is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1933, no 3, 21-10-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vereenigingsiiniiiiiuiiiiiiini Igven

Rel. Soc. Bijeenkomsfen op Zondag 22 Oktober

R.S.V. Rotterdam, ’s avonds half acht; spreekster: mevr. Roland Holst over „De crisis in de westersche kuituur” in „Het Nieuwe Verbond”, aan de Jagerslaan (linker Maasoever). Toegang vrij. R.S.V. Amsterdam, ’s morgens half elf; spreker: H. A. Brinkhorst over „De zekerheid der Religie” in het Odd Fellow-huis, Keizersgracht 428—430. Toegang niet-leden 20 cent. Werkloozen vrij. R.S.V. Utrecht, ’s avonds 7 uur; spreker: ds. J. L. Faber over „Is het verval der kerken winst of verlies” in gebouw Harmonia, Ambachtsstraat 12. Toegang 10 cent. Werkloozen vrij.

R.S.V. en A.G. Den Haag, ’s avonds 8 uur; spreker dr. K. P. Proost over „De idee van het socialisme” van Hendrik de Man, in Columbusstraat 276. R.S.V. Leeuwarden, ’s namiddags 5 uur; spreker ds. G. C. van der Horst, over „Waarom wij trouw blijven aan ons Ideaal, juist nu!”, in „Ons Gebouw”, ingang tuinhek Emmakade.

R. S. V. en A. G. Den Haag

Werkcursus, leider: C. v. d. Pol. Behandeling van Hoofdstuk V uit het eerste deel van „De Psychologie van het socialisme” van Hendrik de Man. Op Vrijdag 27 October te 8 uur, Columbusstr. 276.

Openbare vergadering op Zaterdag 28 October in „Ons Huis”, Prinsegracht 77. Spreekster: mevrouw B. Bulsing—van Besouw. Onderwerp: „Katholicisme en socialisme in de praktijk”.

A. G. Groep Arnhem

1 Nov. a.s. T. en T.-avond bij familie Henstra, Peterlaan 52, ’s avonds 8 uur. Behandeld wordt: „De onkerkelijkheid in Nederland”. Zie nos. van 17-6, 1-7, 22-7, 2-9 en 30-9.

A. C. Groep, Sneek

15 October hielden we onze eerste winterbijeenkomst ten huize van De Vos. Aanwezig goed 20 deelnemers. We bespraken allerlei huishoudelike aangelegenheden; protesteerden! tegen de a.s. bekorting van het Verenigingsnieuws in Tijd en Taak. ’t Winterprograma werd in de geest van ’t groepsbestuur goedgekeimd.

Kalma komt 29 Oct. ’s middags. We vragen hem, vooral op verzoek van enkele jongeren, te spreken over: „Heeft de partij nog z’n aantrekkingskracht? Waar is onze plaats als rel. socialisten?” Enkele ouderen zullen dan ook wel hun moeilikheden uitspreken en hun conclusies meedelen. Deze bijeenkomst wordt gehouden in het A.J.C.- gebouw, aanvang half drie. H. S.—H.

BENTVELDNIEUWS

Kursus; 7 en 8 Oct.

„De nieuwe periode der Europeesche nis” was het thema van de 2e weekeinde-cursus in Bentveld.

Tot ons aller leedwezen was mevrouw Roland Holst, die zou spreken over de nieuwe krachten die in Europa werken” door ongesteldheid daartoe verhinderd. Dr. Banning gaf nu in haar plaats een belangrijke bespreking van het collectivisme.

In zijn inleiding op het cursusthema wees de heer Middendorp erop dat de mensch te midden der krachten die op en om en door hem werken tot mogelijkheid èn tot taak heeft te zoeken naar dat wat hem met zijn medemenschen bindt. Bezinnen van het meest wezenlijke In hemzelf brengt gelijkertijd tot eerbiediging van anderen. En die werkelijke gemeenschap heeft onze wereld zoo noodig.

Bracht ds. Kalma in zijn véél-omvattende lezing over de „Aufklarung” ons in aanraking met de wisselwerking der stroomingen in de geschiedenis en den invloed, die het leven in de voorgaande eeuwen onderging door de bewustwording van de macht van het autonome verstand, de twee volgende besprekingen plaatsten ons in de beklemmende geschiedenis van onzen eigen tijd.

Prof. van Gelderen besprak in een prachtige, heldere samenvatting de geweldige krachten die werken in de invloed van ’t Westen op ’t Oosten en van ’t Oosten op ’t Westen. Spr. maakte duidelijk hoe nadat het agressieve Westen onafwendbaar het Oosten binnengedrongen was, na het eerste aanpassen aan westersche invloed thans een ontwaKen, een „bewustwording van zichzelf” in het Oosten gevolgd is. Hij toonde aan hoe deze veranderende geestesgesteldheid in deze geweldige en onderling zoo verschillende rijken die tesamen het Aziatische Oosten vormen van onafzienbare beteekenis voor Europa is, en hoe vooral de houding van Japan dat zijn (Japansch) imperialisme als onderdeel ziet van zijn leiderstaak bij het nieuwe ideaal: Azië voor de Aziaten, zich geheel tegen het Westen keert. De groote vragen die hieruit volgen: Hoe staat het Westen hier tegenover, en „wat zal de houding van Europa zijn” werden ons ten slotte voor oogen gesteld.

Na deze lezing waarin de levensvragen van het Westen werden aangeraakt, spraken de gevaren die het collectivisme voor de Europeesche cultuur vormen nog sterker. Tegenover de bewustwording van eigen cultuur en macht in het Oosten, een nationale toespitsing in het Westen, die echter in het nationaal-socialisme een verheerlijking is geworden van de instinctieve krachten ten koste van de rede, en een vergoddelijking van de staatsmaclst ten koste van de waarde der persoonlijkheid. Dr. Banning toonde aan hoe voor Europa begrijpen van de factoren die hierin medewerkten noodig is om de houding tegenover deze krachten te bepalen.

Natuurlijk heb ik met deze enkele aanduidingen allerminst een samenvatting van deze belangrijke lezingen willen geven. Het is slechts bedoeld als een persoonlijke indruk van het gehoorde. De totaal-indruk van dit weekeinde zal voor mij sterk verbonden blijven aan de kameraadschappelijke sfeer die in het Bentveldhuis heerschte. Als buitenstaander, die voor ’t eerst in deze kring vertoefde, voelde ik iets van de geestelijke opwekking die zal kunnen uitgaan van bewust samen zoeken naar verheldering van de vele vraagstukken die zich aan ons opdringen en naar die gemeenschapszin die door de inleider omschreven werd.

Zoo zal ook deze cursus niet op zichzelf beschouwd kunnen worden, maar hij wekte bij mij het verlangen naar meerdere aanraking met de kring waarvan hij deel uitmaakte. K.

Werkloozenbijeenkomst fe Barchem

Zondag 15 Oct. zijn we met ongeveer honderd mannen en vrouwen, uit het Oosten van ons land, naar Barchem gegaan, om voor een dag de gastvrijheid te genieten van de Arbeiders-Gemeenschap der Woodbrookers.

Middendorp, die de leiding had opende om ongeveer elf uur de bijeenkomst. Hij gaf daarna het woord aan Geertsma die als onderwerp had: „Godsdienst en enkeling”, dat met zeer groote aandacht werd aangehoord. Dit moet de inleider wel een groot genoegen doen, aangezien zijn toehoorders menschen waren die zich in het algemeen meer interesseeren voor maatschappelijke dan voor godsdienstige onderwerpen. Na het middageten hebben we gewandeld door de schoone omgeving van Barchem. Wat is het daar prachtig in die bosschen, vooral met die mooie kleurschakeering in het najaar.

Na de thee hebben we geluisterd naar Mevr. Geertsma, die gedichten voordroeg van Adama van Scheltema, Troelstra, Gezelle, Greshof, Stuiveling, en een stukje proza van Troelstra, geschreven naar aanleiding van de intrede van de eerste S.D.A.P.- ers in de Tweede Kamer. Daarna las Middendorp een gedeelte (gebedsverhooring) uit het boek „De Kluizenaar” voor.

Geertsma heeft ons vervolgens iets verteld over de geschiedenis der Woodbrookers, zoowel uit Engeland als ook uit Holland.

Tenslotte behandelde Middendorp het onderwerp; „De mensch in de maatschappij”. Al deze onderdeelen van ons dagprogramma hadden de volle aandacht en hebben het hunne bijgedragen dat we een leerzame en genotvolle dag hebben gehad.

En zoo was dus deze dag weer ten einde, die ons voor een oogenblik de troostelooze ellende van deze maatschappij deed vergeten.

Namens alle deelnemers onze hartelijke dank, ook aan de dames die voor ons eten gezorgd hebben. E. V.

Mededeeling van de administratie

Ter yoorkoming van misverstanden deelen wij mede dat door een fout in de nummering van dit blad, het laatste nummer van de 31ste jaargang No. 51 is geworden. Dit moet zijn No. 50. Zooals men weet verschijnt Tijd en Taak 50 X per jaar.

giiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiij '|iiiiiiiiiiiiiiriiiniiiiiiiii iiiiiiiiiiin'iig I I Inhoud I I – = === g rSIz. g

i Toegelaten religie, W. B 1

1 Buitenland; Hartstochten baas, J. S. i Bartstra 2

i Mensentypen; Rembrandt, Oude man ... 3

1 Solidariteit, K. Terpstra 3

1 Binnenland; Nationale ontwapening.

i Socialist zijn. Versobering, J. A. Bruins 4

= Kritiese kroniek, G. Stuiveling 5

I Gedicht; Sint Paulus uit de Kerk, Anton i Polet 5

1 Werk van Jan Mankes, J. J. Meyer 6 i I Buitenlands rel. soc.; Wakenden, F. =

i Kalma—Coops 6

I Versen van Nu, Garmt Stuiveling 7

iMUZIEK* INSTRUMENTEN JE HET BEST BIJ üE VERKOOP- Y CENTRALE A J.C /REGULIERSGRACHT U AMSTERDAM-C, 9E BRUG I

A.ZWENNE Oostzijde no.7,Zaandam VERHUIZINGEN met gesloten wagens Aanbevelend Plano- en Autotransport A ZWENNE

KENNISGEVING TOT ONZE DIEPE \ / DROEFHEID \ • •Vci'i, S E «n I i [ jAN UNÏ. I \ DE WEDUWE ■* \eC^' ■> EN KINDEREN; * uo. , «e C-ro-j l' dO®’ ve''®*'*,- n t®®* .;,v.r „ do' „ ee«'' t®" Qe \®" V) doT' Ws « ,io9 ■' e®®^ x\^ deCenlrale (Krbeirteri Levens-Vei zekering Rijnstraat 24 Den Hoog