is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1933, no 7, 18-11-1933

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Verslag Weekeindcursus 4—5 Nov. te Bentveld Vraagt men ons wat we naast de gehouden inleidingen nu wel als het meest belangrijke van deßentveld-weekend-bijeenkomsten beschouwen, dan noemen we zonder bedenken de onderlinge gedachtewisseiing in de rustpauzen. Dan krijgt men het best gelegenheid verschil van inzicht met inleiders aan eigen gedachten te toetsen en wordt de sfeer van kameraadschappelijkheid meer toegankelijk voor het openstellen voor elkaar. Zoo was het ook weer op deze cursus, die zeer velen bijeenbracht om te luisteren naar wat Geertsma. J. Engels. Jan de Jongh en Garmt Stuiveling over het vraagstuk van Socialisme in dezen tijd zouden hebben te zeggen. |

Een drietal jongeren onder de inleiders en vele jongeren, die gekomen zijn om zich in dit vraagstuk te verdiepen, ongetwijfeld een gunstig teeken. Niemand zal naar Bentveld gegaan zijn, in de verwachting thans een afdoend antwoord te krijgen op al de vragen die menigeen onzer nu meer dan ooit bestormen. Te waarschuwen voor een illusie achtte Drop bij de opening van het weekend als een gedeelte van zijn taak. Socialisme zal van arbeidersbeweging volk.sbeweging moeten worden. We zijn gekomen van de parlementaire in de gouvernementeele phase, hetgeen tot meerdere bereidheid tot mee aanvaarden van regeeringsverantwoordelijkheid zal moeten voeren zoo zegt de één het in een deel van zijn inleiding.

Als de ander dan uitspreekt dat we de oude zekerheden kwijt en bezig zijn nieuwe te zoeken, dat het socialisme levensbeginsel moet zijn waaruit de politiek kan groeien, en zich voorstander verklaart van functionneele democratie, dan is hiermede aanvulling en verschil van inzicht met de vorige inleider direct aangegeven. Het socialisme begint na den oorlog een eigen levenshouding te eischen en de jongeren zullen hun taak als cultureele strijdvoerders moeten opnemen.

Aan deze gedachten heeft de derde inleider zijn luisterende kameraden gebonden. Prachtig blijkt ten slotte hoe met het viertal inleidingen zonder vast vooraf gemaakte afspraken toch een vrijwel ineensluitend geheel verkregen is als de laatste referent bij de aanvang van zijn betoog als zijn meening uitspreekt dat de West-Europeesche samenwerking met de gekleurde rassen voor de arbeidersklasse een kwestie van leven of dood is.

Hij aanvaardt voor zich gaarne het isolement waarin onze beweging gedrukt wordt. Met de anderen bepleit hij ordening van het bedrijfsleven dat in den snelst mogelijken tijd moet worden verwezenlijkt. Laten we zijn het geweten der gemeenschap, zoo luidde één antwoord op de vraag, welke taak het religieus-socialisme zal hebben. Als Banning tenslotte het gesprokene samenvat en daarbij teruggrijpt op een uitlating van één der inleiders dat wij slechts leege handen kunnen toonen, dan wekt hij op tot verder strijden met een warm hart voor en een diep geioof in de toekomst van het socialisme. Zoo scheidden wij.

Rel. Soc. Weekeind te Leeuwarden 25 en 26 November a.s. in „Ons Gebouw”, Grachtswal, hoek Emmakade. Programma: Zaterdag 25 November: n.m. 5.30 uur: Aankomst. „ 6 „ Broodmaaltijd in de zaaltjes op de Ie verdieping van „Ons Gebouw”.

„ 7 „ Opening door den Leider Ds. J. Kalma. „ 7.30 „ Inleiding Ds. J. Vink. „Vasthouden aan de democratie”. Nabespreking. Zondag 26 November: v.m. 10 uur: Preek in „Ons Gebouw” door Mevr. F. Kalma—Koops.

n.m. 2 uur Kunstmiddag door Mevr. H. Walhout—Timmerman (zang), en Ds. D. Bakker (literaire bijdrage). „ 3 „ Thee. „ 3.30 „ Inleiding Ds. J. Kalma. „Opbouwend Socialisme”. Nabespreking. „ 5.30 „ Sluiting door den leider.

Ingesteld is een „Logies-Commissie”, die voor de vrienden van buiten onderdak zal zoeken bij Leeuwarder gastheeren. Voor Zaterdagavond brood meenemen. Op Zondagmiddag eten ten huize van den gast> heer. De deelnemersprijs is gesteld op ƒ1.25; ƒ2.— voor gehuwd paar; werkloozen vrij. Men geve zich spoedig op bij J. W. v. d. Meuten, Gerard Terborchstmat 8 te Huizum bij wie gratis circulaires kunnen worden aangevraagd en wel vóór Zaterdag 18 November a.s., om zeker te zijn van logies.

giiiHiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii §iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii:iiiiiiiiiiiiiiiig I I Inhoud I Biz. I

i Een nieuw begin? W.B 1 i 1 Buitenland: Een godsgezant vertelt ge- I i schiedenis, J. S. Bartstra 2 | I Mensentypen: Donatello, Profeet 3 1 I Verdwijnende en blijvende Zekerheid, | s H. A. Brinkhorst 3 1 I Binnenland: Regeering en parlement, | I Nationaal kapitalisme, De Liga als soc.- | i dem. organisatie, J. A. Bruins 4 | I Gedicht: Het opgelegde schip, Jan H. de | I Groot 5 I 1 Wat is waarheid? G. Horreus de Haas 5 1 I Communisme en Socialisme, H. Roland | I Holst 6 I 1 Avontuur rond God, David Luschnat ... 7 i iuiiiiiiiiiiiiiiiiiimiuiiiiuiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiliiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Eenvoudig meisje, 36 jaar, zoekt kennismaking met geestverwant om een harm. huwelijk aan te gaan. Br., liefst met foto, onder no. 167, aan bureau van dit blad.

zoo JUIST VERSCHENEN EEN NIEUWE ROMAN VAN JEF LAST

ING. F 2.75 verkrijgbaar in denboekhandel

GEB. F 3.50 B a n do ntwerp M. Blee krod e

INHOUD: Aan het schaakbord der geschiedenis wordt een spel gespeeld tusschen twee krachten: kapitalisme en socialisme. Nederland vormt een der borden in het simultaan spel.

De eene partij, de arbeidersklasse, wordt in dit boek vertegenwoordigd door matrozen, soldaten, visschers, boeren, fabrieksarbeiders, mijnwerkers, de andere partij, de heerschende klasse, door officieren, studenten, fabrieksdirecteuren en regeeringspersonen.

Op het wrijvingsvlak tusschen de verschillende groepen staan de leiders Troelstra, Sneevliet, Wijnkoop.

De oorlog toont het eerste in beweging komen der massa's. Door gemis aan eenheid tusschen leiders en massa verebt de opstandige beweging en eindigt de partij , . . remise.

JEF LAST heelt met dezen breed-opgezetlen documentairen roman over den strijd tusschen arbeid en kapitaal in Nederland onze litteratuur met een zeer belangrijk werk verrijkt. Voor het eerst is hier een machtig brok Nederlandsche geschiedenis en tevens geschiedenis van het ontstaan en de ontwikkeling der arbeidersklasse neergelegd in een roman van groote diepte en spanning. Een boek, dat ge stellig niet ongelezen kunt laten I UITGEVERSMIJ. CONTACT (v/h. DE BAANBREKER) HEERENGRACHT 291 – AMSTERDAM-CENTRUM

PLATEN EN KUNST VOORWERPEN I VERKOOPCENT RAL E A.J.C. J REGULIERSGRACHI 7L AMSTE R D A M C TC^EBRUG

Zoo juist verschenen; DE RATTENVANGER VAN HAMELN VERHAAL VOOR OUDEREN, DODR J. REITSMA PRIJS F. 1.- met illustraties naar kopergravures van E. REITSMA-VALENgA Een beperkt aantal ex. met oorspronkelijke afdrukken verkrijgbaar a f 3.25, W. VERSLUYS, AMSTERDAM BATAVIA PARAMARIBO

\r'-’"::T

deCenirale

Arbeiders Levens-Verzekering Rijnstraat 24 – Den Haag