is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 36, 1938, no 15, 08-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R.S.G. Amsterdam

Door bijzondere omstandigheden kan de Zondagochtendbijeenkomst op 9 Januari a.s., waar dr. Herm. Wolf zou spreken, niet doorgaan.

Arnhem

Bijeenkomst „Tijd en Taak”-groep op Donderdag 13 Jan. a.s. ten huize van de familie Henstra, Herman Gorterstraat 4.

R.S.G. Utrecht

Onze Zondagavond-bijeenkomsten in 1938 vangen weer aan op Zondag 9 Januari. Voor ons zal dan spreken ds. L. H. Ruitenberg van Surhuisterveen en wel over het onderwerp „Oude en nieuwe Socialisten”. De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw „Harmonia”, Ambachtstraat 12. Aanvang zeven uur ’s avonds. Toegang 10 et., werklozen vrij.

Zutphen

Het groepje „internaatbezoekers” komt weer bijeen ten huize van de familie Zwarts, Nieuwstad 45a, op Vrijdag 21 Januari, ’s avonds acht uur.

Rectificatie

In het vorige nummer werd in het artikel „Géén litteratuur” besproken Roelant Westwout van Diet Kramer. Dit boek is uitgegeven bij de Mij „Holland” te Amsterdam, en niet bij Van Goor te Den Haag, zoals abusievelijk vermeld was.

Te vroeg gejuicht

V rienden, wij hebben te vroeg gejuicht... Het aantal van 198 abonné's, dat we verleden week noemden, was niet goed. Volgens de officiële cijfers van onze rekenkamer blijkt nu, dat het aantal op Oudejaarsavond al was gestegen tot 251.

Het verwondert U zeker niet, dat we nu pas schik in de actie beginnen te krijgen. Daarom is het parool voor begin 1938:

Houdt nog even vol en werkt af; we vervolgen dan het afgebroken juichconcert, zodra de stand 300 is, om daarna weer enige weken te zwijgen ter verzorging van de actie.

N.B. Wie zich thans nog opgeeft als medewerker(ster) aan de actie, krijgt niet een prachtige kalender of gouden vulpotlood cadeau (dat heeft niemand gehad], maar een dankbare zucht van den redacteur: ~lk dacht al, waar bleef U toch!"

Wie en wat gij ook ontmoet in 1938

Boven alles en allen belangrijk is, of en hoe de verhouding tot stand zal komen tussen de moderne arbeidersbeweging en hen, die, in dezelfde materiële omstandigheden verkerend, allen die niet tot „hun” kerk behoren als afgedwaald en verloren beschouwen. Hiervan kan uw lot afhangen, maar zeker is daarvan afhankelijk de levenszekerheid en het geluk van de komende geslachten, de toekomst van Uw land, van Uw volk.

Ken uw TIJD Verricht uw TAAK

Want in de eerste plaats de religieus-socialisten zijn aangewezen omtrent dit levensprobleem klaarheid te bezitten en te verbreiden. Het boven elke twijfel belangrijkste geschrift dat hiervan de geschiedenis geeft en de oplossing aanwijst is het boek van

JOHAN WINKLER De grote ontmoeting f 0.85

In kerkelijke, vrijzinnige èn orthodoxe kringen wordt de waarde van dit boek gekend en met geestdrift erkend. Kent gij het ook? Het werd geschreven als getuigenis en als leidraad.

Voor U in de eerste plaats

Alom verkrijgbaar bij de boekhandel en te bestellen bij de agenten der N.V. DE ARBEIDERSPERS – HEKELVELD 15 – AMSTERDAM'CENTRUM