is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 36, 1938, no 25, 19-03-1938

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

lang In Duitsland werkte, onlangs verklaarde, dat de oppositionele jeugdbeweging misschien momenteel het ergste probleem voor Duitsland vormde. De spionnage dè sport voor lage naturen is ook onderling zeer groot en zij remt evenzeer als zij het verzet bevordert. Natuurlijk staat het verzet van de jeugd en hun ouders ook niet op zichzelf. Daar is ondergronds contact tussen de mensen b.v., die aan de kerkstrijd deelnemen en die in het Arbeitsfront werken, tussen de ontevreden soldaten en de allang weer in meerderheid oppositionele studenten enz. En deze voorlopig onwerkzame ontevredenheid kan zich op een bepaald moment uiten. Dan zal misschien ook blijken, dat de tegenstanders van Hitler door de gelijke ervaringen, ondanks het verschillend uitgangspunt, toch naar elkaar toe gegroeid zijn. Men moet echter, als men dit geconstateerd heeft, tegelijk beseffen, dat dit verzet van het nieuwe Duitsland voorlopig een vrome wens kan blijven. Ongeduld past ons. die al te vlot lijnen uitstippelen, wel allerminst. De nuchtere, harde werkelijkheid moet ook gezien worden. En die leert ons, dat zelfs het gemeenschappelijk wandelen en kamperen aan de confessioneel of vrij georganiseerde jeugd verboden is. Slechts leden der Hitlerjeugd krijgen in verschillende beroepen leerlingposten. Op de scholen hebben deze H.J.- leden een lichter examen. Ja, sedert eind 1936 is er een „Rijksjeugdwet”, die bepaalt, dat alle jongeren tot achttien jaar lid van de H.J. moeten zijn. Het verzet zal dus moeten komen ondanks deze belemmeringen. Natuurlijk komt het ook dank zij deze dwang. Maar dat betekent, dat het voorlopig hoofdzakelijk negatief en dus uiterst gevaarlijk is. Het verzet zal eerst positief en opbouwend werken, als ondanks alle remmen één machtige gelijk gerichte geestelijke wü zich baanbreekt en ook vorm weet te krijgen. J. KALMA.

Van de administratie

Wij maken de kwartaalabonné’s er op attent, dat I April a.s. een nieuw kwartaal ingaat. Ter besparing van onnodige kosten verzoeken wij de abonné’s vriendelijk, het abonnementsgeld vóór 15 April op onze girorekening 21876, voor Amsterdam V 4500, te willen storten.

De binnenlandse abonnementsprijs bedraagt ƒ 0.90, de buitenlandse /1.15 per kwartaal. Na 15 April wordt over het abonnementsgeld, verhoogd met ƒ0.15 incassokosten, per kwitantie gedisponeerd.

Verenigingsleven | llllllilllllllliliin m miiiiiiiiiiiiiiiiil

Van het Bestuur der Federatie

Tot op heden werd verzuimd te vermelden, wat de opbrengst was van de collecte voor buitenlandse geestverwanten, gehouden op de wijdingsavond van het congres.

Gaarne herstel ik dit verzuim door vermelding van het bedrag ad ƒ 118,44 als resultaat. Mag ik tevens m’n gironummer 257553 (penningmeester van de Ped. van Rel.-Soc. Gem. te R’dam) nog eens in herinnering brehgen van hen, die voor de buitenlandse geestverwanten nog wat willen afzonderen? J. VAN RHIJN.

R.S.C. Rotterdam Zondag 27 Maart heeft de R.S.G. in samenwerking met de vereniging „Ons Huis” een bijeenkomst belegd in de Gouvernestraat 133, waar ds. W. Banning komt spreken. Het onderwerp wordt bekend gemaakt in het volgende nummer van „Tijd en Taak”. Wij hopen alle Rotterdamse lezers van dit blad daar te zien. Brengt belangstellenden mee! Toegang vijftien cent, werklozen tien cent. De bijeenkomst vangt aan om half acht, , zaal open zeven uur.

Zutphen Het groepje werklozen-intemaatbezoekers komt weer bijeen op Donderdag 31 Maart, ’s avonds acht uur precies bij famiUe Zwarts, Nieuwstad 45 a.

R.S.C. Utrecht

Op onze Zondagavond-bijeenkomst op 20 Maart a.s. zal spreken ds. P. Eldering van Oegstgeest. Het onderwerp is: „Mogelijkheden en onmogelijkheden in het leven en in de dood”. Zang van mevrouw De Vries-Stolp. De bijeenkomst wordt gehouden in gebouw „Harmonia”, Ambachtstraat 12, en vangt aan ’s avonds zeven uur. Toegang tien cent, werklozen vrij.

Kortehemmen

We houden op 9 en 10 AprU een cursus onder leiding van ds. D. Bakker. Onderwerp: „Gezag en Vrijheid”. Ds. Bakker spreekt over: „Het conflict tussen gezag en vrijheid”. Mevrouw Sikkes-Hartelust over: „Gezag en gezin”./frof. J. H. van Meurs over: „Gezag en vrijheid in de Nederlandse Staat”. Aankomst Zaterdagmiddag tussen vijf en zes uur. Cursusprijs f 3, echtparen ƒ4.50. ledere deelnemer aan een cursus, internaat, samenkomst in Kortehemmen kan volgens contract voor slechts ƒ 1 van Groningen naar Kortehemmen reizen en terug-Voor minstens tien personen is er ook goedkope reisgelegenheid Leeuwarden-Kortehemmen. Inlichtingen en aanmeldingsformulieren voor deze belangrijke cursus stuurt op verzoek ds. J. L. van Apeldoorn, Boombergum (Fr.).

Uitgaven der Federatie van Religieus-Socialistische Gemeenschappen VLUGSCHRIFTEN:

I. De Diepere gronden, door J. A. Bruins Jr. 11. Naar Twee Kanten, door W. Banning.

111. Het Heilige Begin, door F. Kalma—Koops. IV. Niet alleen religieus èn socialist, maar ook: Religieus-Socialist!, door D. Bakker. V. De Strijd om Religie, Gemeenschap en Persoonlijkheid, door G. Horreus de Haas.

VI. Een Nieuwe Ontmoeting, door W. Banning.

VII. Hoe s(taan wij in deze tijd?, door J. Kalma. De nummers I en II dezer vlugschriften zijn op een klein aantal exemplaren na uitverkocht. Prijs der vlugschriften 3 ct.; voor colportage 21 ct.

BROCHURES: Ons Woord, onze Taak, onze Plaats, door W. Banning (uitverkocht); De Hoofdzaken van het Christendom, door H. de Vos (juist verschenen). Prijs 10 cent; voor colportage 71 cent.

15 jaar later! Wat dan? Bent U dan in staat hem of haar de opvoeding te geven en de studie te bekostigen, die U zoudt wensen? De Centrale, een der sterkste Verzekering-Maatschappijen van ons land, neemt deze zorg van U over en wel voor een klein jaarlijks bedrag, dat U nauwelijks voelt.

DE ONTWAKING Wordt het geen tijd U het boek aan te schaffen van JOHAN WINKLER „De Grote Ontmoeting" (van Christendom en Socialisme) 64 bladzijden, prijs f 0.85 Als U weet, dat de Christelijk-Historische Mr. Dr. N. Visser zich daarover als volgt uitspreekt: „Het volgende hoofdstuk gaat over „de grote ontdekking”. Winkler heeft in dit hoofdstuk werkelijk een schone visie gegeven over de historie van de 19e en 20e eeuw. De grote ontdekking zou beter genoemd kunnen worden: de grote ontwaking. Winkler heeft het goed gezien en Prof. Eigeman moet het ook maar horen. Men dacht, dat de wereld naar de economische en ethische volmaaktheid zou voortschrijden, als het kapitalisme maar weg was. Toen kwam 1914, de wereldoorlog en de wereldcrisis, die niet alleen een economisch karakter had. Dit hoofdstuk behoort tot de beste beschouwingen over onze Westerse of liever moderne beschaving, die gehouden zijn in de laatste tijd. Johan Winkler mag met ere genoemd worden onder de doorluchtige schrijvers over ons cultuur tijd vak. Paul Schuiten, Aalders, Huizinga en De Hartog worden aangevuld op waarlijk schone wijze door Johan Winkler.” De wereld kijkt naar U Zorgt dat ge een antwoord weet op haar vragen! N.V. DE ARBEIDERSPERS – AMSTERDAM