is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 36, 1938, no 16, 15-01-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Boekbespreking | Illlllllltlllllllllil m tllltlllllllllitUlll

Het Boek der boeken, een serie monografieën over de levensinhoud van de Bijbel; 4 deeltjes, per los deeltje 75 et., gebonden ƒ1.15. De vier samen: ing. ƒ 2.50, geb. ƒ 3.90. Uitg. Floegsma, Zeist 1937.

Vier deeltjes, elk van plm. 60 blz„ over de Bijbel terwijl de uitgever aankondlgt, dat de reeks zal worden voortgezet. Prof. Van Holk tracht de aandacht te winnen door aan te wijzen het zeer Innig historisch verband tussen Bijbel en Cultuur, deze laatste verdelend In enkele gebieden: gemoedsbeschaving, kunst, wetenschap en wijsbegeerte, samenleving en Staat. Niemand beter schrijver zelf zal beseft hebben, hoe ónmogelijk deze taak was: wat een onoverzienbaar veld moest hier In 4 vel worden beschouwd. Dit onmogelijke aanvaardende, Is het een boeiende Inleiding geworden. Daarop wijzen dan dr. M. A. Beek en prof. G. Sevenster op voortreffelijke wijze „De betekenis van het Oude en Nieuwe Testament voor deze tijd” aan Belden gaan direct op de centrale godsdienstige waarden af; zij laten hun geleerdheid bescheiden op de achtergrond, en denken vooral aan de lezer, die met de stof niet vertrouwd Is en er toch In wil doordringen. Het zijn allerminst catechlsatleboekjes geworden. maar handleidingen vooral tot de godsdienstige Inhoud van de Bijbel. Vooral het deeltje over het O.T., dat zo licht had kunnen uitdijen, acht Ik gelukkig. Belde werkjes zijn geschikt om In studiekringen als leidraad te dienen. Het vierde deeltje bevat een pleidooi van G. van Veen over „de Neutrale Lagere School en de Bijbelkennis”.

De Wijde Kim. Een bundel proza en poëzie, verzameld door dr. G. Horreus de Haas, H. Ploeg Jr. en dr. G Stuiveling. 442 blz., geb. ƒ2.50. In opdracht van de N.V. uitgegeven door J. B. Wolters Uitg., Groningen 1937.

Is het geoorloofd, om een warme aanbeveling mee te geven aan een boek, waarin je zelf meegebundeld bent? Andere vraag: is het nodig, om na de Gouden Poort, en met deze drie namen op de titelbladzijde, nog een aanbeveling te schrijven? Met deze bundel zullen stellig alle drankbestrijders trots-blij zijn. „Wij zien de drankbestrijding als een bescheiden deel van een groot werk. Wat ons beweegt is sociale zin, religieus-humanistisch verlangen, bereidheid om een cultuur-ideaal te dienen. Daarom sluiten wij ons niet af van wat in de wereld omgaat en beweegt; daarom leven wij met open horizon.” Zo heet het ~ter inleiding”. Het is eenreden, jaooktottrots.dat deze woorden gezegd mógen worden namens de N.V. Düs zal het boek zijn weg vinden, niet alleen in onthouderskringen, maar overal waar men menselijkheid en geesteswaarde in schone vorm te waarderen weet. Hulde aan de N.V. voor dit nobel gebaar. W. B.

Verenigingsleven (iiuniiiiiiiitiiiii lllllllllllllllHllll

R. S. C. Groningen

Zondagochtendbijeenkomst: 23 Januari, v.m. 10.30 uur, in het Mennohuis, ingang ’t Klooster. Spreker: ds. L. H. Ruitenberg, Surhuisterveen.

R. S. C. Rotterdam

Hebt u het bericht over het 5e Religieus-Socialistisch Congres te Amsterdam op 26—27 Februari gelezen in het nummer van „Tijd en Taak” van 8 Januari?

Punt 2 handelt over Reis-spaarclubs. Er hebben zich voor de groep Rotterdam reeds een aantal deelnemers opgegeven, zodat we op voordelige wijze kunnen reizen. Wiei zich nog hierbij wil aansluiten, geeft zich zo spoedig mogelijk op bij E. Schouten, Lange Geer 97, of J. Krul—Bulsing, V. Heusdestraat 9.

R. S. C. Zeist

Zcmdag 16 Januari wordt een samenkomst gehouden in de benedenzaal van het „Wapen van Zeist”. Aanvang zeven uur. Als spreekster hoopt op te treden mevrouw Wilmans uit Den Dolder. De

toegang is vrij. Woensdag 26 Januari spreekt Bob Agter uit Utrecht voor leden en belangstellenden over het geweldsvraagstuk. Deze samenkomst wordt gehouden in „Berkenhof” (Bergweg, hoek Berkenlaan), terwijl dan aangevangen wordt om acht uur.

5e Religieus-Socialistisch Congres te Amsterdam GD 26 en 27 Februari 1938

PROPAGANDA. 1. Er liggen nog ’n paar duizend strooibiljetten van de eerste oplaag. Een tweede oplaag gaat ter perse. Willen de bestuurders der R.S.G.’s, speciaal belast met de zorg voor het Congres, ons per ommegaande vertellen, of het toegezonden pakket verspreid is?

, . . ~ u 2. De raambiljetten moeten thans m ieders bezit zijn. Hangen ze al op ’n goede plaats? Uit dankbaarheid voor de medewerking hebben wij de getrouwen, die proefadressen hebben ingezonden, waaruit 250 nieuwe abonné’s op „Tijd en Taak” zijn irekweekt ieder een raambiljet voor het Congres toepzonden. Wij verwachten, dat deze tegenprestatie op prijs zal worden gesteld.

3 REISGELEGENHEID. De Nederlandse Spoorwegen hebben ons een zeer aanlokkelijk voorstel gedaan. Het komt hierop neer, dat alle congresbezoekers, uit het hele land, worden beschouwd als één gezelschap. leder die tot dit gezelschap behoort, d.w.z. die z’n deelname-strook heeft ingezonden, ontvangt van het Bureau een legitimatiekaart. Met deze kaart koopt hij een retourtje naar Amsterdam en betaalt hiervoor ongeveer de helft van de normale prijs. Geen speciale paperassen in te vullen – geen nadere mformat.es – geen andere bureaucratische formaliteiten je stapt naar nel loketje, geeft je legitimatiekaart over en de stationsbeambte achter het loketje overhandigt je het spoorkaartje tegen de zóveel lagere prijs. Aan deze voortreffelijke regeling is slechts één voorwaarde verbonden: Er moeten 500 congresbe♦ a o .V. zoekers per trein naar Amsterdam komen.

Kunnen we die voorwaarde aanvaarden? Hét giro-nummer van den penningmeester voor het Congres is 318737.

Tussen Sinterklaas en Kerst

Verantwoording: Ontvangen voor abonnement „Tijd en Taak” voor werkloze makkers e.a.: 26/10: J. H. v. Dr. ƒ5.—; 28/10: mej. E. V. M. K. D. ƒ3.40, mej. E. M. S. ƒ3.40; 2/11: mevr. A. C. L.—v. d. V. ƒ6.80; 3/11: mevr. G. A. t. B.—H. ƒ3.40; 16/11: G. H. B. ƒ2.50; 19/11: St. Nic. ƒ3.40; 23/11: B. v. D. ƒ6.80; 4/12: mej. M. L. V. R. ƒ6.80; 6/12: G. B. ƒ3.40; 8/12; E. S. ƒ3.40, mevr. M. S.—v. d. T. A. ƒ3.40; 9/12: via Arb.pers ƒ6.80, mevr. W. v. M.—F. ƒ3.40; 10/12: mej. A. C. v. D. ƒ3.50; 13/12: mej. J. H. E. A. V. d. F. ƒ 6.80, ir. L. d. W. ƒ 3.40, M. J. v. d. S. ƒ3.40, J. J. G. ƒ3.40, mej. G. B. ƒ3.40, mej. M. R. B. ƒ3.40, ir. R. v. H. ƒ6.80, H. en T. H.—Z. ƒ3.40. dl'. C. H. K. ƒ3.40; 14/12: dr. C. W. V. ƒlo.—, H. V. d. M. S. ƒ10.20, H. F. ƒ3.40, mej. D. B. W. ƒ3.40, mej. O. A. C. ƒ6.80, mej. E. B. J. K. ƒ3.40, D. Tj. ƒ3.40, Jr. V. d. M. ƒ3.40, C. K. N. ƒ1.75, J T. ƒ3.40, M. H. G. C. K. v. O. ƒ3.40, H. (Bakkum) ƒ3.40, F. G. ƒ3.40; 15/12; J. R. ƒ3.40, mej. E. V. M. K. D. ƒ3.40, wed. F. K. ƒ2.50; 16/12: mej. G. C. E. ƒ3.40. E. E. v. R. ƒ3.40, mej. F. C. v. R. ƒ6.80, A. R. ƒ3.40, mej. J. N. ƒ3.40, A. W. ƒ3.40; 17/12: H. G. B. ƒ3.40, W. S. ƒ3.40, mevr. M. L. A.— G. ƒ3.40, prof. dr. J. T. ƒ3.50, mej. C. v. O. ƒ3.40, W. O. ƒ3.60; 18/12: mej. C. H. ƒ10.20, mej. A. R. ƒ3.40, T. T. ƒl.—; 20/12: mej. A. J. v. B. de B. ƒ3.40, mej. J. A. V. ƒ3.40, J. H. v. O. ƒ3.40, M. L. O. ƒ6.80; 21/12: mevr. E. W. M.—De J. ƒ6.80, mej. H. S. ƒ3.40; 22/12: mej. W. v. S. ƒ3.40, mej. H. J. D. R. ƒ3.40, mej. A. W. ƒ3.40; 23/12: mej. J. H. V. N. ƒ3.40, J. B. ƒ3.40, mej. J. C. E. ƒ3.40 (deze drie via postrek. 33235 van W. i. H.), mr. Th. A. F. ƒ3.40, mevr. F. G. v. d. L.—L. F. ƒ3.40 (deze beiden via Arb.pers), F. B. W. ƒ3.40, mej. T. d. J. ƒ3.40; 24/12: B. V. ƒ3.40, mej. E. W. M. B. ƒ3.40;, 27/12: mevr. F. v. d. Z.—B. ƒ3.40, mej. W. S. T. ƒ3.40; 28 12: ir. H. J. v. S. ƒ3.40, mr. J. F. de J. ƒ3.40, E. B. ƒ3.40; 29/12: mej. J. G. J. ƒ3.40, mevr. S. V. Z. d. J.—V. S. ƒ3.40: 30/12: mej. D. G. V. ƒl7.—, mej. F. W. ƒ2.50, mej. M. B. ƒ3.40, D. J. Z. ƒ6.80; 3/1: ir. T. H. ƒ3.40; 4/1; mej. T. B. ƒ6.40; 5/1: via Arb.pers: dr. W. H. ƒ1.60, mevr. W. A. L.— B. ƒ 3.40, prof. dr. J. Fh. V. ƒ 3.40, mevr. M. d. B.— Z. ƒ3.40, F. W. ƒ3.40, mej. M. M. B. ƒ1.75, M. L. T. ƒ0.60; 6/1; Tj. S. ƒ3.40, via W. i. H.; mej. E. C. K. ƒl7. mej. A. R. ƒ3.40, mej. M. S. ƒl.—; 7/1: mevr. M. H. G.—S. ƒ3.40. In totaal ontvangen: ƒ407.60. Hartelijk dank aan allen, die meehielpen aan dit mooie resultaat.

Het Vrijzinnig Christendom en onze tijd

Wie daarover boeken wil lezen kan ze gratis en franco ter leen bekomen uit gelijke bibliotheken van;

Mej. VAN ECK, Pomona, Leiden Mevr. LOMAN, Stadionkade B'l, Amsterdam Mevr. LANDSTRA, Dicpenheim Ds. BARNOUW, Assendelft

SPAANS Privé' en Clublessen NINA IGESZ LERARES MO. Haarlemmermeerstraat 104, Adam INL. TELEFOON 83968

BEGRIP

VAN DE HISTORISCHE ONTWIKKELING BLIJFT VOORWAARDE

voor de mogelijkheid van het slagen van elk streven naar de hoogte van geest en cultuur. „Tijd en Taak"-lezers zijn hiervan stellig doordrongen en zij zullen ongetwijfeld zorgen, een exemplaar te verwerven van de geniale geschiedschrijving van de arbeidersbeweging in de moeilijkste tijd, de jaren 1914—1919 w. H. VLIEGEN

DIE ONZE KRACHT ONTWAKEN DEED Rijk geïllustreerd Pl.m. 600 bladzijden Compleet ƒ 6.50 Spaart met 50 ct. p. maand!