is toegevoegd aan uw favorieten.

Tijd en taak; religieus-socialistisch weekblad, jrg 32, 1934, no 24, 17-03-1934

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A.C. Groep Rotterdam

De circulaire, waarin een bijdrage gevraagd wordt voor het aandeel der Rotterdamsche groep in de aankleeding van de lezingzaal, is nog lang niet door allen beantwoord. Resultaat is dan ook, dat het genoemde bedrag nog maar voor een klein gedeelte aanwezig is. Laten de achterblijvers nu onmiddellijk hun kleine of groote bijdrage storten, dan kunnen we in de volgende T. en T. het resultaat vermelden. Met een eervolle vermelding? Dat hangt van de achterblijvers af. v. R.

R.S.V. Afd. Rotterdam

Woensdag 7 Maart vond de jaarvergadering van onze afdeeling plaats. Aan de hand van de jaarverslagen van secretaris en penningmeester werd de gang van zakén in het afgeloopen jaar behandeld. Algemeene voldoening was er over het houden van de bijeenkomsten om de veertien dagen. Het bleek ook, dat de financieele lasten van de afdeeling hierdoor niet noemenswaard verzwaard waren.

De ledenwinstactie bracht 20 nieuwe leden. De bestuursverkiezing bracht geen wijziging. Besloten werd tot samenwerking met de vereeniging „Ons Huis”, wat de Zondagavondbijeenkomsten aan den Rechter Maasoever betreft. Deze samenwerking zal geschieden met volkomen behoud van de zelfstandigheid van de afdeeling. Zij zal beide organisaties ten goede kunnen komen en zal de versnippering in de Zondagbijeenkomsten tegengaan. Benig discussie vond plaats over de verhouding R.S.V.-A.G. Ten sterkste werd het niet doorgaan van de kernbijeenkomst betreurd. Aan de afgevaardigden ter jaarvergadering werd opgedragen deze aangelegenheid aldaar ter sprake te brengen. De samenwerking met de Rotterdamsche groep der A.G., welke o.a. tot uiting komt in den cursus onder leiding van ds. Van Ewijk blijkt puik in orde te zijn. Deze cursus vindt veel waardeering en wordt geregeld door trouwe opkomst gekenmerkt. v. R.

Bijeenkomst op Zondag 18 Maart, ’s avonds half acht, in gebouw Irene, Hartmanstraat 53, waar Martien Beversluis spreekt over: Socialistische Poëzie heden.

Bentveldnieuws

Cursus, 3—4 Maart: „De crisis van het Humanisme”. De leider Brinkhorst heet Zaterdagmiddag een 80-tal deelnemers welkom. Geschetst wordt de A.G., die wil bouwen aan een betere maatschappij, wetende dat het Socialisme een tijdelijke vorm is met een drang naar een eeuwige. Het Humanisme, van waaruit gediend wordt, wordt bedreigd van buitenaf (Duitschland), maar het moet zelf ook

een zuiverings-proces ondergaan. Een gemeenschappelijk (niet-individueel) religieus Humanisme kan niet verloren gaan! ’s Avonds: „De inhoud van het Humanisme” door mej. Wiardi Beekman. Rome: De homo-humanis (=menschelijke mensch) tracht zich door den loop der eeuwen te ontplooien tot een harmonisch geheel. De Humaniora (oude letterkunde en wijsbegeerte der Grieken) vormen de voorafgaande studiën. De wetenschappelijke richting van de Renaissance: het Humanisme ontstaat. Een bevr ij ding uit allerlei gebondenheid: ontdekkingsreizen, achteruitgang gildewezen. Ook in de Kerk: de bijbelsche Humanisten beoefenen de wetenschappen en willen de levende geest van het evangelie. Geert Groote, Erasmus, Coornhert. Eerst de kerk als middelpunt, dan krijgt het Humanisme een eigen plaats (opvoeding, hygiëne). De vlucht in het verstandelijk redeneeren: „De hemel moet op aarde komen weg daarheen: de wetenschap”. Type: Bacon. Tegenover elkaar: de oude kerkleer der zonde en ’t optimistische „de mensch is goed.” Vruchten van het H.: betere behandeling van gevangenen en krankzinnigen, kinderwetten, vrijheid van drukpers, bestrijding hier-, bescherming daarvan. Tegenkant: vlakheid, dorheid van geloofsleven, zelf-overschatting. |

In Duitschland komt een verdiepte vorm van H. Kant (het radicaal Böse In den mensch; de grens van het verstand; het geweten; het deel hebben aan het rijk v. d. geest). Goethe. Maar bij streven naar eigen volmaking alleen, blijft de wereld zooals ze Is.

De morgenwijding Zondags bracht de stilste en daardoor diepste oogenblikken. Daarna komt Langeveld met: „De bezwaren tegen het Humanisme.”

Eerstens: er zijn te veel stroomingen in het H. met uitersten: het Amerikaansche H. dat niet wil weten van het goddelijke in den mensch en het H., dat zegt: „men kan niet menschelijk leven, dan door te leven met iets boven den mensch uit” (Vinet).

Becritlseerbare vormen van H.: 1. het autonome H. (de mensch ontvangt de leidende motieven uit zichzelf); 2. het romantische H. (de religie is slechts achtergrond); 3. het rationeele H. (overschatting van de feiten der werkelijkheid)); 4. het individualistische H. Kenmerken van verdedigbaar H.: 1. verantwoordelijkheidsbesef; 2. redelijk overleg; 3. erkenning der feiten; 4. bewustzijn van eeuwige normen. Besluit: We moeten ons bewust maken van de bestemming die in ons is gelegd, theonoom: uit de sfeer van het Goddelijke.

Zondagmiddag besprak Banning: „Humanisme, religie, socialisme.” Samenhang: In W. Europa is ’t socialisme de tot nu toe laatste vorm van de democratische gedachte met: democratie als doel, niet als middel. Bronnen: 1. Godsdienstig H. (Erasinus, kring om Spinoza, Böhme, de Quakers); 2. Calvinisme (democratie v. d. kerkeraad); 3. Liberalisme (Fr. revolutie, vrije gedachte); 4. Socialisme (de van 3 overgenomen democratische gedachten).

Er is een algemeen humanistische, democratische leeken-moraal (afschuw bij v. d. Lubbe’s vonnis en van de behandeling van Dimitroff). Ondergraving hiervan zou de ondergang der cultuur zijn. Stelling: De sociaal-democratie is een maatschappelijke vorm voor humanisme met als waarden: 1. de persoonlijke w.; 2. sociale verantwoordelijkheid; 3. vrijheidsgedachte; 4. erkenning v. d. arbeid als cultuur-grondslag.

Het „reëel Humanisme” van Marx (zonder rellgieuse achtergrond) brengt tot het absoluut stellen V d. klassestrijd met zijn gevaren van het opportunisme (= als het nuttig is, is het goed) en het massale („het Is beter met de massa te dwalen dan tegen de massa in gelijk te hebben”). Eindconclusie: Het religieus socialisme heeft In een theonoom Humanisme een deugdelijke grondslag voor de ontwikkeling naar sociale democratie. Discussie (een greep er slechts uit) Opportunisme is niet altijd te vermijden (’t stemmen 1. d. politiek) er is ook een opp. dat nog geen verloochening van het ideaal is. Conflicten in het geweten tusschen massa en enkeling zijn eigenlijk niet geheel op te lossen. Accent moet vallen op: afmeteri van waarde. En mede-schulddragen!

Vraag: Apart program voor verwerkelijking? Antw.: Neen! ’t Eerst noodige is: een nieuwe geest; Geen farizeïsme!

Daarna het slotwoord van Brinkhorst:

„Laten we trouw blijven aan een Humanisme, gegrond in eeuwigheidsverband, en dit verwerkelijken in de gegevens van deze wereld!”

A. de Kom,

IWIJ SLAVEN VAN zoo juist verschenen VI Een aangrijpend en op- C zienbarend boek ! De 2 lijdensweg van het Suri- Z naamschevolk, geschre- P ven door een geboren Z Surinamer. Een boek dat U veel te zeggen heeft I ING FI9O.GEB. F 2 50 verkrijgbaar in den boekh. CONTACT AMSTERDAM

Plaatsing

gezocht in Amersfoort voor jong duitsch meisje als hulp in de huishouding, uitstekend kunnende ’sverken, naaien en strijken, tegen 1 Mei of eerder. Spreekt en verstaat Hollandsch. Brieven p/a Amersfoortschestraat 103. Soesterberg.

Ì ’ x R00 x i‘ V} í }__ 0 4 po E‘ 7* " na °"'b‚\. c xevtusvthìesuuune “ ‚-‚"_°_-_-...j_’f a„‚‚ na csutmm. \‘.»\ __"-.„‘ " "" ‘ê. ÌÎÎÏEÊÍÈËÎÍEËÎÎÏ; X HET EENE N\ET ‘ ‘ ZONDER HET ANDERE‘.

deCenh*ale

Arbeiders Levens-Verzekering Rijnstraat 24 Den Haag

P INSTRUMENTEN JE HET BEST BIJ DE VERKOOP- rVTTwiSrMin CENTRALE. AJO- JbISR.' / Jreguliersgracht 72-~~4gijU™~- \/ AMSTERDAM C, ißSS'afiß t\C DDI 1^ iivE> PK. l-i li;«iHii!»ai»a<;ir>a

• WIE ZOEKT BIJVERDIENSTE? •

Energieke, bekwame en betrouwbare boek-colporteurs gevraagd in alle deelen van het land. Bij energiek werken ruime bijverdienste verzekerd! Brieven onder Nr. 262 Administratie van dit blad.

„POSTPROPAGANDA" LECTUUR IN VRIJZINNIGEN GODSDIENSTIG EN GEEST SECR.MEVR.MET-RASCH. ZAANDAM