƒ2.50. Ds. H. J. Couvée, „Calvijn en Calvinisme”; Uitg. Mij. Broekhoff N.V., Utrecht. Prijs: ing. ƒs.—; geb. ƒ6.—. _

Dr H Brugmans, „Diderot” (1713—1784); Ultg. Van Holkema & Warendorf N.V., Amsterdam 1937. Ing. ƒ2.25; geb. ƒ2.90. De Roever en Dozy, „Het leven van onze voorouders” (geheel opnieuw bewerkt en voortgezet door dr. F. H. Fischer); Uitg. Van Holkema & Warendorf N.V., Amsterdam. Prijs: per exemplaar 60 ct.; 40 afleveringen ƒ24. ing., ƒ36. geb. in linnen en ƒ 46. geb. in half leer. F. R. Eckmar, „Drie dode dwergen”; Uitg. Querido, A’dam 1937 (Serie: De Meermin). Prijs: ing. ƒ1.45; geb. ƒ1.95.